Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


-су рет.  Іс кер лік са ла сын да ғы бұлт тық сер вис тер Ме ди ци на даPdf көрінісі
бет13/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
15-су рет.
 Іс кер лік са ла сын да ғы бұлт тық сер вис тер
Ме ди ци на да.
Бұлт тық тех но ло гия лар ме ди ци на са ла сын да 
да сұ ра ныс қа ие. Өйт ке ні ау ру ха на лар, ем ха на лар, сақ тан ды ру 
ком па ния ла ры мақ сат та рын іс ке асы ру ға жә не ме ди ци на лық 
қыз мет түр ле рі нің са па сын жақ сар ту ға өз сеп ті гін ти гі зу де. Дә-
рі гер лер ара сын да ақ па рат ал ма су дың же дел жү йесі есе бі нен 
нау қас тар ға кү тім жа сау са па сы жақ сар ды. Не гіз гі ақ па рат тар-
ды «бұл ттық қой ма лар да» ор на лас ты ра оты рып, ау ру ха на лар 


18
мен ем ха на лар ара сын да нақ ты уа қыт ре жи мін де файл дар ды 
бір ле сіп өң деу ар қы лы жұ мыс ба ры сын ана ғұр лым же ңіл дет-
ті. Көп те ген са рап шы лар дың ба ға лау нә ти же сі бо йын ша бұлт-
тық тех но ло гия лар транс ля ция лық жыл дам ды ғы мен икем ді-
лік жа ғы нан жо ға ры дең гей де ба ға лан ды. Ау қым ды қол да ныс-
та жүр ген, көп те ген ком па ния лар ұсын ған бұлт тық ре сурс тар: 
CareCloud, Oracle, Agfa Healthcare, Carestream Health, Merge 
Healthcare жә не Damumed т.с.с. (
16-су рет
).
16-су рет.
 Ме ди ци на са ла сын да ғы бұлт тық сер вис тер
Қар жы ин ду ст рия сын да.
Жо ға ры жыл дам дық, жұ мыс жа-
сау икем ді лі гі, өз-өзі не қыз мет көр се ту мен қа шық тан бас қа-
ру ти ім ді лі гі бар лық банк қыз мет кер ле рі үшін ма ңыз ды. Осы 
мә се ле лер ді ше шу де бұлт тық тех но ло гия лар сұ ра ныс қа ие бол-
ды жә не банк бө лім ше ле рі бұлт тық ор та ның ең бел сен ді тұ ты-
ну шы ла ры ның бі рі не ай нал ды. Қар қын ды да му дың ар қа сын да 


19
қар жы ин ду с трия сы ал дың ғы қа тар дан кө рі не бас та ды. Қа зір гі 
уа қыт та бел сен ді қол да ныс та жүр ген бұлт тық тех но ло гия лар: 
Microsoft Hosted SharePoint, oblako.kz, 1С Он лайн (Uchet.kz, 
ITSheff), 1С (Пер вый БИТ), SmartCloud, 1С бұлт та (1С-Рейт инг) 
жә не т.б. (
17-су рет
).
17-су рет.
 Қар жы ин ду ст рия сын да ғы бұлт тық сер вис тер
Бұлт тық тех но ло гия лар дың қыз мет түр ле рі на рық та жұ-
мыс іс теуі, қол да ну са ла ла ры ның ұл ғаюы жә не оның то лық-
қан ды да муы ти іс ті нор ма тив тік құ қық тық ак ті лер ді, ақ па рат-
ты қор ғау стан дарт та ры жә не т.б. қой ыла тын талап түр ле рі не 
қатаң ба ғы нады.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет