Педагогикасы казакстан республикасыPdf көрінісі
бет132/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
Суреттерд1 тусшд
1
ру эдктемесг 
Балага кезекпен эдеттеп отба­
сылык сахна салынган суреттер усынылады (тац, бала уйкысынан 
оянды, болмеге анасы юрд1, кеш, бала теледидар алдында отыр, 
e c iK - 
те экес1 тур, баласы анасына ыдыс жууга кемектесуде, экес1 юрд1 
жэне т.б). 
C y p e T T i 
бейнелеу усынылады (Не салынган?) жэне (К^алай 
ойлайсын, уйкысынан оянган кызына анасы не деп айтты? Теледи­
дар алдында отырган баласына экес1 не айтуда?). Бала сурет жайын­
да езш щ жеке тэж1рибесшдеп уайымы мен аткаратын шаруасын 
кешпкерлерге белш суреттейдг Улкендердщ 
c e 3 i 
ретшде балы ата- 
анасынан естнен сездерд1 колданады. Мысалы, ыдыс жуып жаткан 
баласына экесшщ айткан сез1: «Тез1рек 
6 iT ip in , 
дойбы ойнауга кел!», 
«Будан кызыкты ештеце таба алмадыц ба?», «Сен - кызсыц ба? Ас 
уйден шык!». Демек эрдайым уйкыдан оянган баласына кайырлы 
тац тшейтш, нэзж сездер айту барлык отбасыга тэн емес екен. Ба­
лалар кебшесе мына сездердк «Тез1рек тур, мен сенщ кеарщ нен 
жумыска 
K em ireM im >
жш естидь
Хикаяны аяк;тау эдктемесь 
Педагог балага 6ipre ул бала (кыз) 
туралы хикая курастыруга усыныс жасайды: «Мен басын ойлас- 
тырамын, ал сен соцын жалгастырасыц. Анасы дукенге кетп, ал 
Лиза iHiciMeH уйде калды. Inici мазасыздана бастады, Лиза оган
220


сурет салуга шеипм кабылдады. Ол парак, бояу, су куйылган 
ыдысты алып, сурет сала бастады. Ол сэб1з устаган коянды салу- 
га ете талпынды, ал inici кызыгып карап отырды. Inici абайсызда 
су куйылган ыдысты козгап калды, ал кемесю су устел 6eTiHe 
теплш кетп. Лиза ренжш калды, 6ipaK бул уакытта анасы келш 
калды». Хикаянын сонын бала e3i анасыныц мундай жагдайда 
капай эсерленгенше байланысты аяктайды. Keft6ip балаларда анасы 
баласын жубатып: «Муныц жаман еш тецеа жок! Мундай юмнщ 
басында болмайды! K,a3ip барлыгын орнына коямыз! Ец бастысы
Лиза iHiciHe жаксы карады». Кейб1р балалардыц соцгы аяктаган 
хикаялары муцды болды: «Анасы Лизаны оныц ебедейс1зд1пне бо­
ла урысты».


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет