5В020500 «Филология» мамандығына арналғанДата05.11.2016
өлшемі245,61 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-29.1.2/01-2013
ПОӘК

«Әуезов және ұлт өркениеті»

пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

______2013 жылғы

№ 1 басылым5В020500 «Филология» мамандығына арналған
«Әуезов және ұлт өркениеті»

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ 2013ПОӘК 042-18/29.1.2/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

14 беттің -беті

Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Ақтанова А.С. – қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к.

_____________ «___» ___________20___ жыл.

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Ақтанова А.С.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым _________________Мұқанова Қ.Қ.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.


ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.

4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫ

ПОӘК 042-18/29.1.2/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

14еттің 3- беті


Мазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер
ПОӘК 042-18/29.1.2/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

14 беттің 4-беті

1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«М.О.Әуезов және ұлт өркениеті» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы

5В020500 «Филология» мамандығына арналған мамандығының студенттеріне арналған.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «М.О.Әуезов және ұлт өркениеті» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік білім беру стандарты;

- 5В020500 «Филология» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-СГУ-5-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
Кәсіби деңгейі жоғары, жан-жақты дамыған, білім нәрімен сусындаған, теориялық білімі терең, қалыптасқан маман даярлау. Соған сай студентттерді М.О.Әуезовтің өмірі мен шығармашылығымен таныстырып, оның зерттеулері жайында студенттерге теориялық негіздерін меңгерту; әдебиет саласында алатын орыны.


ПОӘК 042-18/29.1.2/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

14 беттің 5-беті

3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

«М.О. Әуезов және ұлт өркениеті» курсының негізгі мақсаты – М.Әуезовтың алғашқы кездегі шығармашылығы мен жазушының кемел жасқа жеткендегі шығармашылығын жан-жақты таныту, қаламгердің басқа ел әдебиетіне көзқарасын, шетел жазушыларымен рухани байланысын ашып көрсету. Жазушы лабораториясының әр қырлылығын шығармалары, аудармалары, мақалалары арқылы таныту, шетел әдебиетімен жүйелік байланыста таныстыру.


3.3 Пәнді оқыту міндеттері:

Пәнді игеру үшін дағды мен білім студентке берілетін ақпаратты меңгеру, байқау, салыстыру, ойлау, теориялық білімді тәжірибесінде қолдана білуі тиіс.


3.4 Оқыту нәтижелері:
Пәнді игеру үшін дағды мен білім студентке берілетін ақпаратты меңгеру, байқау, салыстыру, ойлау, теориялық білімді тәжірибесінде қолдана білуі тиіс.

Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар
Студенттер «М.О. Әуезов және ұлт өркениеті»» оқуы барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғаліміне тән іскерліктерді қалыптастырады. Олар мыналар :

-мектепте білім берудің әр кезеңінде оқытудың мақсат-міндеттерін анықтай алу іскерлігі ;

-сынып оқушыларының қазақ тілін өз ана тілінің теориялық болмысы ретінде игеру психологиясы мен жас ерекшелігі психологиясын , физиологиялық, жеке бас ерекшелігін баланың қабілетімен байланыстыра алу іскерлігі;

- әрбір қазақ әдебиеті сабағының білімдік, тәрбиелік, дамытушылық потенциалын мүмкіндігінше жүзеге асыру жолдарын тану іскерлігі;

- оқыту технологиясын бірізді және орынды қолдана білу, әр сабақты ғылыми тұрғыдан талдап сараптай білу т.б. іскерлік дағдыларды меңгерулері тиіс.
3.5 Курстың пререквизиттері:

М.О. Әуезовтің көркем ой-танымы, шығармашылық мұрасы - ұлттық әдебиетіміздегі дәстүр мен жаңашылдықтың, әдеби дамудың зор белесі. Мұхтардың ақындық шалқарын, тарихи –философиялық мұраларын бірлікте алып қарастыру арқылы арман - мұратын анық танып алмай Мұхтардың өмірі мен шығармашылығын, ақындық дәстүрін өз биігінде межелей алмаймыз. «Әуезов және ұлт өркениеті» жоғарғы оқу орындарында арнайы курс ретінде енгізілуі біртуар ақынның шығармашылық еңбегінің өміршеңдігі мен өз шығармашылығында шығыс пен батысты ұстазы ұлы Абайдың дәстүрімен жарастыра білуінде. Аталмыш пән Мұхтар шығармаларының рухани қуатын зерделей отырып бүкіл бір ұлттың болмысын, көркемдік дүниетанымын саралауға жол ашуымен құнды.


3.6 Курстың постреквизиті:
Пәнді толық меңгеріп, үйренгеннен кейін қазақ әдебиеті тарихының басқа кезеңдері жалғаса береді. Мұхтардың қазақ әдебиетіндегі орнын айқындау арқылы ХХ ғасыр басыныдағы ақын -жазушылардың өмірбаянын, толғауларының тақырыптық аясын білу шарт.


ПОӘК 042-18/29.1.2/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

14 беттің 7-беті


3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

Кесте 1

Курс


Сем-естр

Кредит

Дәріс (сағ)

Семинар (сағ)

Лаб. (сағ)

ОЖСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ)

Барлығы

(сағ)


Бақылау түрі

ІІІ

6

3

30

15

-

22,5

67,5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)

Кесте 2

Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1Дәріс сабақтары
І модуль. М.Әуезовтің рухани мұралары
1-тақырып.

М.Әуезов шығармашылығының бастаулары2

2-тақырып.

М. Әуезов әңгімелерінің зерттелу тарихы2

ІІ модуль. Әуезов фольклортанушы
3-тақырып.

Әуезов және фольклор, драматургия3

ІІІ Модуль. М.Әуезовтің шығармаларының тақырыптық ерекшеліктері.
4-тақырып.

М.Әуезов әңгімелеріндегі «қорғансыздар» тақырыбы3

5-тақырып.

М.О.Әуезов шығармаларындағы тарихилық2

6-тақырып.

“Қилы заман” повесіндегі ұлттық дүниетаным және трагизм2

7-тақырып.

«Қараш –қараш оқиғасы» повесіндегі тақырыптық, идеялық ерекшелік1

8-тақырып.

«Қараш-Қараш оқиғасы» повесінің көркемдігі2

9-тақырып.

М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» оқиғасының тарихи негізі2

10-тақырып.

Қазақ әдебиетіндегі «Еңлік-Кебек» сюжетінің таралуы

2

11‑ тақырып.

М.Әуезов және Абай үндестігі


ІV Модуль. Әуезов және әлем әдебиеті. Стильдік ерекшелігі.
12-Әуезов және Шығыс, Батыс әдебиет
13‑ тақырып.

Әуезов шығармашылығы әлем әдебиеті контексінде


12‑ тақырып.

М.Әуезов ХХ ғасыр басындағы әңгімелерінің жанрлық ерекшеліктер мен тақырыптық мазмұны


14‑ тақырып.

Әуезов проза жанрының шебері, аудармалары


15‑ тақырып.

Әуезов стилі, поэтикасы,публицистикасы


Тәжірибелік сабақтар
І модуль. М.Әуезовтің рухани мұралары
1-тақырып.

М.Әуезов шығармашылығының бастаулары2

2-тақырып.

М. Әуезов әңгімелерінің зерттелу тарихы2

ІІ модуль. Әуезов фольклортанушы
3-тақырып.

Әуезов және фольклор, драматургия
3

ІІІ Модуль. М.Әуезовтің шығармаларының тақырыптық ерекшеліктері.
4-тақырып.

М.Әуезов әңгімелеріндегі «қорғансыздар» тақырыбы3

5-тақырып.

М.О.Әуезов шығармаларындағы тарихилық2

6-тақырып.

“Қилы заман” повесіндегі ұлттық дүниетаным және трагизм2

7-тақырып.

«Қараш –қараш оқиғасы» повесіндегі тақырыптық, идеялық ерекшелік1

8-тақырып.

«Қараш-Қараш оқиғасы» повесінің көркемдігі2

9-тақырып.

М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» оқиғасының тарихи негізі2

10-тақырып.

Қазақ әдебиетіндегі «Еңлік-Кебек» сюжетінің таралуы2

11‑ тақырып.

М.Әуезов және Абай үндестігі


ІV Модуль. Әуезов және әлем әдебиеті. Стильдік ерекшелігі.
12-Әуезов және Шығыс, Батыс әдебиет
13‑ тақырып.

Әуезов шығармашылығы әлем әдебиеті контексінде


12‑ тақырып.

М.Әуезов ХХ ғасыр басындағы әңгімелерінің жанрлық ерекшеліктер мен тақырыптық мазмұны


14‑ тақырып.

Әуезов проза жанрының шебері, аудармалары


15‑ тақырып.

Әуезов стилі, поэтикасы,публицистикасы
5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


  1. Реферат. «М.Әуезовтің шығармашылық ғұмырбаяны».

  2. Реферат. «М.Әуезов және әдебиеттану ғылымы».

5.3Реферат. «М.Әуезов –фольклортанушы».

  1. Реферат. «М.Әуезов және абайтану».

  2. Реферат. «М.Әуезов шығармашылығы-М.Мырзахметұлының зерттеулерінде».

  3. Реферат. «М.Әуезов зерттеулеріндегі Абайдың ақындық мектебі мәселесі».

  4. Реферат. «М.Әуезов ғұмырбаяны -Қ.Мұқаметханов еңбектерінде».

  5. Реферат. «М.Әуезов және Кеңес өкіметі».

  6. Реферат. «М.Әуезовтің әдеби,ғылыми ортасы».

  7. Реферат. «М.Әуезов тағлымы және бүгінгі әдебиеттану ғылымы».

  8. Реферат. «М.Әуезов мұрасы –шетел ғалымдары зерттеулерінде»

  9. Реферат. «Семей өңірі, Абай елі және М.Әуезов шығармашылығы».ПОӘК 042-18/29.1.2/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

14беттің 10-беті


6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


Дәріс сабағының

Тақырыбы


Семинар сабағының тақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер

Бақылау түрі

1

2

4

5

1М.Әуезов шығармашылығының бастаулары

1.М.Әуезов шығармашылығының бастаулары.

Дәріс тезисі, сызба нұсқа слайдтар

Конспект

2.М.Әуезов әңгімелерінің зерттелу тарихы

2.М.Әуезов әңгімелерінің зерттелу тарихы

Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде

Жазбаша, ауызша

Әуезов және фольклор, драматургия

Әуезов және фольклор, драматургия


Дәріс тезисі, слайд

Реферат жазу4.М.Әуезов әңгімелеріндегі «қорғансыздар» тақырыбы

4.М.Әуезов әңгімелеріндегі «қорғансыздар» тақырыбы

Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде


Ауызша

5.М.О.Әуезов шығармаларындағы тарихилық

5.М.О.Әуезов шығармаларындағы тарихилық

Дәріс тезисі кесте слайд түрінде


Ауызша

6.“Қилы заман” повесіндегі ұлттық дүниетаным және трагизм

6.“Қилы заман” повесіндегі ұлттық дүниетаным және трагизм

Дәріс тезисі таблица слайд түрінде

Ауызша

7. «Қараш –қараш оқиғасы» повесіндегі тақырыптық, идеялық ерекшелік

7«Қараш –қараш оқиғасы» повесіндегі тақырыптық, идеялық ерекшелік

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Жазбаша8. «Қараш-Қараш оқиғасы» повесінің көркемдігі

8. «Қараш-Қараш оқиғасы» повесінің көркемдігі

Дәріс тезисі, мысалдарды ноутбуктан көрсету

Тілдік талдау. Қайталау сұрақтары

9.М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» оқиғасының тарихи негізі

9. М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» оқиғасының тарихи негізі

Дәріс тезисі, кесте-слайд

Ғылыми зерттеулер түрлерін ұйымдастыру

10.Қазақ әдебиетіндегі «Еңлік-Кебек» сюжетінің таралуы

10.Қазақ әдебиетіндегі «Еңлік-Кебек» сюжетінің таралуы

Дәріс тезисі, сызбалар слайд түрінде

Ауызша

11. М.Әуезов және Абай үндестігі

11.М.Әуезов және Абай үндестігі

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде

Пікірталас

12. Әуезов және Шығыс, Батыс әдебиет

12. Әуезов және Шығыс, Батыс әдебиет

Дәріс тезисі

Жазбаша


13.Әуезов шығармашылығы әлем әдебиеті контексінде

13.Әуезов шығармашылығы әлем әдебиеті контексінде

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде

Жазбаша

14. Әуезов проза жанрының шебері, аудармалары

14 Әуезов проза жанрының шебері, аудармалары

Дәріс тезисі сызбалар слайд түрінде

Жазбаша


15. Әуезов стилі, поэтикасы,публицистикасы

15. Әуезов стилі, поэтикасы,публицистикасы

Дәріс тезисі, кестені слайд негізінде

Реферат
ПОӘК 042-18/29.1.2/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

14 беттің 12-беті


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Кесте 4

4-Кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

 1. 1. Әуезова Л. М.О.Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары. Алматы, 1977

2

39

10 %

2. Нұрқатов А. М.Әуезов творчествосы. Алматы, 1965.

40

39

100%

3. Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары. Алматы, 1982

10

39

30%

4 Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. Алматы, 1975.

20

39

50%

 1. Елеукенов Ш. Әдебиет және ұлт тағдыры. Алматы, 1962.

10

39

30%

6 Базарбаев М. Әдебиет және дәуір. Алматы, 1986.

20

39

50%

7. Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары. Алматы, 1982

10

39

30%ПОӘК 042-18/29.1.2/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

14беттің 13-беті
 1. ӘДЕБИЕТТЕР

8.1.1. Негізгі әдебиеттер:

   1. Әуезова Л. М.О.Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары. Алматы, 1977

   2. Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы. Алматы, 1975.

   3. Нұрқатов А. М.Әуезов творчествосы. Алматы, 1965.

   4. Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары. Алматы, 1982.

   5. Әдібаева Х. Уақыт және суреткер. Алматы, 1962.

   6. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. З.Ахметов, Т.Шаңбаев. Алматы, 1997.

   7. Базарбаев М. Әдебиет және дәуір. Алматы, 1986.

   8. Байтұрсынов А. Шығармалары. Алматы, 1989.

   9. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. Алматы, 1979.

   10. Бердібаев Р. Роман және заман. Алматы, 1967.

8.1.11 Дәдебаев Ж. Өмір шындығы және көркемдік шешім. Алматы, 1991.

   1. Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. Алматы, 2002.

8.1.13Дербісәлин Ә. Дәстүр мен жалғастық. Алматы, 1976.

8.1.14Дүйсенов М. Әдебиеттегі мазмұн мен форманың бірлігі. Алматы, 1997.   1. Исабеков Д. Ұлттық рух және мәдениет. Егеменді Қазақстан, 06.07.2001.

   2. Лизунова Е. Мастерство М.Ауэзова. Алматы, 1968.

8.1.17Мүсірепов Ғ. Суреткер парызы. Алматы, 1970.

   1. Нұрғалиев Р. Трагедия табиғаты. Алматы, 1968.


Қосымша әдебиеттер:

   1. Нұрғалиев Р. Айдын. Алматы, 1985.

   2. Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар. Алматы, 1968.

   3. Елеукенов Ш. Әдебиет және ұлт тағдыры. Алматы, 1962.

   1. Рахымжанов Т. Қазіргі қазақ романының поэтикасы. Алматы, 1992.

   2. Ыбыраев Ш. Эпос әлемі. Алматы, 1993.

   3. Ыбырайым Б. Сырлы әлем. Алматы, 1997.

   1. Кәрібаева Б. Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналары. Алматы, 2001.

   2. Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1994.

   3. Кәрібозұлы Б. Сырлы сөз сипаты. Алматы, 1997.

   4. Кенжебаев Б. Шындық пен шеберлік. Алматы, 1986.

   5. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы. Алматы, 1984.

   6. Нарымбетов Ә. Қазіргі қазақ поэмасы. Алматы, 1982.

   7. Сәтбаева Ш. Әдеби байланыстар. Алматы, 1974.

   8. Шәріпов Ә. Қазіргі дәуір және қазақ совет әдебиетінің даму проблемалары.

   9. Исабаев Б. Ұлылар мекені. Новосибирск 2004.- 623б.

ПОӘК 042-18/29.1.2/01-2013

№1 басылым 05.09.2013

14беттің 14-беті
   1. Әуезов М. 20 томдық шығармалар жинағы.т.15. Алматы: Жазушы, 1984.- б.

   2. Жанболатұлы М. Би ата. Семей 2008. - 342бет.

   3. Шәкәрім 2 томдық I том. Құраст.Жармұхамедұлы М., Атығай Б., Ибраев С., Рысқұлова Г. Алматы:Ел шежіре, 2008.- 506б.

8.2.19 Бөжеев М.«Еңлік-Кебектің» нұсқалары туралы\\ «Жұлдыз»журналы.

1965, №6Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет