Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi¤


-жатты²у.  Берiлген µлеґ жолдарындаІы кµп нїктенiґ  орнына тиiстi септiк жалІауларын ³ойып кµшiрiґдер. АРМАНДАРЫМ БАРPdf көрінісі
бет19/111
Дата20.11.2022
өлшемі0,7 Mb.
#159007
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   111
Байланысты:
Қазақ тілі 7сынып

36-жатты²у. 
Берiлген µлеґ жолдарындаІы кµп нїктенiґ 
орнына тиiстi септiк жалІауларын ³ойып кµшiрiґдер.
АРМАНДАРЫМ БАР
Кµлдер ... ³анат кµктем ... жайІанда ³улар,
Махаббат ±нi ... шал³ыта салІанда арулар,
Кiрпiктерi ... iлiнiп ³алІанда м¾ґдар,
Кїйiнiш пен сїйiнiш, бал їмiттер ...
СаІыныштар ... – мен 챴гi табынып келген,
От сезiмдер ... т¾ратын армандарым бар.
Їкiлi басы ... паґ ырІап т¾рады шыґдар,
Ј¾лаІан содан кеудем ... н¾р-аІысым бар.


29
С¾лу сезiмдер жаным ... сыланасыґдар 
Iзгiлiк кїйi тартылып жырым ... 챴гi
Сїйетiн б±рi ... жа³сы ... ырымдаІан ...
Армандарым ... серiгi-³уанышым бар.
(Мºрат Бекей
)
37-жатты²у. 
Берiлген сµйлемдерден септiк жалІаулы 
сµздердi табыґдар да, ³ай септiкте тºрІандыІын 
аны³таґдар.
1. Мен жасы ¼лкен адамІа таІзым етiп, с±лем бердiм. 
2. Ол маІан алая жаман кµзiмен ³арады да: «Сенiґ 
жаныґда жолдасыґ бар, ол ³атты нау³ас, егер оны мен 
³азiр ³арамасам, ол ертеґ осы уа³ытта д¼ниеден сапар 
шегедi», – дедi. 3. ўалиакбар есiк алдына шыІып отырІанды 
ºнатпайтын, ¼йiне шенба³а жолатпайтын ³атыгез адам-
ды. 4. Мiне, менiґ алдымда осындай екi ¼лкен ма³сат 
тºрІанды³тан, мен елге ³айта алмадым. 5. Елге кел-
геннен кейiн де мен оны тас жарып ешкiмге бiлгiзген 
емеспiн. 6. Диуана Ґтендi иыІынан басып отырІызды 
да, басына киген та³иясын жºлып алып, Ґтеннiґ басын 
³алтасынан алІан т¼сiнiксiз бiрдемеге от ³ойып, оны-
мен Ґтен басын к¼йдiре бастады. 7. Мºнда бiз бºрын 
кµрмеген Еуропаныґ, батыстыґ ¼лгiлерiмен салынІан 
¼йлер кµбейiп бара жат³анын тºрІындар айтады. 
(Шапырашты Јазыбек бек Тауасарºлы)
§ 8. ЗАТ ЕСIМНI¤ ЖIКТЕЛУI
Жiктiк жалІау тек ³ана синтаксистiк ³ызмет 
ат³арады. Ґйткенi жiктiк жалІаулы сµз сµйлемде 
±рдайым баяндауыш ³ана болады. Солай болса, жiктiк 
жалІау – баяндауыш³а Іана т±н жалІау.
Јаза³ тiлiндегi сµздер тµмендегiдей тµрт топ³а 
бµлiнiп, тµрт тїрлi їлгi бойынша жiктеледi.
Бiрiншi топ³а


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   111
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет