5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет26/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын толық меңгеруі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны – Курсты оқыту барысында студенттерге пікірлер алгебрасы мен есептеулері, Буль алгебрасы, предикаттар алгебрасы мен есептеулері, теорияның аксиоматикалық құрылымы, формулалардың қорытылуы, пікірлер есептеулерінің қарама-қайшылықсыздығы, толымдылығы, дедукция теоремасы, теорияның тілі мен моделі, натурал сандар теориясы, Гедель теоремасы, комбинаторика мен графтар теориясының элементтері баяндалады және практикалық қолданыстары таныстырылады.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

 1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. Учебное пособие. 2-е изд. М., 2008. – 448 с.

 2. Новиков П.С. Элементы математической логики. Изд. 2-е, М., 1973.

 3. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М., 1979.

 4. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. М., 1972.

 5. Калужнин Л.А. Элементы теории множеств и математической логики в ШК математики. М., 1978.

 6. Никольская И.Л. Математическая логика. М., 1981.

 7. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. М., 1975.

 8. Игошин В.И. Задачи-упражнения по математической логике и теории алгоритмов. 3-е изд., М., 2007. -340 с.

 9. Нұрсұлтанов Қ. Математикалық логиканың бастамалары. 1 бөлім. А., 1994., 2 бөлім, А., 1995.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Березина Л.Ю.Графы и их применение. М.,1979. – 143 с.

 2. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике . М., 1977.

 3. Айзерман М.А. и др.. Логика. Автоматы. Алгоритм. М., 1963.

 4. Столл Р.Р. Множества. Логика. Акиоматические теории. М., 1968.

 5. «Математикалық логика» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені. 050111, 050602 – информатика мамандығы үшін. Құрастырғандар: Жетпісов Қ., Жүзбаева А. Қарағанды, ҚарМУ, 2004. – 55 бет.

Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интернет, интерактивті тақта).

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Мектеп математика курсындағы дәлелдеу есептері

Пәннің коды – MMKDE4304

Пәннің типікәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Меңліқожаева С.Қ., п.ғ.к., доцент.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): математика сабағында оқушыларды дәлелдеуге үйретудің ғылыми негізделген әдістемесін меңгерту.

Деректемелер/пререквизиттері: математика, педагогика мен психология, математиканы оқыту әдістемесі, математикалық логика элементтері пәндері бойынша дәлелдеу және дәлелдеуге берілген теориялық материалдарды пайдалану.

Курстың/пәннің мазмұны: Оқушыларды дәлелдеуге үйретудің теориялық негіздері. Оқушылардың математикалық ойлауын дамытудағы дәлелдеудің маңызы. Математикалық логика элементтері –дәлелдеудің негізі. Математика сабақтарында оқушыларды дәлелдеуге үйрету. Орта мектеп математикасындағы дәлелдеуге үйретудің әдістемелік ерекшеліктері. Мектеп математика курсында дәлелдеудің негізгі әдістерін қолдану. Геометрия сабақтарында дәлелдеуге берілген есептерді шығару әдістемесі.

Ұсынылатын әдебиет:

1. «Обучение математическим доказательствам и опровержениям в школе» Г.И.Саранцев. Москва, Гуманитарный центр «Владос», 2005

2. «Методика преподавания математики в средней школе» Ю.М.Колягин. Москва, «Просвещение».

3. «Математиканы оқыту методикасы» Ә.Бидосов. Алматы, «Мектеп», 1989

4. «Математикалық дәлелдеу бастамаларын оқытудың логикасы мен технологиясы» Қ.Нұрсұлтанов, М.Искакова. «Математика және физика» 2002,№4

5. «Оқушылардың математикалық білімін қалыптастыруды және ойлау қабілетін дамытуды құрылымдаудың дидактикалық негіздері» Есмұқан М. Пед. ғыл. канд. дисс. 2001/10156. «Дәлелдеуге оқыту арқылы оқушылардың логикалық ой-өрісін дамытудың әдістемелік негіздері» Меңліқожаева С.Қ. Оқу-әдістемелік құрал. Қызылорда, 2005 ж.

Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интернет, интерактивті тақта).

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Бағдарлы сыныптардағы математикадан таңдау курстары

Пәннің коды - BSMTK4306

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - З.Т.Сейілова, п.ғ.к., доцент.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - мұғалімнің кәсіптік бейімделуіне әдістемелік жетекшілік жасау; өз бетімен үздіксіз білім алуды жолға қою; психологиялық-педагогикалық ахуалын қалыптастыруға арналған іс-шаралар жүйесін ұйымдастырып, жүргізу сияқты жұмыстардың тиімді жүзеге асырылуын қамтамасыз ету.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды толық меңгеру үшін студент мектептің математика курсын жақсы меңгеруі қажет. Қазіргі заман талабына сай математиканы оқытудың жаңа әдістемелік жүйесін құру жеке оқушыны жан-жақты дамыту және оның ой-өрісін кеңейту мақсатында жүргізіледі. Элективтік курстың математика пәні бойынша білім берудің жоғары сапасын қамтамасыз ету, бағдарлы оқытуды ұйымдастыру, оқушыларды олимпиадалық есептерді шығаруға дайындау, жеке тұлғаны интеллектуалды дамыту мақсаттарын басты бағытта ұстайды. Жалпы білім берудің стратегиялық бағыттары ретінде, бағдарлы білім беруді дамыту ҚР барлық нормативтік құжаттарында аталады.

Курстың постреквизиттері: Пәнді толық меңгерген студент курс материалдарын болашақ маман ретінде пайдалана алады.

Курстың/пәннің мазмұны – Орта мектепте математиканы оқыту жүйесінде бағдарлы - элективтік курстардың алатын орны-ерекше. Бағдарлы оқытудың икемді жүйесін қамтамасыз ететін оқу пәндерінің ішінде базалық жалпы білім беретін пәндермен бірге элективтік (қолданбалы және таңдау) курстар ұсынылған. Және ұстаздар қауымынан бұл курстардың бағыттары мен мазмұндарын айқындап, оқыту процесінде жүзеге асыру үшін орасан еңбек пен шығармашылық ізденісті талап етеді. Өйткені, элективтік курстар дегеніміз-бағдарлы пәндердің нақты саласы бойынша және бағдарлы пәндердің мазмұнынан өзгеше, оқушылардың білімге қызығушылығын қанағаттандыратын басқа да бағыттар бойынша білім беру бағдарламасын жүзеге асыруды ұйымдастыру формасы. Бұл өз кезегінде мұғалімдердің жүргізетін оқу-тәрбие процесіндегі әдістемелік жүйесін жақсартуды немесе қайта қарауды талап етеді.

Сондықтан, қазіргі таңда осы үддеден шығу мақсатында мектептерде жедел қолға алынып жасалып жатқан жұмыстардың, әсіресе элективтік курстардың мақсаты, міндеттері және мазмұны айқын болуы керек. Тізімі бекітілген элективтік курстардың оқу бағдарламалары даярланып, ең болмағанда жергілікті білім басқармасының оқу-әдістемелік кеңесінде талқыланып, бекітілуі тиіс.

Қазіргі таңда, республикамызда элективтік курстарды жүргізудің жинақталған тәжірибесі жоққа тән, бар болса да өте аз. Республика бойынша бағдарлы сыныптар үшін ҚР Білім академиясы бекіткен тізімдері бар. Бұл тізім мектеп ерекшеліктерін ескеретін болсақ, бұл тізімде тақырып аз қамтылған. Бекітілген тізім аясында, мұғалімдер үшін бұл тізімге ілінбеген курстарды ұйымдастыруға болады делінген. Сағат көлемі белгілі, ал оқу бағдарламаларын, мұғалімдер өз тәжірибелеріне сүйене отырып жасауда, яғни оларға қойылатын жалпыға бірдей талаптар айқындалмаған. Осы стандартта элективтік курстардың міндеті, мақсаты, оның мазмұны, ұйымдастырылу формалары мен түрлері және бағалау туралы ештеңе айтылмаған. Алайда, олардың жүргізілуін стандарт міндеттейді. Сондықтан, жалпы элективтік курстардың математиканы оқытудағы алар орны, мақсаты мен міндеті туралы баяндаймыз.

Ұсынылатын әдебиет

Әдістемелік әдебиеттер.

1. К.Ө. Қонақова және т.б. Қазақстан мектептерінде бағдарлы оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар. Алматы, 2006.

2. Профильное обучение в школе: опыт, проблемы, перспективы (Материалы республиканского семинара – совещания 5 мая 2005 г.) // Под ред. М.Ж. Жадриной. Алматы. КАО, 2005. .

3. Профильное обучение: нормативно–организационное обеспечение (Материалы республиканского семинара–тренинга 12-13 декабря 2005 г.) // Под ред. А.К.Кусаинова. Алматы. КАО, 2006.Негізгі әдебиет.

1. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы //Қазақстан мұғалімі, 20 қаңтар, 2004.

2. Жалпы білім беретін орта мектептердегі бағдарлы және қолданбалы элективтік курстардың бағдарламалары //Жаратылыстану-математикалық бағыт, 4-бөлім, Алматы-2007.

3. ҚР жалпы орта білім беру мекемелерінде ғылым негіздерін оқыту ерекшеліктері туралы - әдістемелік нұсқау хаттар //Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім Академиясы, Алматы, 2002-2009 ж.ж.Қосымша әдебиеттер.

1. Профильное обучение – стратегическое направление развития российского образования // Под ред. А.А. Максютина. www.gov.ru

2. Элективные курсы: требования к разработке и оценка результатов обучения // Под ред. Д.С Ермакова, Т.И.Рыбкиной. www.gov.ru

3. Профильное обучение и учебные планы старшей ступени общего образования // Под ред. А.А.Кузнецова, Л.О.Филатовой. www.gov.ruСабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интернет, интерактивті тақта).

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Комбинаторика, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика есептері.

Пәннің коды - KITMSE4306

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Меңліқожаева С.Қ., п.ғ.к., доцент.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Қазіргі таңда комбинаторика, ықтималдық теориясы мен математикалық статистика элементтері бастамалары жалпы орта білім беретін мектептерде математикадан білім беру бағдарламалары мазмұнынан нақты орын алды. Алайда, жаңа тарауды оқыту тәжірбиесі мен қазақ тіліндегі оқу-әдістемелік құралдар аз. Сондықтан, болашақ мұғалімдер үшін осы курс енгізіліп отыр.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін математиканың ықтималдық теориясы және математикалық статистика салаларын жақсы меңгеру қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Комбинаторика ұғымы туралы түсінік. Комбинаториканың негізгі ережесі (қосу мен көбейту). Қайталанбалы және қайталанбайтын таңдамалаудың (орналастыру, алмастыру, теру) формулалары. Терудің қасиеттері. Ньютон биномының жіктеу коэффициенттерін есептеу. Жаратылыстану есептерін шешуде қосылыстар теориясын қолдану. (Мендель және Харди заңдары). Комбинаториканың (Бозе-Эйнштейн, Ферма-Дерак статистикасы) қолданылуы. Ықтималдықтар теориясы элементтерін мектепте оқытудың теориясы. Оқиғаның ықтималдығы ұғымын енгізу және оның қасиеттерін қорытын шығару. Гуманитарлық бағыттағы сынып оқушыларында ықтималдық теориясы элементтерін оқыту мақсаттары. Жаратылыстану бағытындағы сыныптарда ықтималдық-статистикалық білім берудің ерекшеліктері. Оқушылардың ықтималдық-статистикалық дайындығын қалыптастырудың тиімді жолдары.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиет:

1. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. А., 1991.

2. Н.Я. Виленкин. Комбинаторика. Москва, 1971.

3. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М., 1974.

4. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Мир, 1967.

5. Н. Ақанбай. Ықтималдықтар теориясы. «Қазақ университеті» 1991.

6. Г. Матақаева. Ықтималдықтар теориясына арналған есептерді шешу. Алматы, 1991.

Қосымша әдебиеттер:

7. Қ. Смаханов, С.Қ. Меңліқожаева. «Комбинаторика элементтері және оны ықтималдықтар теориясында қолдану». Қызылорда, 2002.8. Орта мектеп математика бағдарламасы мен оқулықтары.

Сабақ беру әдістері – лекция-практикалық, жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар (интернет, интерактивті тақта).

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - бай кітапхана қоры, интернетке қосылған компьютер класы, интерактивті тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математиканың пәнаралық байланыстары

Пәннің коды - MPB4307

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: В.Е.Серікбаева, п.ғ.к., профессор

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - Орта мектепте сабақтас пәндер мен шынайы өмірмен байланыстарды орнату негізінде оқытылатын жеке пәндердің (оның ішінде математиканың) ұғымдары мен абстрактілі жағдайларын нақты түсінуге мүмкіндік тудыру, ғылыми білімдердің пайда болуын, қоршаған орта мен табиғат құбылыстарының танымалы екенін оқушыларға көрсету.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін студент мектеп курсындағы математиканың барлық саласын, ЖОО-ның педагогика, психология, геометрия, алгебра, математикалық анализ, математиканы оқытудың теориялық негіздері жәгне әдістемесі т.б. пәндерін толық меңгеруі қажет.

Курстың/пәннің мазмұны – Математиканы оқытудағы пәнаралық байланыстардың (ПАБ) мағынасы мен ролі. ПАБ-дың педагогикалық және психологиялық негіздері. ПАБ-дың түрлері, іске асыру жолдары. ПАБ-ды анықтау және қолдануын жоспарлау. Жоспар-қарталар, оларды жасау және қолдану. Орта мектептің математика оқулықтары мен оқу құралдарындағы ПАБ-р, оларды оқыту сапасын арттыруға қолдану. Орта мектеп математика курсындағы пәнаралық есептер, оларға қойылатын талаптар. Сабақтас сабақтарды ұйымдастыру. Математикадан кластан тыс жұмыстардағы ПАБ-р. Кешенді экскурсиялар, олардың мазмұнын анықтау және ұйымдастыру. Орта мектепте математиканы оқыту барысында инновациялық технологияларды қолдану. Мектепте математика курсына оқытуға арналған электронды оқулықтар. Орта мектепте математика мен физиканы оқытуда ПАБ-ды іске асыру. Геометрияның басқа пәндермен, қоршаған ортамен өзара байланыстары. Орта мектепте математика мен физика сабақтарында пәнаралық тұрғыдан шамаларды оқыту. «Векторлар» тақырыбын оқытудағы ПАБ-тар. π -саны. Табиғат пен техникадағы функционалдық тәуелділіктер. Мектеп математика курсында «Туынды және оның қолданылуы» тақырыбын оқытудағы ПАБ-тар. Мектеп математика курсында «Интеграл» тақырыбын оқытудағы ПАБ-тар. Мектеп математика курсында дифференциалдық теңдеулерді оқытудағы ПАБ-тар.

Ұсынылатын әдебиет:

І. Пәнаралық байланыстардың теориялық негіздері

 1. Антонов Н.С. Слагаемые знаний (о межпредметных связях в учебном процессе). – Архангельск: Северо-западное кн. изд-во, 1969.

 2. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе.- М., Издательство АПН РСФСР, 1959.

 3. Гусев В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. – М.: ООО изд. центр. «Вербум-М», 2003. – 432 с.

 4. Гусев В.А., Варданян С.С. Преподавание геометрии в 6-8 классах: внутрипредметные и межпредметные связи //Преподавание геометрии в 6-8 классах. - М., Просвещение, 197, с.8-40.

 5. Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов. – М.: Знание, 1977. - 64 с.

 6. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. – М., Педагогика, 1981. - 159 с.

 7. Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения.- М., Просвещение,

 8. Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения. -М., Просвещение, 1984. - 143 с.

 9. Межпредметные связи естественно-математических дисциплин: Пособие для учителей.// Под. ред. В.Н. Федоровой.- М., Просвещение, 1980.- 208 с.

 10. Современные проблемы методики преподавания математики. - М.: Просвещение, 1985. -304 с.

 11. Нысанбаев Ә. Математика және дүниетану. –Алматы, 1974.

 12. Тәжмағанбетов Ә. Педагогика және математика педагогикасы. - Қызылорда, 1999.

 13. Қазақбаева Д. Пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру // ИФМ, 1997, № 2, 11-13б.

 14. Серікбаева В.Е. Математиканың пәнаралық байланыстары. – Алматы. Экономика. – 2007.- 200 б.

 15. Серикбаева В.Е. Межпредметные связи как одно из важнейших средств формирования мировоззрения учащихся // В кн.:Современные проблемы методики преподавания математики. Сост. И.А. Антонов, В.А. Гусев. -М.: Просвещение, 1985, с. 278-287.

 16. Серикбаева В.Е. Прикладные задачи в курсе математики //Методика преподавания математики: Респ. научн-метод. сб.- Киев, 1983, вып. 14,с. 104-108.

ІІ. Орта мектеп математика курсындағы пәнаралық байланыстар

 1. Виленкин Н.Я. Функции в природе и технике: Кн. для внеклас. чтения - 9-10 кл.- М., Просвещение, 1978. – 192 с.

 2. Гусев В.А. и др. Методика обучения геометрии: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений – М.: Изд.центр «Академия», 2004.-368 с.

 3. Пухначев Ю.В., Попов Ю.П. Учись применять математику (Математика без формул).- М., Знание, 1977, 1 вып. - 144 с.

 4. Копылова К.Ф. Масштаб, его изучение и применение на уроках географии, математики, черчения и труда. // В кн.: Межпредметные связи в процессе обучения. Рязань, 1976.-39-44с.

 5. Пинский А.А., Тхамофокова С.Т. К проблеме формирования некоторых понятий в курсах математики и физики восьмилетней школы //В кн.: Преемственность в обучении математике: Сост. А.М. Пышкало.- М., 1978

 6. Воробьев В.Г. Как геометрия служит технике // Математика в школе, 1959, №3, с. 51-61.

 7. Возняк Г.М., Гусев В.А. Прикладные задачи на экстремумы в курсе математики 4-8 классов: Пособие для учителя. – М., Просвещение, 1985.-144с.

 8. Гусев В.А., Иванов А.И., Шебалин О.Д. Изучение величин на уроках математики и физики в школе. М., Просвещение, 1981.-80 с.

 9. Гельфанд М.Б., Берман В.П. Упражнения межпредметного характера к теме “Производная”// Математика в школе, 1979, №2, с. 31-36.

 10. Пинский А.А., Тхамофонова С.Т. Основные направления взаимосвязи курса “Алгебра и начала анализа» с курсом физики ІХ-Х классов //В кн. Вопросы преподавания алгебры и начал анализа в средней школе. - М., 1981. – 131-138 с.

 11. Земляков А.Н. Дифференциальные уравнения как математические модели физических процессов // Математика в школе, 1979, №1, с. 55-62.

 12. Балк М.Б., Балк Г.Д. Математика после уроков: Пособие для учителей.- М., Просвещение, 1971.

 13. Кадыров И. Взаимосвязь внеклассных и факультативных занятий по математике. - М., Просвещение, 1971.

 14. Гельфанд М.Б., Павлович В.С. Внеклассная работа по математике в восьмилетней школе. – М., Просвещение, 1965. – 208 с.

 15. Гусев В.А., т.б. Математикадан кластан тыс жұмыс: 6-8 кластарға арналған. – М., 1986. – 296 б.

 16. Тажмағанбетов А.Т. Межпредметные факультативы по математике и физике. Метод. рекомендации. -М., 1987.

 17. Қонысұлы А. Бірінші ретті сызықтық дифференциал теңдеулер және олардың қолданулары: Оқу әдістемелік құрал. - Қызылорда, 2001. – 82 б.

 18. Конысов А. и др. Математическое моделирование задач экологии: Учебное пособие. - Кызылорда, 1996.-70 с.

 19. Серікбаева В.Е. Жаңа буын оқулығы мен пәнаралық байланыстар // ИФМ, № 5, 2001, 36 б.

 20. Серикбаева В.Е. О спецкурсе по вопросам межпредметных связей курса математики средней школы // Педагогическое образование и наука: Научно-метод. журнал. –2003, № 2, с.40-42.

 21. Серикбаева В.Е. Общая методика преподавания математики: Метод. пособие. - Кызылорда, 1999. - 104 с.

 22. Серикбаева В.Е. О спецкурсе по вопросам межпредметных связей курса математики средней школы //Педагогическое образование и наука: Научно-метод. журнал. –2003, №2, с.40-42.

Қосымша әдебиет:

 1. Апанасов П.Т., Апанасов Н.П. Сборник математических задач с практическим содержанием: Кн. для учителя.- М., 1987. – 110 с.

 2. Кипнис И.М. Задачи на составление уравнений и неравенств. Пособие для учителей. -М., Просвещение, 1980 – 62 с.

 3. Лурье М.В., Александров Б.И. Задачи на составление уравнений.- 2-е изд., перераб.- М., Наука, 1980. – 96 с.

 4. Гильдерман Ю.И. Вооружившись интегралом. – Новосибирск, 1980.

 5. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. –М., 1987.

 6. Шапиро И.М. Исследования задач с практическим содержанием в преподавании математики.

Сабақ беру әдістері – зерттеушілік әдісі, проблемалап оқыту әдісі, өзіндік білім алу әдісі, ғылыми әдістер (салыстыру, аналогия, синтез, классификация және т.б. әдістер), т.б.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - интерактивті тақта, интернет, компьютер класы, кітапхана қоры.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математиканың пәнішілік байланыстары

Пәннің коды - MPB4307

Пәннің типі – кәсіптендіру, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет