Назар аударыңыз!бет1/5
Дата22.03.2017
өлшемі0,93 Mb.
  1   2   3   4   5
Внимание! Предоставленные материалы, защищены авторскими (либо другими) правами. Весь материал, доступный для загрузки - предоставлен исключительно с целью ознакомления с ним и поэтому Вы обязаны удалить их с вашего компьютера через 24 часа после прочтения.
Назар аударыңыз! Ұсынылған материалдар, авторлық (не басқа) құқықтармен қорғалған. Жүктеу үшін қолжетерлік барлық материал – онымен тек қана танысу мақсатында ұсынылған, сондықтан Сіз өз компьютеріңізден оларды оқығаннан соң 24 сағаттан кейін жоюға міндеттісіз.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік Е.А.Бөкетов атындағы университеті


Биология - география факультеті
География кафедрасы


«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе»

пәні бойынша


оқу-әдістемелік кешен

«050116-География» мамандығы үшін

Қарағанды -2009

Құрастырған: Кожахмет Мұратхан - г.ғ.к., география кафедрасының профессоры

Кенжина Күлпаш Дакеновна – география кафедрасының оқытушысы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлтгық университеті дайындаған жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандарты мен типтік оқу бағдарламасы негізінде дайындалған, ҚР МЖМБС 3.08. 324-2006.

Мұнда мазмұндалған деректер «Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» пәнінің теориялық және іс-тәжірибеде қолданылуын, «География» мамандығында оқитын студенттердің білгірлікпен меңгеруін қамтамасыз етеді.

Сызбалық жәдігерлер арнайы кешендік қосымшалармен реттеліп, оларға қажетті сілтемелер мәтін желісінде дәйектелген, бұндай айла-әрекет оқушы қауымының сызбалық-есептемелік ойлау жүйесін кемелдендіре түседі. Бұл қосымшалар сабақ өткізу барысында ксерокопиялық немесе слайдтық бейнелермен тікелей көрнекіленеді.


«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» пәні бойынша география мамандығы студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешен. /Құрастырған: М. Кожахмет. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2009.
©Қарағанды мемлекеттік университеті, 2009

1 ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ - SYLLABUS
1.1 Оқытушы туралы мәліметтер:

Кожахмет Мұратхан - г.ғ.к., география кафедрасының профессоры.

(3 ғимарат, № 413)

Биология-география факультеті

География кафедрасы

Байланыс телефондар: үй 51-54-13, жұмыс 77-00-69, ұялы

87021141269

Кафедра болу уақыттары: Биология-география факультеті География кафедрасы, күнде, жұмыс уақытында, ауд. 413, № 3 корпус.


Кенжина Күлпаш Дакеновна –география кафедрасының оқытушысы

Байланыс телефондар: үй 73-47-74, жұмыс 77-00-69, ұялы 87776521085

Кафедрада болу уақыттары: күнде, жұмыс уақытында, ауд. 413, №3 корпус

1.2 Пән туралы мәліметтер:

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» 1 несие

Өткізу орны: №3 ғимарат, ҚарМУ, кесте бойынша
Оқу жоспарынан көшірме


Ку

Рс


Семе

Стр


Неси

елер


Дәріс

Зертхана

Лық


СОӨЖ

сөж

Барлығы

Бақы

лау


түрі

2

3

1

15

-

15

15

45

Емтихан


1.3 Пәннің пререквизиттері: «Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» пәнін игеру үшін, студенттер 1 курста оқыған базалық пәндерге сүйену керек. Олар: экономикалық теория (экономикалық заңдар және саясат), саясаттану (геосаясат) математика мен информатика, (эконмикалық – математикалық моделдеу), жалпы жер тану (әлем дүниесіндегі Жер планетасы, Жердің географиялық қабығы, географиялық орта және қоғам), картография және топография негіздері (картаны жобалау, жасау және дайындау), метеорология мен климатология (климат және шаруашылық), экология (табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау), геология (Жердің ішкі құрылысы, эндогендік пен экзогендік үрдістер).
1.4 Пәннің постреквизиттері: ЭӘжСГ кіріспе пәнін оқығанда студенттер іргелі географиялық пәндерді игеруге керекті білім алып, іс-тәжірибелік жұмыстарды орындауға үйрену керек.

Іргелі қоғамдық географиялық пәндер: халық географиясы және этнографиялық пен демографиялық негізі, ТМД елдерінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, Дүние жүзінің (әлемнің), экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы, Географияны оқыту әдістері, Тұрмыстық қызмет ету географиясы, Инфрақұрылым географиясы, Қәзіргі әлемдік география, Табиғатты пайдалану экономикасы.

Студент статистикалық, геоақпараттық, картографиялық материалдармен жұмыс жасай біле отырып, оларды жұйелеуді, талдауды, сараптауды, тұжырымдауды үйреніп, дағдылану керек.
1.5 Пәннің қысқаша мазмұны

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси география» пәні екінші курсте окытылатын экономикалық, географиялық және саяси география мамандықтары бойынша негізгі пән болып табылады.

Кең ауқымдағы келесі пәндер экономикалық географияның жаңа әдістемелерімен қазіргі кездегі аса маңызды төрт тұжырымды дамытуға бағытталады. Олар: кеңістіктік, экологиялык, жүйелік және проблемалық. Бұл көрсетілген теорияларды ашу, қолданылмалы экономикалық және басқару іс үрдістерін де дамыта алады.

Сондықтан, «Экономикалык география» келешек мамандардың жадпы білім-ғылым деңгейін көтеретін пән болып табылады.

Аталмыш бағдарламамен экономикалық географияны оқыту, Кеңес кезіндегі бағдарламамен окытудан әлдекайда ұгымды.Мақсаты мен міндеті және оның оқыту барысындағы орны.

Курстың негізгі мақсаты мен міндеті- бірінші курс студентеріне экономикалық және әлеуметтік география пәнінің физикалық – географиялық, сондай-ақ өзге де география ғылымдарымен қатар тарих, экономика саласыңдағы пәндермен байланысын, әрі ғылыми әдістемесі мен басты даму кезеңдері туралы жадпы түсініктеме беру .

1.1. Пәнді оқытудағы мақсаты:

Экономикалық және әлеуметтік география пәні мемлекеттер мен аймақтардың өзіндік шаруашылық ерекшеліктерін, шаруашылықтардың өңірлік айырмашылығын, орналасуы мен уйлесімділігін зертгеуді мақсат етеді.

1.2. Пәннің зерттеу міндеті.

«Экономикалық әлеуметтік және саяси география» пәні диалектикалық теория негізінде табиғат пен коғам ортасындағы өзара ықпалдастықты талдау арқылы, табиғатпен, коғамның экономикалық және әлеуметтік дамуын , орналасуы мен аумақтық ұйымдастыруын зерттеуді қажет етеді.

Студенттер осы курсты оқу барысында географиялық нысандардағы табиғат ресурстарының халык шаруашылығының орналасуы мен аумақтық ұйымдастыруына зерттейтін ғылыми әдістемелерін, белгілі қоғамдық формациядағы тұрліше табиғи шикізаттардың шаруашылықтың әртүрлі бағытта дамуы мен орналасуына жасайтын әсерін білуі тиіс.

Үйрену нәтижесінде студенттер жер ресурстары (пайдалы қазбалар), климат, гидросферы (әлемдік мұхиттар мен құрылық сулары), құрылықтағы тіршілік дұниесі (топырык, осімдіктер мен жануарлар әлемі)сияқты географиялык маңызды шикізаттардың өндірісті өркендетудегі ерекше ролін экономикалық-географиялық тұрғысынан бағалауды игере білуі тиіс.
1.6 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі
Жұмыс

Түрі


Тапсырма

мақсаты ,

мазмұны


Пайдаланыла

тын


әдебиеттер

Орындау

мерзімі


Балдар

(шкалаға


сәйкес

Бақылау түрі

Тексеру

уақыты


Есеп беру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

Дәрісті

Оқу


Дәріске

дайындалу.ОКК-нің

материал-

дары


Семестр

бойынша


20 ұпай-

ға дейін


Ағымдық,

бақылау


Екінші

апта


Ауызша сұрақ

және


тест.

2

Дәрісті

игеру


деңгейін

анықтау


үшін ба-

қылау


жүмысын

жүргізу.


Бағдарлама

сұрақтары-

на жауап

беру


Ұсынылған

әдебиеттер,

электр.лек-

ция,оқулық

ОМК

6-7


апта

15 ұпай-

ға дейін


Тестілік

сұрақтар


және

жазбаша


жауап

7-ші


аптада

Жазбаша

жауап


және

тест


3

Дәрісті

игеруді


бекіту

Типтік

бағдарламаОқулықтар

ОМК,электр.

лекция, ұсы-

нылған әде-

биеттер


Семестр

бойынша


15 ұпай-

ға дейін


Ауызша

жауап


Семестр

бойынша


-


4

Оқулықтар

мен,әдеби-

еттермен

жұмыс


жасау

-


Ұсынылған

әдебиеттерСеместр

бойынша

-


Ауызша

жаупСеместр

бойынша

-5

Тестілеу

Тестілік

тапсырма-

лар


Ұсынылған

әдебиеттер,

оқулыұтар,

эл.лекциялар

ОМК

1 сағат


30 ұпай-

ға дейін


аралық

7 апта

-


6

Ұй тапсыр-

малары


СООЖ

өткізуТеориялық

материал-

дарды

бекіту


Ұсынылған

әдебиеттер,

СООЖ

жұмыстары


1 сағат

10 ұпай


Ұй тапсыр

малары,


СООЖ-ді

қорғау


Семестр

бойынша


Рефе-

рат


қор-

ғау


7

Пән бойын

ша мате-


риалдарды

теру деңге

ін тексеру


Типтік бағ

дарлама


сұрақтарын

игеру


Ұсынылған

әдебиеттер,

оқулықтар,

электр.лекц.

ОМК


Семестр

бойынша


40 ұпай

Қортынды

бақылау


Семестр

аяғы


Тесті-

леу

1.7 Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

1.Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль,1983–350 с.

2..Баранский Н.Н. Становление советской экономической географии: Избр.тр.– М., 1980 – 288 с.

3.Глобальные проблемы современности. – М.: Мысль, 1981 – 286 с.

4.Лавров С.Б., Сдасюк Г.В. Этот контрастный мир:

географические аспекты некоторых глобальных проблем. – М.: Мысль, 1985 – 206 с.

5.Скопин А.Ю. Введение в экономическую и социальную географию. М.: Владос, 2001 – 272 с.

6.Саушкин Ю.Г. Введение в экономическую географию: учебное пособие. – М.: МГУ, 1970– 338 с.

7.Семевский В.Н. Введение в экономическую географию: Учебное пособие. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976 – 334 с.

8.Кожахмет М. Введение в экономическую и социальную географию. – Караганда, 1998.

9.Жекулин Н.С. Введение в географию. – Л., 1991 – 270 с.

10.Основы теории народонаселения /Под ред. Д.И. Валентея. 3-е изд. – М.: Высш. школа, 1986 – 376 с.

11.Фурсов С. Человек и природа: век ХХ. – Алматы: Кайнар, 1983.

12.Покшишевский В.В. Население и география. – М.: Мысль, 1978.

13.Лямин В.С. География и общество. – М.: Мысль, 1978.

14.Максаковский В.П. Географическая культура: Учебное пособие. – М.: Владос, 1998 – 416 с.

15.Жекулин В.С., Лавров С.Б. География и общество. – М.: Знание, 1987 – 45 с.

16.Территория и общество /Под ред. М.Д.Шарыгина. – Пермь, 1992.

17.Хачатуров Т.С. Экономика природопользования. – М.: Экономика, 1982.

18.Миланова Е.М., Рябчиков А.М. Использование природных ресурсов и охрана природы. – М.: Высш.школа, 1986.

19.Пашканг К.В., Родзевич Н.Н. Охрана и преобразование природы. – М.: Просвещение, 1986.

20.Минц А.А. Экономическая оценка природных ресурсов. – М., 1972.

21.Население мира: демографический справочник /сост. В.А.Борисов. – М.: Мысль, 2000 – 477с.

22.Озерова Г.Н., Покшишевский В.В. География мирового процесса урбанизации: пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981 – 90 с.

23.Кистанов В.В. Территориальная организация производства. – М.: Экономика, 1981 .

24.Экономическая и социальная география СССР.-М.: Просвещение, 1986 – 351 с.

25.Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства. – Новосиб: Наука, 1986 – 304 с.

26.Хорев С.Т. Территориальная организация общества. – М.: Мысль, 1981.

27.Хрушев А.Т. География промышленности СССР. – М.: Мысль, 1986 – 416 с.

28.Поросенков Ю.В., Поросенкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж. Воронеж.ун-т. 1991 – 224 с.

29.А.А.Аубакирова. Геополитические факторы в формировании внешнеполитической стратегии Республики Казахстан. Алматы: Экономика, 2003-272с.

30.Экономическая и социальная география в СССР: История и современное развитие. – М: Просвещение, 1987-542 с.

31.Мукитанов Н.К. от Страбона до наших дней: Эволюция географических представлений и идей. – М: Мысль, 1985.

32.Л.Г. Манбиц основы страноведение: М: просвещение, 1999,-265 с.

33.Социально-экономическая география зарубежного мира. /под ред Вольского В.В.-М: Дрофа: 2001.

34.Хореев Б.С. Алисов Н.В. Экономическая и социальная география мира.-М:2000

35.К.М: Баймырзаев, Г.А. Фурсина, Г.Н. Нюсупова Введение в экономическую, социальную и политическую географию – Алматы: «Қазақ университеті», 2005-152с.

36.Основы экономики природопользования: учебник для вузов. – СПб.: питер, 2005. – 672с.

37.Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства. – Новосиб:Наука, 1986-304с.

38.Хрушев А.Т. География промышленности СССР.-М:Мысль, 1986 - 416с.

39.И.П.Магидович, В.И.Магидович. Очерки по истории географических открытии: М: Просвещение, 1982, Т2-1983, Т3 -1984, Т4 - 1985

40.С.Бейсенова. Исторические основы географических исследовании Казахстана. – Алматы: КазгосИНТИ, 2001. – 279с.

41.А.С. Бейсенова. Қазақстан табиғатын зерттеу және физикалық география идеяларының дамуы. – Алматы: Рауан, 1990.-247б.

42.В режиме он-лайн // www.sms-tass.zu «Страны мира сегодня» в 5 томах: Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.

43.Родионова И.А. Политическая карта мира. М.:Московский лицей, 2000

44.Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. –М: Прогресс, 1968.

45.Баранский Н.Н. Научные принципы географии: Избранные труды.- М.: Мысль, 1980.

46.П.Джеймс. Дж. Мартин Всевозможные миры: История, теория методы, практика.- М.: Мысль, 1973-558с.

47.Максаковский В.П. Историческая география мира. – М: Экопрос, 1997.

48.Дьяконов К.М., Касимов Н.С., Тикунов В.С. Современные методы географических исследований. – М:Просвещение, 1996.

59. Исаченко А.География сегодня. – М.: Просвещение, 1979.

50.Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем.-М: Просвещение, 1997.

51.Забелин И.М. Мудрость географии. – М.: Просвещение, 1986.

52.Пивоварова Г.П. Занимательная география.-М.:Просвещение, 1997.Қосымша әдебиеттер:

1.Голубчик М.М. и др. Введение в экономическую и социальную географию. – Саранск: Изд-во Мордовс. Ун-та, 1999 – 244 с.

2.Трофимов А.М., Шарыгин М.Д. Экономико-географическое прогнозирование. – Пермь, 1988.

3.Производство, население, природопользование: географические и социально-экономические аспекты. – Уфа: Башкир.гос.унив. 1990 – 169 с.

4.Географические основы рационального природопользования: Отв. ред. Б.В.Поярков. – М.: Наука, 1987 – 160 с.

5.Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Географические основы управления: Уч.пособие. – М.: Дело, 2000 – 88 с

6.Семевский Б.Н. Теоретическая экономография. Л.: Наука, 1981. С.101-147

7.Хаггет П. География: синтез современных знаний. М.: Прогресс, 1979. С.415-423, 438-460


Мерзімдік басылымдар:

Газеттер:

1. География (приложение к газете) 1 сентября

2. Деловая неделя 1 сентября
Қазақстанда шығатын журналдар:
1. Вестник КазГУ. Серия географическая.

2. Вестник КазГУ. Серия экономическая

3. Вестник КазГУ. Серия экологическая.

4. География және табиғат.

5. География в школах и ВУЗ-ах Казахстана.

6. Экологическое образование в Казахстане.

7. Вестник КарГУ: серии биология, медицина,

география


Ресейде шығатын журналдар:
1. Вестник МГУ. Серия географическая.

2. География в школе.

3. География и природные ресурсы.

4. Геофокус.

5. Известия РАН. Серия географическая.

6. Известия русского географического общества.

7. Мировая экономика и международные отношения.

8. Народонаселение.

9. Природа.

10. Социально-демографическая политика.

11. Эхо планеты.

12. Страна и мир.Интернеттік көздер:
1.Он-лайн: http: // www.sms-tass.ru “Страны мира сегодня”.

2.Институт Мировых ресурсов (worsd.Resources Institute.-WRSI) / http://www.Wri.org/

3.Институт Всемирных наблюдений. (words Watch institute) /http://www.world-watch.org/

4 Исследовательская сеть «население – окружающая среда» (population – Environment Research Network /http://www. Hjhulationenenvironmentresearch.org)

5.Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) (http://www.unep.org)

6.Институт Планетарной политики ( Earth Policy Institute) /http://www.earthhjlicy.jrg)

7.Глобальные проблемы человечества: Пособие для учащихся и студентов (http://www.fuditorium.ru)

1.8 Баға туралы ақпарат:
Рейтинг-шкала


Бақылау түрі

Балдар

Ағымдық

20

10

Аралық

30

20

Үй жұмысы

10

30

Қорытынды

40

40

Барлығы:

100

100


Ағымдық бақылау бойынша орындалатын тапсырмалар бойынша СОӨЖ-ын (тапсырмалар дәптерге жазбаша түрде орындалады, бақылау сұрақтарына жауап беріледі) тапсыру керек.

Олар:


- СОӨЖ-н дайындау және сұрақтарға ауызша жауап беруге дайындық;

- аудиторияда экспресс – сұрақтарға ауызша жауап беру.

Әр тақырып бойынша баға беру критериясы 20 балға бағаланады. Бұған 10 балл СОӨЖ-ы, студенттің өздігінше жұмысы 5 балл және студенттердің оқытушы бақылауымен жүргізілетін өздігінше жұмысы (ОБСӨЖ) – 5 балл кіреді. Семестр бойынша ағымдық бақылаудың балдарының барлығын қосып орта балл шығарылады. Оның максималдық деңгейі 20 балл.

Аралық бақылау - әр тестілеудің қортындысы бойынша есептеледі (бір тестілеу – 5 балл, бір коллоквиум – 5 балл) Барлық қортындысы – 30 балл.Дәріс №3. елдер және елтану.
Ауыл шаруашылығын кәсіпорындарының орналасу моделі

Каталог: Книги
Книги -> 3. ҚАбдолов әдебиет теория – сының негіздері жоғары оқу орындарына арналған оқУ ҚҰралы мазмұНЫ
Книги -> “Қош,махаббат” Алматы 1988 жыл Ақынның жыр жинақтары
Книги -> Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Книги -> Көкшетау 2011 Құрастырғандар
Книги -> АҚША, несие, банктер
Книги -> А. А. Букаева 5В090200 Туризм мамандығына арналаған КӘсіби қазақ тілі
Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика
Книги -> Қ а з а қ тіліні ң грамматикас ы 1 т о м Алматы, 1967
Книги -> Сүлейменова Зәуре Екпінқызы Қошанова Мараш Төлегенқызы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу