Құрамына келесі материалдар кіреді: «Қазақ әдебиеттануының жаңа бағыттары» курсының жұмыс бағдарламасы. «Әдебиет танытқыш»бет4/5
Дата31.12.2019
өлшемі3.14 Mb.
түріҚұрамы
1   2   3   4   5
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №214
Кґрініс, акт, авторлыќ ремарка деген ўєымдар ќандай шыєармаєа ќатысты ерекшеліктерді аѕєартады?
пьеса

мемуар

поэма

хикаят
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №215
«Трагедиялыќ коллизия» ўєымын Оттелло бейнесініѕ мысалында пайымдаєан јдебеитші, сыншы
Белинский

Гегель

Байтўрсынов

Бахтин
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №216
Аристотель трагедиялыќ туындыныѕ кґрерменге айрыќша јсер-ыќпалын ќандай ўєыммен ўєындырды?
катарсис

риторика

фабула

еліктеу
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №217
«Меніѕ шыєармамда бір-аќ жаєымды герой бар Ол-кїлкі» деп аєынан жарылєан ќаламгер?
Гоголь

Крылов

Л.Толстой

Салтыков-Щедрин
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №218
«Пьесада јрекет етушілер тек ќана жјне ылєи да ґздерініѕ сґздерімен тўлєаланады, яєни суреттеу тілімен емес, кілеѕ сґйлеу тілімен жасалады» Кімніѕ пікірі?
Горький

Гегель

Јуезов

Байтўрсынов
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №219
Гамлет, Ромео, Джульетта, Отелло сынды бейнелерді сомдаєан драматург
Шекспир

Гоголь

Мольер

Пушкин
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №220
Белинский «идеалды поэзия» деген сґз тіркесін ќандай маєынада ќолданєан
кґркемдік јдіс

тек

тїр

стиль
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №221
Кеѕестік кезеѕ јдебиеті мен ґнері не їшін сыналды?
тым саясаттанєан ґнер болєаны їшін

замана кейіпкерін бейнелей алмады

социалистік ґмірді суреттегені їшін

саясат жетегінде кетпегені їшін
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №222
Кґркемдік јдіс тўрєысынан бейнеіѕ жіктелуі
романтикалыќ

драмалыќ

символдыќ

эпикалыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №223
Ќаламгерлердіѕ тобына ортаќ жјне олардыѕ шыєармалары арќылы танылатын ґмірді бейнелеудегі идеялыќ-эстетикалыќ ґзара жаќындыќ-ортаќтыќ
кґркемдік јдіс

јдеби мектеп

јдеби баєыт

стиль
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №224
Типтендіру ќандай кґркемдік јдіске тјн заѕдылыќ?
реализм

романтизм

модернизм

классицизм
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №225
Романтизм јдісне «ерекше жаєдайларда ерекше характерлер жасау жолы» деп сипаттама берген єўлама
Энгелъс.

К.Маркс
Гегель

Горький
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №226
Кеѕестік ќоєам јдебиеті мен ґнерініѕ кґркмдік јдісі ќалай аталды?
социалистік реализм

сыншыл реализм

натуралистік јдебиет

революциялыќ романтизм
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №227
Орыс јдебиетіндегі «натуралдыќ мектептіѕ» негізін ќалаєан ќаламгер
Гоголь

Белинский

Тургенов

Тургенов
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №228
«Бейшара адамдар», «артыќ адамдар», «кішкентай адамдар» ќандай јдебиетке тјн бейнелер еді?
сыншыл реализм
романтизм
классицизм

моденистік ґнер
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №229
Еуропа јдебиетіне кїшті ыќпал еткен классицизм аєымыныѕ теортигі, сыншы.
Буало

Дидро

Платон

Мольер
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №230
Ґзі їлкен ґкілі бола тўра классицизмді ќатты сынаєан ќаламгер
Мольер

Эсхил

Софокл

Гете
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №231
Классицизм эстетикасы бойынша ќандай жанрлар тґменгі саналды?
поэма, роман

сонет, арнау

элегия

комедия, сатира
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №232
Ґмірді, адамды бейнелеуде классицизмге кереєар баєыт ўстанєан јрі оны ыєыстырєан ґнер тїрі?
сентиментализм

романтизм

сыншыл реализм

модернизм
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №233
«Їш бірлік» заѕдылыєы ќандай ґнерге тјн ерекшелік

классицизм

романтизм

символизм

модернистік ґнер
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №234
Классицизм аєымы неліктен осылай аталєан?
Кґне Грек јдебиетін їлгі тўтќандыќтан
ґздерін жаѕа ґнер деп санаєандыќтан

билеуші ќауымныѕ мўратына ќызмететкендіктен

ґмір шындыєын шынайы, їздік бейнелегендіктен
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №235
Еуропа классицизмінен орыс классицизмініѕ айрмашылыєы
сыншылдыєына

таќырыбы мен идеялыќ мазмўны

аєартушылыќ, моралистік сипатында

діни сюжеттерм ен аѕыздарєа мјн беруі
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №236
«Поэтикалыќ ґнер» тракататы јдебиет тарихындаєы ќандай баєыттыѕ теориялыќ-эстетикалыќ баєдарламасы болды?
классицизм

сыншыл реализм

модернизм

романтизм
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №237
Орыс классицизмніѕ јйгілі туындысы «Аќылдыѕ азабы» комедиясыныѕ авторы
Грибоедов

Пушкин

Чехов

Некрасов
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №238
Француз классицизмніѕ кґрнекті ґкілі
Мольер

Шиллер

Руссо

Стерн
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №239
Ќаламгер стилі ќалыптасуыныѕ Гете айтќан ќанша кезеѕі бар?
3

2

5

4
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №240
«Стиль-шын талант, ўлы аќынжазушыларєа тјн сипат, ерекшелік». Кімніѕ пікірі?
Ќ. Жўмалиев
Гете

Винаградов

Белинский
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №241
Стильдік ерекшелік дегеніміз не?
Жеке жазушыныѕ жазу мјеріне байланысты ерекшелік
Жазушылар тобына ортаќ ерекшелік
дїниетанымєа ќатысты ортаќ ерекшелік

идеяєа ќатысты ерекшелік
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №242

Бўл ґлеѕ тґрт шумаќты, јр шумаќта жеке-жеке ой жатады.Ќандай ґлеѕ?


ќара ґлеѕ

ќайым ґлеѕ

жўмбаќ ґлеѕ

жай ґлеѕ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №243
Мўнда аќынныѕ жеке басы бірінші кезекте кґрінеді де, біз тек сол арќылы єана бјрін аѕдап,тїсініп отырамыз. Бўл ќай поэзия?
лирикалыќ

драмалыќ

эпикалыќ

трагедиялыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №244
Санасы жаѕа єана ояна бастаєан халыќ поэзиясыныѕ шеѕберіндегі тўѕєыш піскен жеміс деп нені атаймыз?
эпос

проза

дарма

поэма

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №245
Субъект заттыѕ бойына тарап, сіѕіп кетіп отырады. Бўл поэзияныѕ ќай тїріне жатады?
эпос
проза

дарма

поэма
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №246
Мазмўны объективті оќиєаныѕ дамуы емес, субъектініѕ ґзі жјне не нјрсе субъект арќылы ґткерілсе, соныѕ бјрі оныѕ мазмўны болады.Шыєармы тїрін аныќтаѕыз.
лирикалыќ

драмалыќ

эпикалыќ

трагедиялыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №247
Јдебиеттіѕ негізгі 3 тегін тап
Эпос, лирика, драма

Поэма, јѕгіме, эпос

Новелла, лирика, эпос

Тектері жоќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №248

«Новелла» ќай тілден енген сґз?


Итальян

Грек

Латын

Парсы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №249
Кейіпкердіѕ мінез бітімі, адамныѕ бойына, психологиясына, ќимыл-јрекеттеріне тјн сан тїрлі щасиеттердіѕ бірігіп, біте ќайнасќан тўтастыєын танытатын мінез-ќўлыќ - бўл...
Јдеби характер

Јдеби процесс

Јдеби жанр

Јдеби тек
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №250
Кґрген нјрседен кґѕілде ґзгеше артыќ бір јсер ќалып, аудармай, бўлжытпай тілмен суреттеп беру кімдерге єана тјн ќасиет?
аќындарєа

суретшілерге

журналистерге

жазушыларєа
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №251
Ґлеѕдерініѕ тілі кестелі халыќтыѕ ўєымына, оќуына жеѕіл, аќылєа азыєы бар халыќтыќ аќындарды кґрсетіѕіз.
А.Байтўрсынов, Б.Ґтетілеуов
М.Жўмабаев, А.Мјметов

Ќ.Мырзалиев, М.Маќатаев

Т.Айбергенов, Ќ.Аманжолов
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №252
Эпостыѕ тїрін кґрсет
јѕгіме

Трагедия

ґлеѕ

Ешќандай
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №253

«Лирикалыќ туындыныѕ бас кейіпкері - аќынныѕ ґзі». Авторын кґрсетіѕізС. Маќпыртўлы

Лессинг Г. Э

Н. Я. Берковский

Ю. М. Лотман
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №254
Жазушыныѕ кґркем фантазиясы арќылы еленіп шыќќан тўрмыс шындыєы не?
кґркем јдебиет

талант

идея

образ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №255
Јл-Фарабидіѕ ґлеѕ ґлшемдерін талдауєа, ґлеѕдегі ырєаќ пен буын мјселелерін тексеруге арналєан трактатын кґрсетіѕіз
«Поэзия ґнері туралы»

«Музыканыѕ ўлы кітабы»

«Музыка єылымына кіріспе»

«Музыка єылымына кіріспе»
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №256
Шыєарма кейіпкері бола алатын адамныѕ басты ќандай ќасиеті болу керек?

ќылыєы, мінезі

кґркі, сўлулыєы

байлыєы, дјулеті

мамандыєы, таланты
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №257
Шыєарманыѕ жоспарын ќўрєанда жазушыны ойландыратын бірінші мјселе
баяндап отырєан оќиєаєа оќушыны сендре білу

јдемі сґздер табу

ќоєам тўрмысын кґрсету

оќиѕєаны ќызыќты кґрсету
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №258
Јр адамныѕ, јр аќынныѕ ґрісі ќандай факторларєа байланысты дамиды?

заманєа,туып ґскен јулиетіне, нјсіліне

оќыєан шыєармасына

тјрбиеге

алєан біліміне
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №259
Кґркем јдебиеттіѕ ґзіне тјн жјне јдебиет туралы єылымєа байланысты кґрсеткіштер мен аныќтамалыр, шолулар мен сілтемелер жиынтыєы ќалаай аталады?
Библиография

Пейзаж

Историография

Монолог
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №260
Сал серілер поэзиясыныѕ негізгі саласын кґрсетіѕіз.
Богема лирикасы

патриоттыќ сарын

табиєат лирикасы

тўрмыс - салт жырлары
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №261

«Сґз - шыєарманыѕ негізгі материалы» деп айтќан кім?


Федин

С. Мўќанов

А. Байтўрсынов

Толстой
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №262
Адам ґмірініѕ жекелген сјтін танытатын бірер оќиєа єана баяндалатын эпикалыќ жанрдыѕ шаєын тїрі - ...
Јѕгіме
Эпика

Повесть

Роман
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №263
Эпостыѕ кґне тїрлерініѕ бірі, ќиял аралас фантастикалыќ хикая

Аѕыз

Јѕгіме

Новелла

Баяндама
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №264
Эпостыѕ шаєын тїріне жататын очерк секілді аралыќ жанрдыѕ бірі - ...

Фельетон

Јѕгіме-роман

Очерк

Шыєарма
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №265
Жазушы шыєарманыѕ жоспарын ќўрєанда жоспардыѕ негізі неше бґлімнен тўруы тиіс
6

5

4

8
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №266
Ґз бойына ішкі рухани јлемніѕ барлыќ ерекшеліктерін жинаќтаєан пластикалыќ ґнер тїрлерімен музыкаєа да тікелей байланысы бар сґз ґнерініѕ тїрі ќалай аталады?
поэзия

проза

јѕгіме

комедия
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №267
Тастан, кірпіштен, аєаштан яки басќа заттан сјнін келтіріп сарайлар, мешіт, їй, там сияќты нјрселер салу ґнері ќалай аталады?
сјулет ґнері

кескін ґнері

живопись

скульптура
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №268
Јдебиет пен ґнердіѕ сыны, тарихы тўрєысынан ќараєанда ґзге теориялардан ертелеу пайда болєан теорияны кґрсетіѕіз.


еліктеу.

ойын-сауыќ

јмбебап

эмблемалыќ тїс
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №269
Ґлеѕ жазу есеп шыєару емес. Есеп шыєаруды белгілі ереже, амал - тјсіл болса, ґлеѕ ішкі тереѕ табиєи тербелістіѕ нјтижесі деген пікірдіѕ авторы кім?


З.Ќабдолов

Егенубаев

Гегель

Пушкин
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №270
Ќоєам заѕдарын јдебиетке механикалыќ тїрде ќолданып метофизикалыќ жолєа тїскен. Жазушы шыєармасын оныѕ таптыќ тегімен байланыстыра ќараєан јдеби мектептердіѕ бірі
соцоилогиялыќ

формализм

биографизм

фенологиялыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №271
Ґлеѕ ќўрлысы, јуезділік заѕдары, ўйќас ырєаќ, сюжеттіѕ ќўрамдас бґліктері мјселелерін ќарастыратын јдеби мектеп ќалай аталады?


формализм

соцоилогиялыќ

биографизм

фенологиялыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №272
Іші ќазандай ќайнаєан уаќытта шыєатын жїректіѕ лебі, кґѕіл ќўсыныѕ сайрауы жанныѕ тартатын кїйі ќалай аталады?
толєау

јуезе
айтыс

јндету
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №273
Историография, библиография, текстология їшін маѕызды мектепті кґрсетіѕіз
Филологиялыќ мектеп

Биографизм мектебі

Мјдени-тарихи мектеп

Психологиялыќ мектеп
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №274
Эпикалыќ, драмалыќ немесе лирикалыќ шыєармаларды формасы
Тїр
Мазмўн

Идея

Мјн
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №275
Кейіпкерлер тўлєасы кїлкілі жјне јжуа-мазаќ тїрінде бейнеленетін жанр тїрі

Комедия

Трагедия

Драма

Пьеса
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №276
Эллегия жанрыныѕ тїп тґркіні ќайда пайда болєан?

Грек јдебиетінде

Италияда

Польшада

Англияда
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №277
Ќазаќтардыѕ кїні бїгінге дейін еѕ жаќсы кґретін поэзиясы, соѕєы кезге дейін ќандай да бір оќиєаєа баєытталєан жиналыс болмасын, јдетте ешќашан јдебиеттіѕ бўл тїрінсіз ґтпеген.Јдебиеттіѕ тїрін табыѕыз.

айтыс

јуезе

толєау

јндету
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №278
Јдебеиттіѕ ќай тїрі?

Јрќайсысы ґзін атаќты аталасын, руын, жўртын маќтай отырып, ќарсыласыныѕ руластарыныѕ жўртыныѕ таєы басќа кем-кешіктерін, ќате басќан ќадамдарын, ўятты істерін ќазбалап, тізе бїктіруге тырысады.


толєау

јуезе

айтыс

јндету
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №279
Мазмўны жаєынан ерекшке бай, оларда хан, бай , кедей, сараѕ, мырза, алтын асыќ, кїміс жалынды ќўлын туєан керєўла бие таєы басќа жґнінде јѕгіме ќўралады.Ќазаќ халыќ эпосыныѕ їлкен бір саласыныѕ атын атаѕыз.
ертегі

жыр

толєау

толєау
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №280
Јдебиет» ќай тілден енген сґз?.
Араб

Аєылшын

Итальян

Тїрік
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №281
Эстетикада ќолданылатын негізгі бір ўєым

Јдемілік, јсемдік

Лјззат

Сезім, маххабат

Дарындылыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №282
Психоанализ баєытыныѕ негізін салєан кім?
З. Фрейд

Федин

Горький

Белгісіз
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №283
О дїнилік ґмірді суреттейтін «Жўмаќ - Тамўєы» секілді кґлемді поэмалардыѕ авторын табыѕыз.
Молдаєали

Мўрат

Мўхтар

Мўса
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №284
Оќиєаны ґлеѕмен баяндап айтатын, кейде жыр толєау тїрінде келетін кґлемді шыєарма
Поэма

Повесть

Пікір

Роман
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №285
Грек тілінен аударєанда «поэтика» ќандай маєына білдіреді?

шыєармашылыќ ґнер

Јѕгіменіѕ мазмўны

Тарихи шындыќ

аѕыз јѕгіме
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №286
Эпикалыќ жанрдыѕ еѕ кїрделі, жоєары тїрі?

Роман

Новелла

Пьеса

јѕгіме
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №287
Повесть жанрын басќаша ќалай аталады?
Хикая.т

Мазмўн

јѕгіме

Новелла
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №288
Кейіпкердіѕ кґѕіл-кїйі, жан дїниесі кґркем туындыда осы жанр арќылы ашылады.Жанр тїрін атаѕыз.
лирика

драма

сын

эпос
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №289
Адамныѕ, кейіпердіѕ сезім серпілісі, мўѕ намысы, ќуаныш ќайєысы да осы жанр арќылы ашылады.Бўл жанр ода, јн ґнері, арнау, эллегия, сонет, сатиралыќ тїрлерге бґлінетін кґркем јдеиет жанры ќалай аталады?


лирика

драма

сын

эпос
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №290
«Саєынышымды ќанат ќып саєан ќарай, балапандай талпынып ўшамын мен», «мен ел кезіп кетермін отансыздай»,деген ґлеѕ жолдары јдебиет жанрыныѕ ќай тїріне жатады?
лирика

драма

сын

эпос
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №291
Тек пен тїрдіѕ таєы басќа тїрлері кґркемдік компоненттердіѕ бір - біріне кірігіп, тїрліше ќўрамда ќолданылуы барысында пайда болєан јдеби шыєарманыѕ тарихи ќалыптасќан тїрі ќалай аталады?
жанр

шыєарма

шолу

рецензия
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №292
Јдеби хабар, аннатация, рецензия, маќала, шолу, творчестволыќ портрет јдеби фельетон, јдеби очерк, јдеби есеп деп бґлу ќай жанрєа тјн ќўбылыс?


публицистикалыќ

ќара сґз

талдау

ґлеѕ сґз
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №293
Оќиєаны сюжеттік материалды белгілі бір маќсатпен тўтас мазмўнды айќын идеялы шыєармаєа айналдырудыѕ јдісі, жолы, ќўрамы ќалай аталады?
жанр

шыєарма

шолу

рецензия
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №294
Шыєармадаєы характерді ашудыѕ тјсілі, шыєармадаєы тіл, характер, ќимыл ќосындысы ретінде пайымдалып, баяндаудыѕ бір тїрі деп тїсіндірілетін јдебиеттану єылымыныѕ саласы ќалай аталады?
сюжет

фабула

компазиция

жанр
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №295
Кґптеген кґген кґздіѕ бірі, ол ауыр кїйзеліс, їлкен сынєа тїсіп, тіршіліктіѕ ќиын бір кезеѕін басынан ґткереді, сол тар жол тайєаќ кешуде не кїйреп, рухани жїдеп, тозып, тоналып шыєады. Бўл ќай шыєарма кейіпкерініѕ сипаты?
драма

комедия

лирика

эпос
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №296
Ќаћармандыќ, саяси јлеуметтік, тарихи єўмырнамалыќ деп їш тїрге бґлінетін жанр тїрін табыѕыз.
драма

комедия

лирика

эпос
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №297
Комедияда характерлер ќаќтыєысы, мінездер шайќасы бірінші ќатарєа шыєады. Комедимяда ол бір сенім, бір дїние танымдаєы бір топ, бір ортадаєы адамдар арасында ґте береді.Жанр тїрін атаѕыз.
тартысты

сыртќы

мјнді

мјнсіз
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №298
Эпикалыќ, тарихи, адамгершілік, тўрмыстыќ деп бґлінетін жанр тїрі ќалай аталады?
трагедиялыќ

комедиялыќ

эпикалыќ

романдыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №299
Басты кейіпкер їлкен ќателік жіберіп, зор адасуєа ўшырайды.Бўл јлеуметтік жаєдайлармен ќоєамдыќ ќарым-ќатынастар тудыратын, кейіпкердіѕ ґз еркінен тыс ситуацияардан шыєады. Ќай жанр кейіпкері туралы айтылып отыр?
трагедиялыќ

комедиялыќ

эпикалыќ

романдыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №300
Жыр дегеніміз не?
Рапсодия
концепция

энергия

трагедия
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №301
Аллитерация ќай тілден енген сґз?
Латын

Ґзбек

Јзірбайжан

Белгісіз
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №302
Ґнердіѕ асыл тегін атаѕыз.
поэзиящ

проза

поэма

драма
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №303
Кґбінше аќынныѕ ґзі айтатын субъективті ішкі поэзия ќалай аталады?
лирикалыќ

драмалыќ

эпикалыќ

жай
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №304
Эпопеядаєы јміршіні атаѕыз.
оќиє

адам

дала

сґз
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №305
Драманыѕ јміршісін атаѕыз

адам

оќиєа

дала

сґз
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №306
Драмалыќ шыєарманыѕ еѕ басты кейіпкері, геройы ќалай аталады?
адамныѕ жеке басы

ќоршаєан орта

табиєат

сґз ґнері
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №307
Стил ( термині) сґзі ќай тілдікі?
Грек

Парсы

Араб

Ќазаќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №308
Виноградов ќай еѕбегінде стилдіѕ кґп маєыналылыєына кґп тоќталады?
« Проблемы авторства и теорий стилий»

Материалы к изучению киргизского языка

Проблемы

Материалы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №309
Жазушыныѕ басты ќўралы:
Тіл

Ќалам

Дјптер
Кітап

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №310
Кґркем тілдіѕ негізгі белгісі ќалай аталады ?
Сґз

Жазу

Жазу

Ырєаќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №311
Јр тїрлі табиєат ќўбылыстарын, жансыз нјрселерді адам кейпіне келтіріп немесе ќалайда жан бітіргендей етіп суреттейтін кґркемдік тјсіл ќалай аталады?
Кейіптеу

Композиция

Градация

Автобиография
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №312
Јдебиеттанудаєы аса кїрделі проблемалардыѕ бірі:
Стильді зерттеу

Тіл ґнерін зерттеу

Таќырыпты зерттеу

Мазмўнды зерртеу

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №313
Жазушыєа тјн ґзіндік ерекшеліктер:

Стиль
Ќалам ўстау

Кітап оќу
Јн тындау

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №314
Повесть ќандай кґлемде болады?
Орта

Їлкен

Кішкентай

Шаєын
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №315
Аќын неєўрлым жоєары дјрежеде болса, неєўрлым оныѕ поэзиясыныѕ мазмўны жалпы адам баласына ортаќ болса, жазєан шыєарманыѕ нјтижесі ќалай болады?


оќушыєа ґте ўєымды болады
оќушыєа ґте ўєымды болады
тїке тўрєысыз болады
аќынныѕ ґзіне єана тјн болады

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №316
Мўнда аќынныѕ жеке басы бірінші кезекте кґрінеді де, біз тек сол арќылы єана бјрін аѕдап,тїсініп отырамыз. Бўл ќай поэзия?


лирикалыќ
драмалыќ
эпикалыќ
трагедиялыќ

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №317
Ќарапайымдылыќ јрекетініѕ тўжырымдылыєы мен бірлігі оныѕ еѕ негізгі шарттарыныѕ бірі. Онда бјрі де бір маќсатќа, бір нысанаєа баєытталуы керек. Бўл ќай поэзия тїріне ќойылатын талап?
драма
эпос
эпос
эпос

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №318
Вопрос №318


Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №319
Басты кейіпкр їлкен ќателік жіберіп, зор адасуєа ўшырайды.Бўл јлеуметтік жаєдайлармен ќоєамдыќ ќарым-ќатынастар тудыратын, кейіпкердіѕ ґз еркінен тыс ситуацияардан шыєады. Ќай жанр кейіпкері туралы айтылып отыр?
трагедиялыќ
комедиялыќ

эпикалыќ

романдыќ
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №320
Кґрнек ґнер неше тараудан тўрады?
5

4

2

6
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №321
Гомерде болмыс пен јрекет ќандай екі тїрлі болып кездеседі?


кґрінетін, кґрінбейтін

даєдылы, даєдысыз

бар, жоќ

белгілі, белгісіз
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №322
Оќиєа басталуы мен оныѕ шегі болып табылатын белгілі бір кезеѕіне дейінгі аралыќты ќамтитын, одан јрі баќыттылыќќа ауысу кезеѕі басталатын бґлігін ќалай атайды?
байланыс

еліктеу

аралыќ

акустика
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №323
.«Экспозиция» латын тілінен аударєанда ќандай маєына білдіреді?

Тїсіндіру

Іріктеу

Дайындау

Маєынасы белгісіз
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №324
. Митрикалыќ ґлеѕ жїйесіндегі ґлшем ќалай аталады?
гексаметр

авлетика

кифористика

сафрон
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №325
.«Экспозиция» латын тілінен аударєанда ќандай маєына білдіреді?
тїсініксіз ескірген

белгісіз

ќиын, кїрделі

алєашќы, бастапќы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №326
Јлдебір нјрсеніѕ ґмір сїретінін немесе ґмір сїрмейтінін дјлелдеу, јлдебір пікір таныту ќалай аталады?
аќылєо сыйымдылыќ

фабула

јдеби процесс

јдеби процесс
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №327
Сґз ґнерінен жасалып шыєатын нјрсенјі жалпы аты шыєарма сґз, оны ќысќартып не деп атайды?
Шыєарма

Жоспар

Таќырып

Мазмўн
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №328
Јѕгімедегі пікір не туралы болса, сол нірсе туралы шыєарманыѕ несі болады?

Таќырыбы

Мазмўны

Тїрі

Ќўрылысы
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №329
Сґз шыєарудан бўрын шыєарушы айтатын пікірін ќай ретпен жазатыныѕ мерзімдеп, онысын неден бастап, немен аяќталатыныѕ белгілеп алу ќалай аталады?
Жоспар

Мазмўн

Аѕдату

Ќорту
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №330
Бір нјрсе туралы ойєа алєан пікірді айтуєа жўмсалєан бїкіл сґзіміз ќалай аталады?
Мазмўн

Таќырып

Тїр

Пішін
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №331
Сґйлеуші мен тындаушыєа да ортаќ, ол тек сґйлеуші їшін єана белгілі маєынаєа ие болып ќалмайтын, жалпы маєынаєа ие, - бўл ќўбылыс ќалай аталады?
Сґз
Ой

Мазмўн

Тіл
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №332
Мазмўн мен пішінніѕ ара ќатынасы болєан сияќты фабулада немен ўшырасып жатады?
Сюжетпен

Пішінмен

Мазмўнмен

Оймен
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №333
«Білу їшін сенемін» деген кім?
Фома Аквинский

З. Ќабдолов

З. Ахметов

Р. Нўрєалиев

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №334
Эпостыѕ жанрлыќ тїрін ата

Аѕыз, ертегі, мысал, поэма, роман

Ґлеѕ, їзінді, повесть

Шумаќ, эссе, очерк

Їзінді, сауалнама, шыєарма
Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №335
Јдебиеттанудаєы єылыми мектептерді кґрсет
Аталєандардыѕ барлыєы

Филологиялыќ мектеп

Тарихи-салыстыру мектебі

Формализм мектебіДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет