Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, кбет6/8
Дата31.12.2019
өлшемі1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Оқас Құрманұлына ризашылығымызды білдіреміз. Оқулық «Автокөлік техникасы», «Өндірістік технологиялар» және «Қоршаған ортаны қорғау» мамандықтары бойынша білім алып жүрген студенттерге және осы сала мамандарына арналады

5800Кабиева С. К., Кряжева Т. В., Остапенко М.С.

Лабораторные методы исследования минерального сырья

200

учебное пособие

2019

Представляет собой учебное пособие по современных методам лабораторных минералогических исследований, сопровождающих проведение геологоразведочных работ. В сжатой форме с учетом последних достижений науки и техники описаны методы и аппаратура, применяемые для изучения минерального состава геологических проб и продуктов технологической переработки минерального сырья, а также для исследования различных свойств минералов. Сформулированы задачи минералогических исследований. Наряду с изложением традиционных методов минералогического анализа большое внимание уделено новым методам исследования: рентгенодифрактометрическим, электронографическим, электронно-микроскопическим, микрозондовым и др.Учебное пособие предназначено для студентов специальностей 5В072100-«Химическая технология органических веществ», 5В073700-«Обогащение полезных ископаемых» и 5В070100-«Биотехнология» высших технических учебных заведений. Также может быть полезен магистрантам, слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки кадров, преподавателям колледжей, техникам-минералогам, технологам и работникам аналитических лабораторий геологоразведочных организаций

5500Кабикенов С.Ж. Ынтықов Т.С.

Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері

304

Оқулық

2019

Оқулықта автомобильдерді пайдалану сенімділігінің негізгі аспектілері, сенімділікті өңдеу мен талдау көрсеткіштерінің әдістері мен құралдары, сенімділік сипатындағы негізі қасиеттері мен көрсеткіштері түсіндіріледі. Автомобильдерді пайдалану жүйесіндегі диагностикалаудың орны мен рөлі, диагностикалау үрдісін автоматтандыру, көліктік техниканы диагностикалауды ұйымдастыру мен өткізу қарастырылған. Автокөліктік техниканың техникалық қызметі мен жөндеу үрдістерін қамтамасыз ететін ақпараттық мәселелер мазмұндалған. Оқулықта басқару әдістері мен шешім қабылдау, үлгілеу, оңтайландырылған критерийлер, сондай-ақ басқарушылық шешім қабылдаудың тәуекел деңгейі мен тиімділігі қарастырылған. Автомобильдерге еңбек нәтижелерін жедел бағалауға негізделген техникалық қызмет көрсету мен жөндеу сапасын басқарудың негізі баяндалынған. Оқулық жоғары оқу орындарының «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығының магистранттары мен студенттеріне, колледж студенттеріне, сонымен бірге автомобиль көлігі қызметкерлеріне арналған.

6100Кабикенов С.Ж., Жаркенов Н.Б.

Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері 1 бөлім

144

Оқу құралы

2019

Оқу құралында басқару әдістері мен шешімдерді қабылдау әдістері түсіндірілген, оңтайландыру критерийлері, практикалық шектеулер қарастырылған, тәуекел дәрежесі және шешімдерді қабылдау тиімділігі бағаланады. Техникалық пайдалану жүйесінде автомобильдердің күйін анықтау түрлері мен режимдері, қызмет көрсету мен жөндеудің техникалық процесінде күйін анықтау әдістері мен ролі ұсынылған. Техникалық пайдалануды нормативтік қамтамасыз етудің негізгі аспектілері, инженерлік-техникалық қызметті ұйымдастыру және басқару түрлері мен әдістері қарастырылған, автомобильдерді жөндеу мен оларға техникалық қызмет көрсету сапасын басқарудың еңбек нәтижелерін жедел бағалауға негізделген, негізгі принциптері ұсынылған.Бүл оқу құралын 5В071300- «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В090100-«Тасымалдау, жол қозгалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану», және «5В012000»-«Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша оқитын студенттер, автокөлік кәсіпорындарының инженерлі-техникалық қызметкерлері пайдалануларына болады

5100Кабикенов С.Ж., Жаркенов Н.Б.

Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері 2 бөлім

144

Оқу құралы

2019

Оқу құралында басқару әдістері мен шешімдерді қабылдау әдістері түсіндірілген, оңтайландыру критерийлері, практикалық шектеулер қарастырылған, тәуекел дәрежесі және шешімдерді қабылдау тиімділігі бағаланады. Техникалық пайдалану жүйесінде автомобильдердің күйін анықтау түрлері мен режимдері, қызмет көрсету мен жөндеудің техникалық процесінде күйін анықтау әдістері мен ролі ұсынылған. Техникалық пайдалануды нормативтік қамтамасыз етудің негізгі аспектілері, инженерлік-техникалық қызметті ұйымдастыру және басқару түрлері мен әдістері қарастырылған, автомобильдерді жөндеу мен оларға техникалық қызмет көрсету сапасын басқарудың еңбек нәтижелерін жедел бағалауға негізделген, негізгі принциптері ұсынылған.Бүл оқу құралын 5В071300- «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 5В090100-«Тасымалдау, жол қозгалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану», және «5В012000»-«Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша оқитын студенттер, автокөлік кәсіпорындарының инженерлі-техникалық қызметкерлері пайдалануларына болады

5100Кабикенов С.Ж., Жаркенов Н.Б.

Карьерлік автосамосвалдардың автомобильдік шиналарының ресурсын жоғарылату әдістері

104

Оқу құралы

2019

Оқу құралында автомобиль шинасының пайда болу тарихы, құрылымы, олардың сенімділігі және «Шұбаркөл-Көмір» АҚ-да пайдаланылатын автомобиль шиналарының сұрыпталымдары әдебиеттерден баяндалып жазылды. Жұмыстың екінші бөлімінде автомобиль шиналарының жүрісіне әсер ететін факторлар, «Шұбаркөл-Көмір» АҚ-да пайдаланылатын автомобиль шиналарына математикалық-статистикалық әдістерді қолдана отыра талдаулар жүргізілді. Талдау барысында GoodYear маркалы автомобиль шинасының қолайлы екені баяндалды. Үшінші бөлімде автомобиль шинасының ресурсын жоғарлату бойынша ұсыныстар мен әдістемелер дайындалынды. Екінші бөлімде жүргізілген талдаулар нәтижесі бойынша ірі габаритті шиналардың пайдалану жүрісінің жеке нормаларын есептеу әдістемесі мен пайдалану көрсеткіштері бойынша үлкен жүк артатын автосамосвалдардың автомобильдік шиналарының болжамдық ресурсын анықтау әдісі ұсынылды..Бұл оқу құралы 6M071300 "Көлік, көлік техникасы және технологиялары", 6М090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы бойынша оқитын магистранттарға, автокөлік кәсіпорындарының инженерлі-техникалық қызметкерлері пайдалануларына болады

5000Кабикенов С.Ж., Интыков Т.С. /S.Zh. Kabikenov, T.S. Intykov

Fundamentals of transport equipment operation

224

Textbook

2019

The textbook gives coverage to the principal aspects of vehicle operational reliability, methods and facilities for processing and analyzing reliability indicators, basic properties and indicators of reliability characteristics. It covers the place and role of diagnostics in the system of vehicle operation, automation of diagnostic processes, organization and performance of transport equipment diagnostics. It considers the issues of information support for transport equipment maintenance and repair processes. The textbook envisages the methods of management and decision-making, modeling, optimization criteria, as well as assessing the degree of risk and effectiveness of making managerial decisions. The textbook is intended for students and postgraduates of motor transport faculties of universities, college students, as well as road transport workers.

5800Кабикенов С.Ж., Интыков Т.С., Кириевский М.М., Шалаев В.В.

Основы технической эксплуатации транспортной техники

261

учебник

2019

В учебнике освещены основные аспекты эксплуатационной надежности автомобилей, методы и средства обработки и анализа показателей надежности, основные свойства и показатели надежностных характеристик. Рассмотрены место и роль диагностирования в системе эксплуатации автомобилей, автоматизации процессов диагностирования, организации и проведения диагностирования транспортной техники. Освещены вопросы информационного обеспечения процессов технического обслуживания и ремонта автотранспортной техники. В учебнике рассмотрены методы управления и принятия решений, моделирование, оптимизационные критерии, а также оценка степени риска и эффективности принятия управленческого решения. Представлены основные принципы управления качеством технического обслуживания и ремонта автомобилей, базирующихся на оперативной оценке результатов труда. Учебник предназначен для студентов, магистрантов и докторантов автотранспортных факультетов вузов, студентов колледжей, а также работников автомобильного транспорта

5800Кабикенов С.Ж., Кириевский М.М., Арпабеков М.И., Сулейменов Т.Б., Баубек А.А.

Роль диагностирования при управлении качеством технического обслуживания и ремонта автомобилей

248

монография

2019

В монографии представлена место и роль диагностирования в системе эксплуатации автомобилей, автоматизации процессов диагностирования, организации и проведения диагностирования транспортной техники. Освещены вопросы информационного обеспечения процессов технического обслуживания и ремонта автотранспортной техники. Также рассмотрены методы управления и принятия решений, моделирование, оптимизационные основные принципы управления качеством технического обслуживания и ремонта автомобилей, базирующихся на оперативной оценке результатов труда. Монография предназначена для студентов, магистрантов и докторантов специальностей «Транспорт, транспортная техника и технологии», «Технологические машины и оборудование», а также «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» вузов, студентов колледжей, а также работников автомобильного транспорта

5700Кабылбекова Г. К.

Қазіргі жаратылыстану концепсиясы

64

учебное пособие

2019

Оқұ құралы 05070100 «Биотехнология» мамандығы студенттерінің «Қазіргі жаратылыстану концепциялары» пәнін зерделеуіне арналған. Ол сонымен бірге, магистранттарға, бакалавр-биотехнологтарға, биотехнология саласында жұмыс істейтін мамандарға қажет болуы мүмкін.

4750Каверин В.В., Потёмкина Е.Б.

Преобразовательная техника

102

Учебное пособие

2019

Учебное пособие составлено в соответствии с учебными программами дисциплин “Силовые преобразовательные устройства” для студентов специальностей 5В071800 «Электроэнергетика», 5В070200 “Автоматизация и управление” дневной и заочной форм обучения. Пособие содержит краткие теоретические сведения о расчетных схемах, статических и динамических характеристиках силовых преобразовательных устройств: классификацию и принципы построения управляемых преобразователей электрической энергии; примеры схемотехнических решений управляемых преобразователей постоянного и переменного тока; современные тенденции развития преобразовательной техники.

4900Кадерова Н.Н.

Корпоративные финансы. 1-часть

356

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для формирования знаний о сущности корпоративных финансов, как системы эффективного управления процессами финансирования хозяйственной деятельности коммерческой организации. Дисциплина «Корпоративные финансы» в Республике Казахстан является обязательной для изучения студентами специальности 5В050900 «Финансы». труктура учебного пособия включает 14 глав и построена в полном соответствии с типовой программой, которая в свою очередь разработана в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом образования по специальности 5В050900 «Финансы». В предлагаемом издании последовательно освещаются базовые концепции корпоративных финансов, финансовая и инвестиционная политика корпораций, их взаимодействие с участниками финансового рынка; излагаются практические аспекты формирования и использования капитала, доходов (расходов) и прибыли, эффективного управления текущими и внеоборотными активами корпорации; рассматриваются вопросы финансового планирования, бюджетирования и контроля, а также оценки финансового состояния корпорации и пути достижения финансовой устойчивости. Следует отметить, что в учебном пособии большое внимание уделено и таким актуальным проблемам, как корпоративное управление, управление дивидендной политикой и рисками, а также вопросам реструктуризации компаний, их слияний и поглощений. Изложение материала сопровождается множеством практических примеров, иллюстрацией таблиц, схем, графиков, диаграм. Издание рекомендуется для студентов, магистрантов, докторантов, обучающихся по финансовым и экономическим специальностям.

6200Кадерова Н.Н.

Корпоративные финансы. 2-часть

324

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для формирования знаний о сущности корпоративных финансов, как системы эффективного управления процессами финансирования хозяйственной деятельности коммерческой организации. Дисциплина «Корпоративные финансы» в Республике Казахстан является обязательной для изучения студентами специальности 5В050900 «Финансы». труктура учебного пособия включает 14 глав и построена в полном соответствии с типовой программой, которая в свою очередь разработана в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом образования по специальности 5В050900 «Финансы». В предлагаемом издании последовательно освещаются базовые концепции корпоративных финансов, финансовая и инвестиционная политика корпораций, их взаимодействие с участниками финансового рынка; излагаются практические аспекты формирования и использования капитала, доходов (расходов) и прибыли, эффективного управления текущими и внеоборотными активами корпорации; рассматриваются вопросы финансового планирования, бюджетирования и контроля, а также оценки финансового состояния корпорации и пути достижения финансовой устойчивости. Следует отметить, что в учебном пособии большое внимание уделено и таким актуальным проблемам, как корпоративное управление, управление дивидендной политикой и рисками, а также вопросам реструктуризации компаний, их слияний и поглощений. Изложение материала сопровождается множеством практических примеров, иллюстрацией таблиц, схем, графиков, диаграм. Издание рекомендуется для студентов, магистрантов, докторантов, обучающихся по финансовым и экономическим специальностям.

6200Кадерова Н.Н.

Корпоративные финансы. 3-часть

336

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для формирования знаний о сущности корпоративных финансов, как системы эффективного управления процессами финансирования хозяйственной деятельности коммерческой организации. Дисциплина «Корпоративные финансы» в Республике Казахстан является обязательной для изучения студентами специальности 5В050900 «Финансы». труктура учебного пособия включает 14 глав и построена в полном соответствии с типовой программой, которая в свою очередь разработана в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом образования по специальности 5В050900 «Финансы». В предлагаемом издании последовательно освещаются базовые концепции корпоративных финансов, финансовая и инвестиционная политика корпораций, их взаимодействие с участниками финансового рынка; излагаются практические аспекты формирования и использования капитала, доходов (расходов) и прибыли, эффективного управления текущими и внеоборотными активами корпорации; рассматриваются вопросы финансового планирования, бюджетирования и контроля, а также оценки финансового состояния корпорации и пути достижения финансовой устойчивости. Следует отметить, что в учебном пособии большое внимание уделено и таким актуальным проблемам, как корпоративное управление, управление дивидендной политикой и рисками, а также вопросам реструктуризации компаний, их слияний и поглощений. Изложение материала сопровождается множеством практических примеров, иллюстрацией таблиц, схем, графиков, диаграм. Издание рекомендуется для студентов, магистрантов, докторантов, обучающихся по финансовым и экономическим специальностям.

6200Кадырбеков Т.К., Кульмамиров С. А.

Управление проектами

96

Учебно-методическое пособие

2019

Изложены основы и базовая терминология анализа инвестиционных проектов, методы и инструментарий расчета показателей эффективности инвестиционных проектов. Даны определения финансовым показателям – прибыль и рентабельность, сущность и содержание понятий точка безубыточности, левериджа, автоматизированной обработки данных. Методы расчета эффективности инвестпроектов, в условиях инфляцуии и риска, эффективности финансовых инвестиций и акций. Приведены методы анализа альтернативных проектов. Для студентов и преподавателей экономических специальностей высших учебных заведений, , менеджерам и предпринимателям

4900Кадырбеков Т.К., Байбулова М.Г.

Экономикалық жүйелерді басқару теориясы

120

Оку кұралы

2019

Оқу құралында экономикалық жүйелерді ұйымдастырудың жүйелі негіздері, басты әдістері мен құру амалдары қарастырылған. Материалдар құрамы бойынша басқару функцияларын, басқару шешімдерін қабылдау, басқару қызметінің тиімділігі бойынша материалдар берілген. Аталмыш оқу құралы студенттерге, магистранттарға, аспиранттарға, оқытушыларға, қызметтің әр саласында жұмыс істейтін практик-менеджерлерге арналған

5000Кадырбеков Т.К., Кульмамиров С. А.

Экономико-математические и эконометрические модели прогнозирования

94

Учебно-методическое пособие

2019

Настоящее учебно-методическое пособие (УМП) посвящено разработке лабораторных работ по разделам базовых дисциплин образовательной программы 70300 «Информационные системы» в системе подготовки бакалавров в направлении «Экономические информационные системы». Рассматриваются простейшие задачи линейного программирования (ЛП) и их решение симплексными методами, графический метод решения задач ЛП с двумя переменными, способы реализации транспортных задач, подходы применения целочисленного программирования в экономике, выполнение корреляционного и регрессионного анализа, построение уравнения тренда и его прогноза методами МНК, скользящей средней, экспоненциального сглаживания, а также анализ и прогнозирование экономического рынка методом экстраполяции. Издание предназначено для обучающихся по направлению инфокоммуникационные технологии и информационных систем экономических направлений инженерных специальностей, а также может быть полезно учащимся других направлений и специальностей

4900Кадырбеков Т.К., Мұқанқызы А.

Болжаудың экономикалық-математикалық және эконометриялық үлгілері

132

Оқу-әдістемелік құрал

2019

Осы оқу-әдістемелік құрал (ОӘҚ) «Экономикалық ақпараттық жүйелер» бағыты бойынша бакалаврларды даярлау жүйесіндегі 70300 «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасының негізгі пәндері бойынша зертханалық жұмыстарды әзірлеуге арналған. Қарапайым сызықтықбағдарламалау есептерін (СБЕ) және оларды шешудің симплекс әдісін, екі айнымалысы бар СБЕ шешудің графикалық әдісін, транспорттық есептерді шешу жолдарын, бүтін санды бағдарламалауды экономикада қолдану тәсілдерін, корреляциялық және регрессиялық талдауды, трендтің теңдеуін құруды және оны ЕКК әдістерімен болжауды, жылжымалы орта, экспоненталық тегістеу, сондай-ақ экстраполяция әдісі арқылы экономикалық нарықты талдау және болжау қарастырылады. Басылым ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы студенттерге және инженерлік мамандықтардың экономикалық бағыттарының ақпараттық жүйелеріне арналған және басқа да салалар мен мамандықтар студенттеріне пайдалы болуы мүмкін.

5100Каженов Е. Е.

Уголовные правонарушения против порядка управления

128

Учебное пособие

2019

Учебное пособие, написан в соответствии с учебной программой курса уголовного права Республики Казахстан и предназначен для обучающихся в бакалавриате, магистратуре и докторантуре высших учебных заведений юридического профиля

5100Каженов Е.Е.

Уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка

156

Учебное пособие

2019

Учебное пособие, написан в соответствии с учебной программой курса уголовного права Республики Казахстан и предназначен для обучающихся в бакалавриате, магистратуре и докторантуре высших учебных заведений юридического профиля

5200Калдияров Д.А., Дашкова В.Ю., Лемещенко О.В

Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации

300

учебное пособие

2019

В учебном пособии «Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации» тесно скоррелированы понятия инвестиционный проект как объект экономической оценки и процесс моделирования и реализации инвестиционных проектов как работа с механизмом расчетов различных параметров и показателей проектов. Синергетический эффект от корреляции данных понятий выражается в возрастании эффективности деятельности предприятия в условиях многообразных и сложных бизнес-процессов.В учебном пособии приведены примеры постановки задач инвестиционного анализа, с логической интерпретацией полученных финансово-экономических показателей.Предназначено для студентов, магистрантов, преподавателей экономических специальностей, изучающих и читающих дисциплины по инвестиционной проблематике

6000Калдияров Д.А., Шарипов А.К., Сейсекенова М.Б.

Маркетинговая логистика и оптимизация затрат в АПК

384

Монография

2019

Монография выпущена в рамках реализации проекта по грантовому финансированию МОН РК за 2015-2017 годы по теме проекта «Разработка концепции оптимального механизма регионального управления экономикой агропромышленного комплекса». Руководитель проекта Калдияров Д.А.В монографии исследуется широкий круг вопросов, связанных с формированием рыночных отношений в сельском хозяйстве Казахстана.Маркетинговая логистика – это новая методология управления, используемая специалистами по организации и управлению производственно-сбытовой деятельностью предприятий АПК, как единым целым, образуемым различными потоками – товаров и услуг, финансов, информации. Логистика позволяет за счет различных логистических решений и компромиссов, не требующих больших капвложений, существенно повысить экономическую эффективность предприятий АПК.Книга предназначена для предпринимателей, руководителей, менеджеров всех уровней, специалистов, исследователей, преподавателей, студентов и магистрантов экономических ВУЗов и колледжей, занимающихся проблемами логистики в области снабжения, хранения, сбыта, транспортировки, управления и распределения товаров в сельском хозяйстве.

6000Камарова А.Р. ,
Плешакова Е.А.

Машинажасау технологиясы

92

оқулық құралы

2019

Оқулық құралында «Машинажасау технологиясы» пәнінен, технологиялық үрдісі, өндірістің түрлері, сондай ақ машина бөлшектерін өңдеуге қойылатын негізгі талаптар баяндалған. Оқулық құралы, құрамына ғылыми – техникалық қызығушылық, теориялық және тәжрибелік, иллюстрациялар, кестелер, сұлбалар, пайдалы материалдар, келтірілген. Оқулық құралы ЖОО техникалық мамандықтарының «Машинажасау технологиясы» пәнінің оқытуға арналған.

4800Камарова А.Р., Плешакова Е.А.

Технология машиностроения

96

учебное пособие

2019

В учебном пособии изложен курс для изучения дисциплины «Технология машиностроения», технологический процесс, типы производства, а также основные требования к обработке деталей машин.
Учебное пособие представляет теоретический и практический и научно-технический интерес, содержит полезные материалы, иллюстрации, таблицы, схемы. Учебное пособие предназначено для технических специальностей ВУЗов изучающих дисциплины « Технология машиностроение».

5000Кампитова Г.А., Аяпов К.Д., Есеналиева М.Д.

Жеміс-көкөніс дақылдарын өндіру

320

Оқулық

2019

Оқулықта жеміс-көкөніс шаруашылығының өндірісінің негіздері, Қазақстанда таралған жеміс-көкөністердің жалпы ерекшеліктері, биологиясы мен оларды өсіру технологиялары келтірілген. Оқулық ауыл шаруашылық жоғары және орта арнаулы оқу орындарының жеміс-көкөніс шаруашылығы мамандықтарының білім алушыларына, ауыл шаруашылығы өндірісі қызметкерлеріне арналған.

6000Канарейкина С.Г., Ребезов М.Б., Ибатуллина Л.А., Нургазезова А.Н.

Технология цельномолочных и пробиотических продуктов

128

учебное пособие

2019

Учебное пособие включает в себя практические и лабораторные работы по технологии цельномолочных и пробиотических продуктов. Предназначен для закрепления теоретического материала и приобретения практических навыков в процессе изучения технологий цельномолочных и пробиотических продуктов.
Данное учебное пособие предназначено для бакалавров дневной и заочной форм обучения по направлениям: продукты питания животного происхождения, технология продовольственных продуктов; пищевая биотехнология; технология перерабатывающих производств.

5100Кантуреева Г.О. /Кantureeva G.O./

SAFETY OF PRODUCTS OF PROCESSING PRODUCTIONS

100

The book

2019

В книге системно изложены экологические и социальные аспекты питания. Особое внимание обращено на нормативно-законодательную основу безопасности пищевой продукции в РК. Показаны основные виды и пути загрязнения продуктов питания из внешней среды и токсинами природного происхождения. Обсуждены потенциальные риски применения генномодифицированных организмов. Рассмотрены способы снижения отрицательного воздействия токсинов на организм человека, описаны основные пищевые и биологически активные добавки. Для студентов, магистрантов, преподавателей, специалистов, организаций и предприятий пищевой индустрии.

The book systematically sets out the environmental and social aspects of nutrition. Particular attention is paid to the legal and regulatory framework of food safety in the Republic of Kazakhstan. The basic types and ways of food contamination from the environment and toxins of natural origin are shown. The potential risks of the use of genetically modified organisms are discussed. Ways to reduce the negative impact of toxins on the human body, as well as the basic nutritional and dietary supplements are described. This publication is intended for students, graduate students, and teachers, professionals of organizations and enterprises of the food industry.4800Капсалямов К.Ж.

Формирование состязательной модели уголовного процесса в Республике Казахстан

240

Монография

2019

В монографии на основе уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, изучения судебно-следственной практики, а также имеющегося нормативного и литературного материала подробно рассматриваются возможность внедрения в отечественное уголовное судопроизводство состязательной формы уголовного процесса. Впервые проанализирован генезис состязательности, восходящий к Конституции Республики Казахстан, рассмотрены теоретические и прикладные аспекты проблем состязательности в уголовном процессе.
Автор с научной позиции детально рассматривает и характеризует принцип состязательности и равноправия сторон. Особое внимание уделено формированию состязательной модели уголовного процесса на досудебной и судебных стадиях процесса, а также главенствующей роли суда в состязательном типе уголовного судопроизводства. Все это в совокупности нами положено в основу выводов и рекомендаций, ориентированных на законотворчество и правоприменительную практику.
Книга предназначена для студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей юридических вузов, рекомендуется также работникам судебных и правоохранительных органов.

6000Капсалямов К.Ж., Капсалямова С.С.

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть. 1том

196

Учебник

2019

В учебнике излагаются все темы, предусмотренные действующей программой по общей части Уголовно-процессуального права Республики Казахстан, а также ряд новых проблем. Работа отражает современное состояние юридической науки и практики в уголовном судопроизводстве, конституционное и текущее законодательство, происходящие в Казахстане процессы судебно-правовой реформы. Книга подготовлена на основе нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, вступившего в действие с 1 января 2015 года. При написании работы использовалась учебно-методическая, монографическая литература отечественных и зарубежных ученых, нормативные материалы, а также судебная практика рассмотрения уголовных дел. Учебник предназначается для студентов вузов, а также всех интересующихся вопросами уголовно-процессуального права.

6000Капсалямов К.Ж., Капсалямова С.С.

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть. 2том

248

Учебник

2019

В учебнике излагаются все темы, предусмотренные действующей программой по общей части Уголовно-процессуального права Республики Казахстан, а также ряд новых проблем. Работа отражает современное состояние юридической науки и практики в уголовном судопроизводстве, конституционное и текущее законодательство, происходящие в Казахстане процессы судебно-правовой реформы. Книга подготовлена на основе нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, вступившего в действие с 1 января 2015 года. При написании работы использовалась учебно-методическая, монографическая литература отечественных и зарубежных ученых, нормативные материалы, а также судебная практика рассмотрения уголовных дел. Учебник предназначается для студентов вузов, а также всех интересующихся вопросами уголовно-процессуального права.

6000Капсалямов К.Ж., Капсалямова С.С.

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Особенная часть. Досудебное производство. 3 том

228

Учебник

2019

В учебнике излагаются все темы, предусмотренные действующей программой для досудебного производства Уголовно-процессуального права Республики Казахстан, а также ряд новых проблем. Работа отражает современное состояние юридической науки и практики в уголовном судопроизводстве, конституционное и текущее законодательство, происходящие в Казахстане процессы судебно-правовой реформы. Книга подготовлена с учетом внесенных дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК. При написании работы использовалась учебно-методическая, монографическая литература отечественных и зарубежных ученых, нормативные материалы, а также судебная практика рассмотрения уголовных дел. Учебник предназначается для студентов вузов, а также всех интересующихся вопросами уголовно-процессуального права

5600Капсалямова С.С.

Финансовое право Республики Казахстан. 2-том

324

учебное пособие

2019

Учебное пособие было подготовлено на основании типовой программы по финансовому праву Республики Казахстан для обучающихся в высших учебных заведениях. В учебном пособие рассматривается новое содержание финансового права, обусловленное изменениями рыночных отношений, а также анализируются важнейшие институты общей части этой отрасли права. Отражено официально опубликованное финансовое законодательство Республики Казахстан. Книга адресована студентам, слушателям, аспирантам и преподавателям юридических и экономических специальностей, рекомендуется также работникам правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью

6000Капсалямова С.С.

Финансовое право Республики Казахстан. 1-том

324

учебное пособие

2019

Учебное пособие было подготовлено на основании типовой программы по финансовому праву Республики Казахстан для обучающихся в высших учебных заведениях. В учебном пособие рассматривается новое содержание финансового права, обусловленное изменениями рыночных отношений, а также анализируются важнейшие институты особенной части этой отрасли права. Отражено официально опубликованное финансовое законодательство Республики Казахстан. Книга адресована студентам, слушателям, аспирантам и преподавателям юридических и экономических специальностей, рекомендуется работникам в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, а также для правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью

6000Капсалямова С.С., Ибрагимов Ж.И.

Қазақстан Республикасының қаржылық және бюджеттіқ қызметінің өзекті мәселелері

208

Монография

2019

Бұл еңбекте Қазақстан Республикасының қаржылық және бюджеттік қызметінің құқықтық реттелуі қарастырылған. Мемлекет Басшысының Жолдауларындағы тапсырмалар мен Ұлт жоспарын орындауға қатысты 100 нақты қадам ауқымындағы құқықтық реформалардың маңыздылығына сәйкес, осы саладағы ең басты мәселелер талданып, баяндалады.Монография құқықтану мамандығы бойынша білім алушыларға және құқық қорғау, қаржы органдарында істейтін қызметкерлерге, осы мәселе қызықтыратын оқырмандарға арналған

5500Каракулин Л.М., Лапина Л.М.

Электромеханика и электротехническое обрудование

124

учебное пособие

2019

В учебном пособии приведены формы математического описания линеаризированных систем управления электроприводами. Изложены принципы построения замкнутых систем управления электроприводами, способы настройки простейших контуров регулирования. Представлены схемы реализации типовых регуляторов и их передаточные функции, изложена методика расчета параметров силовой части автоматизированного электроприводами. Показан синтез типовых одноконтурных и двухконтурных структур управления скоростью электропривода. Дана краткая характеристика этапов выполнения курсовой работы.
Данное пособие может быть использовано студентами специальностей «Электроэнергетика», «Электропривод и автоматизация технологических комплексов» при изучении дисциплины «Системы управления электроприводами».

5000Каракулин М.Л., Лапина Л.М.

Электромеханические системы (асинхронные машины)

112

Учебное пособие

2019

Учебное пособие представляет вторую часть лекционного курса по дисциплине «Электромеханические системы» посвященную изучению асинхронных машин и включает в себя сведения по конструкции, типам, теории работы, областям применения и особенностям эксплуатации асинхронных машин. Учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В070200 – «Автоматизация и управление» при изучении дисциплины «Электромеханические системы», и может быть полезно для студентов специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» при освоении ими дисциплины «Электрические машины».

5000Каракулин М.Л., Лапина Л.М.

Электромеханические системы (трансформаторы)

156

Учебное пособие

2019

Учебное пособие представляет первую часть лекционного курса по дисциплине «Электромеханические системы», посвященную изучению трансформаторов, и включает в себя сведения по конструкции, типам, теории работы, областям применения и особенностям эксплуатации трансформаторов. Учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В070200 – «Автоматизация и управление» при изучении дисциплины «Электромеханические системы» и может быть полезно для студентов специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» при освоении ими дисциплины «Электрические машины»

5200Каракулин М.Л., Лапина Л.М.

Автоматизированный электропривод (500 тестов)

160

Учебное пособие

2019

Учебное пособие представляет собой сборник тестовых заданий по дисциплинам «Автоматизированный электропривод» и «Теория автоматизированного электропривода», и предназначено для текущего и рубежного контроля знаний студентов, проводимых при изучении данных дисциплин.Учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В070200 – «Автоматизация и управление» при изучении дисциплины «Автоматизированный электропривод», и для студентов специальности 5В071800 – «Электроэнергетика» при освоении дисциплины «Теория автоматизированного электропривода»

5200Каракулин М.Л., Лапина Л.М.

Электромеханикалық жүйелер (асинхронды машиналар)

82

оқу құралы

2019

Оқу құралы «Электрмеханикалық жүйелер» пәнінің типті оқыту бағдарламаларына және оқу жұмыс бағдарламаларына сәйкес жасалған. Берілген оқу құралында дәрістер тақырыптары бойынша мәліметтер және зертханалық жұмыстарды орындау кезеңдері толық қарастырылған. Электрмеханикалық жүйелер асинхронды машиналардың типтерін, конструкцияларын, жұмыс теорияларын, қолдану облыстарымен ерекшеліктерін көрсетеді. Оқу құралы 5B070200 «Автоматтандыру және басқару», 5В071800 «Электроэнергетика» мамандықтарының студенттеріне арналған

4800Каракулин М.Л., Лапина Л.М.

Электрмеханикалық жүйелер (трансформаторлар)

122

оқу құралы

2019

Оқу құралының мазмұны «Электромеханикалық жүйелер» пәнінің лекция курсының бірінші бөлімі - трансформаторларға арналған, ол трансформаторлар құрылысынан, типінен, жұмыс теориясынан, қолдану аймағынан және пайдалану ерекшеліктерінен тұрады. Оқу құралын 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттері «Электрмеханикалық жүйелер» пәнін оқу кезінде қолданылады, сондай-ақ, 5В071800 – «Электрэнергетика» мамандығының студенттері «Электрлік машина» пәнін оқу кезінде пайдалана алады.

5000Карелхан Н., Серік М., Альжанов А.Қ.

Rad Studio ортасында программалау мен параллель есептеулер

168

оқу құралы

2019

Оқу құралы жоғары оқу орындарының ақпараттық технологиялар саласы мамандықтарының студенттері мен магистранттарына арналған, сонымен бірге жоғары өнімді параллель есептеулермен айналысатын мамандарға кәсіби қызметтерінде қолдануға болады

5500Карилхан А.К.

Химия

109

Оқу құралы

2019

«Химия» (есептер жинағы) оқу құралы оқу жоспарына және бағдарламасына сәйкес, дәрістік және семинарлық сабақтарға қолданатын мәліметтерді қамтыған. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының 5В072100 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығында оқитын студенттерге және басқа жоғары оқу орындарында «Химия» пәнін оқитын барлық мамандықтағы студенттерге, сонымен қатар мектеп мұғалімдеріне, химия пәнінен элективті курстарға арналған.

4500Касенова Л.Г.

Физика. 1 бөлім

220

Оку кұралы

2019

Осы оқу құралында физиканың мектеп курсы бойынша қысқаша теориялы қ материалдар, формулалар, негізгі заңдар, есеп шығару мысалдары келтірілген. Материалдар ҰТО (НЦТ) ұсынған пәннің бағдарламасы негізінде тестік тапсырмалардың ерекшеліктерін ескере отырып іріктеліп алынған. Оқу құралында ұсынылған тараулар бойынша ҰБТ тапсырмаларда кездесетін теориялық сұрақтардың барлығына дерлік жауап берілген, көрсетілген есеп шығару мысалдары кез келген ұқсас есепті шығаруға мүмкіндік береді. Оқу құралы мектептің жоғарғы сынып оқушыларына, физика пәнінің мұғалімдеріне, техникалық мамандықтарында оқитын колледж және ЖОО студенттеріне және өзін-өзі білімін жетілдіретін тұлғаларға арналған

5600Касимов А.Т., В.А. Илькун, А.А. Бударагина

Машина бөлшектерін есептеу

76

Оқу құралы

2019

«Машина бөлшектері және құрастыру негіздері», «Машиналарды жобалау» пәндерінің жалпы оқу бағдарламасында бөлшектерді есептеу, оның ең негізгі және кеңейтілген бөлімі ретінде оқытылады. Оқу құрал, осы жоғары айтылған курстардың бағдарламасына сай «Машина жасау», «Көлік техникасы және технологиясы» «Қондырғылар технологиясы» саласындағы мамандықтарға қатысты оқитын студенттерге арналып жазылған.Оқу құралы машина құрылысындағы, жол-көлік машина, қондырғылар технологиясы салаларындағы күндізгі және сырттан оқитын студенттерге «Машина бөлшектері және құрастыру негіздері» , «Машиналарды жобалау» пәндерінен орындалатын бақылау, курстық жұмыстарына және курстық, дипломдық жобалау жұмыстарына арналған .

4700Касимова Б.Р., Шакирова Р.Е.

Электротехникадан зертханалық практикум

152

оқу құралы

2019

Электр тізбектерінің теориясы пәні тұрақты және айнымалы тоқтар тізбектерінде физикалық процесстерін сонымен осы тізбектерді есептеу әдістерін зерттеді қамтиды. Электр энергия ең әмбебаб энергия түрі болып табылады. Осы пән негізінде басқа электротехникалық пәндерді үйренуге болады. Зертханалық жұмыстар виртуал түрде Multisim бағдарламасын қолданып жасалған.

5200Касымов С.К., Асенова Б.К., Нургазезова А.Н., Нурымхан Г.Н., Игенбаев А.К., Муслимова Н.Р.

Технология мяса и мясных продуктов

328

Учебное пособие

2019

В учебном пособие рассмотрены приемка сырья на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности, методы определения каяества исходного сырья и готовой продукции, технологии производства мясных продуктов с указанием технологических режимов, ассортимент мясной продукции. Особенное внимание выделено температурным, временным и другим режимам обработки мясного сырья. Рассмотрены научно-практические аспекты мясного производства. Учебное пособие предназначено для обучающихся специальности «5В072700, 6М072700, 6D072700 – Технология продовольственных продуктов», «6М073500, 6D073500 – Пищевая безопасность»

6200Касымов С.К., Нургазезова А.Н., Нурымхан Г.Н., Кулуштаева Б.М., Игенбаев А.К.

Тамақ өнімдерін зерттеуде қолданылатын әдістер мен әдістемелер

164

Оқу құралы

2019

Оқу құралында тамақ өндірісі саласының шикізаттарын және дайын өнімдерін зерттеу әдістері және әдістемелері қарастырылған. Тамақ өнімдерін сапасын зерттеудің негізгі әдістеріне жеке тоқтала отырып, оның ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері, зерттеу әдістерін орындау тәртіптеріне ерекше назар аударылған. Тамақ өндірісінің ғылыми-тәжірибелік аспектілері қарастырылды. Оқу құралы «5В072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы», «5В072800-Өндеу өндірістерінің технологиясы» мамандықтарының студенттеріне және «6М072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы», «6М072800-Өндеу өндірістерінің технологиясы», «6М073500-Тағам қауіпсіздігі» мамандықтарының магистранттарына арналған оқу құралы ретінде ұсынылады.

5300Кенжалиев Д.И.

Электрдинамика (Төртінші түзетілген және толықтырылған басылым) МОН РК

300

Учебник

2019

Ұсынылып отырған оқу құралында автор теориялық физиканың маңызды бөлімі -классикалық электрдинамика мен арнаулы салыстырмалылық теория негіздерін қарастырған. Бұл мәселелер мектептің физика курсының бағдарламасында елеулі орын алады. Сол себепті болашақ физика пәні оқытушысының бұл саладан білімі терең болуы тиіс. Сонымен бірге болашақ ғалым, инженер және техникалық қызметкер үшін де электрдинамикадан білімі саяз болмағаны қажет. Осы тұрғыдан теориялық физика пәнінің болашақ маман үшін маңызы жоғары. Бірақ қазір теориялық физиканың осы бір маңызды бөліміне арналған, және қазақ тілінде жазылған оқулықтар аз, ал оқу құралдары жоқтың қасы. Автордың бұл оқу құралы мол сұраныстың орнын толтырар деп үміттенеміз. Ұсынылып отырған оқу құралының бұрыңғы басылымдармен салыстырғанда, осы үшінші басылымында көп толықтырулар және түзетулер енгізілген

6000Кенжебаева М.Т., Досымова О.Ж.

Туристік өлкетану

120

оқу құралы

2019

Нақты және әртүрлі өлкетанулық ақпаратсыз туристік маршруттар мен экскурсияларды ұйымдастыру мүмкін емес. Сондықтанда туристік - өлкетанулық жұмыстардың негізін және өлкетанулық зерттеулерді жүргізу әдістерін білу, туризм саласында кәсіби мамандарды даярлаудың ажырамас бөлігі болып табылады.Туристік өлкетану іс-әрекеттері адамның қоршаған ортаға деген түрлі сезімдерін білдіре алады. Осы мақсатта ұсынылып отырған оқу құралы «Туризм» мамандығының білім алушыларына, туризм саласы кәсіпорындарының мамандары мен жетекшілеріне арналған.«Туристік өлкетану» оқу құралында өңіріміздегі туристік объектілері қарастырылған. Оқу құралында тест сұрақтары мен аралық бақылау сұрақтары беріліп, әртүрлі тақырыпшалар мен өлкетанудың тарихы ұсынылған

5300Кәрімов Ж.К., Ш.Д.Дәленов, Д.Қ.Найманов

Ірі қарамал шаруашылығы

260

Оқулық

2019

оқулық және оқу құралы жоғарғы ауыл шаруашылығы оқу орнының «зоөтехния» мамандығының студенттеріне арналған. Ірі қарамал шаруашылығын нәтижелі дамытудың ерекше жолы, бұл саланы төлығымен интенсивті технологияға көшіру, әрі әр табынның сапасын жақсарту, сұрыптау және жұп таңдау тәсілдерін молынан қолдану, мал азығын молайту, мал азығының сапасын жақсарту болып саналады.

5800Кинтонова А.Ж.

Алгоритмдер және деректер құрылымы

104

оқу құралы

2019

Оқу құралында алгоритмдер, алгоритмдердің күрделілігі, алгоритмдер қасиеттері және деректер типтері мен құрылымы сияқты тақырыптар қарастырылған.Сонымен қатар сұрыптау, іздеу, рекурсивті алгоритмдері және деректер құрылымы тақырыптары ұсынылған. Оқу құралы пәннің типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.Оқу құралын ОПСБ (оқу пәнін сыртқы бағалау) дайындыққа пайдалануға болады.Оқу құралы жоғары оқу орнының информатика мамандығының білім алушылары мен оқытушыларына арналған

5000Кинтонова А.Ж.

Веб-дизайн

135

Оқулық

2019

«Веб-дизайн» оқулығы «Веб-дизайн» пәні бойынша «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған. «Веб-дизайн» оқулықта Веб-беттерді беттеу даму тарихы, беттеу кезеңдері форматтардың сан алуандығы, модульділік және беттеу тәсілдерінің түрлері, кестелік тәсіл, қабатпен беттеу, блоктық беттеу, фреймдермен беттеу, бетті белгілеу, макеттер түрлері сияқты мәселелер қарастырылған. «Веб-дизайн» оқулығында веб-дизайнның технологияларын пайдалану мысалдары келтірілген.

5200Кинтонова А.Ж.

Оптимизация бизнес-процессов

106

монография

2019

Монография посвящена проблеме оптимизации бизнес-процессов. В монографии дается обзор и пример критериям и показателям эффективности бизнес-процессов, обзор методологий оптимизации бизнес – процессов, краткое описание инструментов моделирования, краткий обзор языков моделирования бизнес-процессов на базе XML. В монографии дается пример практической реализации усовершенствования бизнес-процессов отдела бухгалтерского учета на основе внедрения целевой модели предприятия добывающей отрасли.

4900Классен В.К., Таймасов Б.Т.

Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов

264

Учебник

2019

В учебнике изложены состав, свойства, химико-технологические основы процессов производства портландцемента, оптимальная модульная характеристика клинкера, оценка пригодности сырья, традиционное и нетрадиционное сырье. Показаны методы подготовки, усреднения и хранения сырьевых компонентов, закономерности процессов измельчения. Описаны процессы помола сырья при сухом способе производства, вертикальные мельницы, роллер-прессы, современные системы помола и сушки угля, методы оптимизация сжигания топлива, пути оптимизации и повышения энергоэффективности цементного производства. Изложены физико-химические процессы в печных системах сухого способа, особенности работы печных систем с декарбонизаторами, способы повышения стойкости футеровки. Показаны пути устранения технологических нарушений процесса обжига клинкера, повышения его активности, оптимизации процесса обжига, способы и методы экономии топлива. Показаны состав и свойства цементов и вяжущих низкой водопотребности, механизм формирования их структуры и свойств.
Учебник предназначен для магистрантов специальности 6М075300 - Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, обучающихся по Программе ГП ИИР-2.

5900Коккоз М.М., Эттель В.А.

Машина тетіктері

330

Оқулық

2019

Оқулықта жалпылай қолданылатын бөлшектер мен түйіндерді дайындаудың конструкциялары және технологиялары; ажырайтын және ажырамайтын қосылыстар; үйкеліспен және ілінісумен берулер; біліктер мен оьтер; сырғу және тербелу мойынтіректері және муфтылар теориялары мен есептеулер негіздері қарастырылған. Оқулық «Машина жасау», «Технологиялық машиналар және жабдықтар» және «Көлік, көлік техникасы және технологиясы» мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған. Магистранттар, біліктілігін жоғарылату және кадрларды қайта дайындау курстарын тыңдаушылар, колледж оқытушылары мен білім алушылары, ҒЗИ-тың және зауыттардың инженерлік-техникалық жұмыскерлері пайдалана алады.

6300Корнейчик Ж.Н. , Сейтбаев К.Ж.

Культура ягодников в районах целинных земель Казахстана

80

Учебник

2019

 

4800Кочеров Е.Н., Жакипбаев Б.Е., Колесников А.С., Күлмаханова А.Ш.

Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі үрдістері

236

Оқулық

2019

Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі үрдістері оқулығы 5В073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығы бойынша оқитын жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған.
Оқулық «Қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздері» пәнінің бағдарламасына сәйкес жасалған. Оқулықта қоршаған ортаны қорғаудың негізгі үрдістері қарастырылған, негізгі ластаушы көздердің жіктелуі және сипаттамалары келтірілген, атмосфераны, гидросфераны, литосфераны химиялық және физикалық ластану көздерінен қорғау әдістері мен үрдістерінің жіктелуі берілген. Атмосфера ауасын қорғаудың гидромеханикалық, жылулық үрдістері, литосфераны қалдықтардан қорғау жолдары, ақаба суларды тазалаудың негізгі химиялық, физика-химиялық, биологиялық, механикалық үрдістері, энергетикалық әсерлерден қорғаудың теориялық негіздері қарастырылған.
Оқулық өзге инженерлік мамандық студенттері үшін «Экология» пәнін оқу кезінде қосымша әдебиет ретінде қолданылуы мүмкін.

5700Кочеров Е.Н., Жакипбаев Б.Е., Колесников А.С., Күлмаханова А.Ш.

Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі заңдылықтары

168

Оқулық

2019

Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі заңдылықтары оқулығы 5В073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығы бойынша оқитын жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған.Оқулық «Қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздері» пәнінің бағдарламасына сәйкес жасалған. Оқулықта қоршаған ортаны инженерлік қорғаудың негізгі заңдылықтары, қоршаған ортаның ластану сипаттамасы және оны қорғаудың негізгі әдістері қарастырылған. Оқулық жоғарғы оқу орындарының «Экология» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін қосымша әдебиет ретінде қолданылуы мүмкін.

5500Кривцова О. Н.

Системы управления в машиностроении

124

конспект лекций

2019

Приведен курс лекций по дисциплине «Системы управления в машиностроении», в котором изложены современные сведения о перспективах использования новейших открытий в области металлообработки и машиностроения для построения технических систем и устройств, о проектно-конструкторской деятельности в различных отраслях машиностроения. Целью изучения модуля «Системы управления в машиностроении» является получение основных представлений о применяемых в машиностроении системах документации, системах контроля и управления качеством продукции, прочностью и надёжностью в технике; системах управления технологическими процессами, системах автоматического управления, гибких производственных систем; видах управления в машиностроении. В предлагаемом курсе рассматриваются системы подхода к вопросам управления технологическими процессами, оборудованием машиностроительного комплекса и качеством продукции. Приводятся международные и отечественные стандарты, постановления, приказы вышестоящих и других отечественных организаций, методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы и вопросов развития отраслей машиностроения. Рассматриваются методы проведения экспертной оценки в области машиностроения. Приводятся основные требования, предъявляемые к технической документации и изделиям. Рассматриваются достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в области машиностроительного комплекса.

5000Кубиева С.С.

Спорт негіздері мен кәсіптік-қолданбалы дене дайындығы

208

Оқу құралы

2019

Оқу құралы модульдерге бөлініп теориялық, тәжірибелік материалдардан, өзін-өзі тексеру сұрақтарынан, тест тапсырмаларынан жүйеленіп білім алушыға сапалы игеруге мүмкіндік береді. Әрбір модуль өзара логикалық байланыста бірізді қалыптасып, сызбалар түрінде көрнекілік принципінің жүзеге асуын қамтамасыз етеді.Оқу құралы «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша студенттер мен оқытушылар құрамына арналған

5400Кузембаев Қ., Медведков Е., Құлажанов Т., Күзембаева Г.

Тамақ өндірісінің технологиялық жабдықтары. 1 том. Механикалық және гидромеханикалық жабдықтар

304

Оқулық

2019

Оқулық жоғары оқу орындарында оқитын "Тамақ өндірісінің технологиялық жабдықтары" пәнінің бағдарламасына сәйкестендіріліп жазылған. Мұнда қазіргі замандағы республикамыздың кәсіпорындарында кең тараған технологиялық жабдықтары және оларды есептеу жолдары берілген.

6000Кузембаев Қ., Медведков Е., Құлажанов Т., Күзембаева Г.

Тамақ өндірісінің технологиялық жабдықтары. 2том. Жылу және массаалмасу жабдықтары

388

Оқулық

2019

Оқулық жоғары оқу орындарында оқитын "Тамақ өндірісінің технологиялық жабдықтары" пәнінің бағдарламасына сәйкестендіріліп жазылған. Мұнда қазіргі замандағы республикамыздың кәсіпорындарында кең тараған технологиялық жабдықтары және оларды есептеу жолдары берілген.

6500Кузембаев Қ., Медведков Е., Құлажанов Т., Күзембаева Г.

Тамақ өндірісінің технологиялық жабдықтары. 3том. Жылу және массаалмасу жабдықтары

316

Оқулық

2019

Оқулық жоғары оқу орындарында оқитын "Тамақ өндірісінің технологиялық жабдықтары" пәнінің бағдарламасына сәйкестендіріліп жазылған. Мұнда қазіргі замандағы республикамыздың кәсіпорындарында кең тараған технологиялық жабдықтары және оларды есептеу жолдары берілген.

6000Кузьменко Д. Ю.

Методика преподавания физической культуры в вузе

200

учебно-методическое пособие

2019

Данное учебно-методическое пособие позволяет систематизировать и углубить знания по основам теории и методики физического воспитания, необходимые при изучении теоретической части программы учебной дисциплины «Физическая культура». В пособии освещены вопросы методики формирования физического развития и спортивного совершенствования студента.

5500Кузьменко Д. Ю.

Подготовка спортсменов-ориентировщиков

260

учебно-методическое пособие

2019

В пособии, предназначенном для студентов и преподавателей, раскрываются вопросы теоретической и практической подготовки спортсменов-ориентировщиков.

5800Кузьменко Д. Ю.

Методические указания по всестороннему развитию силы

263

методические указания

2019

В методических указаниях в доступной для читателя форме излагаются научные основы тренировочного процесса для развития силы, подробно разбираются атлетического троеборья.
Книга предназначена для тренеров и спортсменов атлетического троеборья и культуризма, а также других силовых видов спорта.

5900Кузьменко Д. Ю.

Шаңғы дайындылығы - СҚО дені сау жастардың дамуының құралы ретінде. Лыжная подготовка – как одно из средств развития здоровой моложежи СКО

77

оқу-әдістемелік құралы/учебно-методическое пособие

2019

Оқу әдістемелік құралы спорттық емес факультеттерінің студенттеріне арналған, физикалық сапасын жетілдіруге және даярлауға бағытталған, «Дене шынықтыру және спорт туралы» 1999 жылғы 2 желтоқсандағы № 490-I Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес дене шыңықтырудың бақылау талаптарын жақсы тапсыруына мүмкіндік жасайды. Учебно-методическое пособие предназначено и ориентировано для студентов неспортивных факультетов, направлено на подготовку и совершенствование физических качеств, способствует успешной сдаче контрольных требований по физической культуре, согласно Закону Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 2 декабря 1999 г. № 490-1.

4700Кузьменко Ю.В.

Архитектура и дизайн гостиничных комплексов

200

учебно-методическое пособие

2019

Учебно-методическое пособие содержит информацию об особенностях объемно-планировочных решений интерьеров и экстерьеров гостиничных зданий. Данный теоретический материал может быть использован для выполнения заданий СРС, при подготовке к семинарским занятиям и экзаменам студентами специальности «Туризм» по дисциплинам «Гостиничное хозяйство», «Инфраструктура туризма».

5500Кузьменко Ю.В.

Брендинг в туризме

140

учебно-методическое пособие

2019

Учебно-методическое пособие соответствует Государственному общеобязательному стандарту образования РК специальности бакалавриата 050902 «Туризм», типовой учебной программе и рабочим учебным программам по дисциплинам «Рекламно-информационная деятельность в туризме», «Маркетинг в туризме». Большой теоретический материал может быть использован в качестве заданий СРС и СРСП, при подготовке к экзаменам в рамках кредитной технологии обучения.

5200Кузьменко Ю.В.

Выставочная деятельность в туризме

140

учебно-методическое пособие

2019

Учебно-методическое пособие содержит последовательно изложенный материал, необходимый для углубленного изучения дисциплин «Рекламно-информационная деятельность в туризме» и «Маркетинг туризма». В пособии рассмотрены основные принципы организации выставочной деятельности предприятиями туризма.

5200Кузьменко Ю.В.

Историко-культурные и природные достопримечательности Северо-Казахстанской области как туристско-экскурсионные объекты

109

методическое пособие

2019

В методическом пособии предлагается перечень культурно-исторических и природных объектов Северо-Казахстанской области, имеющие перспективы использования в туристской и экскурсионной деятельности. Также в пособии даны методические рекомендации по разработке экскурсий. Методическое пособие предназначено для студентов всех специальностей бакалавриата очной и заочной форм обучении. Рекомендуется использовать для разработки туристских маршрутов, подготовки и проведения экскурсий.

5000Кузьменко Ю.В.

Краеведческая деятельность в туризме

203

учебно-методическое пособие

2019

Данное пособие содержит сведения об основных принципах краеведческой деятельности. В нем отражены история краеведческой деятельности, основные понятия краеведения, методы краеведческого изучения. Также в пособии изучена роль краеведения в экскурсионной и туристской деятельности. Пособие можно использовать в рамках дисциплин «Основы краеведческой работы», «Памятники истории и культуры региона», «Экскурсоведение».

5500Кузьменко Ю.В.

Культурный сервис и туризм

150

курс лекций

2019

Курс лекций разработан в соответствии с рабочей учебной программой дисциплины «Культурный сервис и туризм», предназначен для студентов специальности 5В090200 «Туризм». Данный лекционный курс позволяет студентам изучить основные тенденции развития социально-культурного сервиса и культурно-познавательного туризма. Информация, приведенная в курсе лекций, может быть использована при выполнении заданий СРС и при подготовке к практическим занятиям.

5200Кузьменко Ю.В.

Курс лекций по дисциплине «Рекреационный туризм»

150

Курс лекций

2019

Курс лекций разработан в соответствии с рабочей учебной программой дисциплины «Рекреационный туризм», предназначен для студентов специальности 5В090200 «Туризм». Данный лекционный курс позволяет студентам изучить основные тенденции развития рекреационного туризма, а также виды оценки рекреационных ресурсов. Информация, приведенная в курсе лекций, может быть использована при выполнении заданий СРС и при подготовке к практическим занятиям.

5200Кузьменко Ю.В.

Музеи как объекты туристского показа

199

учебно-методическое пособие

2019

В пособии рассмотрены теоретические аспекты организации музейной деятельности, приводятся виды и характеристика музеев, систематизированы данные о наиболее известных музеях мира и Казахстана. Данное пособие рекомендовано студентам специальности «Туризм» для более глубокого изучения дисциплин «Музееведение», «Памятники истории и культуры региона» и «Экскурсоведение».

5500Кузьменко Ю.В.

Организация и планирование рекламной деятельности в туризме

196

учебно-методическое пособие

2019

Учебно-методическое пособие содержит последовательно изложенный материал, необходимый для углубленного изучения дисциплин «Рекламно-информационная деятельность в туризме» и «Маркетинг туризма». В пособии рассмотрены основные принципы организации рекламной деятельности на предприятиях социально-культурного сервиса и туризма.

5500Кузьменко Ю.В.

Туристско-рекреационный потенциал Северо-Казахстанской области

200

учебно-методическое пособие

2019

Данное пособие содержит сведения о природных, экономико-социальных и историко-культурных ресурсах районов Северо-Казахстанской области. В нем отражены наиболее интересные в туристском плане объекты, приведены данные о туристской инфраструктуре области. Пособие можно использовать в рамках дисциплин «Памятники истории и культуры региона», «Рекреационный туризм», «Региональное развитие туризма», «Экскурсоведение».

5500Кузьменко Ю.В.

Характеристика и классификация памятников природы, истории и культуры

210

учебно-методическое пособие

2019

В пособии представлены классификация и характеристика памятников природы истории и культуры Северо-Казахстанской области и г. Петропавловск с иллюстрациями. Также в пособии представлены методические материалы по использованию памятников в экскурсионных программах, проверочные задания для студентов. Пособие можно использовать в рамках дисциплин «Памятники истории и культуры региона», «Экскурсоведение» и др.

5500Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И.

Венчурлық бизнес

347

Оқу құралы

2019

Бұл басылым — Қазақстандағы «Венчурлық бизнес» курсы бойынша жарық көріп отырған алғашқы оқу құралы. Венчурлық бизнестің пайда болу тарихы, жұмыс істеуінің негізгі қағидаттары мен тетіктері, венчурлық кәсіпкерлік субъектілерінің (венчурлық инвесторлардың, венчурлық кәсіпорындардың, венчурлық инфрақұрылымдар ұйымдары¬ның және т.б.) негізгі түрлері, венчурлық бизнесті қолдау жүйесін қалыптастырудағы мемлекеттік билік органдарының рөлі мен маңызы ұғынықты тілде және формада ашып көрсетілді. Тартылған венчурлық капиталдың және жобаларды венчурлық қаржылан¬дырудың көмегі мен жас инновациялық фирмаларды дамытуға бағытталған, венчурлық менеджментті менеджмент түрлерінің бірі ретінде қарастыруға ерекше назар аударылған.
ЖОО-лардың экономикалық және техникалық мамандықтарындағы студенттерге, оқытушыларға, сондай-ақ, венчурлық кәсіпкерлікті дамыту және басқару мәселелері қызықтыратындардың баршасына арналады.

6300Култасов А. А., Наурызбаев Е.А.

Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан

125

учебное пособие

2019

Учебное пособие по изучению Уголовно-исполнительного права Республики Казахстан для студентов дневной и заочной формы обучения специальности 5В030100 юриспруденция, а также для практических работников Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.

5100Кульгильдинов М.С., Жүсіпов К.Ә., Қозбағаров Р.Ә.

Көлік техникасын өндіру және жөндеу технологиясы негіздері

328

Оқулық

2019

Оқулық негізгі екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде көлік техникасын өндірудің технологиясы негіздері берілген. Машина жасау технологиясының теориялық негіздерімен қатар, бөлшек беттерін өңдеу тәсілдері мен типтік бөлшектерді өндіру технологиясы қарастырылған. Сонымен бірге жинақ процестерінің технологиясы мен машина бөлшектері және агрегаттарын жинау үлгілері келтірілген. Роботталған өндіріс технологиясы бойынша да мағлұматтар берілген. Екінші бөлім көлік техникасын жөндеу технологиясына арналған. Мұнда машиналарды жөндеудің теориялық негіздерімен қатар, машиналарды техникалық күту мен жөндеуді (қалпына келтіруді) ұйымдастыру және көлік техникасын күрделі жөндеудің өндірістік процесі кеңінен қарастырылған.
Оқулық көлік техникасы және технологиялары мамандықтары бойынша білім алатын студенттер мен көлік техникасын жасап шығару және оларды жөндеу саласында қызмет етушілерге арналған.

6200Кульмамиров С. А., Тохметов А. Т.

Электрические цепи в электроэнергетике

156

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для студентов специальностей «Информационные системы», «Автоматизация и управление», «Силовая энергетика и электроника» при изу-чении дисциплин «Теория электрических цепей», «Теоретические основы электротехни-ки». Настоящее учебное издание создано на основе материалов лекций авторов пособия при чтении соответствующих дисциплин образовательных программ специальностей «Информационные системы», «Автоматизация и управление», «Силовая энергетика и электроника». В главах приведены самые лучшие и востребованные обучающимися мате-риалы учебно-методического и справочного характера.

5200Кульмамиров С. А., Тохметов А. Т., Кужуханова Ж.А. (Құлмамыров С.А., Тоқметов А.Т., Құжуханова Ж.А.)

Ақпараттық жүйелердегі электротехниканың негіздері

112

Оқу құралы

2019

Оқу құралы «Электротехниканың негіздері» пәні бойынша зертханалық шеберхана болып табылады және 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығы студенттеріне білімнің барлық түрлеріне арналған. Оқу құралында «Электротехниканың негіздері» оқу курсының барлық негізгі бөлімдерінде 15 зертханалық жұмыстарды орындауға арналған нұсқаулар бар.
Оқулықтың авторлары электрондық құрылғыларды модельдеу бағдарламасымен Electronics Workbench жабдықталған компьютерлерді пайдаланып зертханалық жұмыстарды жүргізудің көптеген әдістерін ұсынды.

5000Кульмамиров С.А., Тохметов А.Т., Танченко Л.А.

Основы электротехники в информационных системах

135

Учебно-методическое пособие

2019

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В070300 -«Информационные системы» всех форм обучения. В учебном пособии содержатся описа-ния и методические указания к выполнению 15 лабораторных работ по курсу электротех-ники. Каждая работа содержит краткие теоретические сведения, порядок выполнения, пе-речень электрооборудования, схемы и графики, контрольные задания и вопросы.
Авторами пособия предложены разнообразные методики проведения лабораторных работ с использованием компьютеров, оснащенных программой моделирования электри-ческих схем и устройств Electronics Workbench.

5100Кумисбеков С.А. /Күмісбеков С.А., Серікұлы Ж

Көтеру-тасымалдау машиналары. Есептер жинағы

194

Оқу құралы

2019

Оқу құралда жүк көтеру және тасымалдау машиналарын, олардың механизмдерін, түйіндері мен бөлшектерін беріктілікке, тұрақтылыққа есептеп оларды таңдап қабылдау тәсілдері қарастырылған. Әр тарауларында мысалдар мен бақылау есептері, оларды есептеу үшін негізгі байланыстар мен есептеу теңдеулері берілген. Әр тараулардың тестік сұрақтары бар. Оқу құралын курстық және диломдық жобалауға (жүмысқа) пайдалануға болады.
Оқу құралы 5В072400 – технологиялық машиналар мен жабдықтары мамандығындағы жоғарғы оқу орындарындағы студенттерге арналған.

5500Кунтуш Е. В.

Электртехникалық материалтану

72

Оқу-әдістемелік құрал

2019

Оқу-әдістемелік құрал «Электртехникалық материалтану» пәні бойынша 5В070200 «Автоматтандыру және басқару» және 5В071800 «Электроэнергетика» мамандықтарында оқитын студенттерге арналған.

4700Кунтуш Е. В.

Методическое пособие по дисциплине «Электротехническое материаловедение»

84

Методическое пособие

2019

Методическое пособие по дисциплине «Электротехническое материа-ловедение» предназначено для студентов специальностей 5В070200 «Авто-матизация и управление» и 5В071800 «Электроэнергетика».

4700Кунтуш Е.В., Сиверская Т.И.

Учебно методическое пособие для выполнения контрольных работ по дисциплинам «Электротехника», «Электротехника и основы электроники» и «Основы электротехники»

92

Учебно методическое пособие

2019

Учебно-методическое пособие по выполнению контрольных работ по дисциплинам «Электротехника», «Электротехника и основы электроники» и «Основы электротехники» для студентов неэлектротехнических специальностей всех форм обучения составлено старшими преподавателями кафедры «ЭиАТС» Кунтуш Е.В. и Сиверской Т.И. В пособии содержится краткое теоретическое изложение основных разделов электротехники, контрольные задания и примеры их выполнения.

4700Куракбаев Д.С., Махатова А.Х.

Работаем в среде MathCad

148

Учебное пособие

2019

Учебное пособие составлен для самостоятельного освоения работы популярного математического пакета MathCad. MathCad занимают особое место среди множества математических систем и по праву называется самой универсальной. Она позволяет выполнять как численные, так и аналитические вычисления, имеет прекрасные средства графики. Приведены необходимые сведения для работы в MathCad и решения большинства практических задач. Содержатся задания для самостоятельного решения, предназначенного для закрепления пройденного материала и формирования практических навыков по дисциплине «Моделирование прикладных задач в среде MathCad». Учебное пособие полезен для всех пользователей MathCad, как начинающих, так и опытных, и будет полезна студентам, инженерам и научным работникам. Учебное пособие предназначен для студентов специальности 5B011100, 5В060200 «Информатика»

5200Курманалина А.А., Тлеубергенова М.А.

Кәсіпорын экономикасы

252

 

2019

«Кәсіпорын экономикасы» пәнінің дәрістер жинағында кәсіпорын барлық экономиканың негізгі бөлігі екендігі жайлы түсінік береді

5700Курмангалиева Д.Б., Курмангалиева Д.М.

Статистические методы управления качеством продукции и процессов

140

Учебное пособие

2019

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями типовой учебной программы дисциплины «Статистические методы управления качеством продукции и процессов». Материал, охватывающий весь курс, освещает содержание изучаемой дисциплины. Пособие предназначено как дополнительный материал для студентов специальности «Стандартизация, сертификация и метрология»

5000Курмангалиева Д.Б., Курмангалиева Д.М.

Өнім сапасын және үрдістерді басқарудың статистикалық әдістері

130

Оқу құралы

2019

Оқу құралы «Өнім сапасын және үрдістерді басқарудың статистикалық әдістері» пәнінің типтік оқу бағдарлама талаптарына сай құрастырылған. Барлық курсты қамтитын мәлімет оқылып жатқан пәннің мазмұнын ашады. Оқу құралы «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығының студенттеріне арналған қосымша мәлімет көзі ретінде қолдануға арналған

5000Курмангалиева Д.Б., Курмангалиева Д.М.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Статистические методы управления качеством продукции и процессов»

80

Метод. указание

2019

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Статистические методы управления качеством продукции и процессов» и включают все необходимые сведения по выполнению практических занятий.
Методические указания предназначены для студентов специальности 5И073200 «Стандартизация, метрология и сертификация»

4700Курмангалиева Д.Б., Курмангалиева Д.М.

«Өнім сапасын және үрдістерді басқарудың статистикалық әдістері» пәнінен 5В073200 – «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығының студенттеріне жұмыстарды орындауға арналған ПРАКТИКУМ

80

Практикум

2019

Әдістемелік нұсқау оқу жоспары және «Өнім сапасын және үрдістерді басқарудың статистикалық әдістері» пәнінің бағдарламасының талаптарына сәйкес құрастырылған және практикалық жұмыстарды орындауға арналған барлық мәліметтер қамтылған Практикум 5В073200 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығының студенттеріне арналған

4700Кусаинов М.Д., Ж.М. Нагуманова, С.Б. Шайкенов, Д.Х. Турсумбаева

Подготовка офицера запаса. Сухопутных войск. II книга (1 часть)

404

Учебное пособие

2019

В книге представлен учебный материал по «Методике воспитательной и идеологической работы в Сухопутных войсках» для подготовки офицеров - воспитателей. Учебное пособие предназначено для студентов (курсантов) высших, а так же учащихся средних образовательных учреждении

6000Кусаинов М.Д., Ж.М. Нагуманова, С.Б. Шайкенов, Д.Х. Турсумбаева

Подготовка офицера запаса. Сухопутных войск. II книга (2 часть)

324

Учебное пособие

2019

В книге представлен учебный материал по «Методике воспитательной и идеологической работы в Сухопутных войсках» для подготовки офицеров - воспитателей. Учебное пособие предназначено для студентов (курсантов) высших, а так же учащихся средних образовательных учреждении

6000Кусаинов М.Д., Ж.М. Нагуманова, С.Б. Шайкенов, Д.Х. Турсумбаева

Подготовка офицера запаса. Сухопутных войск. II книга (3 часть)

204

Учебное пособие

2019

В книге представлен учебный материал по «Методике воспитательной и идеологической работы в Сухопутных войсках» для подготовки офицеров - воспитателей. Учебное пособие предназначено для студентов (курсантов) высших, а так же учащихся средних образовательных учреждении

6000Кусаинов Х. Х., Сергеева А. М.

Туризм экономикасы

181

оқу құралы

2019

Туризм экономикасы оқу құралында туризм индустриясын мемлекеттік реттеу жүйесі, туристік мекемелердің эволюциялық реттелу бағыттары, туризмдегі қызмет көрсету салаларын дамыту мәселелері, туристік кешеннің дамуындағы стратегиялық міндеттерді қалыптастыру жолдары, экономиканы кластерлік жүйемен дамытудың теория-әдістемелік негіздері қарастырылған.
Оқу құралы туризм мамандығының студенттеріне, оқытушыларға арналған.

5400Кусаинова Л.К, Касым А.С.

Элементы теории обобщенных функций

91

Учебное пособие

2019

В данном учебном пособии излагаются основные положения теории обобщенных функций. Теория обобщеных функций является одной из современных областей фундаментальной математики и востребована для математических постановок и решения задач, возникающих при моделировании многих естественных процессов. Целью авторов было сделать более доступным для студентов естественных факультетов ВУЗов чтение современной специальной литературы в этой области абстрактной математики

4900Кухар Е.В.

Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине «Процессы и аппараты в биотехнологии» для студентов высших учебных заведений специальности 5В070100 – «Биотехнология»

136

Методические указания

2019

Настоящий курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности 5В070100 – Биотехнология.В курсе изучения дисциплины «Процессы и аппараты в биотехнологии» предусматривается ознакомление с основными аппаратами микробиологических производств, изучение теории переноса количества теплоты и массы и теории моделирования процессов биотехнологии, тепловых процессов и аппаратов, тепловых процессов в ферментерах, аппаратов и процессов выделения и очистки продуктов микробного синтеза. Целью является формирование знаний, умений и навыков в области устройства и эксплуатации оборудования, использующегося в различных отраслях биотехнологии, и технологических процессов биотехнологии.

5100Кухар Е.В.

Биотехнология мокроорганизмов

260

учебное пособие

2019

Учебное пособие представляет собой обобщение и анализ данных литературы и собственных исследований автора по микробиологической биотехнологии. Во введении раскрываются предпосылки и история развития биотехнологии, ее перспективы и проблемы. Первая часть характеризует объекты биотехнологии микроорганизмов, сырьевую базу, штаммы-продуценты, принципы и методы промышленной биотехнологии. Вторая часть учебного пособия посвящена конкретным технологиям микробного синтеза целевой продукции, где описаны способы получения микробной биомассы, первичных и вторичных метаболитов. В заключении подводятся итоги, и высказывается уверенность успешного усвоения знаний студентами. Каждая глава завершается перечнем контрольных вопросов. Имеются тестовые задания к изложенному материалу. Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов высших учебных заведений, магистрантов, докторантов по специальности 5В070100 – «Биотехнология

5800Кухар Е.В.

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ для лабораторно-практических занятий по дисциплине«БИОТЕХНОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ» для студентов биологических и ветеринарных специальностей в двух частях

64

Рабочая тетрадь

2019

Методические указания и задания по дисциплине «Биотехнология микроорганизмов» разработаны в соответствии с современными требованиями к специалистам биотехнологам и ветеринарным лабораторным работникам на основании действующей учебной программы.В процессе выполнения лабораторно-практических занятий студенты, исходя из полученных теоретических знаний, изложенных в учебном пособии и курсе лекций по дисциплине «Биотехнология микроорганизмов» должны изучить наиболее важные вопросы, которые им предстоит решать в практической работе, приобрести навыки и умение самостоятельного поиска оптимальных решений конкретных практических задач.

4700Кухар Е.В. Орынбеков Д.Р.

5В070100 – «Биотехнология» мамандығы бойынша жоғары оқу орындары студенттеріне арналған «Биотехнологиядағы процестер мен аппараттар» пәні бойынша зертханалық-тәжірибелік жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар

144

Әдістемелік нұсқау

2019

Бұл ұсынылып отырылған курс жұмысы 5В070100 – Биотехнология мамандығы бойынша білім алатын студенттерге арналған. «Биотехнологияның процестері мен аппараттары» атты курс тәртібін зерттеу жұмысында микробиологиялық өндірістің негізгі аппараттарымен танысу, биотехнологиялық процестерді жобалау теориясын, жылу мен масса мөлшерін өткізу теориясын, жылу процестері мен аппараттардың, ферментердегі жылу процестерінің теориясын, микробтық синтез өнімдерін тазалау және бөліп шығару аппараттары мен процестер теориясын зерттеу жұмыстары қамтылады.Курс жұмысының негізгі мақсаты биотехнологияның технологиялық процестері мен биотехнологияның әртүрлі салаларында қолданыста болатын жабдықтардың құрылғылары мен пайдаланылу аймағындағы білімділік пен біліктілікті қалыптастыру болып табылады.

5200Кухар Е.В., Ахметов А.Н.

Микроорганизмдер биотехнологиясы

240

оқу құралы

2019

Оқу құралы автордың микробиологиялық биотехнология саласындағы өзіндік зерттеу жұмыстарын пайымдау және әдебиет көздеріне саралау жүргізу жұмыстарының жинағы ретінде ұсынылған. Еңбектің кіріспе бөлімінде биотехнологияның даму тарихы мен оның алғышарттары, даму келешегі мен мәселелеріне көңіл бөлінген. Бірінші бөлімде микроорганизмдер биотехнологиясы нысандарына, оның шикізаттық базасына, штамм-продуценттерге сипаттама беріледі, өнеркәсіптік биотехнология принциптері мен әдістері ашылып көрсетіледі. Оқу құралының екінші бөлімінде мақсаттық өнімдердің микробтық синтезделуінің нақты технологиялары ашылып көрсетілген, мұнда микробтық биомасса, біріншілік және екіншілік метаболиттер алынуы сипатталады. Еңбектің қорытынды бөлімінде қорытындылар мен пайымдаулар жасалып, студенттердің білім алуына қажетті материалдар келтірілген. Әрбір бөлім бақылау сұрақтары, қажетті әдебиет тізімі түрінде аяқталып отырады. Келтірілген материалдарға қатысты тесттік тапсырмалар бар. Оқу құралы жоғары оқу орыны 5В070100 – Биотехнология мамандығы оқытушылары мен студенттеріне, магистранттарына, докторанттарына, осы сала мамандарына арналған.

5700Кухар Е.В., Есжанова Г.Т.

Основы фармакогнозии

284

учебное пособие

2019

Учебное пособие «Основы фармакогнозии» слагается из нескольких частей. Во введении раскрываются предпосылки и история развития фармакогнозии, ее перспективы и проблемы. В первой части даны общие понятия, касающиеся лекарственного сырья и лекарственных растений и животных, сведения о важнейших группах биологически активных веществ и их месте в обмене веществ растительных и животных организмов, охарактеризованы основные методы определения запасов лекарственного растительного сырья, главнейшие приемы сбора, первичной обработки, сушки, хранения и т.д. Во второй главе дана характеристика лекарственного растительного сырья как источника биологически активных веществ. Каждая глава и подглавы завершаются перечнем контрольных вопросов. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений по специальности 5В070100 – «Биотехнология» (направление подготовки – «Фармацевтическая биотехнология»). Может быть рекомендовано в качестве дополнительной литературы для обучающихся в бакалавриате, специалитете, магистратуре и докторантуре по специальностям «Ветеринарная медицина», «Ветеринарная санитария», «Ветеринарная фармация».

6000Кухар Е.В., Мальчевская Е.А., Абильдина Д.А.

Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине «Объекты биотехнологии»

132

учебное пособие

2019

Каталог: new -> wp-content -> uploads -> 2019
new -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
new -> Сабақтың түрі: Жаңа сабақ. Сабақтың әдіс-тәсілдері
new -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
new -> Исатай Кенжалиев
new -> Батыс қазақстан ауыл шаруашылығЫ 1946-2000 жылдарда
new -> Қайрғалиева гулфайруз батырлар институты және оның дәстүрлі қазақ қоғамындағы орны
new -> Боранбаева бақтылы сансызбайқызы ғұмар Қараштың өмірі мен қоғамдық саяси қызметі
new -> Құрастырғандар
2019 -> Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, к


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет