Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет37/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   63
Мырзалиев бухгаотерлік
10 18,6 
 

29 «
Салықтар

айыппұлдар
 
жəне
 
орны
 
толтырылатын
 
шығыстар
» 
жолын
 
толытырамыз

Ол
 
үшін
 

635, 636, 637, 638, 639
қо
 
шоттарының
 
дебетіне
 

441 
шоттың
 
кредитінен
 
барған
 
проводканы
 
қолданамыз
 
жəне
 
олардың
 
төлеу
 
сомасы
 
салықтардың
 
жылдық
 
есептелуінен
 
асып
 
кетпеу
 
шартын
 
еске
 
сала
 
кеткеніміз
 
жөн
 
болады
.  
        
Біздің
 
жағдайда
 
ол
 
тең
 
болады
:  
30,0 + 28,3 + 
жоқ
 + 10,0 + 240,0   
 
Жиынтығы
 - 
308,3 
мың
 
теңге
 
Барлық
 
шегерулер
: 4084,4 + 154,0 + 18,6 + 308,3 = 
4565,3 
мың
 
теңге
 
 
VIII. 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 
жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 
пен
 
шегерулердің
 
жалпы
 
сомалары
 
арасындағы
 
айырмаға
 
тең
:  
5950,0 
мың
 
теңге
 – 4565,3 
мың
 
теңге
 = 
1384,7
 
мың
 
теңге
.   
(
Жылдық
 
декларацияның
 32 
жолына
 
тең
 
болуы
 
тиіс
). 
 
IX.
 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығының
 
мөлшерлемесін
 
анықтаймыз

Ережелер
 
бойынша
 
оның
 
мөлшерлемесі
 
ауыл
 
шаруашылығы
 
үшін
 
10% 
мөлшерде
 
белгіленген

 
X. 
Есептелген
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығының
 
сомасын
 
есептеп
 
шығарамыз
  


 
9
 (1384,7 
мың
 
теңге
 
х
  10 %  =  138,5 
мың
 
теңге
). 
                
Оның
 
сомасы
 
138,5 
мың
 
теңгеге
 
тең

                    
                        

100 
үлгінің
 
кестесін
 
толтырамыз

 
                                                                                                

 100 
үлгі
 
2004
 
жылдың
 
жиынтық
 
жылдық
 
табысы
 
мен
 
жасалған
 
шегерулер
 
туралы
  
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Арай
» 
Ақ
-
ы
                                 
СТТН
  
581400002406
 
Мекен
-
жайы

Б
.
Майлин
 
көшесі
 

78 
үй
                            
Банк
 
аталуы

«
Темір
» 
банк
 
Аудан
:
Түркістан
                                                                    
Есеп
 
айырысу
 
шоты

000439206 
 

 
 
Көрсеткіштер
 
Код
 
Төлеушінің
 
мəліметтері
 
бойынша
 
 1 
2  3 
 
ЖИЫНТЫҚ
  
ЖЫЛДЫҚ
  
ТАБЫС
 
 
 

Өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

өткізуден
 
түскен
 
табыс
 1 
5950,0 

Үйлер
 
мен
 
ғимараттар

сондай
-
ақ
 
амортизацияға
 
жатпайтын
 
активтердің
 
құнының
 
өсімінен
 
түскен
 
табыс
 
2  

Сыйақы
 
түрінде
 
түскен
 
табыс
 3 
 
3-1 
Күдікті
 
міндеттемелер
 
бойынша
 
табыстар
 3-1 
 

Дивидендтер
 4 
 

Ұтыстар
 5 
 

Ақысыз
 
алынған
 
мүлік
 
пен
 
ақшалар
 6 
 

Мүлікті
 
жалға
 
беруден
 
түскен
 
табыстар
 7 
 

Роялти
 8 
 

Мемлекеттік
 
бюджеттен
 
алынған
 
субсидиялардан
 
басқа
 
заңды
 
тұлғалар
 
тарапынан
 
алынған
 
субсидиялар
 
9  
10 
Кəсіпкерлік
 
қызметті
 
шектеу
 
немесе
 
кəсіпорынды
 
жабу
 
келісімі
 
үшін
 
алынған
 
табыстар
 
10  
11 
Банктер
 
тарапынан
 
жасалған
 
провизиялардың
 
төмендеуінен
 
түскен
 
табыстар
 
11  
11-

Сақтандыру
 
резервтерінің
 
төмендеуінен
 
түскен
 
табыстар
 
11-1
 
12 
Міндеттемелердің
 
жойылуынан
 
түскен
 
табыстар
 12 
 
13 20-4 
баптың
 3 
тарауы
, 20-6 
баптың
 1 
тарауы
 
жəне
 47 
13 
 


 
10
бапқа
 
сəйкес
 
келген
 
табыс
 
14 44 
бапқа
 
сəйкес
 
орны
 
толтырылатын
 
шегерулер
  
14 
 
14-

138 
баптың
 1 
тарауына
 
сəйкес
 
бағаларды
 
түзетуден
 
болған
 
табыстар
 
14-1
 
14-

Айыппұлдар

өсімдер

айыптар
 
мен
 
санкциялардың
 
басқа
 
түрлері
 
бойынша
 
табыстар
 
14-2
 
14-

Кəсіпкерлік
 
қызметте
 
қолданылмайтын
 
объектілерді
 
пайдалану
 
кезінде
 
болған
 
шығыстардан
 
табыстардың
 
артығы
 
14-3
 
15 
Басқа
 
табыстар
 15 
 
16 
Жылдық
 
жиынтық
 
табыс
 (1 
ден
 15 
жолдардың
 
сомасы

16 
5950,0 
17 
Ж
 
ылдық
 
жиынтық
 
табысты
 
түзету
 17 
 
 1) 
дивидендтер
 17-1
 
 2) 
заңды
 
тұлғамен
 
алынған
 
жəне
 
оның
 
кəсіпкерлік
 
қызметімен
 
байланысты
 
жағымды
 
бағамдық
 
айырма
 
17-2
 
 3) 
ашық
 
акционерлік
 
қоғамдардың
 
бағалы
 
қағаздарын
 
өткізу
 
кезінде
 
құнының
 
өсімінен
 
болған
 
табыстар
 
17-3
 
 4) 
зейнетақымен
 
қамтамасыз
 
ету
 
туралы
 
заңына
 
сəйкес
 
алынған
 
жеке
 
жинақтаушы
 
зейнетақы
 
шоттарына
 
жіберілген
 
инвестициялық
 
табыстар
 
17-4
 
 5) 
эмитент
 
тарапынан
 
бағалы
 
қағаздарды
 
олардың
 
нарығында
 
алғашқы
 
орналастыру
 
кезінде
 
алынған
 
меншікті
 
акциялар
 
құнының
 
олардың
 
номиналды
 
құнынан
 
артығы
  
17-5
 
 6) 
мемлекеттік
 
мекемелердің
 
мемлекеттік
 
кəсіпорындардан
 
ақысыз
 
негізде

сондай
-
ақ
 
ҚР
-
ың
 
заңдарына
 
сəйкес
 
алынған
 
негізгі
 
құралдардың
 
құны
  
17-6
 
18 
Түзетуден
 
соң
 
жылдық
 
жиынтық
 
табыс
  (16 
жол
 – 17 
жол

18 5950, 

 
ШЕГЕРУЛЕР
 
 
 
19 
Өткізілген
 
өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

бойынша
 
шығындар
  
19 4084,4 
20 
Алынған
 
несиелер
 
үшін
 
сыйақылар
 20 
 
21 
Күдікті
 
талаптар
 21 
 
22 
Резервтік
 
қорларға
 
аударымдар
 22 
 
23 
Ғылыми
-
зерттеу

жоба
 
жəне
 
тəжірибелік
-
конструкторлық
 
жұмыстарға
 
шығыстар
 
23  
24 
Белгіленген
 
активтер
 
бойынша
 
амортизациялық
 
есептеулер
 
мен
 
басқа
 
шегерулер
 
24 154,0 
 
а

негізгі
 
құралдардың
 
амортизациялық
 
қаржылар
 24
а
 154,0 
 
б

оның
 
ішінде
 
қосымша
 
бағалаудың
 
сомасынан
 24
б
 
 
 
в
) 20-4 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
есептелген
 
амортизациялық
 
есептеулері
  
24
в
 
 
 
г

топ
 
бөлігінің
 
барлық
 
белгіленген
 
активтердің
 24
г
 
 


 
11
шығыс
 
етілу
 
кезіндегі
 
топ
 
бөлігінің
 
баланс
 
құнының
 
мөлшері
 
 
д
) 20-6 
баптың
 3 
тарауына
 
сəйкес
 
белгіленген
 
активтердің
 
қалдық
 
құны
  
24
д
 
 
 
е

материалдық
 
емес
 
активтердің
 
амортизациялық
 
есептеулері
 
24
е
 
 
25 
Жөндеуге
 
жұмсалатын
 
шығыстар
 25 
 
26 
Сақтандыру
 
сыйақылары
 
бойынша
 
шығыстар
 26 
 
27 
Əлеуметтік
 
төлемдердің
 
шығыстары
 27 
18,6 
28 
Геологиялық
 
зерттеу
 
мен
 
табиғи
 
ресурстарды
 
қазып
 
алу
 
үшін
 
дайындық
 
жұмыстарына
 
шығыстар
 
28  
29 
Салықтар

айыппұлдар
 
мен
 
орны
 
толтырылатын
 
шығыстар
 
29 308,3 
 
а
) 25 
баптың
 1 
тарауына
 
сəйкес
 
төленген
 
салықтар
 29
а
 308,3 
 
б

бюджетке
 
енетіннен
 
тыс
 
айыппұлдар
 
мен
 
өсімдерін
 
қоса

төленген
 
айыптар
  
29
б
 
 
 
в

мемлекеттік
 
əлеуметтік
 
саланы
 
ұстау
 
үшін
 
шығыстар
 
29
в
 
 
 
г
) 26 
баптың
 4 
тарауына
 
сəйкес
 
жер
 
қойнауын
 
пайдаланушылардың
 
шығыстары
 
29
г
 
 
30 26 
баптың
 11 
тарауына
 
сəйкес
 
құрылыстарды
 
өткізуден
 
болған
 
залалдар
 
30  
31 
Шегерулердің
 
барлығы
 (19 
жолдан
 30 
жолды
 
қоса
 
сомасы

31 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет