Педагогикасы казакстан республикасы


13.3 Отбасы бала козкарасыменPdf көрінісі
бет130/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
217


13.3 Отбасы бала козкарасымен
Балада онын ата-анасы, отбасыньщ баска мушелерк оз 
y fii 
ТУ" 
ралы козкарас калыптаспаганымен, олармен эмоционалды карым- 
катынас ерте орнайды. Бул тусшжтер баска жолдармен угыну 
киынга тусет1н, отбасы жэне отбасы тэрбиесшщ кейб1р жактарын 
ерекшелейдк Мысалы, бала 
ym iH 
ец бастысы отбасы 
M ym eci KiM,
к1мге куштарлыгы басым, отбасында 03iHin орнын калай коред1 жэ­
не т.б.? Орине бул жайында ата-анадан, атасы мен эжесшен, баска да 
туыстарынан сурастыруга болады, алайда 
6 i3 icTin 
накты жагдайын 
эрдайым айкындай бермейтш проблемаларын корем1з. Сондыктан 
ненщ кемепмен баланыц отбасындагы жагымды эмоциясын, отбасы 
ужымында езш дж орнын елестетуш зерттейтш арнайы эдютемелер 
бар.
C ypeT ri 
эдютеме. Балага оз отбасы жайлы сурет салу усыныла- 
ды, не салу 
KepeKTiri 
жайлы нускау бершмейдк Сурет салу аяктал- 
ганнан кешн кейб1р бол1ктер нактыланады, бала отбасы мушелерш 
атап шыгады. 
CypeTTi 
талдай отырып, бел1ктерге назар салу аса 
мацызды: тапсырманы орындаудыц дэйектш п, суреттщ сюжетк 
орналасуы, отбасы мушелершщ топтасуы, олардыц 
6ip-6ipiH eH
алшактыгы, олардыц арасындагы баланыц езш дж орны, отбасын 
суретке салганда ол юмнен бастады, юмнен аяктады, к1мд1 салуды 
умытып 
K e r r i ,
к'тщ
суретке косты, юм калай кшндк юм контурмен 
ерекшеленген, юм белжтерше дейш жаксы салынган жэне т.б.
Психологтар бала суретш in мэнш есептеуд1 уйренген. Ереже 
бойынша, отбасы мушелершщ суретте болмауы немесе оларды 
салуга уакытты узарту - баланыц отбасындагы психологиялык ке- 
лeцciздiгiнiц белпс1 жэне юшкентай суретгш арапаскан отбасылык 
киюлж5ндердщ белпсг Егер суретте суретшшщ ©3i жок болса, онда 
оныц отбасымен немесе отбасы муш еамен конфликттщ сигналы. 
Осылайша бала ез отбасына карсылык реакциясын керсетедь Егер 
бала отбасыныц орнына тек езш гана салса, онда ол - жалгыздыктыц 
жан айкайы, отбасылык жайсыздыктыц улкен белись Ата-анасы­
ныц 
6 ip i 
немесе баска туыстарыныц (мысалы, 
Kimi 
Ьисшщ) суретте 
болмауы, «умытылган» туыс - кeлeцciздiктiц, баланыц киналуы мен 
KYЙзeлicтepiнiц бастауы. Кейде бала суретп м эназ туыстармен не-
218


месе бегде адамдармен толыктырады. Мунымен ол отбасылык 
OMip- 
д1 жаксартып, отбасы мен сез1мдеп бос орындарды толтыргысы ке- 
ледг Отбасы мушелершщ беделдиппн бала фигуралардыи елш емь 
мен корсетедк аса курметп туыстар ушш паракта орын жeтicпeйдi 
жэне 
c y p e T T i
соларды салудан бастайды. Егер балага отбасында 
жайлы болса, онда бала оз бойын ата-анасынын бойына жакын етш 
салады, жш ата-анасынын ортасында болады. 
C y p e T m i
езш отбасы­
лык портретте ага-карындастарынан кешн, ата-анасынан апшак сап- 
са, онда ол ата-анасын баска балалардан кызганатындыгын корсете- 
дг Туыстардыц эмоционалды жакын немесе бытырацкылыгын автор 
аса немесе кем тыгыздыкпен бейнелейдг Отбасы мушелер1 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет