Информатика курсында ҧйымдастырылатын сыныптанбет2/5
Дата29.12.2021
өлшемі41,79 Kb.
#106414
1   2   3   4   5
Байланысты:
ИНФОРМАТИКА ПӘНІНДЕ СЫНЫПТАН ТЫС
praktika-IYA-kaz, praktika-IYA-kaz, praktika-IYA-kaz, praktika-IYA-kaz, praktika-IYA-kaz, praktika-IYA-kaz, 6cd0a556-19ae-441a-b469-d65128cf2aac, 6cd0a556-19ae-441a-b469-d65128cf2aac, 6cd0a556-19ae-441a-b469-d65128cf2aac, a067cf0b-68e5-46f9-bc70-70d0974edb1b
Жалпы ережелер:

Информатика пәнiн оқытудың негiзгi мақсаттары мен мiндеттерi тӛмендегiдей:

ü оқушылардың ғылыми дҥниетанымдық негiзiн қалыптастыру; ü оқушылардың ойлау қабiлетiн дамыту; ü оқушыларға ақпараттандыру қҧралдары мен ақпараттық технологияларды меңгерту; ü оқушыларды ӛмiрге, еңбекке және бiлiмдерiн жалғастыруға даярлау; ü информатика ғылымының негiзiн қалайтын ҥш ҧғымның (зат, энергия және ақпарат) бiрi болып есептелiнетiн, қазiргi таңдағы әлем бейнесiн қҧрудың негiзiн қҧрайтын ақпарат ҧғымын қалыптастыру; ü қоршаған ортаны жаңа ақпараттық тҧрғыдан зерттеу кӛзқарасын қалыптастыратын ақпараттық ҥрдiстердi, табиғат, қоғам, техника аймақтарында қарастыру; ü қоғам дамуында жаңа ақпараттық технологиялардың ролiн анықтау, қоғамның ақпараттық сатыға ӛту кезеңiнде адам еңбегiнiң мазмҧны мен сипаттамасын ӛзгерту; ü оқушылардың теориялық, шығармашылық ойлау қабiлеттерiн дамыту; ü тиiмдi шешiмдер таңдай бiлуге бағытталған, оперативтi ойлау деп аталатын жаңаша ойлай бiлудi қалыптастыру; ü ақпараттандыру қҧралдары мен ақпараттық технологиялар саласында бiлiм, бiлiк және дағдыларды қалыптастыру мен оларды дамыту; ü оқушыларды ақпараттық бiрлiктермен қамтамасыз ететiн бiлiмдермен қаруландыру; ü оқушылардың ақпараттық сауаттылығы мен мәдениетiн қалыптастыру.

―Информатика‖ пәнiн зерттеу объектiлерi:

ü ақпарат; ü ақпараттық ресурстар; ü ақпараттық ҥрдiстер; ü ақпараттандыру қҧралдары мен ақпараттық технологиялар.

―Информатика‖ пәнiнiң даму болашағы мына кӛрiнiстерге байланысты:  1. пәннiң жалпы бiлiмдiк, дҥниетанымдық кӛзқарасын қалыптастыру, атап айтқанда: ü оқушыларға формальдау, модельдеу және компьютерлiк тәжiрибе

әдiстерiн меңгерту; ü тиiмдi шешiмдердi таңдай бiлуге бағытталған оперативтi ойлау қабiлетiн дамыту.

  1. информатиканың ғылыми пән ретiнде қалыптасуы, атап айтқанда, әлеуметтiк, экономикалық, қҧқықтық, биологиялық, қолданбалы информатика және т.б.

―Информатика‖ пәнiнiң даму бағыттары:

ü Теориялық информатика. Мҧнда ақпараттың жалпы қасиеттерiн зерттеу, табиғаттағы және қоғамдағы ақпарат ҥрдiстерiнiң ӛзара қатынасы, сонымен қатар әр тҥрлi ақпараттық орталарда ақпараттық ҥрдiстердi жҥзеге асырудың негiзгi заңдылықтарын зерттеу мәселелерi қарастырылады.

ü Ақпараттандыру құралдары. Мҧнда дербес компьютерлердiң, микропроцесорлардың есептеу қызметiнiң мҥмкiндiктерi және аймақтық желiлер арқылы ақпараттарды алмасу қызметтерi туралы мәселелер қарастырылады. Әр тҥрлi ақпараттарды сақтау, ӛңдеу және қолдану мҥмкiндiктерiн одан әрi жетiлдiру бағытында ақпараттық технологиялардың даму мәселелерiн қарастырумен жалғасады.

ü Әлеуметтiк информатика. Мҧнда информатика мен ақпараттық технологиялардың қазiргi қоғамдағы алатын орны, ақпарат пен және программалық ӛнiмдермен жҧмыс жасаудың қҧқықтық, этикалық және моральдық нормалары, жеке тҧлға мен қоғамның ақпараттық қауiпсiздiгi тӛңiрегiндегi мәселелер қарастырылады.

Информатика” оқу пәнi бойынша оқушылардың мiндеттi дайындық деңгейiне қойылатын талаптар мектептiң әр тҥрлi сатысында берiлетiн оқу мазмҧнына сәйкес берiлген. Сатылар негiзгi, жоғарғы (қоғамдықгуманитарлық және жаратылыстану-математикалық) деп қарастырылған. Аталған сатыларға сәйкес берiлген мазмҧндық желiлер бойынша оқушының мiндетi дайындық деңгейiне қойылатын талаптар анықталған.

Информатика” оқу пәнi бойынша оқу үрдісiн ұйымдастыру және оны жҥзеге асыру жағдайларына қойылатын талаптар мына бағыттарда қарастырылған: оқыту ҥрдісiн мамандармен қамтамасыз ету; оқыту ҥрдісiн оқу-әдiстемелiк жағынан қамтамасыз ету; материалдық-техникамен базамен қамтамасыз ету.


1   2   3   4   5
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет