5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет19/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Педагогикалық мамандыққа кіріспе.

Пәннің коды - PМК1201

Пәннің типі – базалық, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 1 курс

Оқу жылы – 1-оқу жылы

Оқу семестрі - 1 семестр

Кредиттер саны – 1 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Ыдырысов С., аға оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): “Педагогикалық мамандыққа кіріспе” пәні педагог мамандығының мәнін, маңызын, заңдылықтары мен қағидаларын көрсете отырып, болашақ мұғалімдердің теориялық білімін жетілдіру және практикалық іс-әрекетін ұйымдастыру, жалпы және кәсіби мәдениетін қалыптастыру.

Деректемелер/пререквизиттері: “Мектепке дейінгі педагогика”, “Мектепке дейінгі педагогика тарихы”, “Педагогикалық шеберлік” пәндерінің байланысында оқытылады. Сонымен қатар, пәнді оқыту барысында университет қабырғасында оқытылып отырған «Математика», «Психология», және т.б. пәндермен тығыз байланысты.

Курстың/пәннің мазмұны: Мұғалім мамандығына жалпы сипаттама. Педагог кәсібі және оның қоғамдағы орны. Педагогикалық кәсіптің дамуы мен қалыптасуы Педагог әрекет субъектісі ретінде. Тәрбиеші қызметінің педагогикалық құрылысы. Педагогикалық процесс-мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиеші әрекеті. Педагогтың кәсіптік белгілері: балаларға деген сүйіспеншілігі, педагогикалық процесті жүйелі сезіну, байқағыштық, педагогикалық құбылысты дұрыс түсіну, ұжымшылдық, шығармашылық, ашықтық және т.б. Мұғалім еңбегінің әлеуметтік жағдайы. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында көрсетілген құқықтар мен міндеттер. Педагогтің шығармашылық қызметіне жалпы сипаттама. Мұғалімнің жеке басының шығармашылық мүмкіншілігі және психикалық денсаулығы. Педагогикалық қарым –қатынас – шығармашылық ретінде. Педагогикалық маман дайындау жүйесі. Қазіргі қоғамдағы педагогикалық маман кадрларға жалпы және кәсіптік білім беретін талаптар. Өз бетімен білім алу мен өзін-өзі тәрбиелеу педагог кәсібінің басты құралы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Қ.Р. жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. Алматы.- 2002ж.

2. Қ.Р-ның «Білім туралы» Заңы. Алматы.- 1992

3. Қ.Р. 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы. Астана.- 2003 ж

4. Рувинский. Л.И. Мамандыққа кіріспе. Алматы.-1991 ж

5. Пошаев Д.Қ. Мамандыққа кіріспе. Шымкент.-2004 ж

6. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. Дарын.- 2004 ж.

7. Бегалиев Т. Педагогика. Тараз.- 2001жСабақ беру әдістері - СТО, ақпараттық технологиялар, дамыта оқыту технологиясы

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Психология және адамның дамуы .

Пәннің коды - Psi1202

Пәннің типі – базалық, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 1 курс

Оқу жылы – 1-оқу жылы

Оқу семестрі - 2 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: Бакенова Г. Ә., оқытушы

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Фундаменталды және психологиялық түсініктердің негізінде адам тұлғасы мен әрекеттеріне тұтас көзқарастарды қалыптастыру. Психикалық процестердің заңдылықтары мен адамның қасиеттері туралы білімдер негізінде жастардың әрекеттері мен мінез-құлықтарына саналы түрде талдау жасай білу дағдыларын дамыту. Адам дамуын психологиялық негіздеу. Бұл курс 1 курста өткізілетін болғандықтан теориялық дайындық талап етілмейді. Тек, кәсіби өзіндік анықталуда мотив, қызығушылық, ниет терең қалыптасуы қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: «Психология және адам дамуы» курсы педагогика және психология мамандығының бірінші курс студенттеріне арналған. Бұл курста студенттер адамды танымдық пен қарым-қатынас және белсенді әрекеттестік субъектісі ретінде психологиялық талдауға үйренеді. Студенттер психология ғылымының негізгі ұғымдарымен және тұжырымдарымен, категорияларымен таныса отырып, даму психологиясының қазіргі таңдағы зерттеулері туралы білімдермен қарулданады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Жалпы психологияға кіріспе. Оқу құралы. Жауапты редакторы пс.ғ.к. профессор С.М.Жақыпов. Алматы «Қазақ университетіт», 2007 ж.

 2. П.Я. Гальперин Введение в психологию.- М., 1996

 3. М.И.Гамезо, Домашенко И.А. Атлас по психологии.- М.,1996

 4. Л.С. Выготский. Проблема возраста. Собр. Соч.Т.4, М.1984 ж.

 5. Возрастная и педагогическая психология // Под. Ред. А.В. Петровского. М.1986

 6. Возрастная психология // под. ред. Л.Ф. Обуховой. М.1986

 7. Грэйс Крайг Психология развития. М-С-П-Р-на-Д. 2003

 8. В.В. Мухина. Возрастная психология. М.1998

 9. А.А. Люблинская. Детская психология. М.1971

10. Р.С. Немов. Психология. Кн.2 М.1995

 1. Ф. Райс. Психология подрасткового и юношеского возраста. Сп.б.2000

Сабақ беру әдістері: дәстүрлі дәрістік, тренинг сабақтар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Математикалық талдау

Пәннің коды - МА 1(2)205

Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 1 курс

Оқу жылы – 1-оқу жылы

Оқу семестрі - 1-2 семестр

Кредиттер саны – 5 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: Б.Е.Тұрбаев, ф.-м.ғ.к., доцент

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) – Студенттерді айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен, дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясымен, қатарлар теориясымен таныстыру. Математикалық анализ функциялар теориясының, дифференциалдық теңдеулер теориясының және басқа да пәндерді оқып-үйрену үшін негізгі қызмет атқаратынын түсіндіру.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық игеру үшін мектеп курсының «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра және анализ бастамалары» пәндерін жақсы меңгерген болуы қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: нақты сандар, сандық тізбектер, бір айнымалыдан тәуелді функциялар, бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеулері, бір айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеулері, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеуі, қатарлар, көп айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеуі, Фурье қатары.

Ұсынылатын әдебиет

   1. Зорич В.А. Математический анализ, 2 тома, М., «Наука», 1981.

   2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, 2 тома. М., «Наука»,2000 г.

   3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа, 3 тома. М., «Высшая школа», 1988 г.

4. Никольский С.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 2 тома. М., «Наука».

5. Темиргалиев Н.Т. Математикалық анализ, 3 тома. Алматы, 1984 г.

6. Фихтенгольц Г.М: Курс дифференциального и интегрального исчисления, 3 тома. Изд. «Лань», 1997 г.

7. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М., «Наука», 2002 г.

8. Никольский С.М. Курс математического анализа, М., 2001 г.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Еселі және қисық сызықты интегралдардың қолданылуы бойынша практикум

Пәннің коды - EKSIKBP 1(2)205

Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 1 курс

Оқу жылы – 1-оқу жылы

Оқу семестрі - 1-2 семестр

Кредиттер саны – 5 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Тұрбаев Б.Е., ф.-м.ғ.к., доцент

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - көп айнымалы функциялардың интегралдық есептеу жолдарын үйрету. Олардық геометриялық, физикалық қолданыстарын есептер шығару. Сонымен қатар, студенттердің математикалық анализдің негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, математикалық әдістерді қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін «Жоғары алгебра», «Геометрия» «Математикалық талдау» пәндерін толық меңгеру қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Өлшемді жиын. Жиынның өлшемді болу шарты. Риманның еселік интегралы. Еселік интегралдың бар болуы және оның қасиеттері. Еселік интегралдың қайталама интегралға келтірілуі. n- еселі интегралда айнымалыны ауыстыру әдісі. Қисық сызықты координаталар. Полярлық, сфералық, цилиндрлік координаталар.

Меншіксіз еселік интегралдар. Оң функция үшін меншіксіз еселік интегралдар. Салыстыру әдісі. Абсолютты жинақты меншіксіз интегралдар. Бірінші және екінші түрдегі қисық сызықты интегралдар және оның қасиеттері. Грин формуласы. Интегралдау жолынан тәуелсіз қисық сызықты интегралдар.Ұсынылатын әдебиет

 1. Г.М. Фихтенгольц. Основы математического анализа. Т. 1, 2, 3. М., Наука, 1967.

 2. Н.А. Давыдов и т.д. Сборник задач по математическому анализу. М., Просвещение, 1973 г.

 3. Г. Берман. Сборник задач по курсу математического анализа. М., Наука, 1978 г.

 4. Л.Д. Кудрявцев. Курс математического анализа. Т. 1, 2.

 5. Темірғалиев Н. Математикалық анализ курсы. Т. 1, 2. 3. Ана тілі, Алматы, 1991 ж.

 6. В.П. Ильин, Э.Г. Позняк. Основы математического анализа. Ч. 1.

 7. Б.П. Демидович. Задачи и упражнения по курсу математического анализа. М., Наука.

Сабақ беру әдістері – жаңа инновациялық оқу әдістері және ақпараттық технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Алгебра және сандар теориясы

Пәннің коды - МЕК 1204

Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 1 курс

Оқу жылы –1-оқу жылы

Оқу семестрі - 1-2 семестр

Кредиттер саны – 4 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: С.Қ.Меңліқожаева, п.ғ.к., доцент.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) – студенттердің алгебраның негізгі тарауларын оқып-үйренуіне көмектесу, алгебралық әдістерді қолданбалы есептерді шығаруда пайдалана білуге үйрету.

Алгебраны оқыту келесі бағыттарды

- логикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды;

- алгебралық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді;

- математикадағы сандық әдістерді игеруді;

- өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін мектеп курсындағы математиканы жақсы меңгеру қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Алгебра жалпығылымдық және арнайы пәндерді оқып-үйренуге қажетті фундаментальды пән. Сонымен қатар бұл пән практикада математикалық әдістерді қолдану дағдаларын жетілдірудің ең тиімді құралы.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиет:

 1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. Изд. 10-е. М., 1971.

 2. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. М., 1979.

 3. Сексенбаев Қ., Жетпісов Қ. Жоғарғы алгебра. І – бөлім, ҚарМУ баспасы: 2001.

 4. Сексенбаев Қ., Жетпісов Қ. Жоғарғы алгебра. ІІ– бөлім, ҚарМУ баспасы: 2001.

 5. Оразбаев Б.М. Анықтауыштар теориясы. А., 1967.

 6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. Изд. 2-е. М., 1978.

 7. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре. М., 1984.

 8. Окунев Л.Я. Высшая алгебра. Изд. 2-е. М., 1966.

 9. Фадеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. М., 1977.

 10. Сборник задач по алгебре. Под ред. А.И. Кострикина. М., 1987.

Қосымша әдебиет:

 1. Кострикин А.И. Введение в алгебру. М., 1977.

 2. Ляпин Е.С., А.Е.Евсеев. Алгебра и теория чисел, М., «Просвещения», 1978.

 3. Виленкин Н.Я. Жиындар туралы әңгімелер. А., 1972.

 4. Окунев Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М., 1964.

 5. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. Изд. 7-е. М., 1984.

 6. Никольская И.Л. Математическая логика. М., 1981.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мектеп математика курсының қазіргі заманғы негіздері

Пәннің коды - MMKKZN1204

Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 1 курс

Оқу жылы –1-оқу жылы

Оқу семестрі - 1-2 семестр

Кредиттер саны – 4 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: Қасаева З., п.ғ.к., аға оқытушы.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік): Пәнді оқыту мақсаты математика тарихы мәліметтерін және заңдылықтарын, қолдану аспектілерін студенттердің болашақ қызметінде қолдануына дайындау болып табылады. Осы сала бойынша теориялық материалды жүйелі түрде баяндап, студенттердің қызығушылығын арттырып, өз бетімен білім алу дағдыларын дамыту.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін тапсырмаларды толық меңгеру үшін «Математика тарихы» пәнін және жалпы математиканы жақсы меңгеру қажет.

Курстың/пәннің мазмұны: Математикалық білімдердің пайда болуы себептері мен түп тамыры. Алғашқы математикалық есептеулердің практикалық, діни негіздері. Гректерге дейінгі цивилизациялардағы математика. Ертедегі Шығыстың математикалық текстеріндегі қорытындылардың догмалық (рецепттік) сипаттамасы. Ерта Грецияның математикасына египедтік және вавилондық математиканы тигізген әсері. Евлидтің «Бастамасы», Диофанттың «Арифметикасы», Алгебра тарихы. Арабтық Шығыстағы ортиағасырлық математика. Жаңа білімдер негізі ретіндегі араб цифрлары. Алгебраның жеке пән болып бөлінуі. Евклидтің V постулаты және геометрия философиясы. Геометрия тарихы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Абылкасымова А.Е. Перспективные направления исследований по теории и методике обучения математика./Материалы «ММ ИТОН» - Алматы, 2005.

2. Агабекян Р.К. Математические методы в социологии. –М., 2005.

3. Антология философии математики./Отв.ред. и сост. А.Г.Барабашев и М.И.Панов. – М.: Добросвет, 2002, 420 с.

4. Бесконечность в математике: философские и методологические аспекты. /Под ред. А.Г.Барабашева. –М.: Янус – К., 1997.

5. Кадыржанов Р.К. Социально-культурные основания математизации науки. –Алматы: Ғылым, 1992.

6. Математизация науки: сциокультурные и методологические проблемы. – Алматы: ғылым, 1990.

7. Математика и опыт. /Под ред. А.Г.Барабашева. –М.: МГУ, 2002.

8. Нысанбаев А.Н., Косиченко А.Г., Кадыржанов Р.К. Философский анализ науки в контексте социокультурной трансформации общества. – Алматы, 1995.

9. Пуанкаре А. О науке. –М.: Наука, 1990.

10. Перминов В.Я. Философия и основания математики. – М.: Прогресс – традиция, 2002.

11. Стили в математике. Социокультурная философия математики. /Под ред. А.Г.Барабашева. – СПб: РХГИ, 1999.

12. Щедролвицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. – М. 1997.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Шағын комплектілі мектептерде математиканы оқытудың өзекті мәселелері

Пәннің коды - SHKMMOOM1209

Пәннің типі – базалық, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 1 курс

Оқу жылы – 1-оқу жылы

Оқу семестрі - 2 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: Т.Аймұратова, аға оқытушы.

Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - мұғалімнің кәсіптік бейімделуіне әдістемелік жетекшілік жасау;өз бетімен үздіксіз білім алуды жолға қою; психологиялық-педагогикалық ахуалын қалыптастыруға арналған іс-шаралар жүйесін ұйымдастырып, жүргізу сияқты жұмыстардың тиімді жүзеге асырылуын қамтамасыз ету.

Деректемелер/пререквизиттері: Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды толық меңгеру үшін студент мектептің математика курсын жақсы меңгеруі қажет. Жалпы білім берудің стратегиялық бағыттары ретінде, шағын мектепте математикалық білім беруді дамыту ҚР барлық нормативтік құжаттарында аталады.

Курстың/пәннің мазмұны – Мектеп жұмысын жоспарлау. Жоспарлау туралы ұғым. ҚР нормативтік құжаттарына шолу. Шағын комплектілі мектепте математиканы оқытудағы өзбетінше жұмыстың түрлері. Өзбетінше жұмыстың мазмұны. Оған қойылатын талаптар. Шағын комплектілі бастауыш мектеп жағдайында математиканы оқыту үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері.

Шағын комплектілі бастауыш мектеп жағдайында математиканы оқыту үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері. Математиканы оқытуды ұйымдастыру. Шағын комплектілі бастауыш мектептегі математика сабағы.

Шағын комплектілі бастауыш мектепте математика сабағын өткізудің теориялық негіздерін меңгерту және әдістемесін ашып көрсету. Шағын комплектілі бастауыш мектепте математикадан сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері.

Шағын комплектілі бастауыш мектепте математикадан сыныптан тыс жұмыстарды өткізудің теориялық негіздерін меңгерту және әдістемесін ашып көрсету. Шағын комплектілі бастауыш мектепте оқушылардың математика пәнінен білімдерін бақылау, бағалау және есепке алу. Шағын комплектілі бастауыш мектепте оқушылардың математика пәнінен білімдерін бақылау, бағалау және есепке алу әдістемесін ашып көрсету. Өзіндік жұмыстардың түрлері және оларды шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқыту үрдісінде ұйымдастыру. Өзіндік жұмыстардың түрлері және оларды шағын комплектілі бастауыш мектепте математиканы оқыту үрдісінде ұйымдастырудың теориялық негіздерін меңгерту және әдістемесін ашып көрсету.Ұсынылатын әдебиет

Әдістемелік әдебиеттер

1. Құлмағанбетова Б. «Аз комплектілі мектепте сабақты ұйымдастыру». Алматы. «Мектеп,» 1976.

2.Пышкало М.А. и др «Самостоятельная работа учащихся в малокомлектной школе».-М.: Педагогика, 1974.

3. Шағын комплектілі мектеп 2004, № 3.

4. Қазақстан мектебі, 2003, №9 (өзіндік жұмыс – кәсіби біліктілік көзі)

5. Теория и методика воспитательной работы Под рук.Л.В.Байбородовой, А.Э.Мельников, Ярославль, 2000.

6. Қазақстан мектебі 2004, №4 (Шағын кешенді мектепте).

7. Бастауыш мектеп 2002, №4 (Шағын жинақталған мектептерде).

Негізгі әдебиет.

1. Шағын комплектілі мектепте оқу процесін ұйымдастыру ерекшелігі. - Орал, 1992

2. Т.Оспанов, Ш.Құрманалина. Математиканың бастауыш курсын Оқыту әдістемесі. II бөлім. - Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1996. - 96-1176.

3.И.П.Подласый. Педагогика начальной школы. - М.: Владос.

4. Л. К.Мамырова, С.Нұрсейітова. Шағын жинақталған мектеп-білім беру. - Алматы: Ғылым, 2002.

Қосымша әдебиеттер.

1. Бастауыш мектеп 2000, №4 (өзіндік жұмыстың маңызы және оны ұйымдастыру жолдары).

2. Әдіскер мұғалім. 2005, №3 (өз бетінше жұмыстарды ұйымдастыру).

3. Бастауыш мектеп. 2002, №7, "Шағын жинақталған мектептерді дамыту тұжырымдамасының жобасы және оны тәжірибеге енгізу жолдары".

4. Бастауыш мектеп 2002 №7. Шағын комплектілі мектеп: "Мазмұны мен әдістері".

5. Бастауыш мектеп 2002 №7. Жаңа экономиялық жағдайда шағын комплектілі мектептің түйінді мәселелері және дамуы.6. Бастауыш мектеп 2002 №7. Шағын комплектілі мектептер үшін мұғалім даярлау проблемалар және оларды шешудің жолдары.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, презентация, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ тілі


Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары.
Курстың/пәннің/юниттің атауы - Математиканы саралап оқыту негіздерін тереңдетіп оқыту

Пәннің коды - MSONTO1209

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет