Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


­­­­Ком­пью­тер­де­орын­дай­ықPdf көрінісі
бет15/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
­­­­Ком­пью­тер­де­орын­дай­ық
Топпен орындалатын жобалық жұмыстар
1. Білім берудегі бұлттық технологиялар (мақсаты, мін-
деті, құрылымы, қолдану маңыздылығы және т.б.).
2. Іскерлік саласындағы бұлттық технологиялар (мақ-
са ты, мін деті, құрылымы, қолдану маңыздылығы жә не 
т.б.).
3. Медицинадағы бұлттық технологиялар (мақсаты, мін-
деті, құрылымы, қолдану маңыздылығы және т.б.).
4. Қаржы индустриясындағы бұлттық технологиялар 
(мақ саты, міндеті, құрылымы, қолдану маңыздылығы 
және т.б.).
Жобаның міндеттері: 
1. Жобаның толық сипаттамасы Word форматында ұсы ны-
луы қажет.
2. Жоба презентациясын (PowerPoint форматында) қорғау 
қажет.
Презентацияда мәтін, сурет, видео ақпараттар болады 
және презентация автоматты айналым режимінде көрсеті-
луі тиіс; көрсету уақыты 5–7 минуттан аспауы керек.
Ой­бө­лі­сейік
«Он сұрақ» әдісі арқылы білімдеріңе сүйене отырып, 
тақырыпты түйіндеңдер.
Үй­тапсырмасы
Интернет желісін пайдаланып, бұлттық сервис түрлері 
бойынша төмендегі кестені толтырыңдар. 
Бұлттық­сервистер Қолдану­саласы Артықшылығы Мүмкіндіктері
Google Apps 
Education Edition
SmartCloud
damumed.kz
oblako.kz
­Компьютерде­орындайық
Ой­бөлісейік
Үйде­орындайық


22
§3. Бұлттық деректер қоймасы
Қа зір қа жет ті файл дар ды 
тасы мал дау шы құ рал дар ар қы-
лы (CD-ROM, DVD-ROM, флеш-
жады, қатқыл диск т.б.) үне мі 
алып жү ру дің жә не оның қауіп-
сіз ді гі не алаң дау дың қа же ті 
жоқ. Кө мек ші құ рал ре тін де 
қа жет ті құ жат тар ды ар найы 
бұлт тық қой ма лар да сақ тау ға 
бо ла ды. 
Бұлт тық де рек тер қой ма сы 
(
cloud storage
) –
 
он лайн қой ма-
ның үл гі сі, ар найы са тып алын-
ған не ме се жал ға алын ған же ке 
сер вер лер де де рек тер ді қауіпсіз 
түрде сақ тау мо де лі. Демек, 
бұлт тық сервис түрлерін пайда-
ланып, кез келген дерек терді 
қор ғал ған желіде сақтауға 
және сақталған ақпарат қауіп-
сіз дігіне алаңдамауға болады 
(
18-су рет
).
Бұлт тық де рек тер қой ма-
сын құ ру алдымен, бұлт тық 
қыз мет түр ле рі ұсын ған 
қой ма 
кө ле мі не
бай ла ныс ты. Бұлт тық 
де рек тер қой ма сы ның кө ле мі 
ау қым ды бол ған дық тан, қой-
ма ға кө лем ді ақ па рат орна лас-
ты руға бо ла ды. Дегенмен бұлт-
тық сер вис түр ле рі шек теу лі 
кө лем де ға на орын бе ре ді. Оны 
тек қо сым ша ақы тө леп, қа жет-
ті лі гі не қа рай ке ңей те ала мыз.
Бұлт тық қой ма түр ле рі өте көп, оның қау іп сіз ді гі мен кө ле-
мі не қа рай өзімізге ың ғай лы жә не ти ім ді түр ле рін таңдай ала-
мыз. Со ны мен қа тар тұ ты ну шы лар дың са ны күн нен күн ге өсіп 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет