Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi¤Pdf көрінісі
бет11/111
Дата20.11.2022
өлшемі0,7 Mb.
#159007
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   111
Байланысты:
Қазақ тілі 7сынып

18-жатты²у.
Ґздерiґ бiлетiн жал³ы есiмдердi естерiґе 
тїсiрiп, д±птерлерiґе жазыґдар.
1) кiсi аттары;
2) мемлекет, республика, облыс, аудан, ³ала, ауыл 
атаулары;
3) ¾йым, мекеме, зауыт, фабрика, ¾жым атаулары; 


16
4) жер, су атаулары;
5) газет, журнал, кiтап, ±н, кїй, шыІарма атаулары;
6) жыл³ы, сиыр, тїйе, иттерге, т.б. хайуанаттарІа 
³ойылатын аттар.
19-жатты²у.
М±тiндi кµшiрiп жазыґдар да, олардан 
кiм

деген сºра³³а жауап беретiн зат есiмдердi терiп жазыґдар.
Ї л г i : Кiм? деген сºра³³а жауап беретiн зат есiмдер: 
Алдар кµсе, Јожа Насыр, Жиренше шешен, тºлІа ...
ДАРХАН ДАРЫН
Хал³ымыз арасында Алдар Кµсе, Јожа Насыр, Жи-
ренше шешен, сия³ты таІы бас³а аты аґызІа айналІан 
ºлы тºлІаларымен бiрге, Тµле би, Јаз дауысты Јазы-
бек би, Ўйтеке би, Досбол дат³а, Сырым Датов секiлдi 
µрен ой иелерi, к¼нi б¼гiнге дейiн хал³ымыз арасында 
айры³ша ³астерленiп, ¼лкен ³ºрметпен тiлге алынады. 
Ґйткенi олар, б¼кiл саналы µмiрiн халы³ ¼шiн, олар-
дыґ рухани дамуы ¼шiн жºмсап, ±р бiр ойлы, зейiндi 
пенденiґ ж¼рек тµрiнен бекем орын алІан.
Мiне, солар арасынан халы³ ж¼регiнiґ бiрден-бiр 
н±рлi тынысына айналІаны, киелi де кемел, белгiлi 
шешен, ±рi кµсемдердiґ бiрi, дархан дарын Тµле би 
Ўлiбекºлы десек арты³ айт³анды³ бола ³оймас...
(
Ј. Сейданов
)
20-жатты²у.
Ґлеґ жолдарынан 
не
? деген сºра³³а жауап 
беретiн зат есiмдердi табыґдар.
Ї л г i : Не? деген сºра³³а жауап беретiн зат есiмдер: 
нан, ±л, шµл, ³ºм, жер....
Арып-аш³ан жан болса,
Мен бiр ¼зiм нан болсам.
Ол менi жеп ±лденсе,
БишараІа ±л берсем.


17
Айнала шµл ³ºм болса,
ЈарІа адым жер мºґ болса,
Жолаушыныґ сонда мен,
Јºтысында су болсам.
Ґшкелi жатса ер дене,
Ґмiр болып келсем мен.
ЈайІыдаІы пендеге
Јуаныш боп енсем мен.
Арманымнан жаґылсам,
А³ша болсам, не деймiн?!
...Јашан даІы табылсам,
Јалтасынан кедейдiґ.
Мен, мен болсам, мен болсам,
Бiр µзiм бiр ел болсам.
Јол астымда ±скерiм,
Ар-ожданым сен болсаґ!
(
М. Ма³атаев
)


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   111
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет