Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi¤


Септiктердiґ сѕра³тары мен жалІау ла рыPdf көрінісі
бет18/111
Дата20.11.2022
өлшемі0,7 Mb.
#159007
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   111
Байланысты:
Қазақ тілі 7сынып

Септiктердiґ сѕра³тары мен жалІау ла ры
Сеп-
тiк-
тер
 Сѕра³та ры
Жал²ау ла ры
 Т±уелдiк 
жал²ау-
дыґ I–II 
жа²ынан 
кейiн
Т±уелдiк 
жал²ау дыґ 
III 
жа²ынан 
кейiн
А
I
Б
Т
Ж
Ш
К
кiм?, не?
кiмнiґ?, ненiґ?
кiмге?, не ге?,
³ай да?
кiмдi?, ненi?
кiмде?, не де?,
³ай да?
кiмнен?, не ден?,
³ай дан?
кiммен?, не мен? 
³алай?

-ныґ, -нiґ, -дыґ,
-дiґ, -тыґ, -тiґ -
-Іа, -ге, -³а, -ке
-ны, -нi, -ды, -дi, 
-ты, -тi
-да, -де, -та, -те 
-нан, -нен, -дан,
-ден, -тан, -тен
-мен, -бен, -пен

-ныґ, 
-нiґ
-а, -е
-ды, -дi
-да, -де
-нан, 
-нен
-мен

-ныґ, -нiґ
-на, -не

-нда, -нде
-нан, -нен
-мен


28
35-жатты²у.
Берiлген м±тiннен жай септеулi сµздердi бiр 
бµлек, т±уелдi септеулi сµздердi бiр бµлек етiп жазыґдар.
Ї л г i : 1. Жай септеулi сµздер: 
жолдыґ, жылан-
дарІа, 
...
2. Т±уелдi септеулi сµздер: 
жаІын, автомашина-
сын
, ...
Жолдыґ екi жаІын ала жарыса созылІан Н¾рата ж±не 
Жетiмтау тiзбектерi де ³¾йындата зулап келе жат³ан 
«Волга» автомашинасымен жарысып, ±лде³айда ³арай 
浴кiлiп бара жат³ан µркештi жыландарІа ¾³сап кетедi. 
Тау етектерiнде шашырай жайылып жїрген отар-отар 
³ойлар кµзге шалынады. Маґ-маґ бас³ан тїйелер тiзбегi 
де кµрiнедi.
Машинаныґ ар³а жаІында шал³алай отырІан еґге-
зердей д±у ³ара кµзiлдiрiктi кiсi аспандаІан т¾мсыІын 
±йнекке ³арай б¾рды. Жыпылы³-жыпылы³ еткен ³оґыр-
³ай кµздерi жайылымды ³аптаІан адыраспан µсiмдiк-
терiне тїстi. Жерлердiґ ары³тай бастаІандыІы Іой. 
И±, биылІы жылда да жайылымды³ жерлердiґ сапасы 
тµмендеп, шµптер ойдаІыдай µспей ³алды. Їш-тµрт жыл-
дан берi ³¾рІа³шылы³ деген жаІадан алып, малшылар 
³ауымын ±лекке салып келедi... (
С. Бѕхар.
)


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   111
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет