5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет24/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41

Қосымша әдебиет:


 1. Четверухин Н.Ф. Методы геометрических построений. – М., Учпедгиз, 1952.

 2. Аргунов Б.И., Артемьев А.К., Федин Н.К. Методические указания к курсу элементарной геометрии (геометрия и геометрические построение). –М., Учпедгиз, 1959.

 3. Г.И.Саранцев. Решаем задачи на геометрические преобразования. «Столетие». Москва, 1997.

14. Г.Ақпанбеков. Сызба геометрия. Геометрия элементтері. «Мектеп», 1998.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта, интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Сфералық геометрия

Пәннің коды - SG3207

Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 5 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Серікбаева В.Е., п.ғ.к., профессор.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Сфералық геометрияның сфера бетіндегі геометриялық фигураларды зерттеп, планиметрия сияқты жазықтықта жатқан геометриялық фигуралардың қасиеттеріне арналған жаттығулар қарастыру. Сфераның қимасын салу. Эйлер үшбұрыштары. Сфералық үшбұрыштардың жазықтықтағы үшбұрыштардан көптеген өзгеше қасиеттерін ашып қарастыру. Сферада жылжыту арқылы беттескен сфералық үшбұрыштар өзара тең болатындығы туралы теореманы дәлелдеу.

Деректемелер/пререквизиттері: Евклидтік геометрия, биевклидтік геометрия, Лобачевский геометриясы мен Риман геометриясы. Сфералық геометрияны Евклидтік геометриямен салыстыра оқыту.

Курстың/пәннің мазмұны: Сфералық геометрияның негізгі ұғымдары. Сфералық геометрияның негізгі құрылымы. Скаляр, векторлар, тензорлар. Сфералық геометрияның координаттық жүйесі. Сфералық геометрияның негізгі формулалары. Сферадағы түзулер, кесінділер, ара қашықтықтар мен бұрыштар. Сфералық үшбұрыштар олардың қасиеттері. Сфералық үшбұрыштың биссектрисасы, медианасы мен биіктіктері. Сферадағы Пифагор теоремасы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Алексеевский Д. В., Винберг Э. Б., Солодовников А. С. Геометрия пространств постоянной кривизны. В кн.: Итоги науки и техники. Современные проблемы математики. Фундаментальные направления. М.:

ИНИТИ, 1988. Т. 29. С. 1-146.

2. Берже М. Геометрия. Пер. с франц., в 2 т. М.: Мир, 1984. Том II, часть V: Внутренняя геометрия сферы, гиперболическая геометрия, пространство сфер.

3. Степанов Н. Н. Сферическая тригонометрия. Л.-М., 1948.

4. Шафаревич И. Р., Ремизов А. О. Линейная алгебра и геометрия, — Физматлит, Москва, 2009.

5. Александров А. Д., Нецветаев Н. Ю. Геометрия, — Наука, Москва, 1990.

6. Александров П. С. Что такое неэвклидова геометрия, — УРСС, Москва, 2007.

7. Энциклопедия элементарной математики, кн. 4, Геометрия, М., 196З.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта, интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

Пәннің коды - МОТА3210

Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - В.Е.Серікбаева, п.ғ.к., профессор.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - «Математиканы оқытудың теориясы және әдістемесі» курсында студенттерді – болашақ мұғалімдерді орта мектептерде математиканың барлық салаларын оқытуға дайындайды. Осы пән негізінде олар өз мамандығы бойынша қызмет жасау үшін қажетті білімдерін, біліктерін және дағдыларын қалыптастырады.

Бұл курсты меңгеру барысында студент – болашақ математика мұғалімі- мектепте өз бетінше жұмыс істеуге даярланады. Орта мектеп «Алгебра және анализ бастамалыры» және стереометрия курстарының негізгі тақырыптарын оқыту әдістемелерін қарастырады. Сол сабақтарға дайындалуды үйреніп, оқулықтар мен оқу құралдарына талдау жасауды, сабақ жоспарын жазуды, сабақ өткізуді, сабақты талдауды, сыныптан тыс жұмыстарды жүргізуді, т.б. керек білік, дағдыларды қалыптастырады.Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын, ЖОО-да өтілген педагогика, психология, геометрия, алгебра, математикалық анализ, т.б. пәндерді толық меңгеруі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Математикалық талдаудың негіздерін оқыту әдістемесі. Тригонометриялық функцияларды, теңдеулерді, теңсіздіктерді оқыту әдістемесі. Функцияның шегі және үздіксіздік туралы ұғымды еңгізу әдістемесі. Туынды ұғымын еңгізу әдістемесі. Функцияны зерттеуге туындыны қолдану әдістемесі.

Алғашқы функция. Интегралды оқыту методикасы. Қисық сызықты трапецияның ауданы. Дененің көлемі. Дифференциалдық теңдеулерді оқыту әдістемесі.Орта мектепте геометрия курсын оқытудың теориялық негіздері және әдістемесі (стереометрия). Орта мектеп стереометрия курсының алғашқы сабақтарын оқыту әдістемесі. Параллельдік және перпендикулярлықты оқыту әдістемесі. Көпжақтарды және айналу денелерін оқыту әдістемесі. Мектеп стереометрия курсындағы салу есептерін оқыту әдістемесі. Математиканың мектептік курсында ұзындықтарды, аудандарды, көлемдерді оқыту әдістемесі

Ұсынылатын әдебиет

Негізгі әдебиет

 1. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейін білім беруді дамыту тұжырымдамасы / Егемен Қазақстан, 26 желтоқсан, 2003.

 2. Методика обучения геометрии: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / В.А.Гусев и др.; под ред В.А.Гусева.- М., Изд.центр «Академия». – 2004.

 3. Современные основы школьного курса математики: Пособие для студентов педин-тов / Н.Я. Виленкин и др. – М., Просвещение,1980 –240 с.

 4. Колягин Ю.М., Луканкин Г.Л. Основные понятие современного школьного курса математики. – М., 1974 – 382 с.

 5. Методика преподавания математики: Частная методика / Колягин Ю.М. и др.- М., 1977.

 6. Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики: Учеб. пособие для студентов физ.-мат. спец. пед.ин-тов / Е.И.Лященко и др. – М..: Просвещение,1998.- 223с.

 7. Математика курсының Стандарттары, бағдарламалары.

 8. Галицкий М.Л. Углубленное изучени курса алгебры и математического анализа. М.: Просвещение. - 1986 .

 9. Бекбаулиева Ш., т.б. Алгебра және анализге кіріспе. - А., 1991 .

10.Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа, геометрии. - М.: Просвещение. - 1990.

Қосымша әдебиет

 1. Гусев В.А. Сборник задач по геометрии. 5-9 кл.: Учеб.пособие для общеобр.учреждений / В.А.Гусев. – М., ООО «Изд.»Мир и образование».-2005.

 2. Есмұхан. Геометрияны ақпараттық әдіспен оқыту. ИФМ, № 1, 2000.

 3. Вопросы преподавания алгебры и начала анализа в средней школе / Составитель О. Бобнев. М.: Просвещение. - 1982 .

 4. Современные проблемы методики преподавания математики: Сб. статей / Сост. Н.С. Антонов, В.А. Гусев. - М.: Просвещение. - 1985

 5. Виленкин И.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцвурд С.И.. Алгебра и начала математического анализа.- М.: Просвещение. - 1984.

 6. Литвиненко В.Н.. Решение типовых задач по геометрии: 10-11 кл. М.: Просвщение. - 1999.

 7. Геометрия 10 класс поурочные планы. По учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Каданцева и др. Волгоград, 2005.

Сабақ беру әдістері – зерттеушілік әдісі, проблемалап оқыту әдісі, өзіндік білім алу әдісі, ғылыми әдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация және т.б. әдістер), т.б.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта, интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің әдістері

Пәннің коды - ТТShА3210

Пәннің типі - базалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Парменова М.Ж., аға оқытушы.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің кейбір әдістері курсын оқыту болашақ математика мұғалімдердің кәсіптік-педагогикалық дайындығын нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту. Орта мектептегі математика пәндерінің ғылыми негіздерін жан-жақты ашып, математикалық ұғымдарды қалыптастыру мен математикадағы жалпы заңдардың мазмұнын ашып, оны есептер шығаруда тиімді қолдануға дағдыландыру. Негізгі мәселелерді шешуге байланысты студенттер өз пәндерін терең меңгеруі, пәнге аса қызығушылық тудыруы керек.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Элементар функциялар. Элементар функцияға шолу. Дәрежелік, көрсеткіштік, логарифмдік функциялар. Периодты функциялар. Тригонометриялық функция. Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдіктер. Кері тринометриялық функциялар. Теңдеулер. Теңдеулер туралы жалпы мәліметтер. Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Мәндес теңдеулер. Теңдеулер жүйесі. Теңдеулердің графиктік тәсілмен шешу. Бір белгісізді алгебралық теңдеулер. І-ші дєрежелі теңдеулер. ІІ-ші дәрежелі теңдеулер. Жоғары дәрежелі теңдеулер. Бүтін түбірлер. Екі мүшелі теңдеулер. Кері теңдеулер.Иррационал, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер. Әртүрлі теңдеулер. Теңсіздіктер. Сандық және алгебралық теңсіздіктер. Теңсіздіктерді шешу. Теңдеулер шешімдерінің жиыны. Теңсіздіктердің мәндестігі. Теңсіздікті графиктік тәсілмен шешу. Сызықтық теңсіздік. Жоғары дәрежелі теңсіздіктер. Құрамында бөлшек рационал функциялар бар теңсіздіктер. Көрсеткіштік логарифмдік теңсіздіктер. Екі белгісізі бар теңсіздіктер. Теңсіздіктерді интеграл әдісімен шешу.Тригонометриялық теңдеулер және теңсіздіктер. және теңдеулері. Кейбір қосымша мәліметтер.Бір ғана аргументтің функциясына келтіретін функциялар. тригонометриялық теңсіздіктерді шешу әдістері.Тригонометриялық теңдеулерді шешу. Қарапайым тригонометриялық теңсіздіктер. Тригонометриялық теңсіздіктерді қарапайым түрге келтіру тәсілдері.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

 1. Вавилов В.В. и другие. Задачи по математике. Алгебра. М., «Наука», 1987.

 2. В.В. Зайцев, В.В. Рыжков, М.И. Сканави. Элементарная математика. М.. «Наука», 1974.

 3. С.В. Кравцев и другие. Методы решения задач по алгебре.

 4. Е.Ж. Айдос, А.С. Сақабеков. Математика. 1,2 бөлім. А., 1999 ж.

 5. Сборник задач по математике для поступающих во втузы. Под ред. М.И. Сканави. Столетие, Мич, 1977.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Е.С. Кочетков, Е.С. Кочеткова. Алгебра және элементар функциялар. 1 бөлім. А., Мектеп, 1971.

 2. А.П. Киселев. Алгебра. Москва. Учпедгиз, 1956.

Сабақ беру әдістері – зерттеушілік әдісі, проблемалап оқыту әдісі, өзіндік білім алу әдісі, ғылыми әдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация және т.б. әдістер), т.б.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта, интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Пәннің коды - ТZhTA3301

Пәннің типі - кәсіптендіру, міндетті компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Майгельдиева Ш.М., п.ғ.д. профессор.

Курстың мақсаты: Сынып жетекшісі қызметін жүзеге асыру мен ұйымдастыруда тәрбиенің дәстүрлі және қазіргі жаңа технологиялары бойынша болашақ мүәалімдердің теориялық білімді меңгеруі болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Педагогика, Этнопедагогика, Адамзат тарихындағы мектеп және педагогикалық ойдың дамуы.

Курстың/пәннің мазмұны: Тәрбие жұмысының мақсаты, міндеті, мәні туралы, мектеп қоғамының тәрбие жүйесі туралы, сынып жетекші іс-әрекетінің бағыттары мен жүйесі туралы, балалар ұйымының ерекшелігі туралы, тәрбие жұмысының технологиясы мен ұжымдық шығармашылық ісі туралы, оқушылардың тәрбие деңгейінің диагностикасы туралы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. – Алматы “Дарын” 2004.

2. Гликман И.З. Теория и методика воспитания. – М.”Владос Пресс” 2002.

3. Қалиев С., Майгаранова Ш., т.б. Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. – Алматы “РБК” 1999.4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Асадема 2003.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интернет, интерактивті тақта.

Курстың/пәннің/юниттің атауы - Элементар математика

Пәннің коды - ЕМ3302

Пәннің типі - кәсіптендіру, міндетті компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 5 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Т.Аймұратова, аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Элементар математика курсын оқыту болашақ информатика мұғалімдерінің кәсіптік-педагогикалық дайындығын нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту. Орта мектептегі математика пәндерінің ғылыми негіздерін жан-жақты ашып, математикалық ұғымдарды қалыптастыру мен математикадағы жалпы заңдардың мазмұнын ашып, оны есептер шығаруда тиімді қолдануға дағдыландыру. Негізгі мәселелерді шешуге байланысты студенттер өз пәндерін терең меңгеруі, пәнге аса қызығушылық тудыруы керек.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Элементар математика курсы – негізгі математикалық курстарды математиканы оқыту әдістемесімен байланыстыратын аралық буын болып табылады. Бұл курстың негізгі мақсаты болашақта информатика пәнінің мұғалімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, дағдының қалыптасуының негізі, оларды берік те саналы меңгеру болып табылады.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

 1. Вавилов В.В. и другие. Задачи по математике. Алгебра. М., «Наука», 1987.

 2. В.В. Зайцев, В.В. Рыжков, М.И. Сканави. Элементарная математика. М.. «Наука», 1974.

 3. С.В. Кравцев и другие. Методы решения задач по алгебре.

 4. Е.Ж. Айдос, А.С. Сақабеков. Математика. 1,2 бөлім. А., 1999 ж.

 5. Сборник задач по математике для поступающих во втузы. Под ред. М.И. Сканави. Столетие, Мич, 1977.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Е.С. Кочетков, Е.С. Кочеткова. Алгебра және элементар функциялар. 1 бөлім. А., Мектеп, 1971.

 2. А.П. Киселев. Алгебра. Москва. Учпедгиз, 1956.

Сабақ беру әдістері – лекциялық-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интерактивті тақта, интернет).

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интерактивті тақта, интернет, компьютер класы.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Пәннің коды - ITMS3302

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - С.Қ.Меңліқожаева, п.ғ.к., доцент

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Курстың басты мақсаты – студенттердің ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін оқып-үйренуіне көмектесу және статистикалық әдістерді қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері келесі бағыттарды: логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды; өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін математиканың басқа салалары бойынша жеткілікті білім қоры болуы қажет.

Курстың/пәннің мазмұны – «Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика» жалпығылымдық және арнайы пәндерді оқып-үйренуге қажетті фундаментальды пән. Сонымен қатар бұл пән практикада математикалық әдістерді қолдану дағдыларын жетілдірудің ең тиімді құралы.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиет:

1. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. А., 1991.

2. Гнеденко В.Д. Курс теории вероятностей. М., 1965.

3. Гурский. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 1971.

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 1977.

5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М., 1979.

6. Жаңбырбаев Б. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. А., 1988.

Қосымша әдебиеттер:

7. Баврин Б.В. Курс высшей математики. М., 1992.

8. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М., 1974.

9. Солодовников А.С. Теория вероятностей. М., 1983.

10. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Мир, 1967.

Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интернет, интерактивті тақта).

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математикадан пән олимпиадаларына дайындау әдістемесі.

Пәннің коды - MPODA3302

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - С.Қ.Меңліқожаева, п.ғ.к., доцент

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): болашақ мұғалімдерді мектеп оқушыларын математикадан пән олимпиадаларына дайындау жолдары мен талаптарын жүзеге асыруға үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін математиканың басқа салалары бойынша жеткілікті білім қоры болуы қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Білім беру сапасын арттырудың бірден бір жолы – оқушылардың іздену, зерттеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту. Олимпиада есептері мен логикалық есептерді шығару, ғылыми жобалардың тақырыптарын ұсынып, іздеу-зерттеу дағдыларын қалыптастыру, бағыттау.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Н.Я.Виленкин и др. Алгебра и математикалық анализ. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М., «Просвещение», 1990;

2. Е.В.Потоскуев, Л.И.Звавич. Геометрич 11. Учебник для классов с углубленным и профильным изучением математики. М., «Дрофа», 2005.

3. М.Л.Галицкий и др. Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа. Методические рекомендации и дидактические материалы. М., «Просвещение», 1990.Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интернет, интерактивті тақта).

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Сандық әдістер

Пәннің коды - SA3305

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Ғ.Б.Баканов, ф.-м.ғ.д., профессор

Курстың мақсаты: ғылым пен техниканың, экономиканың және жаратылыстану ғылымдарының әртүрлі есептерін сандық әдістермен шешуге үйрету

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет