5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет21/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) -Саясаттың басты мақсаты – адам, қоғам және мемлекет арасындағы үйлесімділікті іздеу. Саясат – қоғам, мемлкет және әрбір азаматтың тіршілігінің негізгі. Әсіресе саясаттың ролі мен маңызы қоғамның негізгі құндылықтары мен идеалдырының өзгеріске ұшыраған, өтпелі тарихи кезеңдерінде ерекше мәнге ие болады. Саясаттану саяси процестерді суреттеп, түсіндіріп, оның дамуының бағыттарына болжам жасаумен қатар ол кәсіпкер, жартылай кәсіпкер, әсіресе маман емес саясаткерлерге қажетті білім береді. Адамдарды жауапты азаматтық міндеттерін атқаруға дайындайды. Саяси идеялар мен нормаларды, әдет-ғұрыптарды, саяси ақпараттар мен білімді кеңінен таратуға үлкен ықпал жасайды. Қоғамның рухани және интеллектуалдық жағынан жаңарып, әлеуметтік және гуманитарлық құндылықтарын қайта қарап қалыптастыруда, саясаттану ғылымының өзектілігі даусыз. Қазіргі қоғамның саяси шындығын шынайы түрде ашу саясаттанудың басты мағынасы болып табылады. Саясаттану пәні біздің ұстанып отырған оқу бағдарламасына сай студенттерге қоғамның саяси қатынасы, саяси сана, қоғамды біртұтас жүйе ретінде сақтау және т.б. сұрақтарға жауап береді. Саясаттану курсы саяси терминдердің ана тілімізде көрініс табуына және демократиялық саяси білімнің жаңа жүйесін қалыптастыруға ықпал ететіні анық. Егеменді, демократиялық, құқықтық мемлекет құру жағдайында саяси ғылымдарды оқып үйренудің маңызы зор болып табылады.

Деректемелер/пререквизиттері: Қазақстан тарихы, философия, мәдениеттану, әлеуметтану, құқық негіздері.

Курстың/пәннің мазмұны - Саясаттану ғылым ретінде. Саясаттану пәні, мақсаттары мен міндеттері. Саясаттанудың әдістері мен қызметтері. Саяси ғылымының дамуының негізгі кезеңдері. Әлемдегі саяси ойлардың дамуының негізгі кезеңдері.. Қазақстандағы саяси ойлардың дамуы. Қазіргі жағдайдағы Қазақстандағы саяси ойлардың негізгі жағдайы. Саясат қоғамдық өмір жүйесінде. Саясат және оның қалыптасуы. Саясаттың қызметі. Саясаттың қоғам өмірінің басқа да салаларымен байланысы. Билік саяси феномен ретінде. Билік ұғымы және оның тұжырымдамалары. Биліктің түрлері мен қызметі. Қазақстан Республикасындағы билік пен оппозицияның қарым-қатынасы. Этносаясат. Этнос пен ұлт түсінігі, қоғамдағы ұлтаралық және этносаралық қатынастар. Ұлттық саясат мемлекеттік саясаттың маңызды құрамдас бөлімі ретінде. Қазақстандағы қазіргі этносаяси процесстер. Қоғамның саяси жүйесі. Саяси жүйе түсінігі. Саяси жүйенің құрылымы мен қызметі. Саяси жүйенің типологиясы. ҚР саяси жүйенің даму мәселелері. Мемлекет және азаматтық қоғам. Мемлекеттің қалыптасуы мен маңызы. Мемлекеттің типтері мен оның қызметі. Азаматтық қоғам түсінігі. Әлеуметтік және құқықтық мемлекет түсініктері. ҚР азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет қалыптасу мәселелері. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар. Саяси партия мен қоғамдық қозғалыстардың ұғымы. Саяси партиялардың типологиясы мен қызметтері. Саяси жүйенің ұғымы. Қазақстандағы қазіргі саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың орны. Саяси режимдер. Саяси режимдердің ұғымы мен типтері. Тоталитаризм мен авторитаризмнің орны мен негізгі белгілері. Демократияның орны мен ерекшеліктері. ҚР демократияландырудың негізгі кезеңдері. Саяси процесс. Саяси процесстің ұғымы мен оның типтері. Саяси процесстің ұйымдастырылуы. ҚР саяси процесстердің ерекшеліктері. Саяси идеология және саяси сана. Саяси сананың негізгі белгілері мен орны. Саяси идеологияның қызметтері. Саяси идеологияның негізгі типтері. Саяси мәдениет және саяси әлеуметтенуі. Саяси мәдениеттің ұғымы мен қызметі. Саяси әлеуметтенудің ұғымы. ҚР әлеуметтену мәселелері мен саяси мәдениеттің ерекшеліктері. Саяси элита мен саяси көшбасшылық. Саяси элита ұғымы, қызметі және жіктелуі. Саяси көшбасшылық ұғымы мен типологиясы. ҚР саяси көшбасшылық институты мен саяси элиталары. Саяси технологиялар. Саяси технологияларының маңызы, құрылымы мен типтері. Саяси талдаудың маңызы мен әдістері. Саяси шешімдердің ұғымы. Сайлау жүйесінің ұғымы мен типтері. Саяси болжамдау. Саяси болжамдаудың ұғымы. Саяси болжамдаудың әдістері, типтері мен қызметтері. Қазіргі Қазақстандағы саяси болжамдаудың мәселелері. Дүниежүзілік саясат және халықаралық қатынастар. Дүниежүзілік саясат пен халықаралық қатынастар жүйесі мен ұғымы. Халықаралық қатынастардың типтері мен түрлері. Халықаралық саяси институттар мен олардың қызметтері. Қазіргі кездегі ҚР сыртқы саясаты. Қазіргі заманның жаһандық мәселелері. Қазіргі кездегі жаһандық мәселелерінің ұғымы мен типтері. Жаһандық мәселелерін шешудегі халықаралық ынтымақтастық. Қазіргі жаһандық мәселелері жүйесіндегі Қазақстан. Қазақстанның қазіргі кездегі саяси дамуы. Егеменді Қазақстанның қалыптасуының негізгі кезеңдері. Қазақстанның саяси дамуы мен саяси реформаларының ерекшеліктері. ҚР мемлекеттік идеологиясы мен ұлттық идеясын қалыптастыру мәселелері.

Ұсынылатын әдебиет

Негізгі әдебиеттер:

 1. Саясаттану негіздері. Қуандық Е. С. Оқу құралы. - Алматы «Дәуір», 2005.

 2. Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жарғы, 2005.

 3. Саясаттануға кіріспе. Мұстафин Т.Т. – Алматы, 1994.

 4. Политология. Нысанбаев А.Н. – Алматы, 1998.

 5. Политология. Энциклопедический словарь. – Москва, 1993.

 6. Политология в схемах и комментариях: учебное пособие / под ред. А.С.Тургаева, А.Е.Хренова. - СПб: Питер, 2005.

 7. Политология: Курс лекций / М.Н.Марченко, О.Э.Лейст, Е.А.Воротилин и др.; Под ред. М.Н.Марченко.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗЕРЦАЛО, 2000.

 8. Политология: Словарь-справочник / М.А.Василик, М.С.Вершинин и др. - М.: Гардарики, 2000.

 9. Политология: Учебн. пособие / Сост. и отв. ред. А.А.Радугин. - 2-е изд., доп.. - М.: Центр, 2003.

 10. Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. - М.: Гардарики, 2000.

 11. Политология: Учебник для студ. вузов / В.Н.Лавриненко, А.С.Гречин, В.Ю.Дорошенко; Под ред. В.Н.Лавриненко. - М.: ЮНИТИ, 2000.

 12. Политология: Учебник для студ. вузов / Под ред. В.Н.Лавриненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002.

 13. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студ. вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2001.

 14. Пугачев В.П. Политология / В.П.Пугачев. - Филол. об-во "Слово": Эксмо, 2003.

 15. Политология. Курс лекции. Белов Г.А. – М.: ЧеРо, 1997.

 16. Политология. Учебник для вузов. Нысанбаев А. – Алматы: Ақыл кітабы, 1998.

 17. Партиялар, партиялық жүйе тарихы және қазіргі кезең: Оқу құралы. Иманбекова Б.И.– Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004. 24-бет

 18. Политические партии Казахстана. Алматы 2004.

 19. Қазақстандық азаматтық қоғам: қазіргі жағдайы мен келешегі. Мұсатаев С.Ш. – Алматы, 2007.

 20. Казахстанская политическая энциклопедия / Центр политических исследований; КазГНУ имени Аль-Фараби, кафедра политологии – Алматы, Қазақстан даму институты, 1998.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы // Егемен Қазақстан 2008 жыл.

 2. Н.А. Назарбаев Стратегия становления и развития как суверенного государства

 3. Қазақстан Республикасы Конституциясы. А., 1995

 4. Қазақстан Республикасы Конституциясының түсіндірме өздігі. А., 1995

 5. Жамбылов Д., Бабақұлов Б. Саяси терминдер төркіні. // Ақиқат, 1997. №1, 5, 6

 6. Көшімов Д. Саясат және мәдениет // Парасат, 1995. № 4.

 7. Мұстафин Т. Назхан К. Саясаттанудың негізгі ұғымдары. // Ақиқат,1992. № 6

 8. Мұстафин Т. Назхан К. Саясаттанудың негізгі ұғымдары. // Ақиқат,1994. № 2

 9. Жамбылов Д. Демократия – қоғамның қозғаушы күші // Саясат, 1997. № 6

 10. Нугманова К.Д. Политическое измерение гражданского общества. – Алматы, 2003. 129-130 б.

 11. Қазақстан Республикасында көппартиялық жүйенің қалыптасу ерекшеліктері // Саясат, 2007, №3. – 18-20 бб.

 12. Қазақстандық партиялардың сайлау үрдісіне қатысуының заңдық негіздері // Саясат, 2007, №4. – 4-6 бб.

 13. Гражданское общество и государство: проблемы институциональных отношений // Политическое развитие Казахстана на новом этапе реформ. Материалы международной научно-практической конференции в рамках восьмих мустафинских политологических чтений. – Алматы, 2007.

 14. Развитие политической системы Казахстана в свете новых конституционных реформ // «Новый этап демократизации Казахстана – ускоренное развитие свободного демократического общества» Материалы международной научно-практической конференции 30 мая, 2007 г. – Алматы, 2007.

 15. Азаматтық қоғам және партиялық жүйе дилемасы: Қазақстан Республикасының мысалында // Вестник КазНПУ, 2008, №2

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, презентация, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Философия.

Пәннің коды - Fil2111

Пәннің типі – базалық, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Оспанов Б., оқытушы-магистр.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) – студенттің теориялық ойлау мен талдау қабілетін жетілдіру, шешен сөйлеу дағдысын қалыптастыруына, қоғам мен адам өмірінің мәні мен шындығын, даму бағдары мен бағытын тануына ықпал ету.

Деректемелер/пререквизиттері: Қазақстан тарихы, жалпы тарих, адам және қоғам.

Курстың/пәннің мазмұны: Ôèëîñîôèÿ ä¾íèåòàíûìûíûң áið ôîðìàñû ðåòiíäå. Áîëìûñ, îíûң ì¸íi, ò¾ðëåði. Ìàòåðèÿ, îíûң äåңãåéëåði, ¼ìið ñ¾ðó ôîðìàëàðû ìåí ò¸ñiëäåði. Ñàíà, îíûң ò¾ðëåði ìåí ôîðìàëàðû. Òàíûì, ò¾ðëåði ìåí äåңãåéëåði. Äèàëåêòèêà, îíûң êàòåãîðèÿëàðû ìåí çàңäàðû. ²½íäûëûº, îíûң ò¾ðëåði ìåí èåðàðõèÿñû æ¸íå æàòòàíóû. Àäàì ôèëîñîôèÿñû. ²î¹àì ôèëîñîôèÿñû. Òàáè¹àò ôèëîñîôèÿñû. ±ûëûì ôèëîñîôèÿñû. Òàðèõ ôèëîñîôèÿñû.

Ұсынылатын әдебиет:

1 Ôèëîñîôèÿ. Êiøiáåêîâ Ä. Àëìàòû, 2002 æ.

2 Ôèëîñîôèÿ. °áiøåâ ². Àëìàòû, 1999 æ.

3 Ôèëîñîôèÿ. Ò½ð¹ûíáàåâ.² Àëìàòû, 2001æ.

4 Ôèëîñîôèÿ òàðèõû. Àëòàé Æ., ²àñàáåê À. Àëìàòû, 1999æ.

5 ²ûñºàøà ôèëîñîôèÿ òàðèõû. Íûñàíáàåâ °., °áæàíîâ .Àëìàòû, 1998æ.

6. Ô¸ëñàôà òàðèõû. ±.Åñiì. Àëìàòû, 2000.

7. Õ¸êiì Àáàé. ±.Åñiì. Àëìàòû, 1996.

8. Àáàé ä¾íèåòàíûìû ìåí ôèëîñîôèÿñû. Àëìàòû, 1996.

9. ²àçຠäàëàñûíûң æ½ëäûçäàðû. Äåðáiñàëèåâ °. Àëìàòû, 1995.

10. ²àçຠäàëàñûíûң îéøûëäàðû. Ì.Îðûíáåêîâ. Àëìàòû, 1995.

11. °ëåóìåòòiê ôèëîñîôèÿ. Õðåñòîìàòèÿ. Àëìàòû, 1996.

12. Ôèëîñîôèÿ æ¸íå ì¸äåíèåòòàíó. Àëìàòû, 1998.

13. Àáó íàñûð Àëü Ôàðàáè. ²àñûìæàíîâ À. Ìîñêâà, 1982.

14. Ìèðîâîççðåí÷åñêèé ñèíêðåòèçì êàçàõîâ. Àêàòàåâ Ñ. Àëìàòû, 1994.

15.Àíòîëîãèÿ ìèðîâîé ôèëîñîôèè. Òîì 1-4. Ìîñêâà, 1972.Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, презентация, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогика.

Пәннің коды - Ped2201

Пәннің типі – базалық, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Бекмурзаева Р., оқытушы.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - адамдардың өмір іс-әрекетінің педагогикалық аспектілеріне студенттердің зейін аудару, педагогикалық процесті тұлғаның өзінің тиімді дами алуын мүмкін ететіндей ұйымдастыруда педагогикалық білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру.

Деректемелер/пререквизиттері: Гуманитарлық, әлеуметтік-эконмикалық пәндер:философия, тарих, әлеуметтану, саясаттану, экономика, мәдениеттану. Фундаменталды педагогикалық пәндер: педагогика мамандығына кіріспе.

Курстың/пәннің мазмұны: Педагогиканың теориялық - әдіснамалық негіздері. Педагогика ғылымының дамуы. Педагогика пәні және оның негізгі ұғымдары. Педагогика ғылымының жүйесі, оның басқа ғылымдар жүйесімен байланысы. Педагогиканың зерттеу әдістері. Педагогикалық ойлардың даму тарихы. Педагогика ғылымының негізін салушы – Я.А.Коменский.Кеңестік педагогиканың қалыптасып, дамуы. Тәрбиенің адамгершілік, гуманистік негізін алушы шығыс ойшылдары. Қазақ ағартушыларының педагогикалық ойлары. Жеке тұлғаны қалыптастырудағы даму мен тәрбиенің сабақтастығы. Жеке тұлға туралы туралы түсінік. Жеке адам дамуы мен қалыптасуы жөніндегі теориялық көзқарастар. Жеке тұлғаның қалыптасуы және дамуына ықпал жасайтын негізгі факторлар.Тұлға дамуындағы іс әрекеттің ролі. Баланың жас және дара ерекшелігін оқу тәрбие процесінде есепке алу. Оқушылардың жас ерекшеліктерін кезеңдеу. Акселерация. Бастауыш сынып жасындағы баланың ерекшелігі мен оның дамуы. Жасөспірім шақ және оның ерекшеліктері. Жоғары сынып оқушылары балаларына педагогикалық сипаттама. Жеке тұлғаның өзіндік ерекшеліктері және оның педагогикалық процесте ескерілуі. Тұтас педагогикалық процесс – педагогика пәні және мұғалім іс - әрекетінің объектісі. Педагогикалық процесс мұғалім іс - әрекетінің объектісі ретінде. Тұтас педагогикалық процестің белгілері, сапалары және өзіндік сипаттары. Қарама – қайшылық педагогикалық процестің қозғаушы күші. Педагогикалық процестің заңдары мен заңдылықтары. Педагогикалық процестің заңдылықтары, оларға сипаттама. Педагогикалық процестің құрылымдық компоненттері. Педагогикалық процестегі тұлғааралық қатынастар.Тәрбиенің мақсаты, әлеуметтік келісім. Педагогикалық ой пікір тарихындағы тәрбие мақсатының проблемасы. Тәрбие және жеке тұлғаны әлеуметтендіру. Тәрбие кеңістігіндегі қоғамдық мәдениет. Дүниетаным жеке тұлғаны қалыптастырудың өзегі ретінде. Дүниетанымның мәні және оның құрылымдық компоненттері. Дүниетанымның философиялық негіздері. Оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудың жолдары. Тұтас педагогикалық процестегі тәрбиенің мазмұны. Тәрбиенің мақсаты, міндеті, мазмұны. Тәрбие процесінің ерекшеліктері. Тәрбиенің түрлері, оларға сипаттама. Тұтас педагогикалық процесте тәрбиенің формалары мен әдістер жүйесі. Тәрбиенің формалары мен әдістері туралы түсінік. Тәрбие әдістерін топтастыру. Тәрбие әдістеріне сипаттама. Педагогикалық процестегі мұғалім мен балалар ұжымының өзара ықпалдастығы мен өзара байланысы. Балалар ұжымы әлеуметтік ортаның құрамдас бөлігі. Балалар ұжымын қалыптастыру кезеңдері. Ұжымдық іс әрекеттегі педагог пен оқушылардың өзара әрекеттері. Сыныптағы тәрбие жүйесі. Тәрбие жүйесі және сынып жетекшісінің міндеттері. Сынып жетекшісінің қызметтері; Оқушылардың сыныптағы іс әрекетін ұйымдастыру. Отбасы тәрбиесінің негіздері. Отбасы тәрбиесі, оның құқықтық негіздері. Отбасының тәрбие жұмысын ұйымдастырудың теориялық негіздері. Мектеп пен отбасының әрекеттестігі. Тұтас педагогикалық процестегі оқыту. Оқыту процесінің мәні, мақсаты және қызметтері. Оқыту процесінің құрылымы. Оқыту түрлері, оқытудың қозғаушы күштері. Оқытудың заңдылықтары мен принциптері. Оқушылардың танымдық іс әрекеттерінің ерекшеліктері. Қазіргі мектепте білім беру мазмұны. Білім беру және оның мазмұны туралы жалпы ұғым. Білім беру мазмұнының компоненттеріне сипаттама. Білім беру мазмұнын анықтайтын құжаттар, оларға сипаттама. Оқытуды ұйымдастыру формалары. Қазіргі сабақ. Оқыту формаларының педагогика ғылымындағы даму тарихы. Тұтас педагогикалық процесте оқушылардың оқу – танымдық әрекеті және оларды ұйымдастыру формалары; Сабақтың жіктемесі және құрылымы. Мұғалімнің сабаққа дайындығы, сабаққа талдау жасау. Оқыту әдістері, оларға сипаттама. Оқыту әдістері, оларға сипаттама; Дидактикалық оқыту әдістерінің көп түрлілігі, оны топтау; Шетелдердегі мектептердегі оқыту әдістері және олардың жетістіктерін тиімді пайдалану мүмкіндіктері. Оқушылардың ұжымдық танымдық іс - әрекеттерінің ұйымдастырушылық – педагогикалық негіздері. Оқушылардың ұжымдық таным әрекетінің мәні, түрлері, ұйымдастыру формалары; Оқу белсенді топтарының жұмысы; Топтық жұмыстарды ұйымдастыру. Тұтас педагогикалық процестегі оқу – тәрбие жұмысының нәтижесін есепке алу мен бағалау.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

 1. ҚР Конституциясы А. «Қазақстан», 1995ж.

 2. ҚР «Білім туралы» Заңы А., «Баспа», 2007.

 3. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан - 2030» Қазақстан халқына жолдауы, 1997ж.

 4. Педагогика. Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет. Дәрістер курсы. – Алматы. «Нұрлы әлем», 2003.

 5. Ж.Б.Қоянбаев, Г.М.Қоянбаев Педагогика. – Алматы, 2000ж.

 6. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. – Алматы, 2004.

 7. Әбенбаев С. Тәрбие териясы мен әдістемесі. – Алматы. «Дарын» 2004.

 8. Бондаревская Е.В. Воспитания как возраждения гражданина, человека культуры и нравственности. – Ростов на Дону, 1994.

 9. Бодалев А.А. Личность и общения. М., 1983.

 10. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека. М., 1988.

 11. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М. «Владос Пресс» 2002.

 12. Қалиев С., Майғаранова Ш., т.б. Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. – Алматы. «РБК», 1999.

 13. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.

 14. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996ж.

 15. Н.В.Бордовская, Реан А.А. Педагогика П., 2001г.

 16. Алтынсарин Ы. Таңдамалы пед. мұралары. – А., 1991ж.

 17. Коменский А.Я. Ұлы дидактика А., 1993ж.

 18. Ю.К.Бабанский Педагогика М., 1983ж.

 19. Ильина Т.А. Педагогика., 1963.

 20. Т.Сабыров «Оқыту теориясы»., Алматы, 1995ж.

 21. Қоянбаев Ж. Балаларды отбасында тәрбиелеу. Алматы. 1977.

 22. Майғаранова Ш. Мектеп оқушыларын рухани дамыту мәселелері. – Алматы. «Ғылым», ғылыми баспа орталығы, 2002.

 23. Лепешев Д.В. Педагогическая игровая программа «Дар». – Щучинск. – 2004.

 24. А. Мальев . Основания педагогики. С-П 1984 г.

Қосымша әдебиеттер:

 1. К.Д.Ушинский Толық шығармалар жинағы., 1957.

 2. Н.К.Крупская Таңдамалы педагогикалық шығармалар. М., 1957.

 3. А.С.Макаренко Шығармалар., Алматы, 1957.

 4. В.А.Сухомлинский Шығармалар., М., 1962.

 5. Шаталов В.Ф. Точка опоры., М., 1978.

 6. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников., М., 1978.

 7. Л.С.Выготский Изб. педагогические исследования. М., 1956.

 8. М.Жұмабаев Педагогика Алматы., 1993.

 9. И.П.Песталоций. Изб. педагогические произв. М., Педагогика – 1981.

 10. Л.В.Занков Шығармалар., М., 1958.

 11. С.Б.Абджаппарова, Г.К.Ахметова Основы кредитной системы обучения в Казахстане, Алматы, 2004.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, презентация, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ және орыс тілдері

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта, бай кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Этнопедагогика.

Пәннің коды - Etn2203

Пәннің типі – базалық, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Майгельдиева Ш.М., п.ғ.д., профессор.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) студенттерді халықтық педагогиканың негізгі идеялары және тәжірибелерімен таныстыру және оларды қазіргі оқу-тәрбие процесінде шығармашылықпен қолдана алу біліктері мен дағдыларын қалыптастыру;

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогика, Мәдениеттану, Қазақстан тарихы, Педагогика тарихы, Тәрбие теориясы.

Курстың/пәннің мазмұны: «Адамзат тарихындағы мектептер мен педагогикалық ой-пікірдің дамуы», «Мектеп педагогикасы» сондай-ақ бірнеше арнайы курстар мен тәжірибелердің әр қилы түрлері секілді біртұтас ортаға біріктірілген, оқу жылдары бойынша өтілетін бірқатар әлеуметтік-гуманитарлық пәндер мен педагогикалық цикл тақырыптарын оқытып үйретеді.

Ұсынылатын әдебиет:

Христова Е.Л. Народная педагогика: историографические и теоретико-методологические проблемы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1988.

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974.

3. Кожахметова К.Ж. Казахская этнопедагогика: методология, теория, практика. – Алматы: Гылым, 1998.

4. Этническая педагогика /Под ред. В.А. Пятина и др. – Астрахань, 1995.

5. Әбілова З.А., Қалиева К.М. Этнопедагогика. – Алматы, 1999.6. Жарықбаев Қ.Б. , Қалиев С. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. Алматы, 1994.

Сабақ беру әдістері: тест

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интернет, интерактивті тақта
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өзін-өзі тану

Пәннің коды - ООТ2205

Пәннің типі – базалық, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Успанова З.У., академ.доцент.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): болашақ мамандардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың өзін және қоршаған ортаны бағалай білу қабілетін дамыту.

Деректемелер/пререквизиттері: Қазақстан тарихы, философия, этика, мәдениеттану, педагогика, психология, дінтану.

Курстың/пәннің мазмұны - Студенттік өмір-қайталанбас сәт. Менің жан дүнием. Менің жүрек қалауым. Болашақ бүгіннен басталады. Адам тарих ағымында. Тілдесу мәдениеті. Өзара түсіністік және достык. Ата-ананың қара шаңырағы. Махаббат шуағы. Махаббат-ер жүректің үрдісі. Мен және Сен. Рухани келісім. Қазақстан-біздің ортақ мекеніміз. Біз-Жер шарының ұрпағымыз. Әлемді қайырымдылықпен сақтайық. Байлық пен кедейлік туралы диалог. Қазіргі бұқаралық мәдениет және жеке тұлған. Замандастарымыз-мақтанышымыз. Еркін болу құқығы. Табиғат әлемі. Өнердің таңғажайып күші. Айналаңа көз салсаң. Шығармашылық қуанышы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Абай. Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ: Өлеңдер. – Алматы: Жалын. 1990. – 128бет.

 2. Абай. Қара сөздер. Поэмалар. – Алматы: Ел.1993.

 3. Ақиқатты тани біл... Ғибрат толғамдары/құраст.А.Сейтақов. – Алматы, 2004. – 320бет.

 4. Алтаев Ж.т.б. Философия және мәдениеттану: Оқу құралы. – Алматы: Литера, 2001.272бет.

 5. Асылов Ұ., Нұсқабайұлы Ж.Әдеп: инабаттық дәстүрлері. Оқу құралы. – Алматы: Рауан, 1998 – 272 132-140б.

 6. Ауыл кешені көңілді – Алматы: Қайнар, 1993.

 7. Әлісбаев Ш. Данышпандық субстанциясы. Алматы: Жалын., 19902.

 8. Әуезов М. Абай жолы.

 9. Әрін Ә. Маздақ. Өлеңдер поэмалар. – Алматы: Курсив, 2007 200бет.

 10. Бағаев Е.Ұ. Саумал дала. Жыр кітабы. – Алматы: Жазушы, 2004. – 312бет.

 11. Әдебиет танытқышы. Шығармалары. – Алматы, «Жазушы», 1989, 294бет.

 12. Бақтияр Тайжан/»Егемен Қазақстан» 01.05.07.

 13. Бұлқышев Баубек. Заман біздікі: Проза мен поэзия.-Алматы: Атамұра, 2003.-192бет.

 14. Ғаббасов С. Халық педагогикасының негіздері (монография). Алматы: Әл-Фараби баспасы, 1995-461бет.

 15. Даналардан шыққан сөз: нақыл жинағы. /Жинап, құраст.,ауд.Ұ.Асылов.-Алматы: Мектеп, 1987. – 383бет.

 16. Екімыңжылдық дала жыры. /Бас ред. Ә.Нысанбаев. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 2000. – 752бет.

 17. Есенқарақызы Х. Ай туады бозарып: Өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 2004. – 192бет.

 18. Есімбекұлы Т. «Алматы ақшамы» 09.08.07.

 19. Жарықбаев Қ. Жантануға кіріспе. Хрестоматия. Алматы: 2005.-192бет.

 20. Жұбанов А. Құрманғазы. Алматы: Өлке, 2006. – 416бет.

 21. Күмісжан Байжан./ «Егемен Қазақстан» 24.01.07.

 22. Қадырбаев Н. «Егемен Қазақстан» 28.07.06

 23. Қазақ мақал-мәтелдері /Құраст.М.Аққозин. – Алматы: Қазақстан, 1990. 288бет.

 24. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия /Бас ред. Б.Аяған. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 2004. – 696бет.

 25. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы: Бірінші том/Ред алқасы. –Алматы, Рауан, 1994.-320бет.

 26. Мақатаев М. Өлеңдер, поэмалар – Алматы: Жазушы, 1982. Т.1.

 27. Мырзабеков К. Менің мұңым – махаббат. Өлеңдер мен поэмалар. – Алматы: Атамұра, 2003. – 192бет.

 28. Нұртөре Ж. «Егемен Қазақстан»

 29. Ниязбеков М. Біз қалай туамыз? Алматы: Өнер, 1992, 48бет.

 30. Оңғарсынова Ф. Дауа. Өлеңдер. – Алматы: Атамұра, 2002. – 288бет.

 31. Өлеңім-өмірім. Алматы: Білім, 2004. – 376бет.

 32. Психология Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық: Қазақтың психологиялық ой-пікірлері. 10-том/жетекшісі-акад.Ә.Нысанбаев. Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2006.

 33. Сейдімбек А. Аққыз. Повестер мен әңгімелер. – Алматы: Атамұра, 2002. – 288бет.

 34. Тарихи тұлғалар. Танымдық-көпшілік басылым. Алматы. «Алматыкітап» ЖШС, 2005. – 368бет.

 35. Тәтімов М. Әлиев Ж. Дербестігіміз – демографияда: - Алматы: Жеті жарғы, 1999.-264бет.

 36. Шаханұлы М. Таңдамалы жырлар. Алматы. – 1992.

 37. Шаханов М. Эверестке шығу. Өлеңдер, балладалар, поэмалар. Алматы: Атамұра, 2003ж.

 38. Энциклопедия для детей. Том 18. Человек. Ч.З.Духовный мир человека /под ред. Е.Ананьева, Т.Каширина. – М.: Аванта, 2004.

 39. Успанова З.У. Өзін-өзі бағалау және « Мен» тұжырымдамасы. Қызылорда: Тұмар, 2009.

 40. Махабат әуендері ( «Өзін-өзі тану» пәнінің өлеңдер жинағы). Алматы, 2004.

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет