5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет17/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

Деректемелері/Пререквизиттері: Студенттің музыкалық дайындығын комплексті түрде дайындау қажет, бұл хорды дирижерлау пәнімен қатар келесі пәндерді өтуі тиіс: сольфеджио, музыка теориясы, музыка тәрбиесінің әдістемесі, гармония, фольклорлық аспап, хор класы, хортану, сонымен бірге студентте вокалдық аспапта орындаушылық және музыкалық қабілеттері мен дағдылары болу керек. Жоғарыда аталып кеткен барлық пәндер және оқу барысында алынған теориялық және практикалық білімі студентке болашақ кәсіби іс-қызметінде өте қажет болады.

Курстың/пәннің мазмұны: Хорды аранжировкалау бірде бір мамандырылған пән ретінде «Музыка және ән сабағының мұғалімі» мамандығының студенттерін оқытуға арналған. Әрбір ыңғайландыру, бұл студенттің орындаушылық жұмысының жеке дара қорытындысы, профессионалдық білімнің терең сіңгендігі. Нақпен орындалған ыңғайластыру практикада музыкалық ойлау қабілетін, хор репертуарын таңдауы, хор импровизациясының мүмкіндігін орындайды. Композиторлық хор хаттарын оқу спецификалық хор дыбысталуын түйсікті түсінуге, гармониялық заңдарын және шығарманы талдауға көмектеседі. Әдістерді шығармашылық пайдалану оның хорды өңдеудегі көркемдік талғамын қалыптастырады.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Краснощенков В. Хортану сұрақтары. М..., 1980.

2. Абуова К. Хор жүргізу. А., 1993.

3. Медынь Я. Дирижерлық хор. Пәндерінің оқу әдістемесі, бөлім: «Хор шығармаларын өңдеу» (72-100 бет). Оқу құралы. М., Музыка, 1978.

4. Березин А. Балалар хорына арналған музыкалық шығармаларды ыңғайлау. М., Просвещение, 1965.

5. Назхаров А. Хорды өңдеу. Оқк құралы. Казань. 1974.

6. Егоров А. Хор жазу негізі. Л., Өнер, 1939.

7. Педагогикалық институттардың бағдарламасы. Жинақ №18. Хорды өңдеу. (65-75 бет), М., Просвещение, 1984.

8. Чумак М. Балалар және бозбала хорларына музыкалық шығармаларды ыңғайлау. Қысқаша әдістемелік құрал. А., 1978.

9. Бурунчин М, Сагирова Л. Педагогикалық институттардың және университеттердің музыка педагогикалық факультетінің хорды өңдеу пәнінің мақсаттары мен міндеттері. А., 2000.

10. Жакеева Б. Хор үйірмесімен жұмыс. А., Өнер 1988.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сөйлеу мәдениеті

Пәннің коды: SM 4311

Пәннің типі: Кәсіби, міндетті компонент

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 1 KZ кредиті = 2 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Сүлейменова Б. – педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: болашақ мамандарды музыка педагогтік іс-әрекеттің өзіндік талаптарына, музыка өнері заңдылығына және шығармашылық кәсіби мүмкіншілігіне сәйкес тіл мәдениетінің көптеген мәселелерін шешуге даярлау. Курстың маңыздылығы студенттердің қажетті теориялық білім, тіл қызметінің маңызы мен мазмұны жайында түсінік алумен шектелмей, қазіргі мектептің алдына қойылған жеткіншек ұрпақтың музыкалық мәдениетін қалыптастырудағы негізгі мақсаттарды шешуге тікелей қатысуымен анықталынады.

Деректемелері/Пререквизиттері: -Музыка тарихы мен теориясы, музыкалық білім беру әдістемесінен алған білімдері

Курстың/пәннің мазмұны: Болашақ маман даярлауды жетілдіру көбіне кәсіптік іс-әрекетіне тікелей қатысты сан-алуан коммуникативті тіл шартына сай жан-жақты тілдік амал тәсілдерін жеңіл игеруіне байланысты. Квалификациялық сипаттамада музыка мұңалімі іс-әрекетінің негізгі міндеттері ішінде тіо мәдениеті бағытындағы білім, есптілік, дағды, яғни дұрыс, таза, мағлұматқа бай және ырқғақты көркем сөзді игеру ерекшеленеді. Образды, әсерлі, ырғақты – көркем, қисынды құрастырылған сөз мұғалімнің педагогтік шеберлігін ұштауда маңызды фактор болып табылады.

Ұсынылатын әдебиет:

Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования.-М.: Просвещение, 1990.

Исаев С.М. Бисембаева З.Б. Тіл мәдениетінің негіздері.-Алматы, 1998

Маманов Ы.Е. Тіл мәдениеті.-Алматы: Білім, 1985.

Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функций культуры.-Л., 1989.

Уалиев Н. Сөз мәдениеті.-Алматы: Білім, 1985.

Чихачев В.П. Культура и техника речи учителя /Учителю о педагогической технике. Под ред.Л.И.Рувинского.-М., 1987.

Адамбаев Б. Казахское народное ораторское искусство.-Алматы: Ана тілі, 1994.

Адамбаев Б. Алтын сандық.-Алматы: Жазушы, 1985

Балтабаев М.Х. К вопросу о применений методологий традиционной художественной культуры в процессе предподавания музыки в школе.-Алматы, 1996.Ситдыков А.С. Педагогические идеи и просветительская деятельность И.Алтынсарина.-Алматы: Мектеп, 1968.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
Кәсіби. Таңдау пәндері – 4 кредит (ECTS 11 )

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Хор шығармаларын орындау шеберлігі

Пәннің коды: HShOSh 4304

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Сәдірова К.С. - аға оқытушы

Курстың мақсаты: Хор шығармаларын орындау шеберлігі пәнінде хор өнері арқылы музыкалық шығармаларды кәсіби тұрғыда деңгейін көтеру, студенттің көркемдік шығармашылық қабілетінің өсуін қадағалау, әр түрлі көркем-идеялық мазмұны бай репертуары арқылы дүниетанымын қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: музыка теориясының негіздері, сольфеджио, гармония,

Курстың/пәннің мазмұны: Хор шығармаларын орындау шеберлігі пәні болашақ музыка маманының кәсіби шеберлігін, орындаушылық және әдіскерлік деңгейін ұштауға арналады, жеке сабақтар түрінде жүргізіледі.

Ұсынылатын әдебиет:

  1. Безбородова Г. Дирижирование М.,1981.

  2. Работа с хором. М.,1978.

  3. Қыдырбаева К. Хор үнділігі. Қызылорда, 2003.

  4. Работа с детским хором. Сб статей. М.,1981.

  5. Никольская-Береговская К. Начальный этап вокально-хоровой работы с детьми. М., 1968

  6. Огородов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л.,1972.

  7. Стулова г. О певческом дыхании в детском хоре. М., 1974.

  8. Дмитриевский Н. Хор және оны басқару. Алматы., 1955.

  9. Вопросы хороведения на муз-пед факультете. М.,1981.

  10. Стулова Г. Хоровой класс. М., 1987.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақ
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мектепте хор ұйымдастыру практикумы

Пәннің коды: MHUP 4305

Пәннің типі: Кәсіби, элективті

Оқу жылы: 4-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 8

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредиті

Дәріс беруші: Бакирова А. - аға оқытушы

Курстың мақсаты: Мектепте хор ұйымдастыру практикумы пәнінде оқушылар хор арқылы гармониялық және мелодиялық есту қабілетінің жетілуі, интонация тазалығының артуы, ырғақ, музыкалық есту қабілетінің, ансамбльмен хор айту тәсілдерін меңгерту және хормен жұмыс жасауды ұйымдастыру әдістерін меңгерту жолдары қарастырылған. Хор ұжымын басқару жауапкершілігі мол, өте қиын жұмыс.

Деректемелері/Пререквизиттері: музыка теориясының негіздері, сольфеджио, гармония, музыка тарихы пәндерінен алған білімдерін белгілі бір мақсатқа бағыттап, хор өнерінің теориялық негізін және жетекшінің жұмыс жасау тәсілдерін игереді.

Курстың/пәннің мазмұны: Мектепте хор ұйымдастыру практикумы пәні болашақ музыка маманының кәсіби шеберлігін, орындаушылық және әдіскерлік деңгейін ұштауға арналады, жеке сабақтар түрінде жүргізіледі.

Ұсынылатын әдебиет:

Безбородова Г. Дирижирование М.,1981.

Работа с хором. М.,1978.

Қыдырбаева К. Хор үнділігі. Қызылорда, 2003.

Работа с детским хором. Сб статей. М.,1981.

Никольская-Береговская К. Начальный этап вокально-хоровой работы с детьми. М., 1968

Огородов Д. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. Л.,1972.

Стулова г. О певческом дыхании в детском хоре. М., 1974.

Дмитриевский Н. Хор және оны басқару. Алматы., 1955.

Вопросы хороведения на муз-пед факультете. М.,1981.

Стулова Г. Хоровой класс. М., 1987.

Сабақ беру әдістері: СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі: кредиттік оқыту технологиясы бойынша (баллдық жүйе)

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, интерактивтік тақта.
5В010900 – «Математика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В010900 – «Математика» мамандығы бойынша математика бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат.

Бағдарламаларға қабылдау жөніндегі талаптар: өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меңгеруі және т.б.

Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/ оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Нақты өндіріс жағдайында және қызмет иерархиясы бойынша болашақ маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын өзгерте алуға қабілеттілігін, біліктілігі мен білімділігін,сондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуын, ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін қамтамасыз ету.

5В010900 – «Математика» мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын аяқтаған соң магистратурада білім алуды жалғастырып, магистр академиялық дәрежесін алуға мүмкіндігі бар.Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы- 129 кредит + 20 кредит (іс-тәжірибе) + 8 кредит (дене шынықтыру) + 3 кредит (қорытынды аттестация) - (ECTS-219 кредит)Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
Жалпы білім пәндері –кредит

33

50
Міндетті компонент

33

50

КТ 1101

Қазақстан тарихы

3
Inf1102

Информатика

3
OKN2103

Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері

2
Ale1104

Әлеуметтану

2
Etd1105

Экология және тұрақты даму

2
K(O)t1106

Орыс тілі

6
ETN2107

Экономикалық теория негіздері

2
Sht1108

Шетел тілі

6
KN2109

Құқық негіздері

2
Saya1110

Саясаттану

2
Fil2111

Философия

3Базалық пәндер

64

96
Міндетті компонент

20

30

РМК1201

Педагогикалық мамандыққа кіріспе

1
Ped2202

Педагогика

3
Etn2203

Этнопедагогика

2
KK (O) 2201

Кәсіби орыс тілі

2
PAD1204

Психология және адамның дамуы

3
ООТ2205

Өзін-өзі тану

2
ZhFMG2206

Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы

2
K-bsht3208

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

2
K-bsht 3202

Кәсіби бағытталған шетел тілі

2
MОА 3209

Математиканы оқыту әдістемесі

3Таңдау компоненті

44

66

МТ 1(2)205

1. Математикалық талдау

9

EKSIKBP1(2)201

2.Еселі және қисық сызықты интегралдардың қолданылуы бойынша практикум

AST1(2)202

1. Алгебра және сандар теориясы

6
MMKKZN1(2)202

2. Мектеп математика курсының қазіргі заман негіздері

Gem3203

1.Геометрия

6
IT3203

2.Интегралдық теңдеулер

DT3204

1. Дифференциал теңдеулер

3
MBBAZh3204

2.Математикалық білім беруді ақпараттандыру жүйелері.

EZhMM3210

1. Экономика мен жаратылыстанудағы математикалық модельдеу.

3
GTE3210

2.Графтар теориясының есептері

MEShP3206

1. Математикадан есептер шығару практикумы

5

AABTO3206

2. Алгебра және анализ бастамаларын тереңдетіп оқыту

GS3207

1. Геометриялық салулар

3

SG3207

2.Сфералық геометрия

MMKSEE4208

1. Мектеп математика курсындағы стандартты емес есептер

3

FAKP3207

2.Функционалдық және абстрактілі кеңістіктер практикумы

ShKMMOOM1209

1. Шағын комплектілі мектептерде математиканы оқытудың өзекті мәселелері

3

MSONTO1209

2.Математиканы саралап оқыту негіздерін тереңдетіп оқыту

MOTA3205

1.Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

3

TTShA3205

2.Теңдеулер мен теңсіздіктерді шешудің әдістері
Кәсіби пәндер

32

48
Міндетті компонент

5

8

TZhTA3301

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

3
EM3302

Элементар математика

2Таңдау компоненті

27

41

Fiz2301

1. Физика

3

EShAN2301

2.Есептерді шешудің әдістемелік негіздері

ITMS3302

1.Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

3

MPODA3302

2. Математикадан пән олимпиадаларына дайындау әдістемесі

MTM4303

1.Математика тарихы және методологиясы

3

MFKEShA4303

2.Математикалық физиканың кері есептері шешу әдістері

MLDM4304

1.Математикалық логика және дискреттік математика

3

MMKDE4304

2. Мектеп математика курсындағы дәлелдеу есептері

SA3305

1.Сандық әдістер

3

DTDT3305

2.Дербес туындылы дифференциал теңдеулер

BSMTK4306

1. Бағдарлы сыныптардағы математикадан таңдау курстары

3

KITMSE4306

2. Комбинаторика, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика есептері

MPB4307

1. Математиканың пәнаралық байланыстары

3
MPB4307

2. Математиканың пәнішілік байланыстары

MKTZh4308

1. Математикадан кластан тыс жұмыс

3

DTKEP4308

2. Дифференциал теңдеулер курсының есептер практикумы

MMKLK4309

1. Мектеп математика курсының логикалық құрылымы

3
MOIT4309

2. Математиканы оқытудағы инновациялық технологиялар
Жалпы кредит саны

129

194


Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет