Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күлPdf көрінісі
бет11/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
Мең­ге­рі­ле­тін­бі­лім:
• бұлттық технология­
лар дың мақсатына қарай 
түр лері;
бұлттық технологияларды 
қолдану салалары;
• бұлттық сервистерге 
қойылатын талаптар.
Сөздік:
Қызмет­көрсету­–
Обслуживание 
– 
Service
Қолдану­саласы­–
Область примене-
ния
 – Sphere application
10-су рет.
 Же ке бұлт тар
11-су рет.
 Қоғамдық 
бұлт тар


15
Ор тақ бұлт тар (community cloud).
Ор-
тақ мақ сат та ры бар қо ғам дық тұ ты ну-
шы лар ға ар нал ған инф ра құ ры лым. Бас-
қа ру жә не қыз мет көр се ту мә се ле ле рі бо-
йын ша бар лық жау ап кер ші лік осы бұлт-
тың ие сі не жүк те ле ді. Кез кел ген ком па-
ния мен же ке тұ ты ну шы қол да ну шы бо-
ла ала ды (
12-су рет
).
Ара лас бұлт тар (hybrid cloud).
Екі не-
ме се одан көп бұлт түр ле рі нің (же ке, ор-
тақ, қо ғам дық) ара лас үй ле сі мін атау ға 
бо ла ды. Осы мо дель ді геог ра фия лық түр-
де әр жер де ор на лас қан фи ли ал да ры бар 
не ме се көп те ген про грам ма лық жү йеле рі 
бар ірі ком па ния лар қол да нуы мүм кін 
(
13-су рет
).
Көрсетілген бұлттық технология-
лар мақ сат та ры на байла нысты өмірдің 
әртүрлі салаларында қолданылып ке-
леді. Бұлттық технологиялардың қол-
дану салалары өте ауқымды: онлайн-ау-
дармашылар, жедел төлемдер, видеобайланыс, мемлекеттік 
қызметтер, сондай-ақ мәтін, кесте, фотосуретпен жұмыс істеуге 
арналған әдеттегі программалар және т.б.
Бұлт тық сер вис түр ле рі кім ге қа жет бо луы мүм кін?
Бі лім бе ру де.
Бұлт тық тех но ло гия лар – оқу про це сін ұйым-
дас ты ру да кө мек ші тех ни ка лық құ рал. Бұлт тық тех но ло гия лар 
бі лім бе ру про це сін же ңіл де тіп, са па сын арт ты рып қа на қой-
май, соң ғы жа ңа лық тар ға іле се ала тын ақ па рат тық мә де ние ті 
қа лып тас қан тұл ға ны да мы ту ға кө мек те се ді. 
Бі лім бе ру про це сін де қол да ны ла тын бұлт тық тех но ло гия-
лар дың дү ниежү зі лік ең көп та ра ған тү рі – Microsoft кор по-
ра ция сы ұсын ған Live@edu. Live@edu – пай да ла ну шы лар дың
қа рым-қа ты на сы мен өза ра әре кет те суі не ар нал ған құ рал дар 
жи ын ты ғы. Мұнда пай да ла ну шы лар ха бар, ау дио, ви део қо-
ңы рау лар ды жыл дам қа был дай ала ды жә не қа шық тан жұ мыс-
ты бір ле сіп өң дей ді. Live@edu Windows жә не Mac опе ра ция-
лық жү йеле рін де брау зер лер не ме се мо биль ді те ле фон ар қы-
лы ре сурс сер вис те рі не қо сы ла ала ды. Со ны мен қа тар Google 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет