Мырзалиев б. С


%  мөлшерде   белгіленгенPdf көрінісі
бет20/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

30% 
мөлшерде
 
белгіленген

 
X. 
Есептелген
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығының
 
сомасын
 
шығырамыз
  
 (59,6 
мың
 
теңге
 
х
  30 %  =  17,9 
мың
 
теңге
). 
                
Оның
 
сомасы
 
17,9 
мың
 
теңгеге
 
тең

                    
                    
    

100 
үлгінің
 
кестесін
 
толтырамыз

                                                                                                

 100 
үлгі
 
2003
 
жылдың
 
жиынтық
 
жылдық
 
табысы
 
мен
 
жасалған
 
шегерулер
 
туралы
  
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Молшылык
» 
ЖШС
-
і
                          
СТТН
  582000027863
 
Мекен
-
жайы

Таүке
-
Хан
 
даңғылы
 

78 
үй
                            
Банк
 
аталуы

«
Наурыз
» 
банк
 
Аудан
:
Түркістан
                                                                    
Есеп
 
айырысу
 
шоты

002609819 
 

 
 
Көрсеткіштер
 
Код
 
Төлеушінің
 
мəліметтері
 
бойынша
 
 1 
2  3 
 
ЖИЫНТЫҚ
  
ЖЫЛДЫҚ
  
ТАБЫС
 
 
 

Өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

өткізуден
 
түскен
 
табыс
 1 
950,0 


 
75

Үйлер
 
мен
 
ғимараттар

сондай
-
ақ
 
амортизацияға
 
жатпайтын
 
активтердің
 
құнының
 
өсімінен
 
түскен
 
табыс
 
2  

Сыйақы
 
түрінде
 
түскен
 
табыс
 3 
 
3-1 
Күдікті
 
міндеттемелер
 
бойынша
 
табыстар
 3-1 
 

Дивидендтер
 4 
 

Ұтыстар
 5 
 

Ақысыз
 
алынған
 
мүлік
 
пен
 
ақшалар
 6 
 

Мүлікті
 
жалға
 
беруден
 
түскен
 
табыстар
 7 
 

Роялти
 8 
 

Мемлекеттік
 
бюджеттен
 
алынған
 
субсидиялардан
 
басқа
 
заңды
 
тұлғалар
 
тарапынан
 
алынған
 
субсидиялар
 
9  
10 
Кəсіпкерлік
 
қызметті
 
шектеу
 
немесе
 
кəсіпорынды
 
жабу
 
келісімі
 
үшін
 
алынған
 
табыстар
 
10  
11 
Банктер
 
тарапынан
 
жасалған
 
провизиялардың
 
төмендеуінен
 
түскен
 
табыстар
 
11  
11-

Сақтандыру
 
резервтерінің
 
төмендеуінен
 
түскен
 
табыстар
 
11-1
 
12 
Міндеттемелердің
 
жойылуынан
 
түскен
 
табыстар
 12 
 
13 20-4 
баптың
 3 
тарауы
, 20-6 
баптың
 1 
тарауы
 
жəне
 47 
бапқа
 
сəйкес
 
келген
 
табыс
 
13  
14 44 
бапқа
 
сəйкес
 
орны
 
толтырылатын
 
шегерулер
  
14 
 
14-

138 
баптың
 1 
тарауына
 
сəйкес
 
бағаларды
 
түзетуден
 
болған
 
табыстар
 
14-1
 
14-

Айыппұлдар

өсімдер

айыптар
 
мен
 
санкциялардың
 
басқа
 
түрлері
 
бойынша
 
табыстар
 
14-2
 
14-

Кəсіпкерлік
 
қызметте
 
қолданылмайтын
 
объектілерді
 
пайдалану
 
кезінде
 
болған
 
шығыстардан
 
табыстардың
 
артығы
 
14-3
 
15 
Басқа
 
табыстар
 15 
 
16 
Жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 (1 
ден
 15 
жолдардың
 
сомасы

16 
950,0 
17 
Жылдық
 
жиынтық
 
табысты
 
түзету
 17 
 
 1) 
дивидендтер
 17-1
 
 2) 
заңды
 
тұлғамен
 
алынған
 
жəне
 
оның
 
кəсіпкерлік
 
қызметімен
 
байланысты
 
жағымды
 
бағамдық
 
айырма
 
17-2
 
 3) 
ашық
 
акционерлік
 
қоғамдардың
 
бағалы
 
қағаздарын
 
өткізу
 
кезінде
 
құнының
 
өсімінен
 
болған
 
табыстар
 
17-3
 
 4) 
зейнетақымен
 
қамтамасыз
 
ету
 
туралы
 
заңына
 
сəйкес
 
алынған
 
жеке
 
жинақтаушы
 
зейнетақы
 
шоттарына
 
жіберілген
 
инвестициялық
 
табыстар
 
17-4
 
 5) 
эмитент
 
тарапынан
 
бағалы
 
қағаздарды
 
олардың
 
нарығында
 
алғашқы
 
орналастыру
 
кезінде
 
алынған
 
меншікті
 
акциялар
 
құнының
 
олардың
 
номиналды
 
құнынан
 
артығы
  
17-5
 


 
76
 6) 
мемлекеттік
 
мекемелердің
 
мемлекеттік
 
кəсіпорындардан
 
ақысыз
 
негізде

сондай
-
ақ
 
ҚР
-
ың
 
заңдарына
 
сəйкес
 
алынған
 
негізгі
 
құралдардың
 
құны
  
17-6
 
18 
Түзетуден
 
соң
 
жылдық
 
жиынтық
 
табыс
  (16 
жол
 – 17 
жол

18 950, 

 
ШЕГЕРУЛЕР
 
 
 
19 
Өткізілген
 
өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
 
19 877,2 
20 
Алынған
 
несиелер
 
үшін
 
сыйақылар
 20 
 
21 
Күдікті
 
талаптар
 21 
 
22 
Резервтік
 
қорларға
 
аударымдар
 22 
 
23 
Ғылыми
-
зерттеу

жоба
 
жəне
 
тəжірибелік
-
конструкторлық
 
жұмыстарға
 
шығыстар
 
23  
24 
Белгіленген
 
активтер
 
бойынша
 
амортизациялық
 
есептеулер
 
мен
 
басқа
 
шегерулер
 
24  
 
а

негізгі
 
құралдардың
 
амортизациялық
 
есептеулері
  
24
а
 
 
 
б

оның
 
ішінде
 
қосымша
 
бағалаудың
 
сомасынан
 24
б
 
 
 
в
) 20-4 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
есептелген
 
амортизациялық
 
есептеулері
  
24
в
 
 
 
г

топ
 
бөлігінің
 
барлық
 
белгіленген
 
активтердің
 
шығыс
 
етілу
 
кезіндегі
 
топ
 
бөлігінің
 
баланс
 
құнының
 
мөлшері
 
24
г
 
 
 
д
) 20-6 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
белгіленген
 
активтердің
 
қалдық
 
құны
  
24
д
 
 
 
е

материалдық
 
емес
 
активтердің
 
амортизациялық
 
есептеулері
 
24
е
 
 
25 
Жөндеуге
 
жұмсалатын
 
шығыстар
 25 
 
26 
Сақтандыру
 
сыйақылары
 
бойынша
 
шығыстар
 26 
 
27 
Əлеуметтік
 
төлемдердің
 
шығыстары
 27 
1,2 
28 
Геологиялық
 
зерттеу
 
мен
 
табиғи
 
ресурстарды
 
қазып
 
алу
 
үшін
 
дайындық
 
жұмыстарына
 
шығыстар
 
28  
29 
Салықтар

айыппұлдар
 
мен
 
орны
 
толтырылатын
 
шығыстар
 
29 12,0 
 
а
) 25 
баптың
 1 
тарауына
 
сəйкес
 
төленген
 
салықтар
 29
а
 
 
 
б

бюджетке
 
енетіннен
 
тыс

айыппұлдар
 
мен
 
өсімдерін
 
қоса

төленген
 
айыптар
  
29
б
 
 
 
в

мемлекеттік
 
əлеуметтік
 
саланы
 
ұстау
 
үшін
 
шығыстар
 
29
в
 
 
 
г
) 26 
баптың
 4 
тарауына
 
сəйкес
 
жер
 
қойнауын
 
пайдаланушылардың
 
шығыстары
 
29
г
 
 
30 26 
баптың
 11 
тарауына
 
сəйкес
 
құрылыстарды
 
өткізуден
 
болған
 
залалдар
 
30  
31 
Шегерулердің
 
барлығы
 (19 
жолдан
 30 
жолды
 
қоса
 
сомасы

31 
890,4 
32 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 (18 
жол
  - 31 
жол
) 32 
59,6 


 
77
32-

20-8 
баптың
 4 
тарауына
 
сəйкес
 
алып
 
өтуге
 
жатпайтын
 
залал
  
32-1

32-

Алып
 
өтуге
 
жататын
 
залал
 32-2

33 27 
бапқа
 
сəйкес
 
алып
 
өткізілген
 
кəсіпкерлік
 
қызметтен
 
болған
 
залалдар
  
33 - 
34 34 
бапқа
 
сəйкес
 
салық
 
салудан
 
босатылатын
 
табыстар
 34  - 
 1) 
тағайындау
 
бойынша
 
төтенше
 
жағдайлар
 
кезінде
 
пайдаланылған
 
гуманитарлық
 
жəрдем
 
 
 
 2) 
 
мүгедектердің
 
еңбек
 
ақысы

сондай
-
ақ
 
мүгедектерге
 
əлеуметтік
 
салықтың
 
сомасының
 50%-
ын
 
төлеу
 
бойынша
 
шығыстардың
 
екі
 
есе
 
сомасы
   
 
 
 3) 
мемлекеттік
 
бағалы
 
қағаздар
 
бойынша
 
сыйақылар
 
 
 
 4) 
коммерциялық
 
емес
 
ұйымдарға
 
қайырымдылық
 
жарналар
 
 
 
 5) 
қайырымдылық
 
қорларға
 
банктердің
 
ақысыз
 
аударымдары
  
 
 
 6) 
ерікті
 
зейнетақы
 
жарналардың
 
сомасы
 
 
 
 7) 
негізгі
 
құралдардың
 
қаржы
 
лизингі
 
бойынша
 
алынған
 
сыйақылар
 
 
 
 8) 
34 
баптың
 8 
тарауына
 
сəйкес
 
салық
 
салынатын
 
табыстың
 
босатылатын
 
өсімі
  
 
 
 9)___________________________________________     
35 
Алып
 
өткізілген
 
залалдар
 
мен
 
берілген
 
жеңілдіктердің
 
есебінен
 
салық
 
салынатын
 
табыс
 (32 
жол
 – 34 
жол

35 59,6 
36 
Есептелген
 
салықтың
 
сомасы
 36 
17,9 
36
а
 
Таза
 
табысқа
 
салынатын
 
салықтың
 
сомасы
 36
а
 
 
36
б
 20-8 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
негізгі
 
құралдардың
 
қосымша
 
бағалануынан
 
болған
 
салықтың
 
сомасы
 
36
б
 
 
36
в
 
Барлық
 
есептелген
 
салық
 (36 
жол
 – 36
а
 
жол
 +  36
б
 
жол
) 36
в
 17,9 
37 
Барлық
 
жасалған
 
аванстық
 
төлемдер
 
мен
 
есепке
 
жатқызулар
 
37  
38 
Артық
 
төлемнің
 
сомасы
 38 
 
39 
Төленуге
 
тиіс
 
барлық
 
салық
 39 
17,9 
40 
Айып
 
санкциялары
 40 
 
41 
Барлық
 
салық
 
пен
 
айып
 
санкциялары
 41 
 
42 
Алдағы
 
төлемдер
 
есебінің
 
артық
  
төлеу
 
сомасы
 42 
 
43 
Қайтарылуға
 
тиіс
 
артық
 
төлемнің
 
сомасы
 43 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет