Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күлPdf көрінісі
бет10/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
Ой­бөлісейік
Үйде­орындайық


14
§2. Бұлттық технологияларды қолдану салалары 
IT тех но ло гия лар да мы ған сай ын, 
тұ ты ну шы лар дың сұ ра ныс та ры ар-
тып ке ле ді. Бұлт тық тех но ло гия лар-
дың өзі нің за ма науи сер вис те рі нің 
қар қын ды да муы ның ар қа сын да қол-
да ну са ла ла ры ана ғұр лым ұл ғая тү су-
де. Жал пы ға қол же тім ді жә не ре сурс 
сый ым ды лы ғы жо ға ры, қа шық тан 
қол да ну мүм кін ді гі бар, әріп те сі мен 
бір ме зет те бір құ жат ты бір ле сіп өң-
деу ді қам та ма сыз ете тін бұлт тық сер-
вис түр ле рінің қай са ла да бол сын ти-
гі зер пай да сы көп.
Бұлт тық тех но ло гия лар мақ са ты на 
қа рай төрт түр ге бө лі не ді:
Же ке бұлт тар (private cloud).
Же-
ке бұлт ты дер бес бас қа ра ала тын кә-
сіп орын ның өзі не ға на, сон да ғы же ке 
тұл ға лар мен тұ ты ну шы ла ры ның жұ-
мыс іс теуі не ар нал ған инф ра құ ры лым. 
Кә сіп орын ның өзі де үшін ші та рап тың 
мен ші гі бо луы мүм кін (
10-су рет
).
Қоғамдық бұлт тар (public cloud).
Көп ші лік тің Ин тер нет те ер кін жұ мыс 
іс теуі не ар нал ған инф ра құ ры лым. Ком-
мер ция лық, ғы лы ми жә не үкі мет тік 
ұйым дар дың мен ші гін де бо луы мүм-
кін. Мы сал ре тін де әлеу мет тік же лі лер-
де гі Facebook, Twitter; Ин тер нет же лі-
сін де гі Google, Ян декс т.с.с. қоғамдық 
бұлт тар ды аламыз (
11-су рет
).
Еc­те­рі­ңе­тү­сі­рің­дер:
• бұлттық технологиялар 
дегеніміз не?
• бұлттық провайдер деге­
німіз не?
• бұлттық технология­
лардың қыз мет көрсету 
модельдері қандай?
• бұлттық технология­
лар дың қандай артық шы­
лықтары мен кемшіліктері 
бар?


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет