Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы


Оқу пәнінің 7-сыныптағы базалық білім мазмұныбет50/76
Дата23.10.2016
өлшемі12,18 Mb.
#77
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   76

2. Оқу пәнінің 7-сыныптағы базалық білім мазмұны

      19. «Физика – табиғат туралы ғылым (9 сағат)»:


      1) табиғат және адам;
      физика – табиғат туралы ғылым;
      физикалық терминдар мен ұғымдар;
      физика және техника;
      аспан денелері туралы ғылым;
      орталық Азия ғалымдарының ғылымды дамытудағы рөлі;
      ежелгі дүниедегі халық астрономиясы;
      қазiргi әлемдегi физика;
      табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері;
      физикалық эксперимент;
      физикалық теория;
      физикалық шама;
      шамаларды өлшеу;
      өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі;
      өлшемдердің метрлік жүйесі;
      бірліктердің халықаралық жүйесі;
      өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі;
      үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу;
      2) № 1-лабораториялық жұмыс:
      өлшеуiш цилиндр (мензурка) бөлiктерiнiң құнын анықтау, дененiң көлемiн өлшеу;
      3) көрсетілімдер:
      демонстрациялық өлшеуіш аспаптар (мензурка, амперметр, вольтметр т.б.;
      4) практикалық жұмыстар:
      аспап шкаласындағы бөліктің құнын анықтау.
      20. «Заттың құрылысы (5 сағат)»:
      1) атомдар және молекулалар;
      заттың молекулалық құрылысы;
      молекулалардың қозғалысы;
      диффузия құбылысы;
      дене температурасының оның молекулаларының жылдамдығына тәуелділігі;
      заттың агрегаттық күйлері және оларды молекулалық-кинетикалық көзқарас негізінде түсіндіру;
      масса және заттың тығыздығы;
      қазіргі әлемдегі нанотехнология
      2) лабораториялық жұмыс;
      1-1) № 2-лабораториялық жұмыс:
      кішкентай денелердің өлшемін анықтау;
      2-2) №3 лабораториялық жұмыс:
      қатты дененің массасы мен тығыздығын анықтау;
      3) көрсетілімдер:
      газдардың сығылуы;
      қыздырған денелердің ұлғаюы;
      бояудың суда еруі;
      газдардың, сұйықтықтардың араласуы;
      молекулалардың ретсіз қозғалысының үлгісі;
      қорғасын цилиндрлер, пластилин кесектерінің жабысуы.
      21. «Қозғалыс (10 сағат)»:
      1) механикалық қозғалыс;
      қоршаған орта және механикалық қозғалыс;
      санақ денесі;
      қозғалыстың салыстырмалылығы;
      планеталардың қозғалысы;
      Коперниктің гелиоцентрлік жүйесі;
      материялық нүкте;
      қозғалыс траекториясы;
      жол;
      бiрқалыпты және бiрқалыпты емес қозғалыстар;
      жылдамдық;
      жылдамдық бірліктері;
      бiрқалыпты емес қозғалыс кезiндегi орташа жылдамдық;
      бiрқалыпты түзу сызықты қозғалыстың графигi;
      2) көрсетілімдер:
      қозғалыстың салыстырмалылығы (ойыншық автомобильді, көрсеткіштер мен «жолаушыны» пайдалану арқылы);
      жіпке ілінген шардың қозғалыс траекториясы;
      бордың тақтада жүрген (сызған) жолын өлшеу;
      суы бар шыны түтіктегі ауа көпіршігінің бірқалыпты қозғалысы;
      стробоскоп;
      спидометр;
      3) практикалық жұмыстар:
      қозғалыстың салыстырмалылығы;
      жол, орын ауыстыру және бiрқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы дененің координатасы.
      22. «Денелердің өзара әрекеттесуі (12 сағат)»:
      1) инерция;
      күш – денелердiң өзара әрекеттесуiн сипаттайтын шама;
      тартылыс құбылысы;
      бүкiл әлемдiк тартылыс заңы;
      ауырлық күші;
      басқа планеталардағы ауырлық күші;
      дененің салмағы, салмақсыздық;
      деформация;
      Гук заңы;
      динамометр;
      денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін күштерді қосу;
      үйкеліс күші;
      үйкеліс әрекетін техникада ескеру;
      2) №4 лабораториялық жұмыс:
      серпімді деформацияларды зерделеу;
      3) көрсетілімдер:
      инерцияның көрінісі (балғаны саптау);
      әр түрлі салмақтағы гирлер, таразының түрлері;
      демонстрациялық таразымен дененің салмағын өлшеу (таразымен жұмыс істеу ережесі);
      көлемдері бірдей денелердің массаларын салыстыру (жүктер жиынтығы); динамометрдің құрылысы мен жұмыс қағидасы;
      әртүрлі динамометрмен көрсетілім жасау;
      бір түзудің бойымен бағытталған күштерді қосу;
      интерактивті үлгілер;
      4) практикалық жұмыстар:
      сапалық және мәтінді есептер шығару;
      механикадағы күштер.
      23. «Қысым (17 сағат)»:
      1) қысым;
      қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі;
      Паскаль заңы;
      гидравликалық пресс;
      газдың қысымы;
      ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар мен газдарда болатын қысым;
      қатынас ыдыстар, су құбыры;
      атмосфералық қысым;
      Торричелли тәжірибесі;
      барометр;
      атмосфералық қысымның биіктікке байланысты өзгеруі;
      манометрлер;
      сорғылар;
      Архимед күші;
      денелердің жүзу шарттары;
      ареометрлер;
      су көлiгi;
      ауада ұшу;
      2) лабораториялық жұмыс:
      2-1) № 5 лабораториялық жұмыс:
      Архимед заңын тексеру;
      2-2) № 6 лабораториялық жұмыс:
      дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау;
      3) көрсетілімдер:
      қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі;
      қатынас ыдыстар;
      ыдыстардағы сұйықтың еркін бетіне түсіретін қысымы;
      Торричелли тәжірибесі.
      сұйыққа батырылған денеге әсер ететін кері итеруші күш;
      4) практикалық жұмыстар:
      сапалық және мәтінді есептер шығару
      Архимет заңы.
      24. «Жұмыс, қуат, энергия (12 сағат)»:
      1) дененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің жұмысы;
      қуат;
      энергия;
      денелердің потенциалдық және кинетикалық энергиялары;
      ауырлық күші әрекет ететін дененің потенциалдық энергиясы;
      деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы;
      механикалық энергия;
      механикалық энергияның сақталу заңы;
      күш моменті;
      тепе-теңдiк шарттары;
      иінді таразылар;
      жай механизмдер;
      көлбеу жазықтық;
      механиканың «Алтын ережесі»;
      механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті;
      ең қуатты машиналар;
      тiрi табиғаттағы қуат және жұмыс;
      2) лабораториялық жұмыс.
      2-1) № 7 лабораториялық жұмыс:
      денені бірқалыпты көтеру кезіндегі жұмысты анықтау, көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін анықтау;
      2-2) № 8 лабораториялық жұмыс:
      иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау;
      3) көрсетілімдер:
      жай механизмдер;
      көлбеу жазықтықтағы дененің кинетикалық энергиясының массасына және оның жылдамдығына, дененің потенциялдық энергиясының биіктігіне байланыстығын көрсететін тәжірибелер;
      4) практикалық жұмыстар:
      сапалық және мәтінді есептер шығару;
      механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті;
      25. Уақыт қоры (3 сағат).

3. Оқу пәнінің 8–сыныптағы базалық білім мазмұны

      26 «Жылу құбылыстары (24 сағат)»:


      1) температура, оны өлшеу тәсілдері;
      термометрлердiң түрлерi;
      температураның шкаласы;
      жылулық қозғалыс;
      броундық қозғалыс;
      диффузия;
      ішкi энергия.;
      ішкi энергияны өзгерту тәсiлдерi;
      жылу құбылысының тірі организмдегі ролі;
      суық кездегі адам;
      жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару;
      табиғаттағы және техникадағы жылу берілу;
      жылу берудегі конвекцияның орны;
      жылу мөлшері;
      заттың меншікті жылу сыйымдылығы;
      отынның меншікті жану жылуы;
      отынның энергиясы;
      механикалық және жылу процестеріндегi энергияның сақталу және айналу заңы;
      заттың агрегаттық күйлері;
      қатты денелердiң балқуы және қатаюы;
      балқу температурасы;
      меншiктi балқу жылуы;
      будың пайда болуы;
      булану және конденсация;
      қаныққан және қанықпаған булар;
      ауаның ылғалдылығы;
      ылғалдылықты өлшеуге арналған құралдар;
      қайнау;
      меншiктi булану жылуы;
      қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау;
      термодинамика негiздерi;
      термодинамиканың бiрiншi заңы;
      газдың және будың жұмысы;
      жылу процестерiнiң қайтымсыздығы;
      термодинамиканың екінші заңы;
      қазiргi физикадағы термодинамиканың рөлi;
      жылу қозғалтқыштары;
      жылу қозғалтқыштарының п.ә.к.-ті;
      жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдары;
      жылу қозғалтқыштарының энергетиканың дамуындағы рөлi;
      тоңазытқыш;
      жылу қозғалтқыштары және оның адам өміріндегі маңызы;
      жылу машиналары және табиғатты қорғау;
      жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер;
      айдағы, Марстағы, Шолпандағы термодинамикалық жағдайлар;
      2) көрсетілімдер:
      түрлі денелердің жылу өткізгіштігі;
      металдардың жылу өткізгіштігіндегі айырмашылықтар;
      сұйықтар мен газдардағы конвекция;
      әртүрлі сұйықтардың булануы;
      будың конденсациясы кезіндегі энергияның бөлінуі;
      қаныққан булардың қасиеттері;
      судың қайнауы;
      судың төменгі қысымда қайнауы;
      жұмыс атқарғанда және жылу берілу кезінде дененің ішкі энергиясының түрленуі;
      әртүрлі металдардың жылу сыйымдылықтарын салыстыру.
      колориметр және онымен жұмыс істеу;
      термостың құрылысы;
      будың жұмысы;
      бу турбинасының құрылысы (моделі);
      төрт тактілі іштен жану қозғалтқышының құрылысы мен жұмысы (моделі).
      2) лабораториялық жұмыс;
      2-1) № 1 лабораториялық жұмыс:
      температуралары әртүрлi суды араластырып жылу мөлшерін салыстыру;
      2-2) № 2 лабораториялық жұмыс:
      мұздың меншiктi балқу жылуын анықтау.;
      2-3) № 3 лабораториялық жұмыс:
      ауаның ылғалдылығын анықтау;
      3) Практикалық жұмыстар:
      денені қыздыру үшін қажетті немесе оны суытқанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу;
      заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтау;
      заттың агрегаттық күйлері өзгерген кездегі жылу мөлшерін есептеу.
      27.«Электр құбылыстары (22 сағат)»:
      1) денелердің электрленуі;
      электр зарядының сақталу заңы;
      электроскоп;
      өткізгіштер мен диэлектриктер;
      қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуi;
      Кулон заңы;
      элементар электр заряды;
      электр өрiсi;
      электр өрісінің кернеулігі;
      потенциал және потенциалдар айырымы;
      конденсаторлар;
      табиғаттағы электр құбылысы;
      өндірісте және тұрмыста электрлендіруді есепке алу және қолдану;
      электр тогы,
      электр тогы көздері;
      электр тізбегі және оның құрамды бөлігі;
      ток күшi;
      Амперметр.;
      кернеу;
      Вольтметр;
      тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы;
      өткiзгiштiң электр кедергiсi;
      өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi;
      электр кедергісінің температураға тәуелділігі;
      асқын өткізгіштік, резистор және реостат;
      өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосу;
      электр тогының жұмысы мен қуаты;
      электр тогының жылулық әсері;
      Джоуль-Ленц заңы;
      кыздыру шамдары;
      электрқыздырғыш құралдар;
      қысқа тұйықталу;
      балқымалы сақтандырғыштар;
      электр тогының химиялық әсерi, (Фарадейдiң заңы);
      2) көрсетілімдер:
      әртүрлі денелердің электрленуі, электрленген денелердің өзара әрекеттесуі;
      электрометрдің құрылысы мен жұмыс істеуі;
      электр зарядының бөлінгіштігі;
      кулон заңының дұрыстығын суреттеу;
      ток көздері;
      амперметрдің жұмыс істеу принципі;
      ток күшін амперметрмен өлшеу;
      вольтметрдің жұмыс істеу принципі;
      кернеуді вольтметрмен өлшеу;
      электр тізбегін құрастыру;
      3) лабораториялық жұмыс
      3-1) № 4 лабораториялық жұмыс:
      электр тiзбегiн құрастыру және оның әртүрлi бөлiктерiндегi ток күшiн өлшеу;
      3-2) № 5 лабораториялық жұмыс:
      тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңын тексеру;
      3-3) № 6 лабораториялық жұмыс:
      өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосуды зерделеу;
      3-4) № 7 лабораториялық жұмыс:
      электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау;
      4) практикалық жұмыстар:
      ток күші мен кернеуді есептеу;
      Электр тізбегін есептеу.
      28. «Электромагниттік құбылыстар (8 сағат)»:
      1) тұрақты магнит;
      магнит өрiсi;
      тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрiсi;
      тогы бар шарғының магнит өрiсi;
      электромагниттер және оларды қолдану;
      магнит өрiсiнiң тогы бар өткiзгiшке әрекеті;
      электроқозғалтқыш;
      электр өлшеуіш құралдар;
      электромагниттiк индукция;
      генераторлар;
      2) көрсетілімдер:
      тогы бар өткізгіштің магнит өрісін бақылау;
      тогы бар түзу өткізгіш пен раманың магнит өрісіндегі қозғалысы;
      тұрақты ток электр қозғалтқышының құрылысы мен жұмысы;
      3) лабораториялық жұмыс:
      3-1) № 8 лабораториялық жұмыс:
      тұрақты магниттiң қасиеттерiн оқып-үйрену және магнит өрiсiнiң бейнесiн алу;
      3-2) № 9 лабораториялық жұмыс:
      электрмагниттi құрастыру және оның әсерiн сынау.
      4) практикалық жұмыстар:
      магниттердің өзара әрекеттесуі..
      29. «Жарық құбылыстары (10 сағат)»:
      1) жарық6;
      жарық көздері;
      күн – жұлдыз;
      жарықтың түзу сызықты таралу заңы;
      көлеңке және жартылай көлеңке;
      күннің және Айдың тұтылуы;
      жарықтың шағылуы;
      шағылу заңдары;
      толық шағылу;
      жазық және сфералық айналар;
      сфералық айна көмегімен кескін алу;
      жарықтың сынуы;
      жарықтың сыну заңы;
      линзалар;
      линзаның оптикалық күшi;
      жұқа линзаның формуласы;
      линзаның көмегімен кескiн алу;
      көз - оптикалық жүйе;
      көздiң көру кемістігі және олардың түзету әдiстері;
      оптикалық аспаптар;
      жарықтың дисперсиясы;
      түс және жарық;
      2) көрсетілімдер:
      жарықтың шағылу заңы;
      жазық айнадағы кескін;
      жарықтың сыну заңы;
      линзаның көмегімен кескін алу;
      3) лабораториялық жұмыс:
      3-1) № 10 лабораториялық жұмыс:
      шынының сыну көрсеткiшiн анықтау;
      3-2) № 11 лабораториялық жұмыс:
      линзаның көмегiмен кескiн алу;
      4) практикалық жұмыстар:
      жарық құбылыстары.
      30. Уақыт қоры (4 сағат)

4. Оқу пәнінің 9–сыныптағы базалық білім мазмұны

      31. «Кинематика негіздері (10 сағат)»:


      1) қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті;
      материалдық нүкте;
      санақ жүйесі;
      салыстырмалы механикалық қозғалыс;
      векторлар және оларға амалдар қолдану;
      вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары;
      түзусызықты теңайнымалы қозғалыс, үдеу;
      түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру;
      жылдамдықтың графигі;
      түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орын ауыстыруы;
      еркiн түсу үдеуi;
      дененiң еркiн түсуi;
      аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi;
      қисықсызықты қозғалыс;
      материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы;
      сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар;
      центрге тартқыш үдеу;
      қатты дененің ілгерлемелi және айналмалы қозғалысы
      2) көрсетілімдер:
      түзу сызықты және қисық сызықты қозғалыс;
      орын ауыстыруларды қосу;
      стробоскоп;.
      дененің ауада және ауасы сиретілген кеңістікте түсуі;
      еркін түсу кезіндегі үдеуді өлшеу;
      үдеумен көтерілген және түскен кездегі дененің салмағы;
      салмақсыздық;
      спидометр, шеңбер бойымен қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың бағыты.
      айналмалы қозғалыстың берілу түрлері;
      центрден тепкіш тахометр;
      ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі;
      3) № 1 лабораториялық жұмыс:
      бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау;
      3) практикалық жұмыстар:
      денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері
      32. «Динамика негіздері (10 сағат)»:
      1) Ньютонның бiрiншi заңы;
      инерциялық санақ жүйелерi;
      күш, масса;
      Ньютонның екiншi заңы;
      Ньютонның үшінші заңы;
      салыстырмалылық принципi;
      механикадағы күштер;
      бүкiләлемдiк тартылыс заңы;
      денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы;
      жердің жасанды серiктерінің қозғалысы;
      тiреумен қозғалатын дененің салмағы;
      салмақсыздық;
      2) көрсетілімдер:
      инерцияның айқындалуы;
      денелердің массаларын салыстыру;
      Ньютонның екінші заңы;
      күштерді өлшеу;
      өзара бұрыш жасай әрекет ететін күштерді қосу;
      Ньютонның үшінші заңы;
      3) №2 лабораториялық жұмыс:
      горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.
      практикалық жұмыстар:
      күшті өлшеудің практикалық тәсілдері;
      жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу;
      33. «Сақталу заңдары (4 сағат)»:
      1) дене импульсі;
      материялық нүктеде импульстiң өзгеруі;
      денелер жүйесі;
      импульстің сақталу заңы;
      реактивтi қозғалыс;
      К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы;
      зымыран,
      ғарыш саласының қазіргі жетістігі;
      энергия;
      энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы;
      ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану;
      2) көрсетілімдер:
      импульстің сақталу заңы;
      реактивті қозғалыс;
      ракетаның моделі;
      дене энергиясының жұмыс орындалған кезде өзгеруі;
      потенциалдық энергияның кинетикалық энергияға және керісінше, кинетикалық энергияның потенциалдық энергияға түрленуі;
      3) практикалық жұмыстар:
      дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.
      34. «Тербелістер және толқындар (12 сағат)»:
      1) тербелмелі қозғалыс;
      тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы);
      тербелмелі қозғалыстың теңдеуі;
      еркін және еріксіз тербелістер, өшетін тербелістер;
      математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері;
      математикалық және серіппелі маятниктердің периоды;
      тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі;
      резонанс;
      электромагниттік тербелістер;
      еркін электромагнитік тербелістер, (тербелмелі контур);
      Томсон формуласы;
      еріксіз электромагниттік тербелістер, (раманың магнит өрісіндегі айналуы);
      тербелiстердiң серпімді ортада таралуы;
      толқындық қозғалыс;
      көлденең және қума толқындар;
      толқынның ұзындығы;
      толқынның таралу жылдамдығы;
      механикалық толқынның қасиеті;
      дыбыс, дыбыстың сипаттамалары;
      акустикалық резонанс;
      дыбыстың шағылуы, жаңғырық, ультрадыбыс;
      электромагниттік толқындар, электромагниттік толқынның қасиеті, электромагниттік толқындар шкаласы;
      2) көрсетілімдер:
      жіпке және серіппеге ілінген жүктердің еркін тербелістері;
      тербелмелі қозғалысты жазу;
      жүктің тербеліс периодының серіппенің қатаңдығы мен жүктің массасына тәуелділігі;
      жіпке ілінген жүктің тербеліс периодының жіптің ұзындығына тәуелділігі;
      еріксіз тербелістер;
      маятниктер тербелісінің резонансы;
      маятниктердің сағатта қолданылуы;
      көлденең және қума толқындардың түзілуі мен таралуы;
      толқын ұзындығының тербеліс жиілігіне тәуелділігі;
      тербеліп тұрған дене дыбыс көзі ретінде;
      дыбыс қаттылығының тербеліс амплитудасына тәуелділігі;
      тонның жоғарылығының тербеліс жиілігіне тәуелділігі;
      акустикалық резонанс;
      ультрадыбыстың қолданылуы;
      3) лабораториялық жұмыс;
      3-1) № 3 лабораториялық жұмыс:
      математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау;
      3-2) № 4 лабораториялық жұмыс:
      беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау;
      4) практикалық жұмыстар:
      әр түрлі маятниктер тербелісінің периодын есептеу.
      35. «Астрономия негіздері (6 сағат)»:
      жұлдызды аспан; әлемнің құрылымы және масштабтары;
      аспан сферасы; аспан координаталарының жүйесі;
      жұлдызды аспанның жылжымалы картасы, әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы;
      жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт;
      күнтізбе;
      Кеплер заңдары;
      күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау;
      Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және дүниетанымдық маңызы;
      ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы;
      36. «Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар (7 сағат)»:
      1) жылулық сәулелену, (абсолют қара дене, Стефан – Больцман заңы.);
      денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары;
      жарық кванттары туралы Планк гипотезасы;
      Планк формуласы;
      фотоэффект құбылысы;
      Эйнштейн формуласы;
      фотоэффект құбылысын техникада пайдалану;
      рентген сәулелері;
      радиактивтілік;
      Резерфорд тәжірибесі;
      атомның құрамы;
      атомның моделі;
      37. «Атом ядросы. (6 сағат)»:
      1) атом ядросының құрамы;
      ядролық өзара әрекеттесу;
      ядролық күштер;
      физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері;
      массалар ақауы;
      ядроның байланыс энергиясы;
      радиактивті сәулеленудің табиғаты;
      радиактивті ыдырау заңы;
      ауыр ядролардың бөлінуі;
      тізбекті реакция;
      ядролық реактордың жұмыс принципі.;
      атом электр станциялары;
      термоядролық реакциялар;
      күн мен жұлдыздардың энергиясы;
      радиактивтi изотоптар;
      радиактивтi изотоптарды қолдану;
      радиактивті сәулелерден қорғану;
      2) практикалық жұмыстар:
      радиоактивтi элементтердiң жартылай ыдырау периодын есептеу.
      38. «Жалпылау сабақтары (2 сағат)»:
      физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы;
      элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар;
      ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера;
      экологиялық мәдениет.
      39. «Лабораториялық практикум (8 сағат)»:
      1) дененiң еркiн түсу үдеуiн өлшеу;
      2) серпiмдi деформацияны зерделеу;
      3) ньютонның екiншi заңын зерделеу;
      4) механикалық энергияның сақталу заңын зерделеу;
      5) денелердiң соқтығысуы кезiндегi импульстiң сақталу заңын зерделеу;
      6) электр қыздырғышы бар қондырғының ПӘК-iн өлшеу;
      7) еркiн және ерiксiз тербелiстердi зерделеу;
      8) күзгі; қысқы және көктемгі аспандағы жарық жұлдыздар мен негізгі шоқжұлдыздарды табу (жылжымалы жұлдызды картаны пайдаланып).
      40. Уақыт қоры (3 сағат)Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   76
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет