Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


Еc­те­рі­ңе­тү­сі­рің­дерPdf көрінісі
бет16/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
Еc­те­рі­ңе­тү­сі­рің­дер:
бұлттық технологиялар 
мақсатына қарай неше түрге 
бөлінеді? 
• бұлттық технологияларды қандай 
салаларда қолданады?
• бұлттық сервистерге қандай 
талаптар қойылады?
Мең­ге­рі­ле­тін­бі­лім:
• бұлт тық қой ма;
• бұлт тық қой ма түр ле рі;
• Google Apps (қосымшаның) қызмет 
түрі;
• Google Диск.
Сөздік:
Бұлттық­деректер­қоймасы­
– 
Облачные хранилища данных – 
Cloud storage
Онлайн­күнтізбе­–
Онлайн 
календарь
 – Online calendar
18-су рет.
 Бұлт тық де рек тер
қой масының мо де лі


23
ке ле ді. Бұлт тық де рек тер қой ма сы сый ым ды лық кө ле мі не қа-
рай әртүрлі (
1-кесте
):
1-кес те.
 Бұлт тық деректер қоймасының түрлері

Қыз­мет­түр­ле­рі­не­қа­рай­ұсын­ған­
бұлт­тық­де­рек­тер­қо­ймасының­атауы
­Шек­теу­лі­түр­де­те­гін­
бе­рі­ле­тін­кө­ле­мі­
1
Mega 
50 ГБ
2
Mail бұлт
25 ГБ
3
Google ком па ния сы нан Google Диск
15 ГБ
4
Ян декс ком па ния сы нан Ян декс.Диск
10 ГБ
5
Box.net 
10 ГБ
6
Microsoft ком па ния сы нан OneDrive
5 ГБ
7
Apple ком па ния сы нан iCloud Drive
5 ГБ
8
SugarSync Inc ком па ния сы нан SugarSync 5 ГБ
9
OpenDrive
5 ГБ
10 Dropbox ком па ния сы нан Dropbox
2 ГБ
Бар лық бұлт тық де рек тер қой ма сы ның қыз мет көр се ту мақ-
сат та ры бір. Олар дың си пат та ма ла ры мен ерек ше лік те рі, ар тық-
шы лық та ры мен кем ші лік те рін са лыс ты ра оты рып, өзі міз ге қо-
лай лы бұлт тық де рек тер қой ма сын таң дап, пай да ла на аламыз.
Бұлт тық де рек тер қой ма сын да жұ мыс жа сау ти ім ді лі гі:
• бұлт тық де рек тер қой ма сы ның сақ тық кө шір ме сін жа сайды;
• тех ни ка лық құ рыл ғы лар дың ар найы жа дын да де рек тер ді 
сақ тау ды қа жет ет пей ді, се бе бі бұлт тық де рек тер қой ма-
сы ның вир туал ды жа дын да сақ тала ды;
• сақталған деректер көлеміне шектеулер жоқ, көрсетілген 
тарифтік жоспар бойынша қалаған көлемге ұлғайту 
мүмкіндігі бар (ақылы түрде);
• ақ па рат қа бір ле сіп қолжет кі зуге болады;
• бұлт тық қой ма лар да ғы файл дар ға қа ты нау ды ашу, бас қа 
пай да ла ну шы лар мен бір ле сіп жұ мыс іс теу ге мүм кін дік 
бе ре ді жә не бар лық қыз мет түр ле рін нақ ты уа қыт ре жи-
мін де жүр гі зу ге бо ла ды;
• ақ па рат тар ды ви рус тар дан жә не рұқ сат сыз қол сұ ғу дан 
аб со лют ті қор ға йды;
• бұлт тық де рек тер қой ма сын да сақ тал ған мә лі мет тер ге алаң-
да мау ға бо ла ды, өйт ке ні қау іп сіз дік ша ра ла ры сақ тал ған.


24
Аталған бұлттық қоймалардың ішінен Google компаниясы 
ұсынған негізгі қосымша қызмет түрлерін қарастырайық.
Google компаниясы ұсынған қосымша қызмет түрлері кез 
келген техникалық құрылғылар арқылы қолжетімді, мысалы: 
Дербес компьютер (ДК) және Mac, планшет, смартфон және т.б.
Google компаниясы ұсынған қосымша қызмет түрлеріне 
15 ГБ-тық тегін сыйымдылық көлемі беріледі, ал оны кеңейту үшін 
қосымша ақы төленеді. Қосымша ақы төлемдері 
19-су реттегі 
тарифтік жоспар бойынша жүргізіледі.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет