Здоровье населения республики казахстан и деятельность


-кесте (жалғасы) Таблица 11 (продолжение)бет12/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   131

11-кесте (жалғасы) Таблица 11 (продолжение)

ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДА АУРУЛАРДЫҢ ТОПТАРЫ

БОЙЫНША ТІРКЕЛГЕН ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Барлық ведомстволар Все ведомства


Аурулар тобы


0-14Класс болезниабсолюттік саны

абсолютные числа

тиісті халықты 100 000

адамға шаққанда

на 100 000 человек соответствующего

населения

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

5416313

5459011

128093.7

124623.6

ВСЕГО в том числе:

Жұқпалы және паразитарлы аурулар

146599

146773

3467.0

3350.7

Инфекционные и паразитарные болезни

Ісіктер

8806

9890

208.3

225.8

Новообразования

Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар


417859

403187

9882.2

9204.3

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасудың бұзылулары

109268

106238

2584.2

2425.3

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

43358

33879

1025.4

773.4

Психические расстройства и расстройства поведения

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

1276

757

30.2

17.3

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нерв жүйесінің аурулары

258374

263555

6110.4

6016.7

Болезни нервной системы

Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары

222971

226915

5273.2

5180.2

Болезни глаза и его придатков

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары

141019

141691

3335.0

3234.7

Болезни уха и сосцевидного отростка

Қан айналым жүйесінің аурулары

31328

29666

740.9

677.2

Болезни системы кровообращения

Тыныс алу ағзаларының аурулары

2767917

2828710

65460.2

64576.5

Болезни органов дыхания

Ас қорыту ағзаларының аурулары

504628

500421

11934.3

11424.1

Болезни органов пищеварения

Тері қабаты мен тері шелмайының аурулары

210636

214330

4981.5

4892.9

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары

72292

74142

1709.7

1692.6

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

124410

121011

2942.3

2762.6

Болезни мочеполовой системы

Перинаталды кезеңде пайда болатын жекелеген жағдайлар

101524

100919

2401.0

2303.9

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), пішінінің бұзылулары мен хромосомдық бұзылулар

83109

82788

1965.5

1890.0

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Басқа айдарларда жіктелмеген, клиникалық және зертханалық зерттеулерде анықталған симптомдар, белгілер және қалыптан ауытқулар

32246

32756

762.6

747.8

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары138650

141352

3279.0

3226.9

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

11-кесте (жалғасы) Таблица 11 (продолжение)

ТОПТАРЫ БОЙЫНША ӨМІРІНДЕ АЛҒАШ ТІРКЕЛГЕН АУРУЛАРДЫҢ САНЫ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ВПЕРВЫЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ

Барлық ведомстволар Все ведомства


Аурулар тобы

БАРЛЫҒЫ

ВСЕГО


Класс болезниабсолюттік саны

абсолютные числа

тиісті халықты 100 000

адамға шаққанда

на 100 000 человек соответствующего

населения

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

9263616

9191316

55168.8

53954.5

ВСЕГО в том числе:

Жұқпалы және паразитарлы аурулар

288123

279967

1715.9

1643.5

Инфекционные и паразитарные болезни

Ісіктер

81335

81333

484.4

477.4

Новообразования

Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар


389912

386673

2322.1

2269.8

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасудың бұзылулары

162482

164026

967.7

962.9

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

17079

15415

101.7

90.5

Психические расстройства и расстройства поведения

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

52284

47387

311.4

278.2

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нерв жүйесінің аурулары

322762

318530

1922.2

1869.8

Болезни нервной системы

Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары

416244

416060

2478.9

2442.3

Болезни глаза и его придатков

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары

256054

253127

1524.9

1485.9

Болезни уха и сосцевидного отростка

Қан айналым жүйесінің аурулары

412065

419597

2454.0

2463.1

Болезни системы кровообращения

Тыныс алу ағзаларының аурулары

3851326

3843431

22936.3

22561.6

Болезни органов дыхания

Ас қорыту ағзаларының аурулары

595852

621528

3548.6

3648.5

Болезни органов пищеварения

Тері қабаты мен тері шелмайының аурулары

484975

467712

2888.2

2745.6

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары

269290

263876

1603.7

1549.0

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

634320

607124

3777.7

3563.9

Болезни мочеполовой системы

Жүктілік, босану және босанудан кейінгі кезеңдегі асқынулар *)

263628

240708

5733.4

5248.1

Осложнения беременности, родов и послеродового периода *)

Перинаталды кезеңде пайда болатын жекелеген жағдайлар **)

89335

87042

2112.7

1987.1

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде **)

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), пішінінің бұзылулары мен хромосомдық бұзылулар

37804

36728

225.1

215.6

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Басқа айдарларда жіктелмеген, клиникалық және зертханалық зерттеулерде анықталған симптомдар, белгілер және қалыптан ауытқулар

31639

31991

188.4

187.8

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары607107

609061

3615.6

3575.3

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Ескертпе: *) Әйелдің ұрпақты болу жасына есептелген Примечание: *) Расчет на женщин репродуктивного периода (возраст)

**) Балалардың 0- ден 14-ке дейінгі жас аралығына есептелген **) Расчет на детей в возрасте от 0 до 14 лет11-кесте (жалғасы) Таблица 11 (продолжение)

ТОПТАРЫ БОЙЫНША ӨМІРІНДЕ АЛҒАШ ТІРКЕЛГЕН АУРУЛАРДЫҢ САНЫ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ВПЕРВЫЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ

Барлық ведомстволар Все ведомства


Аурулар тобы


18&Класс болезниабсолюттік саны

абсолютные числа

тиісті халықты 100 000

адамға шаққанда

на 100 000 человек соответствующего

населения

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

4636877

4570162

39265.0

38261.0

ВСЕГО в том числе:

Жұқпалы және паразитарлы аурулар

153820

149039

1302.5

1247.7

Инфекционные и паразитарные болезни

Ісіктер

75660

74845

640.7

626.6

Новообразования

Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар


148274

152773

1255.6

1279.0

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасудың бұзылулары

97805

99899

828.2

836.4

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

9801

8691

83.0

72.8

Психические расстройства и расстройства поведения

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

48791

44689

413.2

374.1

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нерв жүйесінің аурулары

169576

160822

1436.0

1346.4

Болезни нервной системы

Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары

246127

244121

2084.2

2043.8

Болезни глаза и его придатков

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары

129354

127788

1095.4

1069.8

Болезни уха и сосцевидного отростка

Қан айналым жүйесінің аурулары

386794

396044

3275.4

3315.7

Болезни системы кровообращения

Тыныс алу ағзаларының аурулары

1183776

1162286

10024.2

9730.6

Болезни органов дыхания

Ас қорыту ағзаларының аурулары

274384

291157

2323.5

2437.5

Болезни органов пищеварения

Тері қабаты мен тері шелмайының аурулары

268522

256570

2273.8

2148.0

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары

206609

207617

1749.6

1738.2

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

542540

519658

4594.2

4350.5

Болезни мочеполовой системы

Жүктілік, босану және босанудан кейінгі кезеңдегі асқынулар *)

262543

239924

5709.8

5231.0

Осложнения беременности, родов и послеродового периода *)

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), пішінінің бұзылулары мен хромосомдық бұзылулар

3899

4004

33.0

33.5

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Басқа айдарларда жіктелмеген, клиникалық және зертханалық зерттеулерде анықталған симптомдар, белгілер және қалыптан ауытқулар

6314

6406

53.5

53.6

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары422288

423829

3575.9

3548.3

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Ескертпе: *) Әйелдің ұрпақты болу жасына есептелген Примечание: *) Расчет на женщин репродуктивного периода (возраст)
Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   131
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет