Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдарыPdf көрінісі
бет37/55
Дата26.12.2019
өлшемі8,24 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   55

планеты.  Современный  специалист  –  это  не  толькополиязычная,  но  и 

поликультурная  личность,  приспособленная  жить  в  обществе,  принимать 

другую  культуру,  ценить  собственные  традиции  и  переносить  все  лучшее  в 

жизнь  своего  социума.  Данный  аспект  позволяет  оценить  ведущую  роль 

культуры  в  воспитании  толерантности  и  саморазвитии  личности,  что  нашло 

отражение    в  работах  многих  современных исследователей:  М.С.  Кагана, B.C. 

Библера, Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина, З.А. Мальковой [6]. 

Таким  образом,  полиязычное  образование  становится  в  современном 

обществе  неотъемлемой  частью  личной  и  профессиональной  деятельности 

человечества,  что  вызывает  потребность  в  большом  количестве  граждан, 

практически  и  профессионально  владеющих  несколькими  языками  и 

получающих  реальные  шансы  занять  в  обществе  более  престижное  как  в 

социальном, так и в профессиональном отношении положение.

 

 Литература: 

 

1.  Электронный ресурс [Режим доступа]: http://365info.kz/2015/04/kazaxstan-

perejdet-k-trexyazychnomu-obrazovaniyu

 

2.  Приложение  к  совместному  приказу  Министра  образования  и  науки Республики  Казахстан  от  5.11.2015  года№  622,Министра  культуры  и 

спорта  Республики  Казахстан  от  9.11.2015  года  №  344,Министра  по 

инвестициям и развитиюРеспублики Казахстан от 13.11.2015 года№1066. 

3.  Электронный ресурс [Режим доступа]:

http://expertonline.kz/a14088/

 

4.  Языки триединства (казахский, русский и иностранный языки). ГОСО РК 6.08.085-2010. МОН РК. – Астана, 2010. 

5.  Байниева К.Т., Хайржанова А.Х., Умурзакова А.Ж. Системно-целостный 

подход к полиязычному образованию в Казахстане // Междунар. журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – № 10. – С. 198-

201. 

6.  ДжуринскийЛ.Н.  Поликультурное  воспитание:  сущность  и  перспективы развития. // Педагогика, 2002. – №10. 

 

  

 

  

 


319 

 

«БИОЛОГИЯ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША КӚПТІЛДІ БІЛІМ  БЕРУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

 

Дурмекбаева Ш.Н., Ӛнерхан Г. 

Ш. Уәлиханов атындағы Кӛкшетау мемлекеттік университеті 

Кӛкшетау қ.,  Қазақстан 

durmekbaeva@ mai.ru, 

guline@mail.ru,

 

 Мақалада 

Ш.Уәлиханов 

атындағы 

Кӛкшетау 

мемлекеттік 

университеті, 5В011300-Биология мамандығы бойынша кӛптілді білім берудің 

жолдары  кӛрсетілген.  Оқу  жұмыс  жоспарына  сәйкес  жоғары  білікті 

педагогикалық  кадрларды  базалық,  кәсіби  және  тілдік  тұрғыда  дайындауды 

қамтамасыз  ететін  мамандар  енгізілген.  Оқу  жұмыс  жоспарында  пәндердің  

50 % негізгі білім алу тілінде, 25 % - қазақ немесе орыс тілінде, 25% ағылшын 

тілінде оқыту жоспарланған. Сонымен қатар кӛп тілді білім беру саласында 

туындаған мәселелер айтылған.  

 

Қазіргі еңбек нарығы мамандардың құзыреттілігі мен  кәсіби шеберлігіне жеткілікті  дәрежеде  қатаң  талап  қойып  отыр.  Қазақстан  Республикасының 

Президенті  Нұрсұлтан  Назарбаев  Ұлт  жоспары  бес  институционалды 

реформаны  жүзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты  қадамдағы  білім  беру 

секторының бәсекеге қабілеттілігін және экспорттық әлеуетінің ӛсуі үшін білім 

беру  жүйесінде  ағылшын  тілін  оқытуға  біртіндеп  кӛшу  мақсатын  атап  айтты. 

Бұл тапсырманы орындау үшін қазақстандық дәстүрлі білім жүйесін ең жақсы 

деңгейде  сақтап,  сонымен  бірге  білім  сапасының  деңгейін  халықаралық 

стандарттарға сәйкес қамтамасыз етіп, студенттердің тілді меңгеруін арттыруға 

мүмкіндік беру[1;2]. 

Кӛптілді білім беру  –  қазақ,  орыс,  ағылшын  тілдерін  меңгерген  кӛптілді 

тұлғаны қалыптастыру процесі болып табылады. 

Ӛзара байланысты және әлемде ӛзара ӛмір сүру қабілетін артыратын жас 

ұрпақ үшін тиімді құрал болып отырған кӛп тілді білім беру жүйесіне кӛп кӛңіл 

бӛлініп келеді. 

Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында Ақмола облысының 

бірқатар  мектептерінде  оқушылар  үш  тілде  білім  алуда,  сондықтан  да 

педагогикалық кадрларды үш тілде даярлау мәселесі күрт ӛсіп отыр.  

Болон  үрдісі  контексінде  Білім  және  ғылым  министрлігінің  біздің 

мемлекетіміздің  жоғары  білім  беру  жүйесіне  жүктелген  міндеттеріндегі  кӛп 

тілді  білім  беруді   іске  асыру  университеттің  жұмысы  үшін  алғышарт  болып 

отыр.  

Осыған  байланысты  2012  жылдан  бастап  Ш.Уәлиханов  атындағы Кӛкшетау  мемлекеттік  университетінде  бірнеше  мамандықтар  бойынша  кӛп 

тілді оқыту бағдарламасы жүзеге аса бастады.  

Ш.Уәлиханов  атындағы  Кӛкшетау  мемлекеттік  университеті,  биология 

және  оқыту  әдістемесі  кафедрасы  кӛптілді  оқытуды  мынадай  білім  беру 320 

 

бағдарламалары бойынша даярлайды:   5В011300  «Биология»  (бакалавриат),  берілетін  академиялық  дәреже: 

«5В011300 - Биология» мамандығы бойынша білім бакалавры»;    

6М011300-  Биология  (ғылыми-педагогикалық),  берілетін  академиялық 

дәреже: 


«6М011300- 

Биология 

мамандығы 

бойынша 


педагогика 

ғылымдарының магистрі».  

6М011300-  Биология  (бейіндік),  берілетін  академиялық  дәреже: 

«6М011300- Биология мамандығы бойынша білім магистрі».  

Қазыргі  уақытта    кӛп  тілді  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  оқитын 

білім  алушылардың  шет  тілін  меңгеру  деңгейі  анықталып,  одан  әрі  оқыту 

жүзеге асырылуда.  

2016-2017  оқу  жылында  Биология  мамандығы  бойынша  білім  алатын 

студенттер  мен  магистранттардың  саны  1-кестеде  берілген.  2016-2017  оқу 

жылы  тұңғыш  рет  6М01300-Биология  мамандығы,  бейіндік  бағыт  бойынша 

ағылшын тобы ашылып, оған мемлекеттік грант негізінде 12 магистрант оқуға 

қабылданды.  

 

1-кесте. Биология мамандығы бойынша кӛптілді білім беру бағдарламасы бойынша  білім алушылардың саны (2016-2017 оқу жылы) 

 

Мамандығы  1 курс 2 курс 

3 курс 


4 курс 

5В011300-

Биология 

21 
6М011300 

  

 

6М011300-Биология 

(ағылшын 

тілінде) 

12 


 

 

  

Білім беру бағдарламасының мақсаты болып биология саласында жоғары 

білімді, білім алушылардың әлемдік білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті, 

қазақ,  орыс,  ағылшын  тілдері  негізінде    тілдік  құзіреттіліктерді  меңгерген 

мамандарды даярлауда кӛптілді білім беруді жүзеге асыру саналады. 

Оқу  жұмыс  жоспарына  сәйкес  жоғары  білікті  педагогикалық  кадрларды 

базалық, кәсіби және тілдік тұрғыда дайындауды қамтамасыз ететін мамандар 

енгізілген. Оқу жұмыс жоспарында пәндердің  50 % негізгі білім алу тілінде, 25 

% - қазақ немесе орыс тілінде, 25% ағылшын тілінде оқыту жоспарланған.  

Оқу  үрдісінде  жұмыс  және  типтік  оқу  жоспарлары,  типтік  және  оқу 

бағдарламалары,  силлабустар  пайдаланылады.  Барлық  пәндерден  оқу-

әдістемелік  кешендер  жасалып,  студенттер    әрбір  пән бойынша  аудиториялық 

жұмыс  құралдарымен,  яғни  қысқаша  дәріс  тезистерімен,  зертханалық, 

практикалық,  ӛзіндік    жұмыстарға,  аралық  және  ағымдық,  қорытынды, 

тәжірибе  ӛту  үшін  қажетті  материалдармен  қамтылған.  Кредиттік  оқыту 

жүйесіндегі  оқу-әдістемелік  кешеннің  негізгі  бір  бӛлшегі  бұл  әрбір  пән 321 

 

бойынша  элективті  (таңдау)  пәндер  каталогы  болып  саналады.  Элективті пәндер  каталогы  мынадай  талаптарға  сәйкес  құрастырылған:  жұмыс 

берушілердің  қажеттіліктері;  міндетті  пәндерге  сәйкес    пәннің  бірізді 

жүргізілуі;  студенттердің  жеке  қабілеттері,  даму  перспективасы;  әмбебап 

құзыреттіліктер  және  кәсіби  құзіреттіліктер.Оқу  жұмыс  жоспары  модуль 

бойынша құрылған. 

Білім  беру  бағдарламасында  ӛсімдіктер  анатомиясы  мен  морфологиясы, 

ӛсімдіктер  систематикасы,  омыртқасыздар  зоологиясы,  омыртқалылылар 

зоологиясы,  биологияны  оқыту  әдістемесі  пәндері  негізгі  тілде,  жалпы  химия, 

генетикалық  есептерді  шешу,  биологиядан  сабақтан  тыс  жұмыстар  пәндері- 

орыс немесе қазақ тілдерінде оқытылады.Ағылшын тілінде оқытылатын пәндер 

2  курстан  бастап  оқытылады.  Мысалы:  2  курста  8  модуль  бойынша  таңдау 

пәндері  ретіндеCytology  and  histology,  Cytology,  histology  with  the  basics  of 

embryology,Human  Anatomy,    Anatomy  with  the  basics  of  sports  morphology  (3 

семестр),Human 

and 

animal 


physiology, 

Pathological 

physiology(4 

семестр)пәндері  ұсынылады  (2-кесте).Сонымен  қатар:  Biochemistry,  Оrganic 

сhemistry, Plant   Рhysiology, Genetics,  The application Biology with the basics of 

soil science пәндері ағылшын тілінде оқытылады 

 

2-кесте.  Ағылшын  тілінде  таңдау  пәндері  ретінде  ұсынылатын  пәндер  (2 курс) 

 

Модуль Цикл/ 

Цикл/ 


Cycle 

 

Пәнкоды/ Коддисци

плины/ 


The code 

of the 


discipline 

Дисциплинаатауы/ 

Наименованиедисциплины/ The name 

of the discipline 

 

Семест


р 

Модуль 


8/ 

Модуль 


8/ 

Module8 


БП/БД/

BD 


CG 222 

Цитология және 

гистология/Цитология и 

гистология/Cytologyandhistology 

БП/БД/


BD 

CGEN222 


Цитология, гистология және 

эмбриология 

негіздері/Цитология,гистология и 

основы эмбриологии/Cytology, 

histologywiththebasicsofembryology 

БП/БД/


BD 

AA222 


Адам  анатомиясы/Анатомия 

человека/HumanAnatomy 

БП/БД/

BD 


ASM222 

Анатомия және спорттық 

морфология негіздері/Анатомия с 

основами спортивной 

морфологии/Anatomywiththebasicsofs

portsmorphology 322 

 

БП/БД/BD 

AZhF222 


Адам және 

жануарларфизиологиясы/Физиологи

я человека и животных/ 

Humanandanimalphysiology 

БП/БД/


BD 

PF 222 


Патологиялықфизиологиясы/Патолог

ическая 


физиология/Pathologicalphysiology 

Модуль


9/ 

Модуль


9/ 

Module9 


БП/БД/

BD 


BH 222 

Биохимия/Биохимия/Biochemistry 

БП/БД/


BD 

OBHK 


222 

Ӛсімдіктербиохимиясынакіріспе/ 

Введение в биохимию 

растений/IntroductiontoPlantBiochemi

stry БП/БД/BD 

OrH 222 


Органикалық химия/ Органическая 

химия/ОrganicChemistry 

БП/БД/


BD 

BOrH 222 

Биоорганикалық химия/ 

Биоорганическая химия/ 

BioorganicChemistry 

 Қазіргі  заманға  лайық  мамандарды  дайындау  барысында  кафедраның 

профессорлық-оқытушылық  құрамы  негізінен:  ғылым  докторлары  мен 

кандидаттары,  магистрлер  мен    ұзақ  жылғы  педагогикалық  ӛтілі  бар 

оқытушылардан  құралады.  Биология  және  оқыту  әдістемесі  кафедрасының 

профессорлық-оқытушылық  құрамының  саны  16,  оның  ішінде  1  -  ғылым 

докторы, 5 - ғылым кандидаты, 1 - аға оқытушы, 9 - магистр бар.  

2014  жылы  5В011300-Биология,  6М011300-Биология  білім  беру 

бағдарламалары 5 жылға мамандандырылған аккредиттеуден ӛтті. 

Алдыңғы 

қатарлы 


педагогикалық 

және 


жаңа 

ақпараттық 

технологияларды енгізу арқылы қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілдерін оқыту 

әдістері тұрақты түрде жетілдіріліп отырылады. Заманауи технологияларды оқу 

үдерісіне енгізу мақсатында оқытушылар оқу барысында әртүрлі инновациялық 

технологияларды пайдаланады.  

«Биология  және  ОӘ»  кафедрасында  2014-2015  оқу  жылы  «Ботаника», 

«Ӛсімдіктер  физиологиясы»,  «Биология»  заманауи  жабдықталған  оқу 

зертханалары  ашылды.  Оқу  зертханаларының  мақсаты:  студенттер  мен 

магистранттардың  бойында  ғылыми-зерттеу  жұмысын  жүргізу  дағдыларын 

қалыптастыру  –  мақсат  қоя  білу,  эксперимент  жүргізу,  нәтижелерін  талқылау, 

қорытындыны  рәсімдеу.  Сонымен  бірге  тірі  организмдердің  биологиялық 

ерекшеліктерімен,    сыртқы  орта  факторларының  ӛсу  мен  даму  процесіне 

тигізетін әсерімен танысады; организмнің ішкі құрылысын зерттейді.  

Алайда кӛптілді білім беру барысында мынадай мәселелер туындап отыр: 

мектеп  бітіруші  түлектердің  ағылшын  тілі  және  орыс  топтарында  қазақ  тілі 

бойынша  даярлықтарының  тӛмен  болуына  байланысты,  жоғары  оқу 

орындарында  қосымша  тілдік  курстарды  ұйымдастыруды  қажет  етеді. 323 

 

Сондықтан  орта  мектептерде  қазақ  және  ағылшын  тілін  оқытудың  әдістемесі жетілдіруді  талап  етеді.  Елімізде  бүгінгі  күні  кӛптілді  оқытудың  біртекті 

әдістемесі жоқтығына байланысты кӛптілді білім беру саласы әлі де зерттелуді 

қажет етеді. 

«Тілі  бірдің  –  тілегі  бір»,  «Тіл  тағдыры  –  ел  тағдыры»  екендігін 

жадымызда  ұстай  отырып,  ел  бірлігінің  негізі  –  тіл  бірлігіне  қол  жеткізу 

жолында  қызмет  ету  парыз.  Ендеше  жас  ұрпақтың  қазақ  тіліне  деген 

сүйіспеншілігін,  ӛзге  тілдерді  оқып  білуге  деген  қызығулары  мен 

ұмтылыстарын арттыру – басты міндетіміз болып саналады.  

 

Әдебиеттер:  

 

1. Қазақстан 

Республикасының 

Президенті 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың  «Қазақстан-2050»  стратегиясы  қалыптасқан  мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы.-Астана , 2012. 

2. 

Назарбаев  Н.  «100  нақты  қадам»  -  Қазақстан  Республикасының дамыған мемлекеттердің отыздығына кіру жӛніндегі жоспары. -2015. 

 

  

ТРИЛИНГВИЗМ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Жусупова Р.К., Бужбанова Р.К. 

Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова,  

г.Кокшетау 

zraushan@inbox.ru 

 

Статья  посвящена  теме  полиязычного  образования  как  ведущего фактора социально-экономической модернизации общества. Современный мир 

характеризуется  усложнением  и  ускорением    всемирных  связей  во  всех 

аспектах  современной  общественной  жизни,  а  также  идентификацией 

сознания.  Конверсия  знания  и  опыта,  стремление  к  глобальному 

взаимопониманию  и  сотрудничеству  является  одной  из  основных 

характеристик глобализации.  

Образование  является  пространством  культурного  бытия  индивида  на 

протяжении  всей  истории  человечества  и  обеспечивает  формирование  и 

воспроизводство  качественного  человеческого  потенциала.  В  современных 

глобализационных  процессах    развития  различных  сфер  государства  и 

общества   необходимо формирование управленцев новой формации, способных 

обеспечить  модернизацию  страны  и  задачу  ее  вхождения  в  мировое 

пространство.  

Казахстан  является  одним  из  наиболее  динамично  развивающихся 

государств,  успешно  преодолевший  сложнейший  этап  кардинальных 

экономических, политических и социальных реформ. Все эти годы образование 

324 

 

является неизменным приоритетом государственной политики. Формирование сильной национальной инновационной системы с эффективными механизмами 

взаимодействия  государства,  бизнеса,  науки  и  образования  рассматривается 

как один из ключевых приоритетов всей стратегии развития страны. 

 

 Процесс  формирования  мирового  сообщества  в  начале  XXI    века 

выходит на качественный этап его осмысления. Большинством исследователей 

этот  этап  обозначается  понятиями  «глобализация»  и  «идентичность». 

Глобализация  всепланетарный  феномен,  имеющий  свои  истоки,  развитие  и 

проявления.  Этот  процесс  является  характерной  чертой  современности. 

Глобализация 

охватывает 

все 

сферы 


жизни 

общества 

– 

экономику,политику,культуру,  массовое  сознание  и  т.д.  и  ведет  к  созданию мирового  хозяйства  качественно  иного  типа,  к  усилению  взаимозависимости 

мира,  к  формированию  нового  мирового  порядка  и  планетарного  сознания. 

Глобализация  рассматривается  как  углубление  и  ускорение  всемирных  связей 

во  всех  аспектах  современной  общественной  жизни,  а  также  идентификация 

сознания во всем мире. Одна из основных характеристик глобализации состоит 

в конверсии знания и опыта, в стремлении к глобальному взаимопониманию.   

Все страны мира в той или иной степени и в разном качестве вовлечены в 

эти  процессы,  которые  являются  переходными,  определяющими  ситуацию 

выбора,  от  которого  зависят,  перспективы  существования  человечества,  его 

будущего. 

Образование  является  неотъемлемой  панорамой,  пространством 

культурного  бытия  индивида  на  протяжении  всей  истории  человечества.  В 

центре  феномена  «образование»  находится  человек.  М.Фуко  в  «Герменевтике 

субъекта»  называл  образование  «остовом  индивида  перед  лицом  событий»  [1, 

с.24].  Высокая  степень  социально-экономических  изменений,  возросший  темп 

жизни,  фактор  быстротечности  времени,  возросший  поток  не  легко 

разрешимых  противоречий  в  условиях  глобализации  предъявляет  к 

современному  человеку  особые  требования.  Древние  греки  определили 

границы  и  возможности  человека,  назвав  его  «мерой  вех  вещей»  (Протагор). 

Понятие  «образование»  буквально  означает  формирование  образа,  образца, 

связанное  с  усвоением ценностей науки,  культуры,  нравственности.  Условием 

осуществленияобразования служит реализация человеком своего выбора.  

Само изменение статуса знания в конце XX и начале XXI века в связи с 

развитием новейших технологий и рождением виртуальной культуры, привело 

к  возникновению  проблемного  блока  вопросов  развития  образования  и 

образовательного  знания.  К  числу  таковых  можно  с  полным  правом  отнести 

соотношение  знания  и  информации,  сущность  информатизации,  влияние 

процессов глобализации на знаниевый и образовательный потенциал общества, 

свойство  «старения»  знаний,  задача  развития  знания-мысли,  проблема 

авторского права, нравственного выбора.  

Ведущие западные ученые (А.Тоффлер, М.Маклюэн и др.) указывали на 

особенности  современного  общества,  в  котором  знания,  наличие  хорошего 325 

 

образования  и  владение  информацией  заменяют  былую  мощь  силы,  власти  и денег.  Некоторые  исследователи  (В.В.Бакушев,  А.Е.Варшавский,  Г.Б.Клейнер, 

К.Керр)  считают,  что  в  услвоиях  глобализации  в  сфере  образования  сначала 

происходит  становление  стадии  «информационной  цивилизации»,  затем  – 

«цивилизации знания». Система образования имеет дело со знаниями, которые 

превращаясь  в  информацию,  является  сырьем  для  современных  технологий  и 

производства.  Образование  формирует  в  конечном  итоге  «человеческий 

капитал»,  который  включает  в  себя  знания  и  умения  и  по  своей  значимости 

приравнивается  к  финансовому  капиталу.  В  современных  условиях 

человеческий  капитал  является  главным  фактором  экономического  роста. 

Известный  на  Западе  экономист  по  менеджменту  Д.  Грейсон  писал: 

«Человеческий капитал - наиболее ценный ресурс, гораздо более важный, чем 

природные ресурсы или накопленное богатство. Именно человеческий капитал, 

а не заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным 

камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности» [1, с. 

59]. 

Только  образование  обеспечивает  формирование  и  воспроизводство качественного  человеческого  потенциала.  В  связи  с  этим,  в  Послании 

Президента  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаева  народу  Казахстана 

«Социально-экономическая  модернизация  -  главный  вектор  развития 

Казахстана»  в  разделе  «Качественный  рост  человеческого  капитала  в 

Казахстане»  выдвинуты  стратегические  задачи  по  модернизации  системы 

образования [2, с.82]. 

Казахстан  является  одним  из  наиболее  динамично  развивающихся 

государств. За годы независимости Казахстан успешно преодолел сложнейший 

этап  кардинальных  экономических,  политических  и  социальных  реформ.  Все 

эти  годы  развитие  образования  является  неизменным  приоритетом 

государственной 

политики. 

Формирование 

сильной 


национальной 

инновационной  системы  с  эффективными  механизмами  взаимодействия 

государства,  бизнеса,  науки  и  образования  рассматривается  как  один  из 

ключевых приоритетов всей стратегии развития страны. 

Сегодня качество национального человеческого капитала не только лежит 

в  основе  социально-экономического  развития  государства,  но  и  выступает  в 

качестве важнейшего фактора национальной безопасности. 

Сегодня,  как  следствие  осуществленных  общественно  –  политических  и 

экономических  реформ  рассматривается  языковой  плюрализм  в  Казахстане.  К 

данным  реформам  относятся  следующие  преобразования:  казахстанское 

общество  становится  более  открытым,  наше  государство  входит  в  мировое 

сообщество,  развитие  и  укрепление  межгосударственных  политических, 

экономических  и  культурных  связей.  Все  вышеназванное  способствует  тому, 

что  иностранные  языки  в  настоящий  момент  востребованы  обществом. 

Владение 

иностранными 

языками 

расширяет 

профессиональную 

компетентность специалиста, открывает доступ к ресурсам мирового значения, 

делает  специалиста  конкуретноспособным  не  только  в  национальном,  но  и  в 


326 

 

мировом масштабе. Термины «полиязычие», «многоязычие», «глобализация» стали наиболее 

часто  встречаться  в  подходе  к  изучению  иностранного  языка.  В  странах 

Европейского 

союза 


широкое 

распространение 

получил 

принцип 


полиязычности.  Европейцы  придерживаются  такого  правила:  «Каждый  из  нас 

говорит на своем родном языке, но мы понимаем друг друга».  

В  Послании  Президента  РК  Н.А.  Назарбаева  народу  Казахстана 

―Социально-экономическая  модернизация  –  главный  вектор  развития 

Казахстана‖ отмечена актуальность полиязычного обучения, поскольку ―одной 

из  важных  ценностей  и  главным  преимуществом  нашей  страны  являются 

многонациональность  и  многоязычие‖.  В  соответствии  с  задачами, 

поставленными  Президентом  РК  в  Государственной  программе  развития 

образования  Республики  Казахстан  на  2011-2020  гг.,  Государственной 

программе функционирования и развития языков на 2011-2020 гг. и культурной 

программе  ―Триединство  языков‖  к  2020  году  все  казахстанцы  должны 

овладеть казахским, 95% – русским и 25%  – английским языками. Программа 

полиязычного обучения предусматривает создание новой модели образования, 

способствующей 

формированию 

конкурентоспособного 

в 

условиях глобализации поколения, владеющего языковой культурой. Знание казахского, 

английского и русского языков даст молодежи ключ к мировым рынкам, науке 

и  новым  технологиям,  создаст  условия  для  формирования  мировоззренческой 

установки  на  конструктивное  сотрудничество  на  основе  приобщения  к 

этнической,  казахстанской  и  мировой  культурам.  В  стране  делаются  первые 

шаги  к  внедрению  новой  модели  образования  в  вузах:  реформируются 

стандарты  образования,  в  вузах  открыты  спецотделения,  где  преподавание 

ведется  на  трех  языках.  Следует  отметить,  что  программа  полиязычного 

образования, внедряемая в Казахстане, является уникальной и подразумевает, в 

отличие  от  западных  аналогов,  параллельное  и  одновременное  обучение  на 

трех языках.  

По  мнению  Президента  Н.Назарбаева:  «...Казахстан  уникален  и  силен 

своей  многонациональностью.  На  его  земле  сформировалось  уникальное 

поликультурное  пространство…  Поликультурность  Казахстана  -  это 

прогрессивный  фактор  развития  общества.  Евразийские  корни  народов 

Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, западные, европейские 

потоки 

и 

создать уникальный 

казахстанский 

вариант 

развития 

поликультурности» [3]. 

Процессы 

глобализации, 

активные 

интеграционные 

процессы, 

происходящие  в  современном  мире,  затронули  не  только  социально-

экономические,  социально-политические,  но  и  социально-культурные  сферы 

деятельности человека. Глобализация мира в сфере культуры и образования, в 

настоящее  время, характеризуется  интенсивным  сближением  стран и  народов, 

усилением  их  взаимодействия  и  взаимовлияния.  В  этих  условиях 

актуализируется  проблема  модернизации  образования,  в  том  числе  проблема 

языкового образования. 


327 

 

Поликультурность, полиязычие 

наряду 


с 

коммуникативной 

и 

информационной  компетенциями,  сегодня  мировым  образовательным сообществом  определена  как  базовая  компетенция  образования  и  одно  из 

магистральных направлений мирового образовательного пространства. 

Поликультурное образование в Республике Казахстан является одним из 

приоритетных  направлений  в  системе  образования,  в  том  числе  и  высшего 

профессионального  образования;  является  важной  частью  современного 

образования, способствующей приобретению знаний о духовных и культурных 

ценностях,  традициях  других  народов.  Именно  образование  является 

важнейшим  этапом  в  процессе  формирования  и  развития  поликультурной, 

толерантной  личности,  уважающей   не  только  свою,  но  и  культуру  других 

народов;  этапом,  когда  осознанно  и  целенаправленно  формируются  

ценностные  ориентиры,   жизненные  принципы  и  приоритеты  молодого 

поколения. 

Формирование  «полиязычия»  -  процесс  сложный  и  длительный,  очень 

важный  с  позиции  сложившихся  политических  и  экономический  реалий 

современности.  Полиязычие  способствует  консолидации  общества,  помогает 

сохранить  исчезающие  языки  и  культуры,  Ч.  Айтматов  писал  о 

«полилингвизме» следующее: «бессмертие народа – в его языке. Каждый язык 

велик для своего народа. У каждого из нас есть сыновий долг перед народом, 

нас  породившим,  давшим  нам  самое  большое  свое  богатство  –  свой  язык: 

хранить  чистоту  его,  приумножать  богатство  его.  Но  вот  мы  сталкиваемся  с 

новой диалектикой истории. Современное человеческое общество находится в 

постоянно всевозрастающем контактировании, что все более становится общей 

жизненной и культурной необходимостью. В этих условиях каждому человеку 

надо владеть несколькими языками»[1, с.78]. 

Обучение  языкам,  связанное  с  ознакомлением  с  культурными, 

историческими,  социальными  ценностями  каждого  языка  должно  служить 

средством  взаимопонимания  между  народами.  Формирование  языковой 

компетенции представляет ценность в обогащении своей собственной культуры 

в целом. 

Современная  система  образования  позволит  обеспечить  подготовку 

кадров  с  высокой  «опережающе-адаптационной  мобильностью»[1,  с.36]. 

Главным  ориентиром  является  формирование  управленцев  новой  формации, 

имеющих  развитую  мировоззренческую  культуру  и  способных  обеспечить 

модернизацию  страны  и  задачу  ее  вхождения  в  мировое  образовательное 

пространство.  

 Основная школа с казахским языком обучения. 
Возможности икт:  
Применение электронного учебного атласа  при 
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
Идеяны жҥзеге асыру тетіктері
Ағаштың  жағдайы 
Литература:  
Информационно-коммуникационные технологии  
Теоретические аспекты инклюзивного образования 
Пән  тілдік қатынас 
Он знал вре и врех 
От талантливого педагога талантливому 
Шуюшбаева  н.н.,  алтаева  г.с.,  танашева  н.к.  (кӛкшетау,  қазақстан). 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   55


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет