Таңдау компонентінің ОҚу бағдарламасыДата08.09.2017
өлшемі127,17 Kb.

ТК ОБ

042-34.1.06/01 – 2016

№1 басылым 09.06.2016 ж.

Стр. изҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 деңгейдегі құжат

ТК Оқу бағдарламасы


ТК ОБ

042 – 34.1.06 / 01-2016Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ09.06.2016ж

№1 басылым
Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«Компьютерлік графика және модельдеу»
«5В011100 - Информатика»

Кафедра Информатика және ақпараттық технологиялар

Курс _3___________________________________________

Кредиттер саны _4__________________________________

Барлық сағат ___180_________________________________

Дәріс сабақтар _30____________________

Зертханалық сабақтар_____30________________________

БӨЖ__120_________________________________________

Емтихан ____6______ семестр

Семей


2016
Алғысөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Рысжанова А. С., аға оқытушы _____________ «08.06» 2016 ж.

Аты-жөні, тегі, қолығылыми дәрежесі, атағы, лауазымы:

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Кафедра отырысында «________________________»

Хаттама «__08__» ____06______ 2016__ жыл, №11 __.


Кафедра меңгерушісі ___________ Мусатаева И.С. ______________ қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «__09__» ____06______ 2016___ жыл, № 6__.


Төраға ______________ Абдишева З.В. ______________ қолы
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама «__09__» ____06______ 2016___ жыл, № 6__.

ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор


Искакова Г.К. ______________ қолы
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны


 1. Түсіндірме жазба

 2. Кіріспе

 3. Пәннің негізгі бөлімдері

 4. Зертхана (зертханалық), семинар сабақтардың тақырыбының тізімі

 5. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

 6. Ұсынылған әдебиеттер тізімі


1 Түсініктеме

«Компьютерлік графика» пәні, 5В011100 – «Информатика» мамандығы бойынша білім алушыларға арналған. Бұл пән пәндер арасындағы (гуманитарлық, жаратылыстану, жалпытехникалық және т.б.) негізгі орыны кәсіби дайындықтың теориялық деңгейін анықтаушы болып келеді.

«Компьютерлік графика» пәнін оқу (программалау ортасында жобалар жасауда программалаудың фундаментальды базасын қолданады) білімалушылардың келешекте белгілі бір салаға сәйкес ғылымның жетістіктері негізінде өз бетімен жаңа білімдерді меңгеруге қажетті білім және практикалық дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі.


  1. Пәннің қысқаша мазмұны

Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрамындағы оқытушыға арналған «Компьютерлік графика және модельдеу» пәнінің бағдарламасы 5В011100 – «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған және «Компьютерлік графика және модельдеу» таңдау компоненті бойынша профильді пәннің силлабусы келесі құжаттарға негізделіп жасалған:

МЖМБС №1080 23 тамыз 2012 жыл

«Компьютерлік графика және модельдеу» таңдау компоненті бойынша университеттің ОӘК 09.06.2016 ж. бекіткен оқу бағдарламасы.

Векторлық графика редакторы CorelDraw, Adobe Photoshop программалық пакеті ең танымал растрлық редакторын және Autodesk 3ds Max үшөлшемді графика және анимацияны құру және редакторлеу программалық жүйесін меңгеру. Autodesk 3ds Max-те модельдеу техникасы, Adobe Photoshop,Corel Draw суреттерінің техникасы. Интерфейс элементтеріне шолу жасау. Қабаттармен жұмыс. Түспен жұмыс. Фильтрмен жұмыс. Нысандармен жұмыс.Пәнді оқып үйрену нәтижесінде әр студент компьютерлік графиканы кеңінен пайдаланатын программалармен жабдықталған дербес компьютерде жұмыс істеуге машықтануы тиіс.


  1. Пәнді оқыту мақсаты

Курстың негізгі мақсаты компьютерлік графика растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеуді дағдыландырады. Сызбаны түзету командалары. Объектілерді таңдау. Объектілерді өшіру және қалпына келтіру. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілерді бұру. Объектілерді айналық бейнеленуі. Ұқсас объектілер құру теориялық негіздерін игерумен болашақ мамандық саласында нақты қазіргі программалық жабдықтарды кеңінен қолдана білуді үйретеді.


  1. Пәнді оқытудың міндеттері

 • Компьютерлік графика түсінігі, тарихы және түрлері туралы жалпы білімін қалыптастыру;

 • Қазіргі қолданыста жүрген компьютерлік графика бағдарламалары, компьютерлік графика құрудың негізгі принциптері мен технологияларын игеру;

 • компьютерлік графика бағдарламалармен жұмыс істеудің жалпы ғылыми және жалпы мәдениеттілік дағдыларын дамыту;

 • компьютерлік графика бағдарламалардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ажырата алуын үйрету;

 • CorelDraw графикалық редакторы және Adobe Photoshop графикалық бағдарламасымен жұмыс істей алу, оның мүмкіндіктерін пайдалана алу және осы біліммен басқа да салаларда қолдана білу.
  1. Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:

білу:

 • техникалық және программалық мүмкіндіктерді білу

 • графикалы суреттің және түрлі жарнамалық жарияланымның құрылысының түсірілімдері, оның мінездемелерінің және параметрлер;

 • алгоритм және жай графикалық нысанның құрылысының бағдарламалары;

 • компьютерге графикалық ақпараттың енгізуі;

 • графикалық суреттің құрылысының негіздері; шыншыл суреттің әдіс-тәсілдері.

 • компьютерлік графиканы кеңінен пайдаланатын программалармен жұмыс істей білуі;

 • Графикалық бағдарламалармен жұмыс істей білуі;

 • Графикалық редакторлардың форматтары, олардың ерекшеліктері мен кемшіліктері түсінуі;


орындай алу:

 • Графикалық программаға суреттерді орналастыра білу;

 • векторлық және растрлық көркемдеу;

 • графикалық ақпаратты құжаттарға енгізу;

 • жарнамалық парақтың эскизін жасау;

 • графикалық файлдардың өзгерістерін (импорт-экспорт) бір форматтан басқа форматқа орындау.

 • CorelDraw графикалық редакторының нұсқаларымен жұмыс жасай алуды;

 • Adobe Photoshop графикалық редакторын игеруі;

 • студенттерді оқулық және ғылыми әдебиетпен өздік жұмыс жасауға үйрету.


дағдысының болуы:

 • қазіргі бағдарламалық қамсыздандыруда графикалық сурет құру;

 • графикалық кітапханаларда қазіргі графикалық пакеттерде және жүйелерде жұмыстан тәжірибе алу.

 • практикалық және қолданбалы бағдарламаларды еркін қолдану дағдыларының болуы;

 • растрлық графика және векторлық графика құралдарымен жұмыс істеу дағдыларына ие болуы.


Құзыреттілігі: Графикалық теориядағы құзырлар арасында ИС, графоаналитикалық әдістердің алгоритмдік құрылымы ИС, машиналы графигтер, графикалық шартты белгілерді қолдану, үштік графиканы программалау,графикалық әдістерді жобалау және қолдану.


  1. Курстың пререквизиті

   1. Информатика

   2. Программалау

  1. Курстың постреквизиті

   1. Кәсіби қызметінде пайдалану

   2. Компьютерлік анимация

   3. Объектілі-бағытталған ортада программалау

   4. Мультимедиалық мүмкіндіктерді құрастыру және қолдануда. 1. Кіріспе

Пән жалпы 4 кредитті (180 сағат) құрайды, соның ішінде – 0,65 кредит (30 сағат) дәріс сабағы, зертханалық сабақ - 0,65 кредит (30 сабақ), білімалушылардың өздік жұмыстарына 120 сағат бөлінеді. 1. Пәннің негізгі бөлімдері

3.1 Модуль 1. Векторлы графика. CorelDraw бағдарламасымен жұмыс

Компьютерлік графиканың негізгі қызметі, анықтамасы.

CorelDraw графикалық редакторымен танысу.

Графикамен жұмыс. Сызықтар, элепистер, төртбұрыштар және көпбұрыштарды салу

Фрактальды және үш өлшемді графика түсініктері.

Суретті дискіде сақтау және редакторда жүктеу.

Қарапайым объектілерді ерекшелеу және өңдеу.

Компьютерлік графикадағы түстер.

Объектіні бояу және контурының түсі.

Кескіндерді көрудің түрлі әдістері. Объектілер тобымен жүргізілетін әрекеттер. Суреттердегі текст.

Компьютерлік графиканың аппараттық жабдықтары.

CorelDraw графикалық редакторының қосалқы мүмкіндіктері.

Rectangle, Polygon, Shape, Bezier құралдарының қолданысы.

Corel R.A.V.E программасымен танысу. Corel RAVE программасында қозғалыстарды құру. R.A.V.E көмегімен жарнамалық банер жасау. Corel RAVE программасында интерактивті ауысуды пайдалану

3.2 Модуль 2. Растрлы графика. AdobePhotoShop бағдарламасымен жұмыс

Растрлық алгоритмдер. Кесінділерді векторлық формадан растрлыққа түрлендіру.

Photoshop интерфейсі. Негізгі құралдары.

Jpeg сығуы тәсілі, оның принциптерімен таныстыру.

Photoshop программасында суреттерді өңдеу

Интерактивті ауысу. Көлемді имитациялау. Интерактивті көлем.

Интерактивті бұрмалау. Көлемін ұқсату. Powerclip.

Растрлық бейнелерді өңдеу. Машық дағдыларды қолдану

Photoshop. Маскалар мен каналдар

AdobePhotoShop программасымен танысу.

Photoshop бағдарламасын баптау. Суреттердің сипатталуы және өзгеруі.

Фотошоп бағдаpламасының құрал - жабдықтары

Photoshop редакторында бейнелерді өңдеудегі арнайы эффектілер

Гpафиқадағы жалпы -өңдік түзетулеp. Фотошоптын графикасы.

Аймақтарды белгілеу. Фотомонтаж Қабаттар. Қабаттарды түрлендіру

Photoshop программасында мәтіндерді өңдеудегі арнайы арнайы эффектілер3.3 Модуль 3. Модельдеу. Blender бағдарламасымен жұмыс

3D модельдеу және анимация. Виртуалдылық - шынайы әлемді танып-білу тәсілдерінің бірі. 3D кеңістігінің бағдарына кіріспе, орнын ауыстыру және өзгерту

Программа интерфейсі, нысандар Сығып шығару. Бөлімшелер (Subdivide)

3D max программасы

Бөліп шығару (Extrude). Беліну (Subdivide)

Программадағы бульдік операция. 3D Blender программасындағы бульдік операция. 3D max программасындағы бульдік операция

Модификаторлар. Mirror - айналық бейнелеу

3D Blender модификаторы. Mirror. 3D max модификаторлары. Нысанды Blender программасында тегістеу. Нысанды 3D Мах-та тегістеу.

Материалды қосу. Материалдың қасиеті

3D max программасында материал қосу. Материалдың қасиеті. Материалдың қасиеті және баптау.

Blender-дөгі текстура. Blender-дөгі материалдар. 3D max 7-тегі текстура

Жобалық іс-әрекет.Аудио, бейне, сандық деректер сияқты жазбаларды пайдалана отырып, әртүрлі пәндер аумағында виртуалды шындық жүйесін оқып-үйренуге негіз болатын дәл, нақты үшөлшемді модель және анимациялық роликтер құру жобасы.

 1. Зертхана (зертханалық), семинар сабақтардың тақырыбының тізімі

Зертханалық сабақ №1. CorelDraw графикалық редакторымен танысу. Графикамен жұмыс. Сызықтар, элепистер, төртбұрыштар және көпбұрыштарды салу

Зертханалық сабақ №2. Суретті дискіде сақтау және редакторда жүктеу. Қарапайым объектілерді ерекшелеу және өңдеу.

Зертханалық сабақ №3. Объектіні бояу және контурының түсі. Кескіндерді көрудің түрлі әдістері. Объектілер тобымен жүргізілетін әрекеттер. Суреттердегі текст.

Зертханалық сабақ №4. CorelDraw графикалық редакторының қосалқы мүмкіндіктері. Rectangle, Polygon, Shape, Bezier құралдарының қолданысы

Зертханалық сабақ №5. Corel R.A.V.E программасымен танысу. Corel RAVE программасында қозғалыстарды құру. R.A.V.E көмегімен жарнамалық банер жасау. Corel RAVE программасында интерактивті ауысуды пайдалану

Зертханалық сабақ №6. Photoshop интерфейсі. Негізгі құралдары.

Зертханалық сабақ №7. Photoshop программасында суреттерді өңдеу

Зертханалық сабақ №8. Photoshop. Маскалар мен каналдар

Зертханалық сабақ №9. Photoshop редакторында бейнелерді өңдеудегі арнайы эффектілер

Зертханалық сабақ 10. Photoshop программасында мәтіндерді өңдеудегі арнайы арнайы эффектілер

Зертханалық сабақ №11. Программа интерфейсі, нысандар Сығып шығару. Бөлімшелер (Subdivide)

Зертханалық сабақ №12. Бөліп шығару (Extrude). Беліну (Subdivide)

Зертханалық сабақ13Модификаторлар. Mirror - айналық бейнелеу

3D Blender модификаторы. Mirror. 3D max модификаторлары. Нысанды Blender программасында тегістеу. Нысанды 3D Мах-та тегістеу.

Зертханалық сабақ N14. Blender-дөгі текстура. Blender-дөгі материалдар. 3D max 7-тегі текстура

Зертханалық сабақ N15. Blender программасындағы анимация


 1. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

БӨЖ №1. CorelDraw бағдарламасымен "Наурыз мейрамы" ашық хат жасау.

БӨЖ №2. CorelDraw бағдарламасымен "Менің мамандығым немесе менің университетім" тақырыбына буклет жасау.

БӨЖ №3. Білімалушының өздік жұмысы №4 Adobe Photoshop бағдарламасында өз мамандығыңа арналған баннерлік жарнама жасау

БӨЖ №4. Adobe Photoshop бағдарламасында факультетіңе арналған баннерлік жарнама жасау


 1. Ұсынылған әдебиеттер тізімі

  1. Негізгі әдебиеттер:

   1. Залогова Л.А., Компьютерная графика. Элективный курс. Практикум. - М:Бином. Лаборатория занятий., 2005. – 264

   2. Миронов Д. «Corel DRAW 12»: Учебный курс. -СПб.: Питер, 2004

   3. ШукетаеваК.К., Белгожаева Ш.Д., Текесбаева Н.А. Компьютерная графика. Corel Draw., 2008. -138с

   4. Панкратова Т. PhotoShop 6. Учебный курс.

   5. Петров М.Н., В.П.Молчанов. Компьютерная графика. СПб.: Питер, 2002.

   6. Мұхамбетжанова С. Т. Компьютерлік дизайн. - Алматы, 2007.

   7. Левковец, Л. Уроки компьютерной графики. Photoshop CS/, СПб.: Питер, 2005.

   8. Миронов Д. «Corel DRAW 12»: Учебный курс. -СПб.: Питер, 2004.

   9. Миронов Д. Компьютерная графика в дизайне. -СПб.: Питер, 2004.

   10. Мюррей Д.Д., Райпер У. Энциклопедия форматов графических файлов. Пер. С анг. Киев: ВНҮ, 1997.

   11. Панкратов Т. Photoshop7. СПб.: Питер, 2005.
  1. Қосымша әдебиет және қорлар   1. Аргынгазина Ж.Н., Рысжанова А.С., «CorelDRAW» программасында зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік құрал, Семей қаласы, 2008 ж.

   2. Бурлаков М. CorelDRAW 12. - СПб.: БХИ-Петербург, 2004.

   3. Видеоуроки «Фотошоп с нуля в видеоформате» автор курса Зинаида Лукьянова. Сайт: http://photshop.master.ru/

   4. Иванов В.П., Батраков А.С. Трехмерная компьютерная графика./ Под. ред. К.М. Полищука. - М.: Радио и связь, 1995.

   5. Музыченко В.Л., Андреев О.Ю. Самоучитель компьютерной графики.: Учебное пособие -М.: Технолоджи - 3000, 2003.

   6. Самоучитель Adobe Photoshop 5.5 А.М. Тайц, А.А. Тайц издательство "БХВ - Санкт-Петербург" 1999 год.

   7. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Динамика, реалистичные изображения. - М.: Диалог-МИФИ, 2000.


Программалық жабдықталуы

CorelDraw программасы және Adobe Photoshop программасы


Материалдық-техникалық жабдықталуы

№3 ғимараттың 214 аудиториясы, Intel (R) Pentium (R) CPU G630 @ 2.70 GHz 2.70 GHz процессорлы компьютерлер.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет