5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет25/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды толық меңгеру үшін студент математикалық талдау және қарапайым дифференциалдық теңдеулер пәндерінің барлық саласын толық меңгеруі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны – Курсты оқыту барысында қателіктер классификациясы, алгебралық және трансцендентті теңдеулерді шешу, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық әдістері, жай және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерге қойылған шекаралық есептерді шешу әдістері баяндалады.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиет:

 1. Сұлтанғазин Ө.М., Атанбаев С.А. Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы (1-кітап) – Алматы, Білім, 1995.

 2. Сұлтанғазин Ө.М., Атанбаев С.А. Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы (2-кітап) – Алматы, Білім, 1996.

 3. Атанбаев С. Сандық әдістердің алгоритмдері. – Алматы: Университет «Қайнар», 1998.

 4. Атанбаев С. Алгебраның есептеу әдістері. – Алматы, Республикалық баспа кабинеті, 1994.

 5. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М., 1970.

 6. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. –М., 1980.

 7. Самарский А.А. Введение в численные методы. –М., 1982.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. –М., 1987.

 2. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. –М., 1989.

 3. Копченова А.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. –М., 1972.

 4. Дробыщевич В.И., Дымников В.П., Ривин Г.С. Задачи по вычислительной математике. – М., 1980.

 5. Дьяченко В.Ф. Основные понятия вычислительной математики. –М., 1972.

Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интернет, интерактивті тақта).

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Дербес туындылы дифференциал теңдеулер

Пәннің коды - DTDT3305

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 3 курс

Оқу жылы – 3-оқу жылы

Оқу семестрі - 6 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Қоныс А.Қ., ф.-м.ғ.к., профессор

Курстың мақсаты: математикадан мамандар дайындаудағы жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік стандарты тағайындаған талаптарды жүзеге асыру.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды толық меңгеру үшін студент математикалық талдау және қарапайым дифференциалдық теңдеулер пәндерінің барлық саласын толық меңгеруі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: 2-ретті ДТДТ-лерді классификациялау. Сызықтық және квазисызықтық теңдеулер. Сызықтық теңдеуді канондық түрге келтіру: характеристикалық теңдеу мен характеристикалар. Негізгі жағалық есептердің қойылуы, олардың физикалық интерпретациясы. Гиперболалық типтегі теңдеуді құруға келтіретін есептер: ішектің кішкене көлденең тербелістерінің теңдеуін қорыту. Толқындық теңдеуге бастапқы және шекаралық шарттардың қойылуы. Шектелмеген ішектің тербелістер теңдеуіне қойылған Коши есебін шешу: Даламбер формуласы. Ұштары бекітілген ішектің еркін тербелістер теңдеуін Фурье (айнымалыларды бөлектеу) әдісімен шешу: Штурм-Лиувилль есебі. Параболалық типтегі теңдеуді құруға келтіретін есептер: жылудың таралуы туралы сызықтық және кеңістіктегі есептер, жағалық есептердің қойылуы. Максимум принципі және шешімнің жалғыздығы туралы теоремалар. Кесіндіде берілген жылуөткізгіштік теңдеуі үшін қойылған 1-ші жағалық есепті Фурье әдісімен шешу: нүктелік жылу көзі функциясы. Жылуөткізгіштік теңдеуіне қойылған Коши есебін Фурье әдісімен шешу: фундаменталь шешім және Пуассон интегралы. Лаплас теңдеуін құруға келтіретін есептер: жылудың стационар өрісі және суйықтық потенциалдық ағыны. Лаплас теңдеуінің фундаменталь шешімдері. Гармоникалық функциялар және олардың қасиеттері. Эллиптикалық теңдеуге қойылған Дирихле есебінің жалпыланған шешімі: гильберттік Н1, кеңістіктері. Беттік жай және қос қабаттың потенциалдары, оларды эллипстік теңдеулерге қойылған жағалық есептерді шешуге қолдану: интегралдық Фредгольм теңдеулері.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиет:

 1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М., 1977.-736 с.

 2. П.С. Белевец, И.Г. Кожух. Задачник-практикум по методам математической физики. Минск, 1989.-108 с.

 3. Бицадзе А.В., Калиниченко Д.Ф. Сборник задач по уравнениям математической физики. М., 1985.-312 с.

 4. Михлин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. М., 1974.

 5. Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики. М., 1973.-408 с.

Қосымша әдебиет:

 1. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М., 1988.-528 с.

 2. Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. Изд.2-е. М., 1982. – 336 с.

 3. Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции. Изд.2-е. М., 1984. -384 с.

 4. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных. М., 1983.-424 с.

Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интернет, интерактивті тақта).

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математика тарихы және методологиясы

Пәннің коды - MTM3305

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы –4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Қоныс А.Қ., ф.-м.ғ.к., профессор

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Орта мектеп мұғалімінің математиканы оқытуда оқушының пәнге деген қызығушылығын тарихи мәліметтер беру арқылы арттыруы оқыту сапасын көтерудің бір жолы болумен қатар, оқушы жастардың диалектикалық ой-өрісін, еркін ой тәрбиесін жетілдіруге, түптеп келгенде, математикалық тұжырым-нәтижелердің адамның, жасампаз асқақ ой-парасаты арқасында дүниеге қалайша келіп, нендей қиындықтармен қалыптасқан процесін де танып-білуіне мүмкіндік береді. Математика тарихының методологиялық аспектісін үйрету студенттердің мектеп математикасының мазмұнын тереңірек түсінуіне жол ашады. Пәнді оқытуда ҚР-да математиканың дамуның тарихына баса назар аударылған.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды толық меңгеру үшін студент мектептің математика курсын жақсы меңгеруі қажет. «Математика тарихы» курсын оқып-үйрену үшін студенттерге элементар математиканың барлық бөлімдерін білу қажет.

Курстың/пәннің мазмұны – Математика тарихын теориялық білімнің практикалық негіздерін жете түсіну үшін білу керек және ол мынадай бөлімдерден тұрады: математиканың көне тарихы; математикалық теориялардың қалыптасуы, математиканың ішкі мазмұнының кеңеюі – жаңа салалардың пайда болып қалыптасуы. Қазақстан математикасы.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

  1. Рыбников К.А. История математики. Изд.2-е. М., МГУ, 1974. – 456 с.

  2. Искаков М.О., Назаров С.Н. Математика мен математиктер жайындағы әңгімелер. І-кітап, Алматы, 1967, 268 б., 2-кітап, А., 1970.

  3. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. Изд. 5-е. Пер. с нем., М., 1990-256 с. Изд. 3-е, М., 1978-336 с. 5-е изд., М., 1990. – 256 с.

  4. Глейзер Г.И. История математики в школе. Пособие для учителей. 4-6 кл. М., 1981., 7-8 кл. М., 1982., 9-10 кл. М., 1983.

  5. Кубесов А. Математическое наследие Аль-фараби. А., Наука, 1974.

  6. Райк А.Е. Очерки по истории математики в древности. Изд. 2-е., Саранск, 1977-370 с.

  7. Депман И.Я. История арифметики. М., 1965-416 с.

  8. Кудрявцев П.С. Исаак Ньютон. Изд. 3-е., М., 1963-142 с.

  9. Каган В.Ф. Архимед. М., 1981-65 с.

  10. Ливанова А.М. Три судьбы: Повесть о великом открытии. М., 1975-224 с.

  11. Гутер Р.С., Полунов Ю.Л. Джироламо Кардано. М., 1980-192.

  12. Энциклопедический словарь юного математика. М., Педагогика, 1985-352.

  13. Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. Изд. 2-е. М., 1985-192.

  14. Фрейденталь Г. Математика в науке и вокруг нас. Пер. с нем., М., 1977-261.

  15. Большая советская энциклопедия. Т.15. 1974. С. 467-478.

  16. Аль-Фараби. Математические трактаты. Алматы, 1972.

  17. Сойер У.У. Прелюдия к математике. Пер. с англ. М., 1972-192 с.

  18. Пуанкаре Анри. О науке. Пер. с франц., м., 1983-56 с.

  19. Сираждинов С.Х., Матвиевская Г.П. Аль-Хорезми – выдающийся математик и астроном Средневековья. Пособия для учащихся. М., 1983-79 с.

  20. Владимиров В.С., Маркуш И.И. Стеклов В.А. – ученый и организатор науки. М., 1981-96 с.

  21. Гутер Г.С., Полунов Ю.Л. Джон Непер. М., 1976-64 с.

  22. Смилга В.В. В погоне за красотой. М., 1965-240.

  23. Тихомиров В.М: Рассказы о максимумах и минимумах. М., 1986-192 с.

  24. Бородин А.И., Бугай А.С. Выдающиеся математики. Биографический словарь-справочник. Киев, 1987-656 с.

  25. Боголюбов А.Н. Математика. Механика. Биографический словарь-справочник. Киев, 1983-638 с.

Әдістемелік әдебиеттер:

 1. Көбесов А. Математика тарихы. Алматы, 1993.

 2. Аль-Хорезми Мухаммед. Математические трактаты. Ташкент, 1964.

 3. Аль-Каши Д.Г. Математические трактаты. М., Гостехиздат, 1956.

 4. Қазақстан ұлттық энциклопедиясы. т.1-6; А., 1998-2005.

 5. Жәутіков О.А. Математиканың даму тарихы. Алматы, 1967.

 6. Математическая энциклопедия в 5-ти томах. М., 1977 – 85.

 7. Собалақов А. Математика тарихынан. А., 1996.

 8. Круликовский Н.Н. Сообщение сведений из истории математики в средней школе. / В кн. Воспитание учащихся при обучении математике. М., 1987.

 9. Шерматова У. Из опыта включения в школьный курс элементов истории математики в средней Азии. МВШ., 1978, 5., 39-41.

 10. Дорофеева А.В. Десятичные дроби. МВШ., 1985, 5, 68-70.

 11. Кожабаев К.Г. О воспитательной направленности обучения математике в школе. Книга для учителя. М., 1988.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Лишевский В.П. Рассказы об ученых: история науки и техники. М., Наука, 1986.

 2. Хрестоматия по истории математики. Под ред. А.П. Юшкевича. М., Т.1-2, 1976, 77.

 3. Жаутыков О.А. Орыс математикасының атақты ғалымдары. А., 1956-246 б.

 4. Абрамов А.М. О педагогическом наследии Колмогорова А.Н. Умн, т.43, вып. 6 (264), 1988, с.39-74.

 5. Бородин А.И. Советские математики. Киев, 1982.

 6. Гнеденко Б.В. Математика в современном мире. Книга для внеклассного чтения в 8-10 классах. М., 1980.-128 с.

 7. Гнеденко Б.В. Математика и математическое образование в современном мире. М., 1985.-192 с.

 8. Древнекитайский трактат “Математика в девяти книгах” Пер. с кит. Березкиной Э.И. – в сб.: ИМИ, вып.10, М., Гостехиздат., 1957, 425-586 с.

 9. Жолковский А.Қ., Щеглов Ю.К. Математика и искусство. М., Знание, 1976. – 64 с.

 10. Кочина П.Я. Софья Васильевна Ковалевская. М., Наука, 1981.

 11. Кубесов А. Выдающийся методист-математик Средневековья. МВШ, 1975, №5 с.83.

 12. Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика? Пер с англ., 2-е изд., М., 1967.-558 с.

 13. Покровский В.С. Список литературы о женщинах – математиках. МВШ, 1986, №1, с.59.

Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интернет, интерактивті тақта).

Бағалау әдісі/нысаны - балдық жүйе бойынша

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта, интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математикалық физиканың кері есептерін шешу әдістері.

Пәннің коды - MFKE3305

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Баканов Ғ.Б., ф.-м.ғ.к., профессор

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - жаратылыстанудыің әртүрлі облыстарындағы қолданбалы кері есептерді шешуге үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін студент жоғары білім беру сатысындағы математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер, сандық әдістер және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер курстарын толық меңгеруі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Математикалық физиканың кері және корректілі емес есептерінің анықтамасы. Кері есептердің қойылымдарының классификациясы. А.Н.Тихонов бойынша шартты корректілі есеп ұғымы. Штурм-Лиувилль кері есебінің қойылымы. Сейсмиканың кері кинематикалық есебінің қойылымы. Ньютон потенциалы теориясы кері есебінің қойылымы. Алгебра, геометрия мен математикалық талдау пәндеріндегі корректілі емес есептердің мысалдары. Жай дифференциалдық теңдеулер үшін кері есептердің қойылымдары. Интегралдық теңдеулердің корректілігі. Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер үшін кері есептердің қойылымдары.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиет:

 1. Елубаев С., Ділманов Т. Гиперболалық және параболалық теңдеулер үшін кейбір кері есептер. – Алматы, Республикалық баспа кабинеті, 1992.

 2. Лаврентьев М.М., Романов В.Г., Шишатский С.П. Некорректные задачи математической физики и анализа. – М., «Наука», 1980.

 3. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М., «Наука», 1972.

 4. Романов В.Г. Обратные задачи математической физики. –М., «Наука», 1984.

 5. Романов В.Г. Обратные задачи для дифференциальных уравнений. –Новосибирск:НГУ, 1973.

 6. Лаврентьев М.М., Романов В.Г., Васильев В.Г. Многомерные обратные задачи для дифференциальных уравнений. – Новосибирск, «Наука», 1969.

 7. Лаврентьев М.М., Резницкая К.Г., Яхно В.Г. Одномерные обратные задачи математической физики. –Новосибирск, «Наука», 1982.

 8. Баканов Г.Б. Методы решения конечно-разностных обратных задач теории распространения волн. – Кызылорда, 2001.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. –М., «Наука», 1986.

 2. Елубаев С. Некоторые обратные задачи математической физики. –Новосибирск: НГУ, 1985.

 3. Лаврентьев М.М. Условно-корректные задачи для дифференциальных уравнений. – Новосибирск: НГУ, 1973.

 4. Романов В.Г. Некоторые обратные задачи для уравнений гиперболического типа. –Новосибирск: Наука, 1972.

 5. Темирбулатов С.И. Методы решения некорректных краевых задач. – Алматы: КазГУ им.аль-Фараби, 1996.

 6. Атанбаев С.А. Методы квазиобращения и его применение к решению задач теплофизики. –Алматы: Университет «Кайнар», 2000.

Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интернет, интерактивті тақта).

Бағалау әдісі/нысаны - балдық жүйе бойынша

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.

Курстың/пәннің/юниттің атауы - Мектеп математика курсындағы стандартты емес есептер

Пәннің коды - MMKSEE3208

Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Т.Аймұратова, аға оқытушы.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Мектеп математикасындағы стандарты емес есептер курсын оқыту болашақ математика мұғалімдердің кәсіптік-педагогикалық дайындығын нығайтып, алған теориялық білімінің аясын кеңейту. Орта мектептегі математика пәндерінің ғылыми негіздерін жан-жақты ашып, математикалық ұғымдарды қалыптастыру мен математикадағы жалпы заңдардың мазмұнын ашып, оны есептер шығаруда тиімді қолдануға дағдыландыру. Негізгі мәселелерді шешуге байланысты студенттер өз пәндерін терең меңгеруі, пәнге аса қызығушылық тудыруы керек. Болашақ математика пәнінің мұғалімінің кәсіби шеберлігін қалыптастыру, мектеп курсына байланысты есептерді шешу, оны шешудің әртүрлі әдістерімен таныстыру.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.

Курстың постреквезиттері: Элементар математика. Математика және математиканы оқыту әдістемесі. Математикадан жоғары қиындықты есептер, матанализ, геометрия, алгебра, дифференциалдық теңдеу, математикалық логика.

Курстың/пәннің мазмұны – Мектеп математикасындағы стандарты емес есептер – негізгі математикалық курстарды математиканы оқыту әдістемесімен байланыстыратын аралық буын болып табылады. Бұл курстың негізгі мақсаты болашақта математика пәнінің мұғалімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, дағдының қалыптасуының негізі, оларды берік те саналы меңгеру болып табылады. Берілген оқу бағдарламасының (силлабустың) маңызды аспектісі есептер шешудің оқыту және шәкірттерді есептер шеше білуге үйретудің жолдары туралы әдістемелік түсініктер қалыптастыру болып табылады.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

 1. В.А. Гусев, В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. Практикум по решению математических задач. М., «Просвещение», 1985.

 2. А.В. Погорелов. Элементарная геометрия. М.: «Наука», 1977.

 3. В.В. Зайцев, В.В. Рыжков, М.И. Сканави.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Г.И. Саранцев. Решаем задачи на геометрические преобразования. М.: «Столетие», 1997.

 2. Решение типовых задач по геометрии 10-11 кл.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ және орыс тілдері

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта, интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Функционалдық және абстрактілі кеңістіктер практикумы.

Пәннің коды - FAKP3208

Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: Тұрбаев Б.Е., ф.-м.ғ.к., доцент.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): нақты айнымалының, функция теориясы. жоғары оқу орнында математикалық мамандықтарды оқытуда негізгі пәндердің бірі. Себебі кез келген математика пәнінің мұғаліміне ғылым-математика үнемі жиын теориясымен, нақты сандар, функция, шек, функцияның үздіксіздігі, жиындардың өлшенді сияқты сұрақтармен үнемі кездесіп отырады. Сондықтан оқу материалын барынша мектеп математикасымен тығыз байланыста баяндау және тиісті есептер жүйесін шешуді қамтамассыз ету де орындалуы керек.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін «математикалық талдау», «дифференциалдық теңдеулер», «дербес туындылы теңдеулер» пәндерін жақсы меңгеру қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Метрикалық кеңістіктер. Метрикалық кеңістіктердің анықтамасы және мысалдары. Нүктенің аймағы. Жиынның шектік нүктелері. Жинақты тізбектер. Метрикасын кеңістіктердің бейнеленулері. Шек, үздіксіздік, бірқалыпты үздіксіздік. Метрикалық кеңістіктегі шектелген жиындар. Нормаланған кеңістіктер. Скалярлық көбейтінді Коши-Буняковский теңсіздігі. Толық метрикалық кеңістіктер. Метрикалық кеңістіктерді толықтыру. Сызылып бейнелеу туралы Банах теоремасы. Компактылық. R-дегі Больцано-Вейерштрасс теоремасы. Гейне-Варель леммасы. Метрикалық кеңістіктегі компактылар. Компактыдағы үздіксіз сандық функциялар және олардың қасиеттері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. А.Н.Колмогоров, С.В. Фомин. Элементы теории функции и функционального анализа. М., 1968.

2. И.А. Фролов. Теория функции действительного переменного. М., 1961.

3. И.П. Макаров. Теория функции действительного переменного. М., 1962.

4. Н.А. Давыдов и др. Сборник задач по математическому анализу. М., 1973.

5. Ю.А. Очан. Сборник задач по математическому анализу. М., 1971.

6. И.П. Натансон. Теория функции вещественного переменного. М., 1975.Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ және орыс тілдері

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта, интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математикалық логика және дискреттік математика

Пәннің коды – MLDM4304

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - А.Қ.Қоныс, ф.-м.ғ.к., профессор.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Математикалық логика пәні педагогикалық мамандықтар бойынша оқитын студенттер үшін іргелі пән болып табылады. Ол болашақ маманның логикалық ойлауын дамытуға, қажетті талдау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Математикалық логика және дискреттік математика курсы математиканың табиғаты мен ішкі қатаң логикалық құрылымын оқытып-үйренумен айналысады және оның алгебра мен сандар теориясы, геометрия, математикалық талдау курсытарымен санқилы пәнаралық байланыстары бар.

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет