Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күлPdf көрінісі
бет32/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз, 1 бақылау сурактары
Google Құ жат тар
қыз ме тін таң даң дар.

Google Құ жат тар ды ашу тү рі
ә) 
Google Құ жат тар
те ре зе сі нің 
Бас ты мә зір
(Глав ное ме-
ню)
қа та ры нан 
Құ жат тар
ор та сын ашың дар. Ашыл ған 
те ре зе ден 
Құ жат құ ру
(Соз дать до ку мент
) ко ман да сын 
ба сың дар.


50
Google Құ жат тар те ре зе сі нің Мә тін дік құ жат ор та сы
б) Жо ба ны бір ле сіп орын дай тын 3 сы нып та сы ңа ор тақ қол-
же тім дік ті ашың дар. Ол үшін 
Құ жат тар
те ре зе сі нің жо-
ға ры оң жақ бұ ры шын да ғы 
ба тыр ма сын ба сып, 
пай да бол ған те ре зе ге мә тін дік құ жат тың атау ын те ріп 
сақ таң дар.
Ор тақ қол же тім дік ті бап тау
в) Ор тақ қол же тім дік ке рұқ сат бе ру дің 3 түр лі мүм кін ді гі 
бар: 
Өң деу, яғни қолжетімдік берген пайдаланушы, 
құжатты өңдеу мүмкіндігіне ие болады (ре дак ти ро ва ние 
фай лов); 
пі кір мен ұсы ныс тар жа зу, құ жат ты өң дей 
ал май ды, тек пі кір мен ұсы ныс тар қал ды ра ды (толь ко 
до бав ле ние ком мен та риев и пред ло же ний); 
қа рау, 


51
ба қы лау, бұл түр де гі қол же тім дік жұ мыс ба ры сын қа рап, 
ба қы лай ала ды (прос мотр го то вых фай лов). Ор тақ қол-
же тім дік ке рұқ сат бе ре тін сы нып та сың ның элек трон ды 
пош та ме кен жай ын те ріп, 
Жі бе ру (Отп ра вить)
ба тыр ма-
сын ба сың дар.
Ор тақ қол же тім дік ке рұқ сат бе ру жол да ры
г) Со ны мен қа тар ор тақ қол же тім дік ке сіл те ме ні кө ші ру 
ар қы лы (ко пи ро вать ссыл ку об ще го дос ту па) рұқ сат бе-
ру ге де бо ла ды. Жо ға ры да ай тып өт кен рұқ сат бе ру дің 
3 түр лі мүм кін ді гі осы қыз мет те де қа рас ты рыл ған.
Сіл те ме ні кө ші ру ар қы лы ор тақ қол же тім дік


52
ғ) Ор тақ қол же тім дік ке рұқ сат бер ген ха бар ла ма элек трон ды 
пош та ме кен жай ына ке ліп тү се ді, ке ліп түс кен құ жат ты 
ашып бір лес кен жұ мыс ор та сын құ рың дар. Құ жат те ре-
зе сі нің оң жақ бұ ры шын да ғы 
ба тыр ма сын ба сып, 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет