Педагогикасы казакстан республикасыPdf көрінісі
бет129/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
c e 3 i -
мш уксас жагдайда елестету керек. Эмпатиялык тыцдаудыц мацыз­
ды жагдайы байкагыштыкты калыптастыру болып табылады. Педа­
гог эцпмелесушшщ тек сезше гана емес, сондай-ак дауыс ыргагы- 
на, жест, мимикасына да кецш аудару да керек. Оцпмелесуипнщ 
бет KecKiHi, койылган сурактарга катынасыныц езгерушен психо­
логиялык жагдайы жайында бшуге болады, сондыктан эдеп керсе- 
T i n , 
сешмд1 карым-катынас сактауга тырысу керек.
Эцпме барысында ата-аналар педагогтыц кемек керсетуден бас­
ка езге ойы жок екенш сез1нулер1 керек. Бул сешмнщ есуше ыкпал 
eTin жэне эцпменщ педагогикалык тшмдиппн арттырады. Отбасы 
мушелершщ, эЫресе баланыц тулгалык касиеттерш багалаганда 
абай болу кажет, жагымды касиеттерд1 ерекшелеп, ата-аналардыц 
айкын «педагогикалык yMiTim> тудыру керек.
Бакылау отбасын зерттеудщ эд1с1 ретшде максатка багыттылы- 
гымен сипатталады. Педагог ата-аналардыц балаларымен езара ка- 
рым-катынасын кандай максатпен, кай жагдайда бакылау керекп- 
riH алдын ала аныктайды. Одетте бул балабакшаныц тацертецгипк 
кабылдауы мен баланыц балабакшадан кайткан уакытында бола­
ды. Байкагыш педагогка улкендер мен баланыц карым-катынасы 
аркылы олардыц эмоционалды куштарлыгы мен карым-катынас 
мэдениет1 туралы жорамалдауына мумюндж беретш кептеген 
ерекшел1ктер1 кезше туседг Ана-ананыц баласынан кешке не 
жайында сурайтыны, тацертец кандай мшдет жуктейтппнен отбасы 
тэрбиесшщ артыкшылыгын, мектепке дейш п мекемеге катынасын 
жобалауга болады.
Педагог тек сырттай бакылауды гана емес, енпзшген бакылауды 
да колданады. Ол упин педагог сырткы бакылауда кейде жасырын 
болатын, отбасы тэрбиесшщ кейб1р жактарын керуге мумюн бо­
латын арнайы жагдаяттар уйымдастырылады: б1рлескен ic-эрекет, 
бос уакыт, ата-аналар жэне балалармен жаттыгу. Мысалы, Аликтщ 
тыцдамайтындыгы - экесшщ авторитарлы устанымына жауапты 
реакциясы, Светаныц мшез-кулык нормалары мен ережелерш бу- 
зуы -
3Keci 
мен анасыныц тэрбиелеу тэсипнде келюпеушшгшщ 
нэтижесг Формалды емес ортада улкендер де, балалар да турл1 
жактарымен кepiнeдi, сондыктан ата-аналар мен отбасыныц баска 
да мушелерш мерекелерге, ойын-сауыктарга, экскурсияларга кы-
216


зыктыру керек. Одетте мундай жагдайда барлык улкендер балалар­
дын ic-эрекетше, каушс1зд1гше жауапкершипкпен карап, ездерш 
белсещц керсетедк сондыктан педагог оз кемекшшершщ кептеген 
тэрбие тэсшдерш керш, отбасы тэрбиесшщ эдютер1 мен стшп 
туралы болжауга непз болады.
Отбасы тэрбиес1н1н ерекшел1п анасыньщ (экесшщ, эжесшщ) 
катысуымен практикалык тапсырманы орындау эдюш ашуга мум­
кшдж бередг Педагог жагдаятты арнайы курастырады: анасыньщ 
келушен бурын Юлияга куыршагыныц кейлегш жууды, Сашага 
курастыргыштьщ белшектерш белш, бел1ктерд1 эрб1р торга орна- 
ластыру тапсырмасын бередг Педагог баласыныц жумысына ана- 
сыньщ реакциясын, оныц кемегшщ сипатын, баланыц ынтасы 
немесе дербестншщ темендеуш, жумыстыц сапасын багалауын 
бакылайды. Анасыныц кызын ыгыстырып, куыршактыц кейлегш 
тез жуып тастауынан кызыныц жалкаулыгын, мшдеттерд1 баска 
адамдарга орындатуга тырысуын керуге болады. Ал Сашаны анасы 
c e p r i T i n , 
багыттап, оныц ептипгше танданып отырды. Ол баскару- 
дыц осындай стшпмен баласында сешмдшмс пен жауапкершшш 
сез1мдерш тэрбиелей алады. «Юлияныц анасын топка жш шакыру 
керек, баска балалардыц калай ецбектенгешн 
KepciH. 
Сашаныц 
анасын «Балаларды дербес еЫрешк» атты такырыпта кецес беру 
сабагын етюзуге шакырамын» - деп, педагог езше белгшеп алады. 
Орине, б1рыцгай бакылаудыц нэтижесшде отбасы тэрбиесшщ езш ­
дж ерекшел1ктерше корытынды жасауга болмайды, зерттелшетш 
кубылысты уксас жэне турл1 ортада кайта-кайта бакылау кажет.
Баланы тучпну мен оныц дамуыныц кезецдер1 жайында «Менщ 
балам» атты такырыпта ата-аналарга кыска шыгарма жаздыру кеп­
теген акпараттар бередг Отбасы мушелершщ турл1 мушелер1мен 
баланыц мшез-кулкы, 
оныц кызыгушылыктары, 
кабшеттерк 
суш кп эрекет1, дамуыныц к у п т жэне элс1з жактары жайлы эц- 
пмелесе отырып, оны езшщ бакылауларымен толыктырып, тэрбие- 
ленушшердщ тэуелЫз мшездемесш жасауга мумкшдж алады.
Осылайша, педагог ец алдымен баланыц казыгушылыктарын 
есепке ала отырып, отбасын, тэрбиенщ отбасылык тэж1рибесш 
зерттейдг Алынган мэл1меттер непзшде, отбасылык тэрбиеш езара 
толыктыру мшдетш шешуге, нэтижелшгш кетеруге болады.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет