5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет13/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41

Курстың мақсаты: Саясаттың басты мақсаты – адам, қоғам және мемлекет арасындағы үйлесімділікті іздеу. Саясат – қоғам, мемлкет және әрбір азаматтың тіршілігінің негізгі. Әсіресе саясаттың ролі мен маңызы қоғамның негізгі құндылықтары мен идеалдырының өзгеріске ұшыраған, өтпелі тарихи кезеңдерінде ерекше мәнге ие болады.

Деректемелер/Пререквизиттері: Әлеуметтану, философия

Курстың/пәннің мазмұны: Саясаттану ғылым ретінде. Саяси ғылымдардың негізгі кезеңдері мен қалыптасуы. Қоғамның саяси жүйесі. Саяси режимдер. Саяси партиялар мен қоғамдық- саяси қозғалыстар. Саяси идеология, оның саясаттағы рөлі. Саяси сана мен мәдениет. Саяси әлеуметтену. Адам- саясаттың субъектісі ретінде. Әлеуметтік- этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты. Саяси шиеленістер. Саяси қызмет. Қазіргі замандағы Қазақстанның саяси дамуы. Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Саясаттану негіздері. Қуандық Е. С. Оқу құралы. - Алматы «Дәуір»

2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жарғы, 2005

3. Саясаттануға кіріспе. Мұстафин Т.Т. – Алматы, 1994.Сабақ беру әдістері: дәріс, практикалық сабақтар, проблемалық оқыту әдісі, контекстік оқыту, түсіндірмелі-иллюстративті әдіс, репродуктивті әдіс, зерттеу әдісі.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша,орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, материалдық база: машина-трактор паркі,электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, виртуальды зертхана, зертханалық жабдықтар.
Базалық пәндер

Міндетті пәндер - 9 кредит (ECTS 14)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогика

Пәннің коды: Ped 2202

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Нугманова Х. - педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор

Курстың мақсаты: Болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық құзырлығын қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық пәндер: философия, тарих, әлеуметтану, мәдениеттану, экономика.

Курстың/пәннің мазмұны: -педагогиканыњ теориялық-әдіснамалық негізі бойынша;

теория мен тєжірибедегі тұтас педагогикалық процесс бойынша; тұтас педагогикалық процесті басқару бойынша, сонымен қатар студенттер төмендегідей іскерлікті меңгеруі тиіс; тұтас педагогикалық процесті таратудың технологиялары бойынша.Ұсынылатын әдебиет:

1. Государственная программа развития образования в РК до 2010.

2. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высшая школа, 1990.

3. Педагогика.Оқулық, Алматы, 2005.-364б.

4. Пидкасистый П.И. Педагогика. М: 2001.

5. Подласый И.П. Педагогика. – М.,2001.

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998.

7. Хан.Н.Н. Сотрудничество в педагогическом процессе школы. – Алматы, 1997.

8. Харламов И.Ф. педагогика – Минск 2002.

9. Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. – Алма Ата: Мектеп, 1984.10. Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса. – Алматы. 2005.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Этнопедагогика

Пәннің коды: Etn 2203

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Архабаева Б.А. – магистр-оқытушы

Курстың мақсаты: студенттердің ұлттық сана-сезімі мен қазақ халық этносымен тарихына, мәдениеті мен дәстүрлеріне, дәстүрлі халықтық педагогикалық мәдениетке деген біртұтас көзқарасын қалыптастырып, оларды этнопедагогика, қазақ этнопедагогикасының ғылыми негіздері туралы білімдер жүйесімен қаруландыру.

Деректемелері/Пререквизиттері:

Курстың/пәннің мазмұны: Болашақ мамандарды халықтық педагогика, халықтық тәрбие жүйесімен ғылыми негізде таныстыру; Этнопедагогикалық білім, іскерлік дағдыларын жетілдіру; Қазақ этнопедагогикасы материалдарын мектеп талабына сай тұтас педагогикалық процесте кешенді пайдалану іскерліктерін қалыптастыру; Қазақ этнопедагогикасы саласындағы ғылыми зерттеулермен, озық тәжірибелермен таныстыру

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Әбілов З., Қалиев Қ. «Этнопедагогика» Алматы, 2006 ж.

 2. Қалиев С.Қ. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы.-А: Рауан, 1998.

 3. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы: І том/Құр. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев.-А: Рауан, 1994.

 4. Оршыбеков Ы. Қазақ халық творчествосындағы азаматтық тәрбие. Алматы: Қазақстан, 1997.

 5. Қоянбаев Ж.К. Педагогика. – Алматы, 2001.

 6. Әбілова З. Ә. Этнопедагогика. – Алматы, 1997.

 7. Табылдиев Ә. Қазақ этнопедагогикасы. – Алматы: Санат,2001.

 8. Табылдиев Ә. Этнопедагогикалық оқылымдар.-Алматы: Білім,2005.

 9. Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тәлім-тәрбиесі:оқу құралы–Алматы: Санат,1995

 10. Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері-Алматы:Әл-Фараби 1995.

 11. Құрсабаев Мұхамедрахим. Қазақ-нама. Этнопед-шығармалар жинағы Астана, 2008.- 504 б.

 12. Жұмабаев М.Педагогика. –Алматы,1992

 13. Меңжанова Э.. Мектепке дейінгі педагогика.-Алматы,1992

 14. Ұзақбаева. С.А.Балаларға эстетикалық тәрбие берудегі халық дәстүрі.-Алматы,1990

 15. Ұзақбаева С.А..Тамыры терең тәрбие.-Алматы: Білім,1995.

 16. Ұзақбаева С.А..Өміршең өнер өрісі.-Алматы:Мектеп,1988

 17. Арғынбаев Х. Қазақ отбасы. –Алматы,1996

 18. Базарбаев Ж., Ж.Нұсқабаев, т.б.Инабат //Әдептану оқу құралы.-Алматы,1995

 19. Бахтиярова Г.Р. Халық тағылымы-тәрбие қайнары.-Алматы: Ғылым, 2002.

 20. Қазақ халқының салт-дәстүрі /Құраст. С.Қалиев, М.Оразаев, М.Смайылова.-Алматы,1994

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өзін-өзі тану

Пәннің коды: OOT 2205

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Успанов З. - педагогика ғылымдарының кандидаты, акад.доцент

Курстың мақсаты: болашақ мамандардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың өзін және қоршаған ортаны бағалай білу қабілетін дамыту.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Философия, Мәдениеттану, Саясаттану, Әлеуметтану

Курстың/пәннің мазмұны: Студенттердің өзін-өзі тануы мен шығармашылық өзін - өзі іске асыру қажеттілігін дамыту; Әлемнің тұтастық картинасын қалыптастыру, жалпы адамзаттық құндылықтардың мәнін түсінуіне көмектесу; Оқу, өмірлік және кәсіби жағдаяттарда адамгершілік сезімін қалыптастыру

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. – Алматы: Жалын. 1990. – 128бет.

 2. Абай. Қара сөздер. Поэмалар. – Алматы: Ел.1993.

 3. Ақиқатты тани біл... Ғибрат толғамдары/құраст.А.Сейтақов. – Алматы, 2004. – 320бет.

 4. Алтаев Ж.т.б. Философия және мәдениеттану: Оқу құралы. – Алматы: Литера, 2001.272бет.

 5. Асылов Ұ., Нұсқабайұлы Ж.Әдеп: инабаттық дәстүрлері. Оқу құралы. – Алматы: Рауан, 1998 – 272 132-140б.

 6. Ауыл кешені көңілді – Алматы: Қайнар, 1993.

 7. Әлісбаев Ш. Данышпандық субстанциясы. Алматы: Жалын., 19902.

 8. Әуезов М. Абай жолы.

 9. Әрін Ә. Маздақ. Өлеңдер поэмалар. – Алматы: Курсив, 2007 200бет.

 10. Бағаев Е.Ұ. Саумал дала. Жыр кітабы. – Алматы: Жазушы, 2004. – 312бет.

 11. Әдебиет танытқышы. Шығармалары. – Алматы, «Жазушы», 1989, 294бет.

 12. Бақтияр Тайжан/»Егемен Қазақстан» 01.05.07.

 13. Бұлқышев Баубек. Заман біздікі: Проза мен поэзия.-Алматы: Атамұра, 2003.-192бет.

 14. Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері (монография). Алматы: Әл-Фараби баспасы, 1995-461бет.

 15. Даналардан шыққан сөз: нақыл жинағы. /Жинап, құраст.,ауд.Ұ.Асылов.-Алматы: Мектеп, 1987. – 383бет.

 16. Екімыңжылдық дала жыры. /Бас ред. Ә.Нысанбаев. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 2000. – 752бет.

 17. Есенқарақызы Х. Ай туады бозарып: Өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 2004. – 192бет.

 18. Есімбекұлы Т. «Алматы ақшамы» 09.08.07.

 19. Жарықбаев Қ. Жантануға кіріспе. Хрестоматия. Алматы: 2005.-192бет.

 20. Жұбанов А. Құрманғазы. Алматы: Өлке, 2006. – 416бет.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы

Пәннің коды: ZhRFMG 2206

Пәннің типі: Базалық, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Абдраманова Г.Б. – б.ғ.к., оқытушы

Курстың мақсаты: бастауыш сыныптарда оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда бала ағзасының жасқа сай құрылысымен қызмет ерекшеліктерін, оларға қойылатын талаптар жөнінде білімді қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму

Курстың/пәннің мазмұны: «Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы» пәні, оның мақсаты мен міндеттері. Адам ағзасының өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары. Жүйке жүйесінің физиологиясы. Жұлын, оның құрылысы, қызметі және дамуы. Ми, оның бөлімдері. Электроэнцефаллограмма. Жоғары дәрежелі жүйке әрекеті. И.М.Сеченов пен И.П.Павлавтың Ж.Ж. әрекеті туралы ілімдері. Шартты және шартсыз рефлекстер, олардың айырмашылықтары және пайда болуына қажетті жағдайлар. Анализаторлар. Ағзадағы зат және энергия алмасу. Әртүрлі жас кезеңдердегі балалардың тамақтану нормасы, күн режимі. Қан құрамы, қан тамырлар жүйесі. Иммунитет. Жүрек,оның құрылысы. Бала жүрегінің жас кезеңдерге сай ерекшеліктері. ЭКГ. Балалардың жасына байланысты тыныс алу ерекшеліктері. Ас қорыту жүйесі. Сыртқа шығару жүйесі. Бүйректің құрылысы. Тірек-қимыл жүйесі. Тері, оның құрылысы. Балалар аурулары туралы түсінік.Аурулардың алдын алу және болдырмау шаралары.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Алиакбарова. З.М.Мектеп жасындағы балалардың анатомия, физиология және мектеп гигиенасының негіздері. – Алматы. РБК,1993.

2.Алиакбарова З.М.. Мектеп гигиенасының негіздері .-Алматы.АЛМУ,1985.

3.Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н.. Руководство к лаб-ным занятиям по общей и возрастной физиологии. М: Просвещение,1997.

4.Ермалаев Ю.А.. Возрастная физиология. М.В.Ш. 1985.

5.Хрипкова А.Г., Антропова М.В.. Возрастная физиология и школьная гигиена.- М,: Провещение,1991.6. Смирнов В.С. Нейрофизиология и ВНД детей и подростков.- М,:Акадеимя, 2000.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Базалық пәндер

Таңдау компонент - 12 кредит (ECTS 18)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Гармония

Пәннің коды: Gar 2202

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Макашева М. – педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Музыка сабағынан беретін жан-жақты білімді ұстазды даярлауда гармония пәні өз үлесін қосады. Қандай да бір көркем ойды білдіруде қолданылатын гармониялық тілін үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Музыка теориясының негіздері, сольфеджио, хор класы.

Курстың/пәннің мазмұны: Гармония пәнін меңгеру үшін оның заңдылықтарын мен қасиеттерін игеріп, форма, фактура, метроритм, әуен және басқа да музыкалық тілдің компонеттерімен байланыстыра қарау қажет. Шығарманың пайда болып қалыптасуы процесіндегі музыкалық ойдың дамуы және бейненің жасалу мағынасын түсіну қажет. Музыка маманының шығарманы құрап тұрған барлық амал-тәсілдің жиынтығы нақтылы жете түсінуі үшін оның негізгі теориялық заңдылықтарын оқып, үйреніп, нақтылы прақтикалық жаттығуларжасалу керек. Берілген мелодияны гармонизациялау, секвенцияларды, мелодияларды, тіркестіреді фортепианода ойнау, музыканы гармониялық талдау сияақты жаттығулар жасалуы тиіс. Гармония пәнінің көздейтіні – студенттердің музыкалық және жалпы ой-өрісі кеңейтіп, кәсіби, ғылыми-эстетикалық және музыкалық ойының өсіп жетілуін дамыту болып табылады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Дубовский И. Учебник гармонии.

 2. Алексеев В. Задачи по гармонии.

 3. Сақи Қ. Гармония.

 4. Мюллер Т. Гармония. М, 1982.ж.

 5. Мясоедов А. Учебник по гармонии. М, 1983. Ж.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сольфеджио

Пәннің коды: Sol 1/ 2/3/ 203

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Шакирова М. - оқытушы

Курстың мақсаты: Сольфеджио курсының негізгі мақсаты студенттердің есту қабілетін дамыту. Сонымен қатар педагогикалық тәсілдерді үйрену арқылы жалпы білім беретін мектептерде, педагогикалық училищелерде сольфеджиодан сабақ беруге қажетті тәжірибе жинақтау көзделеді.

Деректемелері/Пререквизиттері: Курсты меңгеруде студенттерде жақсы музыкалық қабілеттің болуы (есту, есте сақтау т.б)

Курстың/пәннің мазмұны: Сольфеджио пәні музыкалық педагогика факультетіндегі музыкалық, теориялық пәндер циклы ішінде аса маңызды орын алады. Сольфеджионы оқытудың мақсаты-студенттердің дыбыстарды есту, дыбыстардың жоғары-төмендігін, метрикалық, құрылыстық естілу дәрежесін, музыканы жадына тоқу қабілетін дамыту. Мұның бәрі- музыканы кәсіптік түрде қабылдауға керекті шарттар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Калмыков, Фридкин Г. Сольфеджио 1 гол.

 2. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио

 3. Ладухин Н. Сольфеджио

 4. Жусубалиев Б. Сольфеджио

 5. Музыкальные диктанты

6. Бекхожина Т: Қазақтың 200 әні.

7. Біржан: Әндер жинағы.

8. Ахан Сері: Әндер жинағы.


 1. Жаяу Мұса: Әндер жинағы.

 2. Способин И. Сольфеджио 2-3х голосие

 3. Биркенгоф А. Интонируемые упражнения на занятиях сольфеджио

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Негізгі музыкалық аспап

Пәннің коды: NMA /1/2/3/ 206

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредит саны: 4 KZ кредиті = 6 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Жақсылыкова Б. - аға оқытушы

Курстың мақсаты:

студенттердің бойында орындаушылық дағдылар мен біліктерді қалыптастыра отырып, түрлі бағыттар, жанрлар, формалар, стильдерде жазылған шығармаларады біріктіре отырып, орындаушылық репертуарды меңгерту, орындаушылық мәдениетін, кәсіби шеберлігін қалыптастыру.Деректемелері/Пререквизиттері:

музыка теориясынынң негіздері, сольфеджио, мектеп әндерін сүйемелдеу; концертмейстерлік класс, қосымша аспап.Курстың/пәннің мазмұны:

Негізгі музыкалық аспап пәнінің құрылымы жалғаулы бөліктерден тұрады. Олар: мұғаліммен бірге жеке практикалық жұмыс; үй жұмысы; студенттерді шығармашылық қызметке баулу; орындаушылық практика.Ұсынылатын әдебиет:

Басурманов Самоучитель игре на баяне

Альфред Мирек.Школа игры на аккордеоне.

Хрестоматия педагогического репертуара.5кл.

Ошлаков Қ. Школа игры на баяне.

Тұяқбаев Д., Гайсин А. Прогрессивная школа игры на баяне.

Говорушко И. Легкие пьесы для баяна.

Этюды для баяна.вып.10.

Лондонов Н.Школа игры на баяне.

Азарий Иванов. Школа игры на баяне.Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы

Пәннің коды: НКHZhZhP 1/2/3/4 207

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Әбдібекова О. - аға оқытушы

Курстың мақсаты: Қүрама хор курсының мақсаты студенттердің музыкалық кабілетін арттыру, музыкалық ой- өрісін кеңейту. Студенттердің хорда ән салу шеберліктерімен дағдыларын, қалыптастыру, сондай-ақ, хормен жұмыс істеу әдістерін игеру, дидактикалық принциптермен ән айту кезінде адам организімінде жүретін психофизиологиялық процесті меңгеру.

Деректемелері/Пререквизиттері: студенттің музыкалық қабілеті

Курстың/пәннің мазмұны: 1 курстың хоры – оқу-үйренудің алғашқы негізі десе болады. Хордың концерттік бағдарламасы жылына екі-үш академиялық концертпен шектелген. Дайындықтан неғұрлым жақсы өткен студенттерге оқу жылының соңында педагогтік бақылау мен хорға дирижерлық етіп, басшылық жасау мүмкіндігі берілуі мүмкін.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Менің Қазақстаным. Муз. М. Маңғытаев 6/4 1. Несжатая полоса. Муз. П. Чеснокова

 2. Би күйі. Халық әні, өңд. Б.Байқадамов 6/8

 3. Домбыраға қол соқпа. Сөзі Абайдікі. Хорға өңд. М. Сағатов

 4. Ты прекрасна о Родина наша. Хор из оперы «Навуходоносор» муз. Дж Верди

 5. Сәлем, саған. Муз. Д. Ботпаев 3/2

 6. Ақтабан шұбырынды орат. «Ғасырлар үні» муз. С. Мухамеджанов

 7. Хор. «Біржан-Сара» операсынан. Муз. М. Төлебаев

 8. Хор девушек из оп. «Князь Игорь» муз. П. Бородина

 9. Ордабасы. Муз. А. Алмағамбетов 7/8

 10. Жалғыз емен. Муз. Ғ. Жұбанова

 11. Тоғай арасында. Муз. М. Төлебаев. Хорға өңд. А. Молодов

 12. Су тасушы қыз. Муз. Б. Байқадамов

 13. Кыдырбаева К. Хор әдебиеті. Алматы, 2003

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Хорды дирижерлау және хор шығармаларын әрлендіру

Пәннің коды: HDHShA 1/2/3/4 208

Пәннің типі: Базалық, элективті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Маңғытбаева Р.З. - аға оқытушы

Курстың мақсаты: Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеуге назар аудара отырып, музыка педагогикалық факультетіндегі вокалды хор өнерінің барлық саласынан білімдер және оларды өз шәкірттеріне толыққанды жеткізе алатын музыка мұғалімін даярлау.

Деректемелері/Пререквизиттері: студенттің музыкалық қабілеті

Курстың/пәннің мазмұны: Пәннен мемлекеттік емтихан тапсырылады. Пәнді меңгеруге барысында хор партитураларын оқу курсы өтіледі және жұмыс жасауда тиімді қолдану жолдары қарастырылады. Хор дирижерлау пәнінің бағдарламасына мектеп репертуары, халық әндері, сонымен қатар дүние жүзілік хор өнеріндегі шығармалары алынады.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Жұбанов А., Хамиди Л. «Абай» операсы

2. Молодов А.В. Хорға арналған шығармалар

3. Щелков Н.В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур

4. Красотин Е.В. Хрестоматия по дирижированию хором. Выпуск 1

5. Красотин Е.В. Хрестоматия по дирижированию хором. Выпуск 2.Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Кәсіби.

Таңдау пәндері – 8 кредит (ECTS 12)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қосымша музыкалық аспап

Пәннің коды: KMA 1/2/3 305

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 1 KZ кредиті = 2 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Палымбетова А. - оқытушы

Курстың мақсаты:

студенттердің бойында орындаушылық дағдылар мен біліктерді қалыптастыра отырып, түрлі бағыттар, жанрлар, формалар, стильдерде жазылған шығармаларды біріктіре отырып, орындаушылық репертуарды меңгерту, орындаушылық мәдениетін арттыру .Деректемелері/Пререквизиттері:

музыка теориясының негіздері, сольфеджио, негізгі музыкалық аспап;Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет