Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік типтік стандарт негізде құрастырылды Құрастырған


Тақырып: Топты жүргізу психотехникасы. / 2 сағатбет13/14
Дата18.02.2018
өлшемі0,86 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Тақырып: Топты жүргізу психотехникасы. / 2 сағат

Мақсаты: Топты жүргізу психотехникасы туралы түсініктерін бағалау.


Жоспар:

1.Топты басқару.

2.Топтық сабақ мазмұнын құру.

3.Топты психологиялық белсендендіру.Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Топты басқару.Топтық сабақ мазмұнын құру.Топты психологиялық белсендендіру.

Әдебиеттер:

1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.

2.Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.

3.Кьел Рудестам. Групповая психотерапия.

Тақырып: Тренингіндегі пікірталас. / 2 сағат


Мақсаты: Топтыќ пікірталас т‰сініктерін және пікірталас т‰рлері туралы білімдерін тексеру.

Жоспар:

1.Топтыќ пікірталас т‰сінігі және классификациясы.

2.Пікірталас т‰рлеріне мінездеме.3.К.Роджерстіњ кездесу топтары.

Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Пікірталас дегеніміз не? Тренингті ќалай бастау керек.Пікірталасты ќалай µткізуге болады. Пікірталасты ќалай пайдалануѓа болады.Пікірталастыњ т‰рлері жєне оларды пайдалану жолдары көрсету.

Әдебиеттер:

1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.

2. Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.

3. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.

Тақырып: ¤зара ќабылдау жєне т‰сіну тренингі. / 2 сағат


Мақсаты: ¤зара ќабылдау жєне т‰сіну тренингі туралы түсініктерін бекіту.

Жоспар:

1. ¤зара ќабылдау жєне т‰сіну тренингі.

2.¤зара т‰сіністікке жаттыѓулар.

3.Бір-бірі туралы пікір ќалыптастыруѓа негізделген жаттыѓулар.

4.Ќалжыњ-жаттыѓулар.

Тақырыпты оқу барысында негізгі сәттерді бөліп көрсету керек: Топпен жаттыѓу орындауда ж‰ргізушініњ мінез-ќ±лыѓы. Егер топ жаттыѓу орындаудан бас тартса. Баќылау жєне зейінмен байланысты жаттыѓулар. Зейінін т±раќтандырумен байланысты жаттыѓулар.

Әдебиеттер:

1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.

2. Самаукина Н.В. Игры которые играют. Дубна 1996.

3. Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.

4. Самаукина А.С. Практический психолог в школе. М:1997.

5. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.


Тақырып: Бастауыш сынып мұғалімдері үшін педагогикалық тренингтер. / 2 сағат

Мақсаты: Бастауыш сынып мұғалімдерімен жүргізілетін педагогикалық тренингтер ерекшеліктеріне тоқталу.


Жоспар: Практикалық сабақ бағдарламасын даярлау.

Әдебиеттер:

1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.

2. Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.

3. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.

4. Самаукина Н.В. Игры которые играют. Дубна 1996.

5. Самаукина А.С. Практический психолог в школе. М:1997.


Тақырып: Орта және жоғары сынып мұғалімдері үшін педагогикалық тренингтер. / 2 сағат

Мақсаты: Орта және жоғары сынып мұғалімдері үшін педагогикалық тренингтер ерекшеліктерін ашып көрсету.


Жоспар: Практикалық сабақ бағдарламасын даярлау.

Әдебиеттер:

1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.

2. Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.

3. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.

4. Самаукина Н.В. Игры которые играют. Дубна 1996.

5. Самаукина А.С. Практический психолог в школе. М:1997.


Тақырып: Педагогикалық тренингтердегі типтік қателер. / 2 сағат

Мақсаты: Педагогикалық тренингтерде кездесетін типтік қателерге талдау жасауды үйрену.

Жоспар: Талдау және нұсқаулар даярлау.


Әдебиеттер:

1. Самаукина А.С. Практический психолог в школе. М:1997.

2.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.

Пән бойынша студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмыстарына әдістемелік нұсқауларЖұмыс тақыры

бы


Мақсаты және мазмұны

Әдебиеттер

Бақылау формасы

Ұпай

лар


Орын

дау мер


зімі

Орын

дау уақы


ты

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тренинг негізіне кіріспе.

Тренинг түсінігі.Тренинг ұғымына берілген анықтамалармен танысу

Психология

лық тренинг ьойынша оқулықтар мен оқу құралдарыКонс

пект


5 балл

дық


жүйемен бағаланады

1 апта

1,5 сағат

2

Психология

лыќ тренинг-оќыту

дыњ арнайы ±йымдастырыл

ѓан форма

сы.


Тренингті қалай бастау керек сұрағына жауап алу

Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.

11 бет.


Конспект
2 апта

2 сағат

3

Тренингті ұйымдастыру принциптері.

Тренингті ұйымдасты

ру принципте

рін талдау


3.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как форма обучения общению. Прага:1981.

Конспект
3 апта

1,5 сағат

4

Тренингтегі тренер рөлі.

Топпен жаттығу орындауда

ғы жетекшінің әрекетіМарасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.

62 бет.


Конспект
4 апта

1,5 сағат

5

Тренер

ге әдістемелік нұсқау

лар.


Егер топ жаттығуды орындаудан бас тартса не істеу керек

Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.

64 бет.


Конспект
5 апта

1,5 сағат

6

Тренингте топтар

дың қалыптасуы.Т-топтың қалыптасуына әсер еркен жағдайлар

ды талдауКьел Рудестам. Групповая психотера

пия.Конс

пект

6 апта

1,5 сағат

7

Тренинг топтыњ ж±мыс істеу принциптері.

Сабақта өзара әрекеттесу позициясын қалыптас

тыру


Т.Г.Григорьева,

Л.В.Линская Т.П.Усольцева.

Основы конструктивного общения.М., 1997.

66 бет.


Сабақ конс

пектісі

7 апта

1,5 сағат

8

Мектептегі педагогикалық тренинг.

Тұлға аралық өзара әрекеттесуді дамыту

Т.Г.Григорьева,

Л.В.Линская,Т.П.Усольцева.

Основы конструктивного общения.М., 1997.

69 бет.


Сабақ конс

пектісі

8 апта

2

9

Педагогика

лық тренинг бойын

ша сабақ құрылымы.


Пелагогика

лық тренингтің сабақ үлгісінің сызбасын сызуға дағдылануСамаукина Н.В. Игры которые играют. Дубна 1996.

Сызба
9 апта

1,5 сағат

10

Топты жүргізу психотехника

сы.


Тұлға аралық қарым-қатынастағы кеңістік және оны ұйымдас

тыру


Л.В.ЛинскаяТ.П.Усольцева.

Основы конструктивного общения.М., 1997.

78 бет.


Сабақ конспектісі
10 апта

1,5 сағат

11

Тренингіндегі пікірта

лас


Қарым-қатынас тренингін

дегі пікірталасты жүргізілу әдістемесін талдауМарасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.

26 бет.


конспект
11 апта

2

12

¤зара ќабыл

дау жєне т‰сіну тренингі.Бір-бірін қабылдауға бағдарлан

ған ойындарды іріктеуМарасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;1998.

106 бет.


Сабақ конспектілері
12 апта

1,5 сағат

13

Баста

уыш сынып мұғалімдері үшін педагогикалық тренинг

терПедагогика

лық тренингтер жүргізу іскерліктерін қалыптас

тыру


1.Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.

2.Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.

3.Самаукина Н.В. Игры которые играют. Дубна 1996.


Сабақ конспектілері
13 апта

1

14

Орта және жоғары сынып мұғалімдері үшін педагогикалық тренинг

тер
Педагогика

лық тренингтер жүргізу іскерліктерін қалыптас

тыру


1.Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.

2.Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.

3. Самаукина Н.В. Игры которые играют. Дубна 1996.


Сабақ конспектілері
14 апта

1

15


Педагогикалық тренингтердегі типтік қателер

Педагогика

лық тренингтер

дегі типтік қателерді анықтау


Самаукина А.С. Практичес

кий психолог в школе. М:1997.
Эссе жазу
15 апта

1


Мақсаты: тренингті ұйымдастыру принциптерімен студенттерді таныстыру. жоспар:
Мақсаты: тренинг топтыњ ж±мыс істеу принциптерімен таныстыру. жоспар:
Мақсаты: педагогикалық тренинг бойынша сабақ құрылымымен таныстыру. жоспар:

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет