«Театрлік хореографиялық өнер және кітапханатану» кафедрасыбет2/7
Дата18.02.2018
өлшемі1,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Сұрақтар: Жалпы ережесі.

Құжаттар ағымын талдау.

Библиографиялық құралдардың ағымдағы жинақтауға көмегі.

Құжатқа тапсырыс.

Құжатпен қамтамасыз ету түрлері, тәсілдері, көздері.

Жаңа түсімдерді қабылдау.ОЖСӨЖ мазмұны: Семинарды қорытындылау. Тақырыбы бойынша материалдың бекітілуі.Тақырыбы бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Жинақтауды КҚ толықтыру үрдісі деуге болама?

Әдебиеттер:

 1. Сукиасян,Э. Электронды каталогпен жұмыс – кітапханалық библиографиялық қызметтің тиімді жолы.Сукиасян, Э. Картояные или электронные/Э.Сукиасян//Библиотека.-№1.-2010.14-17.

 2. Тасболатова С.Т. Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжі медиатекасының оқырмандарына кітапханалық – ақпараттық қызмет көрсетудің жаңа ақпаратары, түрлері, әдістері. // Кітапхана. – 2007. - №1. – б.21 – 23.

 3. Терешин, В.И.Библиотечный фонд. Учеб.пособ.-М.:МГУКИ,2001.-176с.

 4. Ульева,Л. Откроем в мир безграничных возможностей/Л.Ульева//Библиотека.-№11.-2009.-28-30.

 5. Шароварова, М.В. Справочная служба «Вопрос-ответ» и участие в корпоративной «Виртуальной справке»: целесообразность такого сочетания [Электронный ресурс]/.- М.В. Шароварова.- http://www.library.ru/help/theory/


6Апта

Кредит сағат№1

Дәріс №11

Тақырып: КҚ жинақтау – оны қалыптастыру үрдісінің екінші сатысы.

Дәріс мазмұны: КҚ толықтылығы. Бастапқы жинақтау. Қосымша жинақтау.

ОЖСӨЖ мазмұны: КҚ жинақтауды сапалық және сандық критеримен бағалауды атаңыз.

СӨЖ мазмұны: КҚ жинақтаудың ағымдағы түрін атаңыз.

Әдебиеттер:

 1. Шартье, Р. Письменная культура и общество/Р.Шартье.-пер.с фр.и послесл. И.К.Стафф.-М.:Новое издательство, -2006.-270с.

 2. Швецова-Водка,Г.Н. Некоторые дискуссионные вопросы типологический классификации документов/Г.Н.Швецова-Водка//Книга.Исследования и материалы.-М.,2006.-С.186-202.

 3. Шортанова, А. Ақпараттық қоғамдағы дамушы кітапханалар: болашағы мен болжамдар/А.Шортанова//Кітапхана.- №1.-2009.


Кредит сағат№2

Дәріс №12

Тақырып: КҚ жинақтаудың жалпы әдісі.

Дәріс мазмұны: КҚ жинақтаудың жалпы әдісі. Қорды толықтыруды қамтамасыз ететін операция. Ағымдағы жинақтау. Қорды тазалауды қамтамасыз ететін операция, қосымша жинақтау. Ішкі ақпараттық ағымдар.

ОЖСӨЖ мазмұны: Қорға құжаттарды иеленуде КҚ жинақтау әдісі қажет емес ақпараттық материалдардан тазарту барысында немен ерекшеленеді.

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған әдебиеттер бойынша тақырыпты зерделеу.

Әдебиеттер:

 1. Шортанова, А.А. Кітапхананы сапалы басқару жүйесі/А.А.Шортанова//Кітапхана әлемі.-№3.-2009.-С.33-35.

 2. Ілиясқызы, А. Жасөспірімдер кітапханасы мәдени орталық/А.Ілиясқызы// Ақтөбе.- 2006.-29 маусым.


Кредит сағат№3

Лабораториялық жұмыс №3

Тақырып: КҚ жинақтаудың жалпы әдісі.

Тапсырма: Кітапханада әртүрлі құжаттар түрлерін орналастыру тәсілдерін зерделеу. Жұмыс дәптерінде кітапхана қорының бірыңғай ақпараттық – іздеу тілін құрастыру, ал кітапхана қорын ақпараттық – іздеу жүйесі ретінде қарастыру.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тақырыптар бойынша әдебиеттерге шолу

СӨЖ мазмұны: Зерттеу қорытындысын топта талдау және талқылау.

Әдебиеттер:

 1. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд. / учебник для институтов культуры. – М.: Кн. палата, 1991. – 271с.

 2. Столяров, Ю.Н. Защита библиотечного фонда:уч.пособ/Ю.Н.Столяров.-М.:ФАИР-ПРЕСС,2006.-504с.

 3. Сукиасян,Э.Инновации в реальной практике/Э.Сукиасян//Библиотека.-№11.-2009.-С.26-27.

 4. Сукиасян,Э. Электронды каталогпен жұмыс – кітапханалық библиографиялық қызметтің тиімді жолы.Сукиасян, Э. Картояные или электронные/Э.Сукиасян//Библиотека.-№1.-2010.14-17.


7 Апта

Кредит сағат №1

Дәріс №13

Тақырып: КҚ жинақтаудың жалпы әдісі.

Дәріс мазмұны: Құжаттарды тарату мекемелері. Құжаттарды іріктеу. Бірінші іріктеу. Екінші іріктеу.

ОЖСӨЖ мазмұны: Құжаттар ағымының негізгі даму тенденциясын атаңыз. Оны КҚ жинақтауда қалай қолдануға болады.

СӨЖ мазмұны: КҚ жинақтауда құжаттың библиографиялық бағалау әдісінің мәні неде? КҚ іріктеу түрлерін атаңыз, олардың бір – бірінен ерекшелігі. «Кітапханалық серия» дегеніміз не? КҚ құжаттарының іріктеуінің негізгі критерияларын атаңыз.

Әдебиеттер:

 1. Сағындықова, А.Н. Еңсесі биік жасөспірімдер кітапханасыныі ертеңі мен бүгіні/А.Н.Сағындықова // Нұр-Дәулет.- 2006.- 1 желтоқсан.

 2. Сәрсенова Д.С. Ақпараттық қоғамдағы кітапхананың жұмысы. // Кітапхана әлемі. – 2006. - №1. – б.12.

 3. Степанов, Ф. Виртуальные библиотеки – первое знакомство:[Электронный ресурс]/Ф.Степанов- Режим доступа: http://www.library.ru/help/theory/

 4. Столяров Ю.Н. Библиотечные фонды. – М.: Книга, 1979. – 293с.

 5. Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечные фонды: практические пособие. – М.: Либерея, 1995. – 127 с.


Кредит сағат №2

Дәріс №14

Тақырып : КҚ құжаттарды иелікке алу.

Дәріс мазмұны: Құжаттарды иелікке алу үрдісі. Кітапхананы құжаттармен қамту көздерінің жүйесі. Құжаттарға тапсырыс.

ОЖСӨЖ мазмұны: Кітапханада құжатпен қамтудың орталықтанған және орталықтанбаған көздерінің айырмашылығын атаңыз. Алдын ала құжатқа тапсырыс беру үрдісінің негізгі сатысын атаңыз.

СӨЖ мазмұны: Кітапханада коллектормен бірге жаңа жылға құжаттарға тапсырыс беру бланкісін толтыру.

Әдебиеттер:

 1. Поручи поиск человеку: виртуальные справочные службы в современных библиотеках / Михнова И.Б., Пурник А.А., Пурник А.В., Самохина М.М.; Под общ.ред. И.Б. Михновой. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 304 с.

 2. Рагимова М.А. Поисковые возможности свободного каталога в Интернете // Науч. и техн. б - ки ГПНТБ. –2005. -№7.- С.71-75.

 3. Рамос, Л.Р.Сеть, которую давно ждали//LANMAGAZINE (Рус.изд).-2007.-№4.С.89-91.)

 4. Романов,П. Электронные ресурсы.Метод: «Затраты выгоды»/П.Романов//Библиотека.-№7.-2009.-12-13.


Кредит сағат №3

Лабораториялық жұмыс №4

Тақырып : КҚ құжаттарды иелікке алу.

Тапсырма: Жаңа келіп түскен кітапты безендіру, тіркеу есебін жүргізу, ғылыми және техникалық өңдеу, кітап сөрелеріне орналастыру, кітапхана каталогына тіркеу.

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық жұмысты қорытындылау.

СӨЖ мазмұны: Зерттеу қорытындысын топта талдау және талқылау.

Әдебиеттер:

 1. Мамырбайқызы,М.Электронды кітапхана, электронды оқырман/М.Мамырбайқызы//Жас қазақ.-2009.-12 маусым.-8б.

 2. Матаева, Н.Т. Кітапхана қорын замануи басылымдармен толықтыру уақыт талабы/Н.Т.Матаева//Кітапхана әлемі.– 2008. - № 3. – б.33 – 36.

 3. Отле, П.Библиотека, библиография, документация:Избранные труды пионера информатики / Рос.гос. библиотека; Пер.с англ Р.С.Гиляревского.-М.:ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004.-350 с.

 4. Осадчий.Г. Библиотека с учетом пульса времени/Г.Осадчий// Актюбинский вестник. – 2006 г. – 25 февраля.

 5. Өтеміс, И. Кітаппен достық он жасқа дейін басталуы тиіс/И.Өтеміс//Ақтөбе газеті.-2010.-27мамыр.


8 Апта

Кредит сағат №1

Дәріс №15

Тақырып : КҚ құжаттарды иелікке алу.

Дәріс мазмұны: Кітапханаға ақылы тапсырыстың негізгі көздері. Міндетті дана. Құжаталмасу.

ОЖСӨЖ мазмұны: Кітапхананың құжатты сатып алу, кітапалмасу, міндетті дананы алу, көшіру, микрофильмдеу ерекшелігін айтыңыз. КҚ жаңарту неден құралады.

СӨЖ мазмұны: Кітапханада коллектормен бірге жаңа жылға құжаттарға тапсырыс беру бланкісін толтыру.

Әдебиеттер:

 1. Қазақстандық Ұлттық электронды кітапхана жобасы жемісті жүзеге асырылуда/ресми айдар//Кітапхана.-№4.- 2008.Б.4-5.

 2. Қалдина, Г.М. Бала тәрбиесіне назар аударыңыз!!!/Г:М.Қалдина // Керек. Info. – 2007. – 12 қаңтар.

 3. Қалықова, К. Кітап қорларын құру саясаты/К.Қалықова//Кітапхана.-№2.-2009.С.16-17.

 4. Құлметова, А. Ақын аманатын арқалаған жастар кітапханасы/А.Құлметова// Нұр-Дәулет.- 2006.- 8 желтоқсан.

 5. Максимова,М.Қазақша веб-сауаттылық./М.Максимова//Кітапхана әлемі.-2009.-№1.-С.16-17.


Кредит сағат№2

Дәріс №16

Тақырып: КҚ ұйымдастыру – оны қалыптастыру үрдісінің үшінші сатысы.

Дәріс мазмұны: КҚ ұйымдастыру. Қабылдау. Есеп жүргізу. Құжаттарды ғылыми өңдеу. Құжаттарды техникалық өңдеу. Құжаттарды орналастыру. Қорды жайғастыру. Қорды сақтауын және сақталымын қамтамасыз ету. Қорды пайдалану.

ОЖСӨЖ мазмұны: Кітапхана қорына есеп жүргізу.Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: КҚ ұйымдастыру үрдісінің өткізу операциясын атаңыз. Әдебиеттер:

 1. Кудинова В.Н. Электрондық каталогтың іздеу сапасын жетілдіру және электрондық каталог пайдаланушыларға көмектесу жолдарын жетілдіру // Кітапхана әлемі.-2006.-№4.- Б.23-25.

 2. Кучер Т.И. Библиотека будущего// Актюбинский вестник.- 2007.- 6 марта.

 3. Кучер Т.И. Молодежь и библиотека/Т.И.Кучер// Актюбинский вестник.- 2009.- 27.

 4. Козлова Е.И. Электронные издания как объект комплектования библиотечных фондов // Мир библиотеки. –2006. -№2.- С. 9-10.


Кредит сағат №3

Лабораториялық жұмыс №5

Тақырып: КҚ ұйымдастыру

Тапсырма: Өңдеу: Хат құралдары, көшірме қағаздар, Артефакт. Қорсақтау: технологиялық талап, сақтау бөлімінің қызметі, қорсақтаушының қызметтік міндеттері, қорсақтаушының жұмыс аппараты. Жайғастыру: құжаттарды сақтау тәсілдері. Қорды механикалық сақтау.

ОЖСӨЖ мазмұны: КҚ орналастыруды талдау.Тақырып бойынша материалды бекіту. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша зерделеу.

Әдебиеттер:

 1. Исаханова, Ғ. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі (ҚРМАМ) жүйесіндегі көпшілік кітапханаларының 2008 жылдың бірінші жарты жылдығындағы жұмысына талдау/Ғ.Исаханова//Кітапхана.-№3.-2008.Б.9-13.

 2. Катунин,Г.П. Основы мультимедия. Компьютерная графика:монография/Г.П.Катунин.-СибГУТИ.-Новосибирск,2006.-488с.


Апта 9

Кредит сағат №1

Дәріс№17

Тақырып: КҚ ұйымдастыру – оны қалыптастыру үрдісінің үшінші сатысы.

Дәріс мазмұны: КҚ есеп жүргізу. Статистикалық есеп жүргізу. Бухгалтерлік есеп жүргізу. Суммарлық есеп жүргізу. Жекедара есеп жүргізу. Құжаттарды орналастыру. Жүйелік орналастыру. Жүйелі – алфавиттік орналастыру. Тақырыптық орналастыру. Пәндік орналастыру.

ОЖСӨЖ мазмұны: Жекеден сумарлық есеп жүргізу айырмашылығын зерттеу. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Зерттеу қорытындысы бойынша талдау және талқылау.

Әдебиеттер:

 1. Жаймағанбетова, И. Кітапхана – киелі мекен/И.Жаймағанбетова//Ақтөбе газеті.-2010.-27 мамыр

 2. Елисина.Е.Ю. Классификация электронных документов/Е.Ю.Елисина//Библиотековедение.-№5.-2007.-С.54-60.

 3. Илларионова,Н.Ф.Веб-сайты как важный информационный ресурс/Н.Ф.Илларионова//Библиотека.-2009.-№3.-С.15-19

 4. Информатика как наука об информации 2006. Р.С.Гиляревский авт.сост В.Н.Цветкова – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2006.-592С.


Кредит сағат№2

Дәріс№18

Тақырып: КҚ ұйымдастыру – оны қалыптастыру үрдісінің үшінші сатысы.

Дәріс мазмұны: Алфавиттік орналастыру. Тілдік орналастыру. Гео (топо) графиялық орналастыру. Фирмалық орналастыру. Хронологиялық орналастыру. Форматты орналастыру. Нөмірлеп орналастыру.

ОЖСӨЖ мазмұны: Құжатты техникалық және ғылыми өңдеу деген не?

Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.СӨЖ мазмұны: Құжаттар қалай орналасатынын зерттеу.

Әдебиеттер:

 1. Вуль,В.Н.Электронные издания/В.Н.Вуль.-СПб.:БХБ – Петербург, 2006.-560с.

 2. 10.Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов. – М.: Книга, 1981. – 325с.

 3. Грибков,Н.К.Электронные информационные ресурсы библиотек: к проблеме интеграции/Н.К.Грибков//Библиотековедение.-№4.-2008.-48-61.

 4. Досқабылова, Ғ. Өзіндік дара орны бар кітапхана (С.Жиенбаев жасөспірімдер кітапханасы)/Ғ.Досқабылова // Нұрдәулет.- 2006ж.- 10 ақпан.

 5. Жабырбеков,Ж. Рухани байлықтың көзі кітапханада/Ж.Жабырбеков//Отан сақшысы.-2009.-18 сәуір.-12б.


Кредит сағат №3

Практикалық жұмыс №6

Тақырып: Сақтау режимі.

Тапсырма: Жарық режимі, температуралық – ылғалдық режим, ауаны тазарту, экологиялық режим, биофактор.

ОЖСӨЖ мазмұны: КҚ әлеуметтік қорғау.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша зерделеу.

Әдебиеттер:

 1. Байғазин,М. Шешімін күткен мәселе/М.Байғазин//Кітапхана,№4.2008.-6-7б.

 2. Бектұрғанова Б. Кітап көрмелерін насихаттау оқырмандардың кітап құмарлығын арттырудың бір түрі // Кітапхана әлемі. – 2007. - №4. – б.32 – 33

 3. Божедонова, В.Когда консервация – прогессивна/В.Божедонова//Библиотека.-2009.-№3.-61-63с.

 4. Борамбаева А. Білімді тәрбиемен ұштастырудың маңызы // Кітапхана. – 2006. - № 1. – б.42 – 43.


10 Апта

Кредит сағат№1

Дәріс №19

Тақырып: КҚ басқару – оны қалыптастыру үрдісінің төртінші сатысы.

Дәріс мазмұны: КҚ басқару. КҚ зерделеу. КҚ зерделеу мәселелері мен әдістері. Қорды тақырыптық талдау

ОЖСӨЖ мазмұны: Тақырып бойынша материалды бекіту. Тақырып бойынша әдебиеттерді шолу.

СӨЖ мазмұны: КҚ толықтыру мақсатында сауалнама сұрақтарын құрастыру.

Әдебиеттер:

1. Асубек.Н.Электронды каталог – кітапхана негізі ақпараттық – іздестіру жүйесі/Н.Асубек//Кітапхана.-№2.-2009.С.18-19.

2.Әбеуова, Б. «Бір ел бір- бір кітап» - уақыт талабымен үндескен акция/Б.Әбеуова//Кітапхана.-№2.- 2009.С.12-14.

3.Әмзеұлы Ә. Кітапхана және оқырман талабы // Кітапхана әлемі. – 2003. - №2. – б.4 – 54.Багрова, И.Ю. Виртуальное справочно-информационное обслуживание (по материалам англоязычной печати 2000 – 2004 гг.) [Электронды ресурс] /И.Ю.Багрова.- Режим доступа: http://www.library.ru/help/theory
Кредит сағат№2

Дәріс №20

Тақырып : КҚ басқару – оны қалыптастыру үрдісінің төртінші сатысы.

Дәріс мазмұны: . Библиографиялық талдау. Статистикалық талдау. Қорды әлеуметтік талдау. КҚ басқару жүйесі.

ОЖСӨЖ мазмұны: КҚ өңдеу. КҚ басқару қандай элементтерден тұрады.

СӨЖ мазмұны: КҚ басқару тақырыбын қорытындылау.

Әдебиеттер:

 1. Вуль,В.Н.Электронные издания/В.Н.Вуль.-СПб.:БХБ – Петербург, 2006.-560с.

 2. Воронько К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов. – М.: Книга, 1981. – 325с.

 3. Грибков,Н.К.Электронные информационные ресурсы библиотек: к проблеме интеграции/Н.К.Грибков//Библиотековедение.-№4.-2008.-48-61.

 4. Досқабылова, Ғ. Өзіндік дара орны бар кітапхана (С.Жиенбаев жасөспірімдер кітапханасы)/Ғ.Досқабылова // Нұрдәулет.- 2006ж.- 10 ақпан.

 5. Жабырбеков,Ж. Рухани байлықтың көзі кітапханада/Ж.Жабырбеков//Отан сақшысы.-2009.-18 сәуір.-12б.

 6. Жаймағанбетова, И. Кітапхана – киелі мекен/И.Жаймағанбетова//Ақтөбе газеті.-2010.-27 мамыр


Кредит сағат № 3

Практикалық жұмыс №7

Тақырып: Экологиялық, санитарлық қорды сақтау.

Тапсырма: Профилактикалық шараларды өткізу, санитар күніндегі жұмысты белгілеу, қордың жағдайын бақылау.

ОЖСӨЖ мазмұны: №7 жұмысты қорытындылау.Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Экологиялық, санитарлық қорды сақтау дегеніміз не?

Әдебиеттер:

 1. Илларионова,Н.Ф.Веб-сайты как важный информационный ресурс/Н.Ф.Илларионова//Библиотека.-2009.-№3.-С.15-19

 2. Информатика как наука об информации 2006. Р.С.Гиляревский авт.сост В.Н.Цветкова – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2006.-592С.

 3. Исахов,О. Мәдени мұра бағдарламасы кітапхана қорын толықтырды/О.Исахов//Парасат.-2008.-№12.-Б.2-3.

 4. Исаханова, Ғ. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі (ҚРМАМ) жүйесіндегі көпшілік кітапханаларының 2008 жылдың бірінші жарты жылдығындағы жұмысына талдау/Ғ.Исаханова//Кітапхана.-№3.-2008.Б.9-13.


Үшінші бөлім. Әртүрлі КҚ қалыптастыру. КҚ бірыңғайлығы.
11 Апта

Кредит сағат №1

Дәріс№21

Тақырып: Көпшілік, ғылыми және өндірістік кітапханалардың қорын қалыптастыру.

Дәрістің мазмұны: Көпшілік кітапханалар қоры. Ғылыми және өндірістік кітапханалар қоры. Ұлттық кітапханалар қоры.

ОЖСӨЖ мазмұны: Көпшілік, бұқаралық, өндірістік кітапханалар қорының қызметтік бағдарламасын салыстыру, айырмашылығын айту.Тақырып бойынша материалды бекіту. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Әртүрлі кітапханалар қорының сақталуын, орналастырылуын, ұйымдастырылуын, есеп жүргізу айырмашылығын анықтау. Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша зерделеу.

Әдебиеттер:

 1. Качалина, В.В.Электронная коллекция или электрнонный фонд/В.В.Качалина//Библиотековедение.-№1.-2006.-55-61с.

 2. Кожевникова, Е.Web-паутина как родственная среда/Е. Кожевникова//Библиотека.-№1.2009.С.34-37.

 3. Кудинова В.Н. Электрондық каталогтың іздеу сапасын жетілдіру және электрондық каталог пайдаланушыларға көмектесу жолдарын жетілдіру // Кітапхана әлемі.-2006.-№4.- Б.23-25.

 4. Кучер Т.И. Библиотека будущего// Актюбинский вестник.- 2007.- 6 марта.


Кредит сағат №2

Дәріс №22

Тақырып: Көпшілік, ғылыми және өндірістік кітапханалардың қорын қалыптастыру.

Дәріс мазмұны: Аймақтық, бұқаралық, әмбебап кітапханалардың қоры. Салалық ғылыми кітапханалар қоры. Өндірістік кітапханалар қоры.

ОЖСӨЖ мазмұны: Ж.Молдағалиев атындағы кітапхананың қорсақтау бөліміне саяхат. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша зерделеу.

Әдебиеттер:

 1. Козлова Е.И. Электронные издания как объект комплектования библиотечных фондов // Мир библиотеки. –2006. -№2.- С. 9-10.

 2. Көбекова, Ж.Тұңғыш мемлекеттік кітапханалық портал/Ж. Көбекова//Ана тілі.- 2009.-13 желтоқсан.-2б.

 3. Краткий справочник школьного библиотекаря / О.Р.Старовойтова при участии Т.И.Поляковой, Ю.В.Лисовской; Под.ощ.ред.Г.И.Поздняковой.-СПб.:Профессия, 2001.-352 с.

 4. Қазақстандық Ұлттық электронды кітапхана жобасы жемісті жүзеге асырылуда/ресми айдар//Кітапхана.-№4.- 2008.Б.4-5.


Кредит сағат№ 3

Семинар №4

Тақырып: КҚ басқару құрылымы.

Сұрақтар: КҚ басқару қажеттілігі. КҚ басқару нысаны мен субъектісі. КҚ басқару жүйесінің байланысы.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Отле, П.Библиотека, библиография, документация:Избранные труды пионера информатики / Рос.гос. библиотека; Пер.с англ Р.С.Гиляревского.-М.:ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004.-350 с.

 2. Осадчий.Г. Библиотека с учетом пульса времени/Г.Осадчий// Актюбинский вестник. – 2006 г. – 25 февраля.

 3. Өтеміс, И. Кітаппен достық он жасқа дейін басталуы тиіс/И.Өтеміс//Ақтөбе газеті.-2010.-27мамыр.

 4. Ұзғанбаева, Б.К.Рухани байлық қайнарындай/Б.К.Ұзғанбаева // Нұр-Дәулет.-2006 ж.- 31 наурыз.

 5. Поручи поиск человеку: виртуальные справочные службы в современных библиотеках / Михнова И.Б., Пурник А.А., Пурник А.В., Самохина М.М.; Под общ.ред. И.Б. Михновой. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 304 с.


12 апта

Кредит сағат №1

Дәріс №23

Тақырып: Кітапханаларда құжаттар түрлерінің бөлек қорын қалыптастыру.

Дәрістің мазмұны: Кітапханалардың қорасты салалары. Әлеуметтік – экономикалық әдебиеттер қорастысы. Жаратылысғылыми әдебиеттер қорастысы. Техникалық және ауылшаруашылық құжаттар қорастысы.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Романов,П. Электронные ресурсы.Метод: «Затраты выгоды»/П.Романов//Библиотека.-№7.-2009.-12-13.

 2. Савельева, Н.Ю. настольная книга библиотекаря/Н.Ю.Савельева.-Ростов н/Д.:Феникс, 2006.-384 с.

 3. Сағындықова, А.Н. Еңсесі биік жасөспірімдер кітапханасыныі ертеңі мен бүгіні/А.Н.Сағындықова // Нұр-Дәулет.- 2006.- 1 желтоқсан.

 4. Сәрсенова Д.С. Ақпараттық қоғамдағы кітапхананың жұмысы. // Кітапхана әлемі. – 2006. - №1. – б.12.


Кредит сағат №2

Дәріс №24

Тақырып: Кітапханаларда құжаттар түрлерінің бөлек қорын қалыптастыру.

Дәрістің мазмұны: Құжаттану және медициналық әдебиеттер қорастысы. Психологиялық – педагогикалық әдебиеттер қорастысы. Өнер және әдебиеттану бойынша көркем әдебиет және әдебиеттер қорастысы.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды тақырып бойынша қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Степанов, Ф. Виртуальные библиотеки – первое знакомство:[Электронный ресурс]/Ф.Степанов- Режим доступа: http://www.library.ru/help/theory/

 2. Столяров Ю.Н. Библиотечные фонды. – М.: Книга, 1979. – 293с.

 3. Столяров Ю.Н. Как сохранить библиотечные фонды: практические пособие. – М.: Либерея, 1995. – 127 с.

 4. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд. / учебник для институтов культуры. – М.: Кн. палата, 1991. – 271с.

 5. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд. / учебник для институтов культуры. – М.: Кн. палата, 1991. – 271с.


Кредит сағат №3

Практикалық жұмыс №8

Тақырып: Кітапханаларда құжаттар түрлерінің бөлек қорын қалыптастыру.

Тапсырма: КҚ даму жоспарын құру.

ОЖСӨЖ мазмұны: Материалды тақырып бойынша қорытындылау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпты ұсынылған әдебиеттер бойынша оқу.

Әдебиеттер:

 1. Столяров, Ю.Н. Защита библиотечного фонда:уч.пособ/Ю.Н.Столяров.-М.:ФАИР-ПРЕСС,2006.-504с.

 2. Сукиасян,Э.Инновации в реальной практике/Э.Сукиасян//Библиотека.-№11.-2009.-С.26-27.

 3. Сукиасян,Э. Электронды каталогпен жұмыс – кітапханалық библиографиялық қызметтің тиімді жолы.Сукиасян, Э. Картояные или электронные/Э.Сукиасян//Библиотека.-№1.-2010.14-17.М. өтемісов атындағы батыс қазақстан мемлекеттік университеті
Кредит сағат №1
Дәрістің мақсаты:
Мақсаты: көпшілік, ғылыми және өндірістік кітапханалардың қорын қалыптастыруды талдау өткізу түрі:Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет