Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет1/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   131
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2013 жылда ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

в 2013 году

СТАТИСТИКАЛЫҚ ЖИНАҚ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Астана

2014

УДК 614 (574)

ББК 51.1 (5 Қаз)

Е40
2013 жылда Қазақстан Республикасы халқының денсаулығы және денсаулық

Е 40 сақтау ұйымдарының қызметі=Здоровье населения Республики Казахстан и

деятельность организаций здравоохранения в 2013 году:

Стат. жинақ.-Астана, 2014.-356 б.-қазақша, орысша,

ISBN 978-601-305-007-2
Ұсынылып отырған жинақта 2012-2013 жылдарда Қазақстан халқы денсаулығының көрсеткіштері мен денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы статистикалық материалдар берілген.

Жинаққа қол жеткен жетістіктер деңгейін, облыстардың, Алматы мен Астана қалалары арасында, кейбір көрсеткіштер бойынша басқа мемлекеттермен де салыстыру және талдау үшін көрсеткіштер енгізілген.

Осы жинақта негізгі жұмыс көрсеткіштері сандар арқылы сипатталған.

Статистикалық жинақ 20 бөлімнен тұрады. Бөлімдерде берілген көрсеткіштер мемлекеттік, жекеменшік және ведомстволық болып бөлінеді. Сонымен қатар жинақта қалалық және ауылдық денсаулық сақтау саласындағы көрсеткіштер кеңінен сипатталады.

Ұсынылып отырған жинақ денсаулық сақтау қызметін ұйымдастырушыларға денсаулық сақтау саласындағы саясатпен айналысатын және шешімдер қабылдап жүрген адамдарға, сондай-ақ медициналық қызметтің лицензиарларына арналған.

Жинақта берілген көрсеткіштер «Мединфо» бағдарламалар кешені арқылы құрастырылды. Жинақтың компьютерлік нұсқасы «Мединформ» ЖШС –да сақталған.

Жинақтың мазмұнына, нысанына және статистикалық деректердің берілу көрнекілігіне қатысты ұсынымдарыңызды «Мединформ» ЖШС-нін ақпараттық-талдау бөліміне, мына мекенжайға жіберулеріңізді сұраймыз:

050010, Алматы қаласы, Кошкунов көшесі, 4а тел. 8 (727) 291 84 21

электрондық пошта: medstat@medinfo.kz

В настоящем сборнике представлены статистические материалы о деятельности организаций здравоохранения и показатели здоровья населения Республики Казахстан в 2012 - 2013 годах.

В сборник включены показатели для сравнения и анализа, возможности оценки достигнутого уровня в сравнении между областями, городами Астана, Алматы, а по некоторым показателям – с другими странами.

В сборнике представлены основные рабочие сведения в цифрах.

Сборник состоит из двадцати разделов. Показатели в разделах подразделяются на государственные, частные и ведомственные. В сборнике широко представлены показатели, как по городскому, так и по сельскому здравоохранению.

Сборник предназначен для организаторов здравоохранения, специалистов медицинских организаций и лиц, занимающихся выработкой политики и принимающих решения в области здравоохранения, а также для лицензиаров медицинской деятельности.

Все показатели сформированы с помощью комплекса программ «Мединфо». Компьютерный вариант сборника имеется в ТОО «Мединформ».

Тел. для справок: 8 (727) 291 74 68, 291 84 21

Ваши рекомендации относительно содержания сборника, формы и наглядности представления статистических данных просим адресовать в информационно-аналитический отдел

ТОО «Мединформ» по адресу:

050010 г.Алматы, ул.Кошкунова,4а тел. 8 (727) 291 84 21

электронная почта: medstat@medinfo.kzУДК 614 (574)

ББК 51.1 (5 Қаз)

ISBN 978-601-305-007-2

© ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, 2014

Редакциялық кеңес:

Қайырбекова С.З., Мусинов С.Р., Байжүнісов Е.Ә., Төкежанов Б.Т., Төлеғалиева А.Ғ.,

Құлкаева Г.Ө., Сүйінтаева Г.Р., Жұмағалиев А.М., Ермекбаев Қ.Қ., Бекшин Ж.М.


Редакционный совет:

Каирбекова С.З., Мусинов С.Р., Байжунусов Э.А., Токежанов Б.Т., Тулегалиева А.Г.,

Кулкаева Г.У., Суентаева Г.Р., Жумагалиев А.М., Ермекбаев К.К., Бекшин Ж.М.


Құрастырғандар:

Сауекенова Л.Н., Бермағамбетова Ғ.Н., Мүкиева А.Б., Нұғыманов Т.Қ., Шубина С.В., Ким И.Г., Сабыров Г.С., Ермұханбетова К.А., Сабырбаева Р.А., Бекташева Х.М., Сейтқазина Ғ.Ж., Гафарова Н.В., Баймұқанова К.Х., Әбдіраманова А.А., Бестонова Л.Т., Таубаева А.Б.,

Казакова Г.Н., Әбдіраимов Б.Ә., Пономарева С.В.

Составители:

Сауекенова Л.Н.,Бермагамбетова Г.Н., Мукиева А.Б., Нугуманов Т.К., Шубина С.В., Ким И.Г., Сабыров Г.С., Ермуханбетова К.А., Сабырбаева Р.А., Бекташева Х.М., Сейтказина Г.Ж., Гафарова Н.В., Баймуканова К.Х., Абдраманова А.А., Бестонова Л.Т., Таубаева А.Б.,

Казакова Г.Н., Абдраимов Б.А.,Пономарева С.В.

М А З М Ұ Н Ы

О Г Л А В Л Е Н И Е
№ №
табл.

стр.
I. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНЫҢ САНЫ ЖӘНЕ ТАБИҒИ ҚОЗҒАЛЫСЫ

I. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН………………………………………………………………………………………………….

Қазақстан Республикасы халқының саны

Численность населения Республики Казахстан………………………………………………………….…….1

13
Демографиялық көрсеткіштер

Демографические показатели…………………………………………………………………………………...2

15
5жасқа дейінгі сәбилер өлім-жітімі (1000 туғандарға шаққанда)

Смертность детей до 5 лет (на 1000 родившихся)..............................................................................................2-1

16
Қайтыс болу себептерінің негізгі топтары бойынша халықтың өлім-жітім көрсеткіштері

Показатели смертности населения по основным классам причин смерти…………………………………3

17
Қайтыс болу себептерінің негізгі топтары бойынша 1 жасқа дейінгі балалардың өлім-жітім көрсеткіштері

Показатели смертности детей в возрасте до 1 года по основным классам причин смерти……………….


4

23

Туғандағы өмірінің күтілетін ұзақтығы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении……………………………………………………...5

25
II. ӘЛЕМДЕГІ ЖЕКЕЛЕГЕН МЕМЛЕКЕТТЕР ХАЛҚЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА…………………………………………………………………………….

Әлемдегі жекелеген мемлекеттердегі туудың, өлім-жітімнің және нәресте өлім-жітімінің жалпы коэффициенті

Общие коэффициенты рождаемости, смертности и младенческой смертности в отдельных странах

мира ……………………………………………………………………………………………………………


6

29
Туғандағы өмірінің күтілетін ұзақтығы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении……………………………………………………7

29
Әлемдегі жекелеген мемлекеттердің дәрігерлер мен ауруханалық төсек-орындармен қамтамасыз етілуі

Обеспеченность населения врачами и койками в отдельных странах мира……………………………8

30
Әлемдегі жекелеген мемлекеттер халқының сырқаттанушылығы

Заболеваемость населения в отдельных странах мира………………………………………………………9

30
Әлемдегі жекелеген мемлекеттер халқының стандартталған өлім-жітім коэффициенті

Стандартизированный коэффициент смертности населения в отдельных

странах мира…………………………………………………………………………………………………….

10

31

III. ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………..


Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары бойынша тіркелген халықтың жалпы сырқаттанушылығы

Общая заболеваемость населения по классам болезней, зарегистрированных в лечебно – профилактических организациях……………………………………………………………………………….


11

35

Халықтың сырқаттанушылығы

Заболеваемость населения ……………………………………………………………………………………...


12

43

Тиісті халықты 100 000 адамға шаққандағы сырқаттардың жекелеген контингенттерін

диспансерлік бақылау

Диспансерное наблюдение за отдельными контингентами больных на 100 000 соответствующего

населения…………………………………………………………………………………………………………


13


115
Отан соғысы мүгедектеріне, Отан соғына қатысқандарға, интернационалист-жауынгерлерге, қайтыс болған әскери қызметшілердің отбасы мүшелеріне, жаппай саяси қуғын-сүргінге ұшырағандарға, Чернобыль АЭС-ындағы апат салдарын жоюға қатысқандарға және Семей ядролық сынақ полигонының жұмыс істеу нәтижесінен иондық сәуленің әсеріне ұшырағандарға медициналық көмек көрсету

Медицинское обслуживание инвалидов и участников Отечественной войны,

воинов- интернационалистов, членов семей погибших военнослужащих, реабилитированных жертв массовых политических репрессий, лиц принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, подвергшихся ионизирующему излучению от деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона………………………………………………………

14

116IV. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖЕЛІСІ

IV. СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ…………………………………………………………………………….

Денсаулық сақтау ұйымдарының желісі

Сеть организаций здравоохранения ......................................…………………………………………………15

123
Санитарлық-эпидемиологиялық ұйымдар саны

Число санитарно-эпидемиологических организаций.…………………………………………………………15-1

148
Медициналық ұйымдардың құрамына кіретін зертханалар

Лаборатории, входящие в состав медицинских организаций ………………………………………………..15-2

149
Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар

Лечебно-профилактические организации сельских районов…………………………………………………


15-3

150

Амбулаториялық-емханалық ұйымдардың жоспарлы қуаттылығы (бір маусымда келушілер саны)

Плановая мощность амбулаторно-поликлинических организаций

(число посещений в смену)……………………………………………………………………………………..

16


151
Халыққа көрсетілетін амбулаториялық-емханалық көмек

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению………………………………………………………….17

151
2013 жылғы алғашқы дәрігерлік- санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың қызметі

Деятельность медицинских организации,оказывающих первичную медико-санитарную

помощь за 2013 год ……………………………………………………………………………………………...


17-1

152
2013 жылғы алғашқы дәрігерлік-санитарлық көмек көрсететін амбулаториялық-емханалық ұйымдардың қызметі

Деятельность самостоятельных амбулаторно-поликлинических организации,оказывающих первичную

медико- санитарную помощь за 2013 год............................................................................................................


17-2

153
2013 жылғы ауруханалық ұйымдардағы алғашқы көмек көрсететін амбулаториялық -емханалық бөлімдердің қызметі

Деятельность амбулаторно-поликлинических отделений, входящих в состав больничных организаций и оказывающих первичную медико-санитарную помощь за 2013 год…………………………………………17-3

154
2013 жылғы алғашқы дәрігерлік- санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың

қызметі (барлығы)

Деятельность медицинских организации,оказывающих первичную медико-санитарную

помощь за 2013 год (всего)……………………………………………………………………………………...17-4

155
2013 жылғы алғашқы дәрігерлік- санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың

қызметі (ауыл)

Деятельность медицинских организации,оказывающих первичную медико-санитарную

помощь за 2013 год (село)………………………………………………………………………………………17-5

156
2013 жылғы алғашқы дәрігерлік- санитарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың

қызметі (жекеменшік)

Деятельность медицинских организации,оказывающих первичную медико-санитарную

помощь за 2013 год (частный) ………………………………………………………………………………….17-6

158
Халыққа стоматологиялық көмек көрсету

Стоматологическая помощь населению………………………………………………......................................18

160
Халықты сауықтыру

Санация населения………………………………………………………………………………………………18-1

160
Тіс протездеу

Зубопротезирование……………………………………………………………………………………………..18-2

161
Жедел медициналық жәрдем

Скорая медицинская помощь …………………………………………………………………………………..19

161
V. КАДРЛАР

V. КАДРЫ………………………………………………………………………………………………………


Медицина кадрлары

Медицинские кадры …………………………………………………………………………………………….20

167
Халықтың негізгі мамандықтардың орта медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілуі

Обеспеченность населения средним медперсоналом основных специальностей…………………………..21

172
Жекеменшік ұйымдардағы медицина кадрлары

Медицинские кадры частных медицинских структур………………………………………………………..22

174
Халықтың негізгі мамандықтардың дәрігерлерімен қамтамасыз етілуі

Обеспеченность населения врачами основных специальностей ….…………………………………………23

174
Дәрігерлік кадрлармен толықтырылу

Укомплектованность врачебными кадрами .......................................................................................................24

188
VI. ТӨСЕК-ОРЫН ҚОРЫ

VI. КОЕЧНЫЙ ФОНД…………………………………………………………………………………………


Төсек-орын қоры және халықтың төсек-орындармен қамтамасыз етілуі

Коечный фонд и обеспеченность населения койками………………………………………………………...25

191
Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі

Объем помощи, оказываемой больничными организациями ..………………………………………………26

193
Ұйымдардың түрі бойынша төсек-орындарда өткізілген жылдық орташа күн саны

Среднее число дней занятости койки в году по типам организаций…………………………………………27

195
Төсек-орын бейіндері бойынша төсек-орындарда өткізілген жылдық орташа күн саны

Среднее число дней занятости койки в году по профилям коек ......................................................................28

198

Жекелеген аурулар бойынша стационардан емделіп шыққан сырқаттардың өткізген орташа күн ұзақтығы мен өлім-жітім коэффициенттері

Средняя длительность лечения выписанных больных из стационара по отдельным заболеваниям и летальность ................................................………………………………………………………………………29

201
Сырқаттардың облыстар бойынша стационарда өткізген орташа күн ұзақтығы мен өлім-жітім коэффициенті

Средняя длительность лечения выписанных больных из стационара и летальность в разрезе

областей..................................................................................................................................................................


30

203
Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны және төсек-орын айналымы

Оборот койки и среднее число дней пребывания больного на койке……………………………………….31

204
Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   131
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет