Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет40/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

Активтердің
 
барлығы
 8320,0 
8614,6 
 
Пассивтер
 
 
 
22) 
Жарғылық
 
капитал
 (

 503 
шот
 
бойынша
 
сальдо
) 6570,0 6570,0 
23) 
Алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
 
табысы
 
(
жабылмаған
 
залалы
)  (

 562 
шот
 
бойынша
 
сальдо

650,0  
978,0 
Жиынтығы
 7220,0 
7548,0 
29) 
Қысқа
 
мерзімді
 
несиелер
 (

 601 
шот
 
бойынша
 
сальдо

300,0 - 
31) 
Кредиторлық
 
қарыздар
 (

 671, 681, 686, 687
əқ
 
шоттар
 
бойынша
 
сальдо

800,0 862,1 
32) 
Салықтар
 
бойынша
 
қарыздар
 (

 631, 633, 639
жт

637, 638, 635, 639
қо
 
бойынша
 
сальдо

- 204,5 
Жиынтығы
 1100,0 
1066,6 
Пассивтердің
 
барлығы
 8320,0 
8614,6 
 
 


 
19
Бұл
 
мəліметтер
 
бойынша
 
есепті
 
кезеңнің
 
бухгалтерлік
 
баланстың
 

15 
қосымшасының
 
кестесін
 
толтырамыз

 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
     “
Арай
”  
АҚ
-
ы
                                

 100 
үлгі
                
СТТН
   581400002406  
                                                                                             

 15 
қосымша
                 
                                                                                             
 
                                  2003 
жылдың
  
БУХГАЛТЕРЛІК
 
БАЛАНСЫ
    
 
Салық
 
жылының
 
басына
 
 
Салық
 
жылының
 
соңына
 
 
 

 

- - 
- - 
 
 
- - 
2000,0 1784,1 
1600,0 1320,0 
3500,0 3625,0 
700,0 854,0 
6400,0 5875,1 
600,0 630,0 
 
 
-  
 
 
7000,0 6505,0 
 
 
 
 
300,0 140,0 
300,0 54,2 
- 100,0 
500,0 244,0 
- - 
- - 
220,0 1571,4 
 
 
 
  


10 
11 
12 
13 
 
 
 
 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
 
АКТИВТЕР
 

ҰЗАҚ
  
МЕРЗІМДІ
 
АКТИВТЕР
 
 
Материалдық
 
емес
 
активтер
 
Бастапқы
 
құны
 
Жиынтық
 
тозу
 
Қалдық
 
құны
 
Негізгі
 
құралдар
 
Жер
 
Үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 
Машиналар
 
мен
 
жабдықтар
 
Басқа
 
негізгі
 
құралдар
 
Жиынтық
 
тозу
 
Қалдық
 
құны
 
Аяқталмаған
 
күрделі
 
құрылыс
 
Алдағы
 
кезеңдердің
 
табыстары
 
Ұзақ
 
мерзімді
 
дебиторлық
 
қарыздар
 
Ұзақ
 
мерзімді
 
қаржылық
 
инвестициялар
 
                                  
ЖИЫНТЫҒЫ
 
 

АҒЫМДАҒЫ
 
АКТИВТЕР
 
Тауар
-
материалдық
 
қорлар
 
Материалдар
 
Аяқталмаған
 
құрылыс
 
Дайын
 
өнім

тауарлар
 
Дебиторлық
 
қарыздар
 
Алдағы
 
кезеңдердің
 
табыстары
 
Ұзақ
 
мерзімді
 
қаржылық
 
инвестициялар
 
Ақша
 
қаражаттары
 
Басқа
 
ағымдағы
 
активтер
 
ЖИЫНТЫҒЫ
 
БАРЛЫҒЫ__-_1320,0_8320,0_-_2109,6_8614,6'>БАРЛЫҒЫ
 

1320,0 
8320,0 

2109,6 
8614,6 


 
20
   
 
ПАССИВТЕР
 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
 
МЕН
 
МЕНШІКТІ
 
КАПИТАЛ
 
 
 
 
6570,0 
 
6570,0 
 
 
 
 
650,0 
 
 
 
 
978,0 
7220,0 
 
 
 

7548,0 
 
 
 

 
300,0 
 

 
 
800,0 862,1 
- 204,5 

МЕНШІКТІ
 
КАПИТАЛ
 
Жарғылық
 
капитал
 
Қосымша
 
төленген
 
капитал
 
Қосымша
 
төленбеген
 
капитал
 
Резервтік
 
капитал
 
Бөлінбеген
 
табыс
 (
жабылмаған
 
залал
)
 
ЖИЫНТЫҒЫ
 
2
 
ҰЗАҚ
 
МЕРЗІМДІ
 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
 
Ұзақ
 
мерзімді
 
несиелер
 
Мерзімі
 
ұзартылған
 
салықтар
 
ЖИЫНТЫҒЫ
 

АҒЫМДАҒЫ
 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР
 
Қысқа
 
мерзімді
 
несиелер
 
Қысқа
 
мерзімді
 
несиелердің
 
ағымдағы
 
бөлігі
 
Кредиторлық
 
қарыз
 
Салықтар
 
бойынша
 
қарыздар
 
Мерзімі
 
ұзартылған
 
салықтар
 
Есептелген
 
шығыстар
 
Алдағы
 
кезеңдердің
 
табыстары
 
Қарастырылмаған
 
жағдайлар
 
бойынша
 
есептелген
 
төлемдер
 
ЖИЫНТЫҒЫ
 
 
1100,0 
 
1066,6 
 
22 
23 
24 
25 
26 
 
 
  27 
28 
 
 
  29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
 
БАРЛЫҒЫ
 8320,0 
8614,6 
 
         
Енді
 
кəсіпорынның
 
залалдық
 
жағдайындағы
 
нəтиженің
 
қарауын
 
ұсынамыз

Ол
 
үшін
 
төмендегі
 
көрсеткіштерді
 
өзгертеміз

                            
САЛЫҚ
  
ЕСЕБІ
  
БОЙЫНША

Жылдық
 
жиынтық
 
табыс
                         -                     4450,0 
мың
 
теңге
.
 
Бұл
 
жағдайда
 
жиынтық
 
залал

жылдық
 
жиынтық
 
табыспен
 
барлық
 
шегерулердің
 
айырмасына
 
тең
 
болады
.  
                 4450,0 
мың
 
теңге
 – 4565,3 
мың
 
теңге
 =  - 115,3
 
мың
 
теңге
 
залал

 
Мұндай
 
жағдайда
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
есептелінбейді
.                       
                              
ҚАРЖЫЛЫҚ
  
ЕСЕП
  
БОЙЫНША 
21
         
Жылдық
 
жиынтық
 
табыстан
 
шығындарды
 
алып
 
тастағанда
 
(
бухгалтерлік
 
есеп
 
бойынша

залалға
 
тең
 
болады

         (4450,0 + 600,0) – (4400,0 + 317,1 + 820,0) = - 487,1 
мың
 
теңге
 
залал

 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
да
 
есептелінбейді

Демек

залал
 
487,1 
мың
 
теңгеге
 
тең
 
болады

 
Салық
 
төлеушінің
 
аталуы
  
«
Арай
» 
АҚ
-
ы
                                                 
СТТН
  581400002406                                                      
                                                                                         
Залалды
 
вариант
  
                                                                                               
100-
ші
  
үлгі
 
                                                                                          

 15-2 
қосымша
 
 
2003 
жылдың
  
ҚАРЖЫ
-
ШАРУАШЫЛЫҚ
  
ҚЫЗМЕТІНІҢ
  
НƏТИЖЕЛЕРІ
  
ТУРАЛЫ
  
ЕСЕП
 
                      
(
мың
 
теңге

Сомасы
 
Көрсеткіштердің
  
аталуы
 
 
Табыстар
Шығыстар
 
Өнім
 (
жұмыстар

қызметтер

өткізуден
 
түскен
 
табыс
 
01 4450,0 

Өткізілген
 
өнімнің
 (
жұмыстар

қызметтер

өзіндік
 
құны
 
02 - 
4400,0 
Жалпы
 
табыс
 (01-02) 
03 
50,0 

Кезең
 
шығыстарының
 
барлығы
 04 

317,1 
оның
 
ішінде
:  
 


Жалпы
 
жəне
 
əкімшілік
 
шығыстар
 05 

317,1 
Өткізу
 
бойынша
 
шығыстар
 06 


Сыйақы
 
түріндегі
 
шығыстар
 07 


Негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) (03-04) 
08 

267,1 
Негізгі
 
емес
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) 09 
600,0  820,0 
Салық
 
салынуға
 
дейінгі
 
дағдылы
 
негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал

10 - 
487,1 
Табыс
 
салығы
 
бойынша
 
шығыстар
 11 


Салық
 
салынғаннан
 
кейінгі
 
дағдылы
 
негізгі
 
қызметтен
 
түскен
 
табыс
 (
залал
) (10 
жол
 - 11 
жол

12 - 
487,1 
Төтенше
 
жағдайлардан
 
болған
 
залал
 13 


Таза
 
табыс
 (
залал
)
 (12 
жол
 + (-) 13 
жол
) 14 
- 487,1 
 
           
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
залалдың
 
мөлшері
 
декларация
 
бойынша
 
көрсетілген
 
залалмен
 
салыстырамыз

Ол
 
үшін
 
жылдық
 
декларацияның
 

15
а
 
қосымшасының
 
кестесін
 
пайдаланамыз 
22
 1) 
Қаржылық
 
есеп
 
бойынша
 
залал
             -                (-487,1) 
мың
 
теңге
 
 2) 
Корпоративтік
 
табыс
 
салығы
                                                    -                       
жоқ
 
 4) 
Бухгалтерлік
 
есепте
 
бейнеленіп

бірақ
 
бұл
 
декларацияның
   
          
шегерулеріне
 
енгізілмеген
 
шығыстар

         
а

залалдар
 
сомаларының
 
арасындағы
 
айырма
  (
қаржылық
 
жəне
 
салық
      
         
есептері
 
бойынша
)                             -                                371,8 
мың
 
теңге
  
   
Олардың
 
есептері
: (487,1 – 115,3) = 371,8 
мың
 
теңге

 5) 

ден
 4 
жолды
 
қоса
 
сомасы
                     -                (- 115,3) 
мың
 
теңге
 
 9) 
Салық
 
салынатын
 
табыс
 (5 
жол
 – 8 
жол
) (
бұл
 
нəтиже
 
декларацияның
 32 
жолындағы
 
мөлшерге
 
тең
 
болуы
 
тиіс

ол
 
тең
 
болады
    - 
                                                                                   


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет