Конкурстық құжаттамаға 1 қосымша


Қоршаған ортаны қорғау туралы талаптарбет3/4
Дата31.01.2018
өлшемі0,75 Mb.
түріКонкурс
1   2   3   4

Қоршаған ортаны қорғау туралы талаптар
 1. Қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, осы Шартты жүзеге асыру аясында ҒҒТҚН коммерцияландыру жобасын іске асыру кезінде:

 1. Қазақстан Республикасы қолданысындағы қоршаған ортаны қорғау аясындағы заңнамадағы экологиялық, санитариялық-гигиеналық және басқа да арнайы талаптардың (нормалары, ережелер, нормативтер) басшылыққа алып, оның орындалуын;

 2. электр энергиясы берілісі, бөлісу және қолдану кезінде энергия үнемдеу және энергетикалық ресурстардың оңтайлы қолдануын;

 3. ресурсты үнемдеуді, жаңартылмайтын табиғат ресурстарының және басқа энергия көздерінің тиімді қолдануын арттыруды;

 4. Қазақстан Республикасының биологиялық алуан түрлiлігін және ауа райының сақталуы үшін барлық мүмкін шараларды қабылдауға және өзінің қызметінің нәтижелерінің қоршаған ортаға негативті ықпалын азайтуға;

 5. қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметтік көрсеткіштердің және экологиялық менеджментін жақсартуға, экологиялық тәуекелді азайту ісіне жоба командасын тартуға жәрдемдесуге;

 6. ҒТҚН коммерцияландыру жобасының іске асыруында тартылатын, үшінші тұлғалардың қызмерттерін төлеу туралы шарттарында тиісті жағдайларды бекіту арқылы, Қазақстан Республикасының экологиялық саясатын жүзеге асыруға;

 7. экологиялық қауіпсіз қызметте мүдделі, азамттық қоғам құрылымдарымен әрекет етуге міндеттенеді.
 1. Шартты бұзу жағдайлары және тәртібі
  1. Қор келесі жағдайларды шартты орындаудан біржақты тәртіпте бас тартуға құқылы:

 1. Грант алушы, осы Шарттың 6.3 тармағына сәйкес көрсетілген уақытта есеп тапсырмаған және (немесе) айыппұл төленбеген;

 2. Шарттың жағдайларына сәйкес жобаның іске асыруына Грант алушының және (немесе) бизнес серіктестің меншікті қаражатын (немесе басқа тартылған) жұмсау міндеттемесі орындалмаған;

 3. Грант алушы күмәнді ақпаратты ұсынуы және құжаттарды бұрмалау әрекеттерінің ашылуы;

 4. грант қаражатын Грант алуышы мақсатқа сай пайдаланбауы;

 5. Грант алушымен осы Шартта көзделген қандай да бір міндеттеме орындалмаған жағдайда;

 6. Қормен тиісті келісімісіз, жобалық нысанның функционалдығына және (немесе) жобаның іске асыруына теріс әсер етуі мүмкін, жобаның паспортында көрсетілген, жоба командасының құрамына өзгерту енгізген жағдайда, сондай-ақ Грант алушының ҒҒТҚН коммерцияландыруға арналған грант алу үшін тапсырылған өтінімде көрсетілген зияткерлік меншік объектісіне құқығының жойылуы;

 7. Грант алушы тарату үдерісінде, банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болған, экономикалық қызметі тоқтатылған және (немесе) мүлігіне тыйым салынған, сот шешімімен банкрот деп танылған жағдайда;

 8. уәкілетті орган жағынан жобаны қаржыландыруға арналған ақша мөлшерінің тоқтатылуы/азаюы салдарынан жобаны қаржыландыруға арналған жеткілікті қаражаттың болмауы, немесе Қордың атқарушы органының осындай қаржыландырудың толықтай немесе жоба бойынша уақытша немесе толықтай тоқтатылуы бойынша актіні, шешімді, өкімі қабылдаған жағдайда;

 9. ҚР заңамасында және Шартта көзделген басқа да жағдайда.

  1. Қор Шартты 9.1 тармағының 1)-7) және 9) тармақшаларына сәйкес біржақты тәртіпте Шартты бұзған жағдайда, Қордан жазбаша талабын қабылдағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде, Грант алушы Конкурс жеңімпазымен бірлесе ҒТҚН коммерцияландыруға арналған, бұрын алынған грант сомасын және осы Шартта көзделген айыппұлды төлеуге міндеттенеді.

  2. Қор Шартты 9.1 тармағының 8) тармақшасына сәйкес біржақты тәртіпте Шартты бұзған жағдайда, Грант алушы осы Шарттың 4 бөлімінің 4.1, 4.2, 4.3 тармақтарында көзделген, барлық дәлелдейтін материалдар мен құжаттарды қоса алғанда орындалған жұмысты туралы есепті ұсынады.

  3. Осы Шартта қарастырылған мән-жай туындаған жағдайда, сот шешімімен немесе жазбаша түрде айқындалған өзара ескертілген жағдайда, Тараптар келісімімен мерзімінен бұрын осы Шарт тоқтатылуы мүмкін.
 1. Форс-Мажор
  1. Шартты орындамау, дүлей күш әрекетінің салдарынан туындаған: апатты құбылыстар, әскери қимылдар, ереуілдер, жаппай тәртіпсіздіктер немесе өнеркәсіптегі басқа құбылыстар (форс-мажордың алдын-алуды көздейтін, қандай да бір Тараптың бақылауында жүзеге асып жатқан ереуілдер, локауттар және өнеркәсіптегі басқа құбылыстарды қоспағанда), мемлекеттік органдардың тыйым салу немесе шектеу әрекеттері, және басқа да төтенше және сақтай алмаушылық жағдайларында, Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындау жауапкершіліктен толықтай немесе ішінара босатылады. Форс-мажорлық жағдайдың басталуы тиісті құжатпен дәлелденуі тиіс. Осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу мерзімі осындай жағдай орын алған уақытқа кейінге шегеріледі.

  2. Тараптың немесе олардың өкідерінің және қызметкерлерінің қасақана немесе салақтығы салдарынан туындайтын кез келген жағдайларды, Шартты жасасқан кезде осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезіндегі қандай да бір жағдайды болдырмау немесе билеп алуды Тараптар ескере алатын жағдайлар, форс-мажор деп танылмайды.

Қандай да бір төлемді жүргізбеу немесе жеткілікті қаражаттың болмауы ,сондай-ақ ұлттық валюта бағамының өзгеруі форс-мажор деп танылмайды.

  1. Форс-мажор себебінен Шарт бойынша міндеттемелерді тиіст орындау мүмкіндігі болмаған жағдайда, Тарап форс-мажор туындағаны туралы басқа Тарапты жазбаша түрде 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

  2. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде, осы Шартқа сәйкес қандай да болмасын міндеттемелерінің орындалуы осындай жағдайдың туындауына орай мүмкін болмай қалған Тарап, форс-мажорлық жағдай туындаған немесе тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде, бұл туралы басқа Тараптарды жазбаша нысанда (осы Шарт бойынша өз міндеттемелерінің орындалмауы мүмкіндігін уәждемелеп және негіздеп) хабардар етуге міндетті.

  3. Қордан жазбаша нұсқаулық түспеген жағдайда, қажеттілігіне байланысты Грант алушы осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды жалғастырып, осы Шартты іске асырудың форс-мажорға қатыссыз баламалы амалдарын іздестіреді.

  4. Хабардар етпеу немесе уақытылы хабарламау Тараптарды, мұндай хабардар етпеу немесе уақытылы хабарламау тиісті форс-мажорлық жағдайдан тікелей туындаған жағдайларды қоспағанда, осы Шарт бойынша міндеттемелдердің орындалмауы үшін жауапкершіліктен босатушы негіздеме ретінде, кез келген форс-мажорлық жағдайға сілтеме жасаудан шеттетеді. Форс-мажорлық жағдайдың басталуы немесе тоқтауы туралы хабарлама, форс-мажорлық жағдай жалпыға белгілі және көпшілік сипаты болған әрі дәлелдеуді өқажет етпейтін жағдайларды қоспағанда, құжатпен не мұндай жағдайдарды растайтын тиісті органның және/немесе мекеменің куәлігімен расталуы тиіс.

  5. Егер, осы Шарт бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара орындалмауы 1 (бір) айдан асатын болса, Тараптар осы Шартты бұзуға және өзара есеп айырысуға құқылы. Дүлей күш әрекетіне желеурететін Тарап, осындай жағдайды кәуаландыратын барлық кере құжаттырды және мәліметтерді ұсынуы міндетті.
 1. Дауларды шешу
  1. Тараптар осы Шартты орындауға байланысты, кез келген дауларды, келіспеушіліктерді немесе наразылықты, келіссөздер арқылы шешу үшін күш-жігерлерін салады.

  2. Егер туындаған дауды келіссөздер арқылы шешу мүмкін
   болмаса, осы дау Қордың мекен-жайы бойынша сот тәртібімен шешіледі.

  3. Грант алушы және Қор арасындағы, сот тәртібінде шешілетін дау болған жағдайда, сот шығындары және басқа да шығындар грант қаражатынан төленбей, Қазақстан Республикасының қолданысындағы заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.
 1. Хабарлмалар және талаптар
  1. Тараптар бір бірне кез келген жазбаша хабарламалар және талаптар, ескертулерді:

 1. қолма қолу беру немесе пошта арқылы;

 2. факс немесе электрондық пошта арқылы келесі мекенжай бойынша жолдауы тиіс:

Қор үшін: 010000, Астана қ., Республика даңғылы, 24, тел.: +7 7172 20 11 74, электрондық пошта жазылады.

Грант алушы үшін: Индекс, облыс, елді мекен, көше, үй (офис) (пәтер), телефон, электрондық пошта жазылады.  1. Егер қандай бір Тараптың өзінің міндеттемелерін орында барысында талаптар, келіспеушіліктер немесе наразылық болған жағдайда, басқа Тарап талап жіберуі мүмкін. Осы Шарт бойынша жіберіліп жатқан барлық талаптар бойынша, талап жіберілген Тарап, бұл талапты қабылдағаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмей талаптың мәні бойынша жазбаша жауап беруі міндетті.

  2. Хабарлама (хабарламада көрсетілген жағдайда) күшіне ену күнінде немесе жеткізу кезінде, көрсетілген күннің соңғысына байланысты, күшіне енеді.
 1. Шарт жағдайларын өзгерту
  1. Шартқа барлық өзгертулер және (немесе) толықтыруларды енгізу, Талаптардың өзара келісімі негізінде және Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылған жазбаша нысанда жасалған жағдайда жарамды деп танылады. Осындай кез келген өзгертулер және (немесе) толықтырулар, Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

  2. Осы Шартқа өзгертулер, Грант алушының жазбаша үндеуі және (немесе) Шарт бойынша мониторинг жүргізу кезінде енгізіледі.

Бұл ретте, осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар қажеттілігі туралы үндеу, Грант алушымен Қорға, Грант алушы Қорға кезең аяқталуына дейін шартқа өзгертулер енгізу керектігі туралы үндеуді жіберу мүмкіндігі болмағандығы дәлелді себебін қоспағанда, кезең аяқталғанға дейін 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

  1. Қор жүргізілген мониторинг нәтижесінің негізінде осы Шартқа және (немесе) оның Қосымшаларына өзгерістер енгізуді бастамашылық етуге құқылы.

  2. Грант алушы өзінің деректемлері (мекенжайы, телефоны, банк деректемелері және т.б.) өзгергендігі туралы, Қорды 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей хабарлауы міндетті.

  3. Грант алушы, жоба бойынша бір кезең ішінде 10 (он) % қаражатты шығыстар сметасының бір тармағынан екінші тармағына қайта бөлісу кезінде, Шартқа өзгертулер енгізілмейді. Грант алушы қайта бөлісу туралы, Қорды алдын-ала ескертуге тиісті. Қор қайта бөліскен грант қаражатанының мониторингін жүргізу кезінде, Қордың ішкі құжаттарын басшылық етеді.

Қор, мақсатына сай пайдаланбау мақсатында және (немесе) негізделмеген қайта бөлісу жағдайында, ҒҒТҚН коммерцияландыруға арналған грант қаражатын қайта бөлісуді қабылдамауға құқылы.

  1. Осы Шартқа кез келген өзгертулер және (немесе) толықтырулар, міндетті түрде жобаның мақсаты мен мүддесіне сәйкес, сондай-ақ жобаны іске асыруға бағытталған шараларға сәйкес болуы тиіс және ҒҒТҚН коммерцияландыруға арналған грант сомасынан аспауы тиіс.

  2. Керек болған жағдайда, осы Шартқа өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізу керектігі туралы шешімді қабылдау мақсатында, Қор Грант алушыдан қосымша ақпаратты сұрауы мүмкін. Грант алушымен ұсынылған ақпарат, осы Шартқа өзгертулер және (немесе) толықтыруларды енгізу керектілігі және негіздемесі көрсетіліп, осы Шарттың мәніне, мақсаты мен мүддесіне, сондай-ақ жобаны іске асыруға бағытталған шараларға сәйкес болуы тиіс.

  3. Осы Шартқа өзгертулер және (немесе) толықтырулар енгізгенде, Кор тәуелсіз сараптаманы жүргізуге құқылы.

  4. Шартты іске асыру Грант алушының ұсынылған негіздемелерінің негізінде, осы Шартқа өзгертулер және (немесе) толықтырулар күшіне енуіне дейін немесе жобаның одан әрі іске асырлуы туралы шешімді қабылдауға дейін, тоқтатылуы мүмкін.
 1. Қорытынды ережелер
  1. Осы Шартпен белгіленбеген қағидалар, Қазақстан Республикасында қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешіледі.

  2. Шарт қол қойылған күненн бастап күшіне еніп, Тараптардың Шартқа сәйкес міндеттемелерді толық орындалуына дейін қолданылады.

  3. Шарт қазақ тілінде екі данада жасалған, әрбірі ____ бетте, әрбір Тарап үшін бірдей заң күшіне ие бір данадан. 1. Мекенжай және банк деректемелері
"Ғылым қоры"

акционерлік қоғамы:

Мекен-жайы:

Тел:

БСН


ЖСК

БСК


Банк атауы

Кбе __
ЛауазымыТегі А. Ә. (бар болса)

____________________________

(қолы) М.О.


Грант алушы:
Мекен-жайы:

Тел:


БСН

ЖСК


БСК

Банк атауы

Кбе __
Лауазымы

Тегі А. Ә. (бар болса)

____________________________

(қолы) М.О. (бар болса)

Жеке серіктес:
Мекен-жайы:

Тел:


БСН

ЖСК


БСК

Банк атауы

Кбе __
Лауазымы

Тегі А. Ә. (бар болса)

____________________________

(қолы) М.О. (бар болса)


Конкурс жеңімпазы:
Мекен-жайы:

Тел:


БСН

ЖСК


БСК

Банк атауы

Кбе __
Лауазымы

Тегі А. Ә. (бар болса)

____________________________

(қолы) М.О. (бар болса)


"___" "________2016 жылғы №_

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға грант

беру Шартына 1 Қосымша
КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР
Жоба атауы: «Жоба атауы»
т

Шарт бойынша жұмыстардың атауы және олардың негізгі кезеңдері


Жұмыстарды орындау мерзімі (ай)

Кезеңнің есеп айырысу бағасы (тенге)

Күтілетін нәтиже,

есеп нысаны және түрі

1

2

3

4

5

1* Аталған шараларды, осы Шартпен қарастылған, жалпы шығыс сметасына кірмейтін, өз қаражат есебінен грант алушы орындауға міндеттеледі"Ғылым қоры"

акционерлік қоғамы


Лауазымы

Тегі А.Ә. (болса)

_____________________________

(қолы) М.О.


Грант алушы
Лауазымы

Тегі А.Ә. (болса)

_____________________________

(қолы) М.О.


Жеке серіктес


Лауазымы

Тегі А.Ә. (болса)

_____________________________

(қолы) М.О. (бар болса)

"___" "______"2016 жылғы №__

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға грантберу Шартына 2 Қосымша


ШЫҒЫСТАР СМЕТАСЫ
Жоба атауы: «Жоба атауы»


Жұмыс атқаруға шығындар

Шығындар сомасы барлығы, тенге

Жұмыс кезеңдері

1

2

3

Шығындар - БАРЛЫҒЫ:

соның ішінде тармақ бойынша ( сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызметтердің толық тізімі):
Өзге қаржыландыру көздері арқылы шығыныдар - БАРЛЫҒЫ:

 

 олардың ішінде:

 

 - жеке қаражаттар

- өзге (қандай екенін көрсету керек)

 

"Ғылым қоры"

Акционерлік қоғамы


Лауазымы

Тегі А.Ә. (бар болса)

_____________________________

(қолы) М.О.


Грант алушы
Лауазымы

Тегі А.Ә. (бар болса)

_____________________________

(қолы) М.О.


Жеке серіктес


Лауазымы

Тегі А.Ә. (болса)

_____________________________

(қолы) М.О. (бар болса)

"___" "______"2016 жылғы №__

Ғылыми және (немесе) ғылыми-

техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға грант

беру Шартына 3 Қосымша


АРАЛЫҚ ЕСЕП (ҚОРЫТЫНДЫ) НЫСАНЫ
1. Жалпы ақпарат


1.

Жобаның атауы
2.

Жобаның мақсаты
3.

Тіркеу нөмірі мен шарттың күні
4.

Грант алушының атауы
5.

Жеке серіктестің атауы
6.

Есеп кезеңі
7.

Ағымдағы транш сомасы

соның ішінде:


7.1

гранттың сомасы
7.2

меншікті қаражат
8.

Қол жеткізген кезең нәтижелері/гранттық жобасы (есептің түріне қарай) сандық және сапалық ұсынылған деректер негіздемелерін баяндау
9.

Жоспарланбаған нәтижелері/ауытқулар/сандық және сапалық ұсынылған деректер негіздемелерін баяндалудың ашылуы
10.

Келесі есепті кезең кезінде жоба мақсаттарына жету мүмкіндігі, сондай-ақ табысқа жетудің түйінді факторлары
11.

Жоспарланған іс-шаралар себептерін көрсете отырып қажетті өзгертулерді енгізу


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет