Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


-су рет.  Ор тақ бұлт тар 13-су ретPdf көрінісі
бет12/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз, 1 бақылау сурактары
12-су рет.
 Ор тақ
бұлт тар
13-су рет.
 Ара лас
бұлт тар


16
ком па ния сы ұсын ған Google Apps Education Edition бұлт тық 
қыз мет тү рі оқы ту дың оң тай лы өті луі нің бар лық мүм кін дік-
те рін қа рас тыр ған жә не оқу ба ры сын қол же тім ді бір лес кен 
ор та ны құ ру ре сурс та ры ре тін де ұсы ныл ған. Қа зір гі уа қыт та
Ян декс, IBM жә не т.б. ірі ком па ния лар ұсын ған бұлт тық қыз-
мет түр ле рі қол да ныс та жүр. Өзі нің веб-сайт та ры ар қы лы бі лім 
алу шы лар мен оқы ту шы лар (мұ ға лім) ара сын да ғы он лайн қа-
рым-қа ты нас ты, қа шық тан бір ле сіп жұ мыс жа сау ти ім ді лі гін 
арт ты ру ға ар нал ған қыз мет түр ле рін ұсы на ды (
14-су рет
).
14-су рет.
 Бі лім бе ру са ла сын да ғы бұлт тық сер вис тер
Іс кер лік са ла да.
Бұлт тық тех но ло гия лар – іс кер лік са ла ны 
ұйым дас ты ру дың оң тай лы тә сі лі. Он лайн жұ мыс ор ны ның ана-
ғұр лым ұл ғаюы мен жал пы ға қол же тім ді бо луы – үл кен мүм-
кін дік. Іс кер лік са ла үшін тап сы рыс бе ру мен тап сы рыс алу 
ара сын да ғы бай ла ныс «жыл дам ды ғы» ма ңыз ды. Со ны мен қо са 


17
бір лес кен ор та, кез де су лер ді жос пар лау, он лайн-ви деокон фе-
рен ция лар ды ұйым дас ты ру, ор тақ файл дар ды өң деу жә не т.б. 
әр түр лі қыз мет түр ле рін кез кел ген құ рыл ғы лар ар қы лы (ДК, 
план шет, смарт фон жә не т.б.) бас қа ру ға бо ла ды. Іс кер адам қа-
зір гі тех но ло гия лар дың да муы ның ар қа сын да өз ісі не ың ғай-
лы бұлт тық тех но ло гия лар ды таң дай ды. Іс кер лік са ла да қол-
да ныс та жүр ген бұлт тық тех но ло гия лар: SmartCloud, IT-Grad, 
Microsoft Hosted Exchange жә не т.б. (
15-су рет
).


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   146
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет