5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет10/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

Сабақ беру әдістері: Лекциялық, практикалық сабақтарда жағдаяттарды талдау, рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, қарым-қатынасты анықтайтын жаттығулар және аутотренинг пен релаксация, жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (топтық жұмыс, өзара оқыту сабағы, джик-со, концептуалды таблица), ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, мәселелік оқыту әдістері пайдаланылады. СӨОЖБ сабақтарда әлеуметтік-психологиялық тренингтер, психодиагностикалық, психокоррекциялық және психотерапиялық әдістер қолданылады.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар, тренингтік оқу дәрісханасы («Өзін-өзі тану» кабинеті).
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Пәннің коды: TZhTA 3301

Пәннің типі: Кәсіптік пән, міндетті компонент

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Өмірзақова Ә,М.- п.ғ.м., оқытушы

Курстың мақсаты:

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, психология және адам дамуы, жалпы психология, психология мамандығына кіріспе, педагогикалық мамандыққа кіріспе

Курстың/пәннің мазмұны: адамдардың өмір іс-әрекетінің педагогикалық аспектілеріне студенттердің зейінін аудару, педагогикалық процесте тұлғаның өзінің тиімді дами алуын мүмкіндіктерін ұйымдастыруда педагогикалық білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Государственная программа развития образования в РК до 2010.

2. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высшая школа, 1990.

3. Педагогика.Оқулық, Алматы, 2005.-364б.

4. Пидкасистый П.И. Педагогика. М: 2001.

5. Подласый И.П. Педагогика. – М.,2001.

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998.

7. Хан.Н.Н. Сотрудничество в педагогическом процессе школы. – Алматы, 1997.

8. Харламов И.Ф. педагогика – Минск 2002.

9. Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. – Алма Ата: Мектеп, 1984.10. Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса. – Алматы. 2005.

Сабақ беру әдістері: Мәселелік оқыту, миға шабуыл, дамыта оқыту технологиясы.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Мектептегі психологиялық қызмет

Пәннің коды: MPsK1207

Пәннің типі: Базалық пән, таңдау компоненті

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Әмзеева Г. – педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы

Курстың мақсаты: Білім беру мекемелеріндегі психологиялық қызметті ұйымдастырудың ғылыми-практикалық негіздерімен таныстыру болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Психологиялық мамандыққа кіріспе, жалпы психология, даму психологиясы, әлеуметтік психология, психологиялық менеджмент.

Курстың/пәннің мазмұны: Мектептегі психологиялық қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздеу. Психологиялық және педагогикалық қызметтің типтік ережесі. Қазақстан Республикасы бiлiм беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет ережесi. Мектеп психологы қызметінің құжаттар құрылымы. Мектеп психологы жұмыстарын жоспарлау. Педагог-психологтың негізгі есепке алу және есеп беру құжаттары. Психологиялық кеңес беру. Мүмкіндігі шектеулі балалармен психокоррекциялық жұмыстарды ұйымдастыру. Жеткіншектердің девиантты мінез-құлқына психокоррекция жұмыстары. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың агрессиялық мінез – құлқы және оны жою жолдары. Психологтың кәсіби іс-әрекетіндегі рефлексияның дамуы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Практикалық психологияның теориялық-әдістемелік негіздері. Оқу құралы/ Бапаева М.Қ., Бапаева С.Т. - Алматы, 2006 – 160 бет.

 2. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М.,1995. – 163 стр.

 3. Абрамова Г.С. Психологическая служба школы. - М.,1994.- 169стр.

 4. Педагог-психологтың есепке алу және есеп беру құжаттары»

 5. Аударып құрастырған: Жақсылықова Г.Т. - Қызылорда – 2006.- 169бет.

 6. Абрамова Г.С. ВВедение в практическую психологию. – Брест, 1993.- 159 стр.

 7. Качунс.С Р. Основы психологического консультирование. -М,1999. – 216стр.

 8. Хрестоматия по психологическому консультированию. Составитель Сапарова И.А., - Алматы, 2004. – 245 стр.

Сабақ беру әдістері: Лекциялық, практикалық сабақтарда жағдаяттарды талдау, рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, қарым-қатынасты анықтайтын жаттығулар және аутотренинг пен релаксация, жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (топтық жұмыс, өзара оқыту сабағы, джик-со, концептуалды таблица), ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, мәселелік оқыту әдістері пайдаланылады. СӨОЖБ сабақтарда әлеуметтік-психологиялық тренингтер, психодиагностикалық, психокоррекциялық және психотерапиялық әдістер қолданылады.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар, тренингтік оқу дәрісханасы («Өзін-өзі тану» кабинеті).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Эксперименттік психология

Пәннің коды: EPs1301

Пәннің типі: Базалық пән, таңдау компоненті

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Скендірова А. – педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы

Курстың мақсаты: Психологиядағы зерттеу әдістерінің психологиялық табиғатын, эмпирикалық мәліметтерді алу процедурасының жалпы сипатымен студенттерді оқытып үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Жалпы психология, психология мамандығына кіріспе, қарым-қатынас психологиясы.

Курстың/пәннің мазмұны: Эксперименттік психология пәні педагогика және психология бөлімінің студенттеріне арналған. Бұл курс теориялық білімдерді практикада қолдануға дағдылану негізерін қарастырады. Эксперименттік психология курсын оқи отырып, студент негізгі психологиялық пәндерден алған білімдерін тереңдетеді және толықтарады. Сонымен бірге, кәсіби білімдерге деген ептіліктер мен дағдыларды қалыптастырады.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Анастази А. Психологическое тестирование. М.-1997

2. Готсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.-1982

3. Дружинин В.П. Эксперименттік психология. М.-1997

4. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную

психологию личности. М.Просв.-1985

5. Практикум по общей и экспериментальной психологии. С-П, М.-2002,Под. ред. Крылова А.А., Маничева С.А.

6. Поль Фресс, Жан Пиаже. Экспериментальная психология. М.-19757. Куликов Л.В. Введение в психологическое исследование. Сп.-1999

Сабақ беру әдістері: Лекциялық, практикалық сабақтарда жағдаяттарды талдау, рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, қарым-қатынасты анықтайтын жаттығулар және аутотренинг пен релаксация, жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (топтық жұмыс, өзара оқыту сабағы, джик-со, концептуалды таблица), ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, мәселелік оқыту әдістері пайдаланылады. СӨОЖБ сабақтарда әлеуметтік-психологиялық тренингтер, психодиагностикалық, психокоррекциялық және психотерапиялық әдістер қолданылады.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар, тренингтік оқу дәрісханасы («Өзін-өзі тану» кабинеті).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Психология және адам дамуы

Пәннің коды: PAD 1204

Пәннің типі: Базалық пән, таңдау компоненті

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Утегенов Ж.М.. – психология ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Фундаменталды және психологиялық түсініктердің негізінде адам тұлғасы мен іс-әрекеттеріне тұтас көзқарастарды қалыптастыру. Психикалық процестердің заңдылықтары мен адамның қасиеттері туралы білімдер негізінде жастардың әрекеттері мен мінез-құлықтарына саналы түрде талдай жасай білу дағдыларын дамыту. Адам дамуын психологиялық негіздеу.

Деректемелері/Пререквизиттері: психология мамандығына кіріспе, әлеуметтану, экология және тұрақты даму

Курстың/пәннің мазмұны: Психология және адам дамуы курсын оқып үйрену студенттерге теориялық қор меңгеру бағытында оқылған дәрістерден тұрады. Чат-сабақтар арнайы психологиялық зерттеу әдістері мен байқаулар негізінде ие болған теориялық білімдерді практикалық тұрғыдан үйрену біліктілігі мен дағдысын бекітуді өзінің мақсаты етіп қояды. Өзіндік жұмыстардың орындалуы курстың маңызды тақырыптары мен тоерияларын терең де берік меңгеруге ықпал етуі тиіс. Студенттер білім, іскерлік және дағдыларын қорытынды бақылау, жеке аттестациялау, өзіндік жұмыстары негізінде іске асырады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Жалпы психологияға кіріспе. Жауапты редакторы психология ғылымдарының докторы, профессор С.М. Жақыпов. Алматы, «Қазақ университеті», 2007 ж.

 2. Маклаков И.Н. Общая психология.-СПб: Питер, 2003

 3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии-СПб.: Питер,1999 г.

 4. Немов Р.С. Психология: учебник для студ. Высших уч.еб. заведений: В3-х кн.Кн.1: Общие основы психологи.-2-е изд.-М.: Владос, 1998

 5. Грэйс Крайг Психология развития. Москва-Санкт-Петербург-Нижний Новгород-Воронеж-Ростов на Дону-Екатеренбург- Самара-Киев-Хорьков-Минск,2003 г.

 6. Педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы. Редакциясын басқарған профессор А.В. Петровскийй (Аудармашылар: Қ.Қойбағаров, Д.Мади, Р. Шаймерденов). Мектеп баспасы, 1987

Сабақ беру әдістері: Лекциялық, практикалық сабақтарда жағдаяттарды талдау, рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, қарым-қатынасты анықтайтын жаттығулар және аутотренинг пен релаксация, жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (топтық жұмыс, өзара оқыту сабағы, джик-со, концептуалды таблица), ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, мәселелік оқыту әдістері пайдаланылады. СӨОЖБ сабақтарда әлеуметтік-психологиялық тренингтер, психодиагностикалық, психокоррекциялық және психотерапиялық әдістер қолданылады.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар, тренингтік оқу дәрісханасы («Өзін-өзі тану» кабинеті).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе

Пәннің коды: PMK1201

Пәннің типі: Базалық пән, міндетті компоненті

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 1 KZ кредиті = 2 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Утегенов Ж.М.. – психология ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: мамандыққа даярлау,болашақ мұғалімдерді педагогикалық даярлау, қарқынды кәсіби өзіндік анықталуға мүмкіндік беретін таңдаған мамандық туралы теориялық және эмпирикалық білімдермен қамтамасыз ету.

Деректемелері/Пререквизиттері: психология мамандығына кіріспе, әлеуметтану, экология және тұрақты даму

Курстың/пәннің мазмұны: бірінші курс студенттерінің кәсіби бағдарын, ғылыми-зерттеу жұмыстарға қызығушылықтарын және психология саласында өзіндік анықталу деңгейін жоғарылату, өмірлік әрекеттерде психолог қызметінің маңыздылығын терең түсіндіру, психологиялық мамандықтардың көпмәнділігін, олардың түрлері мен типтерімен таныстыру,

болашақ педагогика –психология бакалаврының педагогикалық қызметінің міндеттерімен таныстыру.Ұсынылатын әдебиет:

 1. Жалпы психологияға кіріспе. Оқу құралы. Жауапты редакторы пс.ғ.к. профессор С.М.Жақыпов. Алматы «Қазақ университетіт», 2007 ж.

 2. Гальперин П.Я. Введение в психологию.- М., 1996

 3. Гамезо М.И., Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.,1996

 4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в специальность психология.- М., 2003

 5. Годфруа Ж. Что такое психология? В2 т.-М.,1992

 6. Карандашев А.Н. Введение в профессию: психология.- М., 2003

 7. Олпорт Г. Психология личности.- М.,1982

 8. Немов. Р.С. Психология. Кн.1 М.1995

Сабақ беру әдістері: Лекциялық, практикалық сабақтарда жағдаяттарды талдау, рөлдік ойындар, іскерлік ойындар, қарым-қатынасты анықтайтын жаттығулар және аутотренинг пен релаксация, жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (топтық жұмыс, өзара оқыту сабағы, джик-со, концептуалды таблица), ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы, мәселелік оқыту әдістері пайдаланылады. СӨОЖБ сабақтарда әлеуметтік-психологиялық тренингтер, психодиагностикалық, психокоррекциялық және психотерапиялық әдістер қолданылады.

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Интерактивті тақта, компьютерлік сыныптар, кітапхана қоры, электронды оқулықтар, тренингтік оқу дәрісханасы («Өзін-өзі тану» кабинеті).

5В010600 – «Музыкалық білім» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В010600 – «Музыкалық білім» мамандығы бойынша бітірген түлекке музыкалық білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат

Бағдарламаларға қабылдау жөніндегі талаптар: өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меңгеруі және т.б.

Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/ оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Білім алушыны интеллектуалдық тұрғыда дамыту, музыкалық білім беру саласы бойынша құзіретті мамандарды тәрбиелеу.

5В010600 – «Музыкалық білім» мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын аяқтаған соң магистратурада білім алуды жалғастырып, магистр академиялық дәрежесін алуға мүмкіндігі бар.Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы- 129 кредит + 6 кредит (іс-тәжірибе) + 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестация) - (ECTS-219 кредит)Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
Жалпы білім пәндері –кредит

33

50
Міндетті компонент

33

50

КТ 1101

Қазақстан тарихы

3
Inf 1102

Информатика

3
OKN 1103

Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері

2
Ale 1104

Әлеуметтану

2
Etd 1105

Экология және тұрақты даму

2
K(O)Т 1106

Қазақ (орыс) тілі

6
Sht 1107

Шетел тілі

6
ETN 2107

Экономикалық теория негіздері

2
KN 2108

Құқық негіздері

2
Saya 2109

Саясаттану

2
Fil 2110

Философия

3Базалық пәндер

64

96
Міндетті компонент

20

30

PMK 1201

Педагогикалық мамандыққа кіріспе

1
Ped 2202

Педагогика

3
Etn 2203

Этнопедагогика

2
PAD 1204

Психология және адам дамуы

3
OOT 2205

Өзін-өзі тану

2
ZhEFMG 2206

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гимназиясы

2
KK (O)T 3207

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2
KBshT 3208

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2
MPOA 3209

Музыканы оқыту әдістемесі

3Таңдау компоненті

44

66

NTN 1201

1. Музыка теориясының негіздері

2
MTP 1201

2. Музыка теориясының практикумы

GPN 2202

1. Гармония

2
GGPN 2202

2. Шығармаларды гармонизациялау практикумы

Sol 1/2 203

1. Сольфеджио

6
NMOMD 1/2 203

2. Ноталық мәтінде оқу және музыкалық диктант

KMT 3204

1. Қазақ музыкасының тарихы

3
KMA 3204

2. Қазақ музыка әдебиеті

AMT 3205

1. Әлем музыкасының тарихы

3
ShMT 3205

2. Шетел музыкасының тарихы

NMA 1/2/3/ 206

1. Негізгі музыкалық аспап

10
AMA 1/2/3/ 206

2.Халық музыкалық аспаптарында ойнау

HKHZhZhP1/2/3/4207


1. Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы

8
HP 1/2/3/4 207

2. Хор класы

HD 1/2/3/4 208

1. Хорды дирижерлау және хор шығармаларын әрлендіру

8
HDP 1/2/3/4 208

2. Хор шығармасымен жұмыс жасаудың практикумы

ZZhUN 4209

1. Музыка мұғалімінің әдіснамалық мәдениеті

2
MMAM 4209

2. Зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру негіздері
Кәсіби пәндер

32

48
Міндетті компонент

5

8

TGTMA 3301

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2
MMOSh 4302

Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі

3Таңдау компоненті

27

41

KMPZh 2301

1. Қазіргі музыкалық педагогикалық жүйе

2
КМBВ 2301

2. Қазақстандағы музыкалық білім беру

МBBР 4302

1. Музыкалық білім берудің психологиясы

МMAM 4302

2. Музыка мұғалімінің әдіснамалық мәдениеті

2

5
MMMIT 2/3 303

1. Музыка мұғалімі және музыкалық инновациялық технологиялары

MSKTK 2/3 303

2. Музыка сабақтарында компьютерлік-технологиялар қолдану

5
MShT 4304

1. Музыкалық шығармаларды талдау

3
MF 4304

2. Музыкалық формалар

KMA 1/2/3 305

1. Қосымша музыкалық аспап

3
KAMAS 1/2/3 305

2. Қосымша аспапта мектеп әндерін сүйемелдеу

SOT 3/4 306

1. Концертмейстерлік класс

3
KTMK 3/4 306

2. Концертмейстерлік дағдыларды қалыптастыру.

MRShShP 3307

1. Мектеп репертуарымен жұмыс жасау практикумы

3
MVHUP 3307

2. Мектептегі вокал-хор ұйымдастыру практикумы

DKV 1/2 308

1. Вокал класы

3
ODKV 1/2 308

2. Сахнада ән орындау шеберлігі

ZhF 2/3 309

1. Жалпы фортепиано

3
FAMAS 2/3 309

2. Фортепиано аспабында мектеп әндерін сүйемелдеу
Жалпы кредит саны

129

194

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет