«Философия» пәні бойынша бакалавриаттың барлық білім беру бағдарламаларына арналған ОҚу жұмыс бағдарламасы (syllabus)Pdf көрінісі
бет2/24
Дата26.01.2023
өлшемі0,7 Mb.
#166491
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Байланысты:
80578e2c289cf8b674d102a4c2427411

5. Пәннің қысқаша мазмұны. 
Пәннің мақсаттары
:
«Философия» курсын оқыту студенттерде 
сананың ашықтығын қалыптастыруға, өзінің ұлттық коды мен 
ұлттық 
өзіндік 
сананы, 
рухани 
жаңғыруды, 
бәсекеге 
қабілеттілікті, реализм мен прагматизмді, тәуелсіз сыни ойлауды, 
білім мен білім беру культін түсіндіруге, әділеттілік, ар-ұждан 
және еркіндік сынды маңызды көзқарастық түсініктерді 
меңгеруге, сондай-ақ, мәдениет аралық сұхбат және әлем 
мәдениеті, толеранттылық құндылықтарын дамытып, нығайтуға 
бағытталған. 
Пәннің міндеттері
:
- студенттердің қоғамдық сананы жаңғыртудағы және қазіргі 
кезеңнің жаһандық міндеттерін шешудегі философияның ролін 
түсіну 
аясындағы 
философиялық-көзқарастық 
және 
методологиялық мәдениет негіздерін игеру; 
- студенттерде философиялық рефлексия, өзіндік есеп беру мен 
құндылықтық өзіндік реттеу дағдыларын қалыптастыру; 
- ғылыми-зерттеушілік қабілеттері мен интеллектуалды және 
шығармашылық потенциалды қалыптастыруды дамыту. 
6. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі: 
 
№ 
№ 
Жұм
ы
с 
түр
і 
Т
ап
сы
рм
а 
мақ
са
ты
мен
мазмұн
ы
П
ай
да
ла
нуғ
а 
ұс
ы
ны
ла
ты
н 
әд
еб
ие
тт
ер
Б
ақ
ы
ла
у 
түр
і 
Б
ал
л 
Е
се
п 
бе
ру 
ф
орм
ас
ы
Т
ап
сы
ру
уа
қы
ты
1


Рефера
т 
Дәрістің 
мазмұны
н 
жүйелеу, 
негізгі 
әдебиетт
ерді 
талдау 
Дәрістің 
тақырыбындағы 
әдебиеттер 
тізіміне сәйкес 
Ағым
дық 
50-
100 
Реферат
ты 
қорғау 
3 апта 


Баянда
ма 
Курстың 
негізгі 
тақырып
тары 
бойынша 
Семинар және 
СОӨЖ 
әрбір 
тақырыбындағы 
әдебиеттер 
тізіміне сәйкес 
Ағым
дық 
50-
100 
Ауызша 6 апта білімді 
дербес 
меңгеру. 
Проблем
алы 
міндетте
рді 
шешуде 
білімді 
қолдану 

Бақыл
ау 
жұмыс
ы 
Философ
иялық 
ұғымдар
ды 
қолдану 
бойынша 
негізгі 
дағдыла
рды, 
зерттеле
тін 
курстың 
негізгі 
базалық 
білімін 
меңгеру 
деңгейін 
тексеру 
Барлық 
курс 
бойынша негізгі 
әдебиеттер 
тізімі 
Ағым
дық 
50-
100 
Жазбаш
а жұмыс 
10 апта 


Эссе 
Философ
иялық 
ұғымдар
ды 
қолдану 
бойынша 
негізгі 
дағдыла
рды, 
зерттеле
тін 
курстың 
негізгі 
базалық 
білімін 
меңгеру 
деңгейін 
тексеру 
Барлық 
курс 
бойынша негізгі 
әдебиеттер 
тізімі 
Ағым
дық 
50-
100 
Жазбаш
а жұмыс 
13 апта 
Студен
ттерді
ң 
белсен
ділігі 
үшін 
Зерттеле
тін курс 
бойынша 
негізгі 
білімін, 
дағдыла
рын 
анықтау. 
Барлық 
курс 
бойынша негізгі 
әдебиеттер 
тізімі 
Ағым
дық 
50-
100 
Сауална
ма 
15 апта 
7. Пәннің оқу - әдістемелік картасымен қамтамасыз етілуі

№ 
п/п 
Курс 
бойынша 
қолданылатын 
оқулықтар мен 
оқу 
құралдарының атаулары
1.Негізгі әдебиеттер 

Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания».- Астана, 2017 

Назарбаев Н.Ә. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, 
равная столетиям» – Астана: Деловой мир Астана, 2014.

Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.

Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 
2014.

Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.

Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 
2006.

Ғарифолла Есім «Адам-зат» – Астана, 2008.

Рассел Б. «История западной философии» – М.: Издатель 
Litres, 2018.

Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан 
Дерридаға дейін». – Астана, 2018. 
10 
Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». – Астана, 2018. 
11 
Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: 
Антика философиясы». – Астана, 2018.
12 
Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 2-том: Орта 
ғасыр философиясы». – Астана, 2018.
13 
Карен Армстронг Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 
жылдық ізденіс: Құдайтану баяны. – Астана, 2018.
14 
Humphreys P. «The Oxford Handbook of Philosophy of Science». – Oxford University Press, 2016. (Хамфрейс Пи. «Зе Оксфорд 
хэндбук оф философи оф ссайнс». – Оксфорд юниверсити 
пресс, 2016)
15 
Estlund D.«The Oxford Handbook of Political Philosophy». –
Oxford University Press, 2017. (Эстланд Ди. «Зе Оксфорд 
хэндбук оф палитикал философи». - Оксфорд юниверсити 
пресс, 2016)
16 
Cappelen H., Gendler T., Hawthorne J. The Oxford Handbook of 
Philosophical Methodology. – Oxford University Press, 2016. 
(Кэппелен Эйч., Гендлер Ти., Хэутон Джэй. «Зе Оксфорд 
Хэндбук оф философикл метадаладжи». - Оксфорд 
юниверсити пресс, 2016)
2. Қосымша әдебиеттер 
17 
Барлыбаева Г.Г. «Эволюция этических идей в казахской 
философии». – Алматы, 2011.
18 
Зотов А.Ф. «Современная Западная философия».– М.: 
Высшая школа, 2012.
19 
Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. 
Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 2017.
20 
Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –
Алматы: Жібек жолы, 2014.
21 
Масалимова А.Р., Алтаев Ж.А., Касабек А.К. «Казахская 
философия». Учебное пособие. – Алматы, 2018
22 
«Новая философская энциклопедия»: в 4 т. / Институт 
философии; М.: Мысль, 2010.
23 
Бадью А. «Манифест философии». – Санкт-Петербург.: 
Machina, 2003.
24 
Делёз Ж. Гваттари Ф. «Что такое философия?» /. Перевод С. 
Зенкина.– М.: Академический Проект, 2009.
25 
Коплстон Ф. «История философии: XX век» /перевод П.А. 
Сафронова. – М.: Издательствово «Центрполиграф», 2002. – 
268 с.
26 
Марков Б.В. «Философия». Учебник для вузов. – М.: 
Издательский дом «Питер», 2016. 
27 
Миронов В.В.»Философия». Учебник. – М.: Проспект, 2016.
28 
Абдильдин, Ж. М. История философии: учебное пособие. - 
Алматы, 2010.


10 
29 
История философии: учеб. для вузов / отв. ред. В. П. 
Кохановский, В. П. Яковлев. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д, 2006. 
30 
Гусейнов А.А. Философия между наукой и религией // 
Вопросы философии. - 2010. - № 8. - С. 4-10 
31 
Губин, В. Д. Философия: учебник. - М.,2007. 
32 
Алексеев, П. В. Философия: учеб. / Алексеев П.В., Панин 
А.В. - 3-е изд., перераб.и доп. - М., 2006.
33 
Хрестоматия по философии / сост. П. В. Алексеев, А. В. 
Панин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М., 2004. 
2.1 Мерзімдік әдебиеттер (басылымдар) тізімі 
34 
Вопросы философии 
35 
Вестник МГУ. Сер. 7. Философия 
36 
ҚарМУ Хабаршысы. Тарих. Философия сериясы 
2.2 Электрондық оқулықтар мен оқу құралдары тізімі 
37 
Руднев, В.П. Словарь культуры XX века [Электронный 
ресурс] : ключевые понятия и тексты / Руднев, В.П. - 
Электрон. текстовые дан. (2.2Мб). - М., 1998. 
38 
Латино-англо-русский словарь философских терминов
[Электронный ресурс]: научное издание / сост. Ю. Цуканов. -
Электрон. текстовые дан. (295Кб). 
39 
Курс [Электронный ресурс] : история зарубежной философии 
/ Симонов Д.А. - Электрон. текстовые дан. (454Кб). - 
Караганда,
2003. 
40 
Основы философии [Электронный ресурс] : учеб.пособие для
студентов юридических вузов / Т.Х. Габитов. - Электрон.
текстовые дан. (76.2Мб). - Алматы, 2000.
2.3 Интернет көздері 
41 
Философия бойынша электронды кітапхана//
filosof.historic.ru
  
42 
Философиялық кітапхана Гумер//
gumer.info.ru 
43 
Философиялық кітапхана Ихтик//
ihtik.lib.ru
 
44 
Ресей ғылым Академиясының Философия институтының
электронды кітапханасы //
iph.ras.ru 
45 
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы//
nlrk.kz 
46 
Қазақстан ЖОО республикалық кітапханасы//
 
www.rmeb.kz
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет