5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет30/41
Дата05.11.2016
өлшемі7,12 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Статистикалық физика және физикалық кинетика негіздері

Пәннің коды: SFFK4212

Пәннің типі - базалық, міндетті компоненті

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс беруші: Абдикаримов Б. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Пререквизиттері: механика,молекулалық физика, математикалық анализ және теориялық физика.

Постреквизиттері: Пәнді толық меңгерген студент теориялық физика бөлімдерін терең игеруге мумкіндік алады.

Курстың мазмұны: Статистикалық физиканың негізгі қағидалары. Статистикалық термодинамика. Термостаттағы жүйелердің статистикалық үлестірулері. Идеал және нақты газдардың қасиеттері. Фазалардың тепе-теңдігі және фазалық ауысулар. Идеал газдардың кванттық статистикасы. Флуктуация теориясы элементтері. Тепе-тең емес процестер теориясының негіздері. Физикалық кинетика негіздері.
Ұсынылатын әдебиет:

1. Ландау Л.Д., Лифщиц М. Статистическая физика. – М.:Наука, 1976.-584 с.

2. Базаров И.П., Геворкян Э.В., Николаев П.Н. Термодинамика и статистическая физика. – М.:МГУ, 1986.

3. Базаров И.П., Геворкян Э.В., Николаев П.Н. Неравновесная термодинамикаи физическая кинетика – М.:МГУ, 1989.

4. Василевский А.С., Мултановский В.В. Статистическая физика и термодинамика – М.:Просвещение, 1985.

5. Красников И.А. Термодинамика и статистическая физика (Теория равновесных систем). – М.:МГУ, 19916. Красников И.А. Термодинамика и статистическая физика (Теория неравновесных систем). – М.:МГУ, 1987

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Заттардың электрондық теориясы

Пәннің коды: ZET 4214

Пәннің типі – базалық пән, міндетті компонент.

Курс/пән деңгейі - 4 курс

Оқу жылы – 4-оқу жылы

Оқу семестрі - 7семестр

Кредиттер саны – 1 кредит

Дәріс беруші: Раимбаева Ж. – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Пререквизиттері мен постреквизиттері: жалпы физика курсы, математикалық анализ, кәдімгі дифференциалдық теңдеулер теориясы, математикалық физика әдістері.

Курстың мақсаты: Пәнді толық меңгерген студент «Атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы» курсын жеңіл игеруге мумкіндік алады

Курстың мазмұны: Кристалдық торлар теориясы. Кристалдардық зоналық теориясы. Заряд тасымалдаушылар статистикасы. Кристалдағы кинетикалық құбылыстар. Заттардың магниттік қасиеттері. Асқынөткізгіштік. Плазма. Квазибөлшектер.Заттың электрондық теориясы бөлімі конденсацияланған орталар физикасы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Свирский М.С. Электронная теория вещества М., Просвещение, 1980.

 2. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: ВШ, 1985.

 3. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М., 1978.

 4. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников. М., 1982.

 5. Жаңабергенов Қ. Электроника негіздері. Алматы., Мектеп, 1989.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электр және магнетизм

Пәннің коды: EM 2203

Пәннің типі – мамандық бойынша таңдау модулі.

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Жайсаңбаев Т. - педагогика ғылымдарының кандидаты, акдемиялық профессор.

Курстың пререквизиттері мен постреквизиттері: механика, молекулалық физика және термодинамика,оптика,атом және атом ядросы физикасы. Жалпы физика курстары оқытылып болғасын студенттер теориялық физиканы оқиды.

Курсты оқытудың негізгі мақсаты: Физикалық теорияны ғылымның қазіргі кезеңдегі жетілуінің, әртүрлі бақылаулар мен тәжірибелердің және орындалған эксперименттердің нәтижелерінің қорытындысы ретінде көрсету. Сонымен қатар, болашақ маманның негізгі физикалық, оның ішінде электрлік және магниттік құбылыстарды, заңдар мен үрдістерді айқын түсінуі, құбылыстар мен шамаларды математикалық әдістермен өрнектей білуі, электр және магнетизмнің негізгі заңдарын теориялық және практикалық тұрғыда пайдалана білуге, жұмыс барысында анықтамалық әдебиеттерді пайдалануда және қажетті ғылыми-техникалық мағлұматты табуды игеру секілді көптеген маңызды мәселелерде ескеріледі.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Кулон заңы. Нүктелік және таралған зарядтар жүйесінің өріс кернеулігі. Гаусс теоремасының интегралдық түрі. . Электр диполі. Электрстатикалық өрістегі диэлектриктер. Электрстатикалық индукция векторы. Екі диэлектриктердің шекарасы. Электрстатикалық өрістегі өткізгіштер. Кулон күштерінің жұмысы. Потенциалды энергия. Потенциал. Электрлік сыйымдылық. Конденсаторлар және оларды қосу. Электр өрісінің энергиясы.Электр тоғы.Электр тоғы және оның күші мен тығыздығы. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Өткізгіштердің кеергісі, олардың температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштік. Тоқ көздерінің ЭҚК-і. Толық тізбек үшін Ом заңы. Тармақталған тізбек үшін Кирхгоф ережелері, Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалдық түрі. Тоқтардың магнит өрісі. Магнит индукциясы. Тоқтың магнит моменті. Магнит өрісінің кернеулігі. Био-Савар-Лаплас заңы. Ампер күші. Параллель тоқтардың өзара әсерлері. Магнит ағыны. Магнит өрісіндегі механикалық жұмыс. Қозғалыстағы зарядтың магнит өрісі. Лоренц күші. Холл эффектісі. Магнит индукция векторының вакуумдегі циркуляциясы. Құйынды магнит өрісі. Соленоидтың магнит өрісі.Заттың магниттік қасиеттері. Магнетиктер. Диамагнетизм, парамагнетизм, ферромагнетизм. Электрмагниттік индукция. Максвелл теңдеулері.Электрмагниттік индукция. Фарадей-Ленц заңы. Өздік және өзара индукция. Магнит өрісінің энергиясы. Ығысу тоғы. Максвелл теңдеулері.Лаплас және Пуассон теңдеулері. Электрмагниттік тербелістер мен толқындар. Еркін электрмагниттік тербелістер. Айнымалы электр тогы.Актив және реактив кедергі. Электрмагниттіік толқындар.Умов-Пойтинг векторы.Доплер эффектісі. Электрмагниттік толқындар шкаласы. Радиобайланыс принциптері.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы.-Алматы, 1984

 2. Арызханов Б. Физика курсы.-Алматы: Мектеп, 1988.

 3. Ақылбаев Ж.С., Ермағамбетов Қ.Т. Электр және магнетизм.-Қарағанды, 2003.

 4. Әбілдаев Ә. Физика. Электродинамика негіздері – Алматы: Рауан, 1994.

 5. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы.-Алматы: Мектеп, 1974.

 6. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. Электричество и магнетизм.-М., 1987.

 7. Калашников С.Г. Электричество.-М.: Наука, 1977.

 8. Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы. II-том. Электр және магнетизм. Оптика. Атом және ядролық физика.-Алматы, 2003.

 9. Томилин А.Н. Мир электричества. – М.: Дрофа, 2004

 10. Трофимова Т.И. Курс физики.-М.: Высш.шк., 1990

 11. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы II-том – Алматы, 1971.

12. Савельев И.В. Жалпы физика курсы II-том – Алматы, 1971

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оптика

Пәннің коды: Opt 2204

Пәннің типі – мамандық бойынша таңдау модульдері.

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші - Аманбаева М. - аға оқытушы.

Курстың мақсаты: Физикалық теорияны ғылымның қазіргі кезеңдегі жетілуінің, әртүрлі бақылаулар мен тәжірибелердің және орындалған эксперименттердің нәтижелерінің қорытындысы ретінде көрсету. Сонымен қатар, болашақ маманның негізгі физикалық, оның ішінде оптикалық құбылыстарды, заңдар мен үрдістерді айқын түсінуі, құбылыстар мен шамаларды математикалық әдістермен өрнектей білуі,оптиканың негізгі заңдарын теориялық және практикалық тұрғыда пайдалана білуге, жұмыс барысында анықтамалық әдебиеттерді пайдалануда және қажетті ғылыми-техникалық мағлұматты табуды игеру секілді көптеген маңызды мәселелерде ескеріледі.

Пререквизиттері:механика, электр және магнетизм бөлімдерін,молекулярлық физика және термодинамика, математикалық анализді, сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрия.

Курстың мазмұны: Фотометрия. Жарықтың интерференциясыКогерентті толқындар. Жарықтың жұқа қабыршақтарда интерференциялануы. Интерферометрлер, олардың қолдануы. Интерференциялық микроскоп бойынша түсінік.Жарықтың дифракциясы.Гюйгенс-Френель принципі. Френельдің зоналар әдісі. Френельдің дөнгелек тесіктегі дифракциясы. Рентгенқұрылымдық талдау негізі. Голография бойынша түсінік.Жарықтың поляризациясы Табиғи және поляризацияланған жарық. Малюс заңы. Екі диэлектрик шекарасынан жарықтын өтуі. Жарық сәулесінің қосарланып сынуы. Поляризацияланған жарықты шығару. Геометриялық оптика.Изотроптық ортада жарықтың таралуы, шағылуы, сынуы. Жұқа линзалар. Лупа. Микроскоп. Талшықтық оптика. Электрмагниттік толқынның заттармен өзара әсерлесуі.Жарықтың дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы, шашырауы. Жылулық сәулелену. Жылулық сәулелену, оның сипаттамалары. Қара дене. Кирхгоф заңы. Абсолют қара дененің сәуле шығару заңдары. Күннің сәулеленуі. Тірі организмдердің жылу беруі. Термография бойынша түсінік.Жарықтың кванттық қасиеті.Фотоэффект. Сыртқы фотоэффект заңдары. Фотондардың энергиясы мен импульсі. Жарықтың қысымы. Комптон эффекті. Жарықтың фотохимиялық әсері. Жарықтың қозғалыстағы ортадағы таралуы. Жарық жылдамдығы., оның өлшеу әдістері.Оптикадағы Доплер құбылысы. Бейсызық оптика негіздері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Арызханов Б.С. Физика. - Алматы,1997ж.

2. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы. - Алматы: Мектеп,1974.

3. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. Механика - М., Просвещение,1987.

4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. - М.,Высшая школа,1986.

5. Матвеев А.Н. Учебное пособие.-М.;Высшая школа,1989

6. Савельев И.В. Курс физики - М., Наука, 1987. Т.3

7. Сивухин Д.В. Общий курс физики - М., Наука, 1987,Т.3

8. Стрелков С.П. Оптика - М., Наука, 1975.

9. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. – Алматы, 1977.

10. Жоғары математика. Қысқаша курс. /Айдос Е.- Алматы, 2003 ж.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Классикалық механика

Пәннің коды: KM 2205

Пәннің типі – мамандық бойынша таңдау модулі.

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 3семестр

Кредиттер саны – 3 кредитДәріс беруші: Қалиев Б.Қ. – техника ғылымдарының кандидаты, акад. профессор.

Пререквизиттері: механика, электр бөлімдерін, математикалық анализді, сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрия.

Курстың мақсаты: Пәнді толық меңгерген студент курс материалдарын осы теориялық курстың жалғасы болып табылатын салыстырмалықтың арнайы теориясы мен электродинамиканы, кванттық механиканы және т.б. теориялық физика бөлімдерін оқу барысында қолдана алады.

Курстың мазмұны: Классикалық механикада жалпы негізгі ұғымдарға: кеңістік пен уақыт туралы түсініктерге, салыстырмалық принципіне, себептілік принципіне, сақталу заңдарына және олардың кеңістіктік – уақыттың симметриялық қасиеттерімен байланысына, вариация принциптеріне көңіл бөлінеді.Ньютонның қозғалыс теңдеуі. Варияциялық принцип. Лагранж, Гамильтон, Гамильтон-Якоби теңдеулері. Пуассон жақшалары. Кеңістік жәнеуақыттың симметриялық қасиеті және сақталу заңдары. Динамиканың негізгі есептері. Центрлі-симметриялық өрістегі бөлшек. Тербелістер. Қатты дененің динамикасы. Инерциялық емес сандық жүйедегі бөлшектердің қозғалысы.(ИЕСС).

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиет

1. Жирнов Н.И. Классическая механика. –М.: Просвещение, 1980.-303с.

2. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике.-М.: Наука, 1972.-448с.

Қосымша әдебиет

1. Айзерман М.А. Классическая механика.-М.: Наука, 1980.

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Краткий курс теоретической физики. Механика. Электродинамика. – М.: Наука, 1969, 1972.-272с.

3. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. –М.: Изд-во МГУ, 1978.-575с.

4. Голдстейн Г. Классическая механика.-М.: Наука, 1975.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Оқу орындары мен зертханалардың экологиялық қауіпсіздігі

Пәннің коды: OOZEK 2206

Пәннің типі - мамандық бойынша таңдау модулі

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс беруші: Жайсаңбаев Т. - педагогика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Пререквизиттер: Химия, экология, педагогика

Постреквизиттер: Физика, педагогика.

Курстың мақсаты: Болашақ физика пәнінен мұғалімі сабақ беру барысында физика кабинетінің электр және жылумен қамтамасыз етілуін, экологиялық қауіпсіздігін және қоршаған ортаның ластануынан қорғану жолдарын игереді. Студенттер алған экологиялық білімін өмірде нақты жағдайларда өзінің кәсіпорнының, қоғамның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолдануға пайдаланады. Олар экологиялық мониторингті жүргізу ретін экологиялық сипаты бар жобалар мен шешімдерді талдауды өз кәсіпорнының экологиялық паспортын толтырып, қазіргі экологиялық талаптарға сай болуын қадағалап, сол талаптардан туындаған жұмыстарды атқаруға дайын болуы керек.

Бағдарламаның қысқаша курсы: “Оқу орындары мен лабораторияларының экологиялық қауіпсіздігі және паспорттандырылуы” курсының болашақ физика пәні мұғалімдерін дайындаудағы орны, маңыздылығы. Қауіпсіздік, қауіптілік және экологиялық қауіпсіздік ұғымдары, құрамдас бөліктері. Оқу орны немесе мектеп туралы. Мектеп үйі мен бөлмелерінің техникалық сипаттамасы. “Табиғат - адам” жаһандық жалпы жүйенің өзара әсерлесуші құрамдас бөліктері. Мектеп орналасқан ауданның табиғи-климаттық сипаттамасы. Мектептің электр және жылумен қамтамасыз етілу жағдайы. Экологиялық қауіпсіздік және қоршаған ортаның ластануы. Мектеп жанындағы транспорт қозғалысын сипаттау. Мектеп жер участкісі мен көгалдандырылуы туралы сипаттама. Ғылыми-техникалық прогресс және оның экологиялық зардаптары. Жер бетіндегі адамзат тіршілігінің материалдық-өндірістік бөлігінің схемасы. Байқоңыр және ғарыштық ұшырылымдарының эколо-гиялық зардаптары. Ортаның электромагниттік ластануы және оның көздері. Радиациялық қауіпсіздік және иондаушы сәулемен ластану. Шумен ластану. Атмосфераның ластануы және оның көздері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология – М.: ЮНИТИ, 1995

2. Атмосфералық ауаны қорғау туралы. ҚР-ның заңы // Егемен Қазақстан.-2002.-16 наурыз.

3. Әділов Ж. Қала мен қоршаған орта.-Алматы: Ана тілі,

4. Баешов А., Дәрібаев Ж.Е. Экология негіздері-Түркістан, “Яссауи университеті”, 2000ж.

5. Букс И.И., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и оценка воздействия среду-М.: Изд-во МНЭПУ, 1999.

6. Жайсаңбаев Т.Р. Байқоңыр және ғарыштық ұшырылымдарының экология зардаптары // Ізденіс-поиск-2001.-№2. 94-99б.

7. Жайсаңбаев Т.Р. Ғылыми-техникалық прогресс және оның экологиялық зардаптары // Ізденіс-поиск-2002.-№2. 94-99б.

8. Закон о национальной безопасности РК // Фемида-1998.-№9.-с.16-29.

9. Закон Республики Казахстан. Об охране окружающей среды /Казахстанская правда – 5 августа.-1997.

10. Закон Республики Казахстан. О радиоционной безопастности населения-Алматы: “Данекер”, 2000.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Физикалық өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері

Пәннің коды: FONOA 2208

Пәннің типі – мамандық бойынша таңдау модульдері.

Курс/пән деңгейі -2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі -4 семестр

Кредиттер саны –3 кредит

Дәріс беруші:Алмағамбетова А.А. – педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушыт.

Пререквизиттер:Жалпы физика курсы;

Постреквизиттері: Электродинамика, Электротехника, Ядро физикасы және элементар бөлшектер

Курстың мақсаты: Студенттердің физикадан өлшеу жұмыстарына икемдігі мен дағдысы қалыптастырылады және өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін меңгереді.

Курстың мазмұны: Физикалық шамаларды өлшеу дәлдігі. Өлшеу қателіктерінің түрлері. Өлшеу қателіктерінің болу себептері. Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері. Шекара әдісі. Орташа арифметикалық әдіс. Статистикалық әдіс. Ең аз квадраттар әдісі.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Жаңабергенов Қ., Алмағамбетова А.А. Физикалық өлшеудің қателіктерін анықтаудың тәсілдері. Алматы., «Рауан», 1999 ж.

2.Дронова В.Г. Алмағамбетова А. Физикалық өлшеу қателіктерін анықтаудың түрлері. Алматы., «Рауан», 1999 ж.

.Абдуллаев ж. Жалпы физика курсы. Алматы, "Ана тілі", 1991.

3.Гершензон Е.М.,Малов Н.Н. Курс общей физики. Электродинамика. М., "Просвещение", 1990.

4.Детлаф А.А.,Яворский Б.М., Курс физики. М., "Высшая школа",1988. Г Калашников С.Г. Электричество. М., "Наука",1989.

5.А.И,Абрамов. Измерение «неизмеримого» Москва Атомиздат 1972

6.Савельев И.В. Жалпы физика курсы . Алматы ,"Мектеп"1988.

7.Телеснин Р.В.,Яковлев В.Ф. Курс физики. Электричество. М.,1989.

8.Тлеубергенова Г.А., т.б. Жалпы физика курсының практикумы. Алматы., "Мектеп",1987.

9.Лабораторный практикум по физике; Учебное пособие.- м.; Высшая школа,1982.

10.Практикум по общей физике под редакцией В.Ф.Ноздрева. Издательство "Просвещение", М,1986.


Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра

Пәннің коды: CV2315

Пәннің типі – базалық пән, таңдау компоненті

Курс/пән деңгейі - 2 курс

Оқу жылы – 2-оқу жылы

Оқу семестрі - 4 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс беруші: Жузбаева А.М. оқытушы, математика магистрі, Қайыңбаева Л.С. –педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы;

Пререквизиттер: Элементар математика.

Постреквизиттері: Дискреттік математика, математикалық логика, матфизика теңдеулері.

Курстың мақсаты: Ллогикалық және алгоритмдік ойлауды дамытуды, геометриялық есептерді шешу мен зерттеу әдістерін игеруді, математикадағы сандық әдістерді игеруді, өздігінен білімін кеңейту және қолданбалы есептерді талдай білуді үйретуді мақсат тұтады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Матрица. Матрицаларға амалдар қолдану. Матрицаны транспонирлеу.

Анықтауыштың қасиеттері. Минорлар мен алгебралық толықтауыштар. Кері матрица. Матрицаның рангісі. n-ретті анықтауыштар. Анықтауышты жол (баған) элементтері бойынша жіктеу.

Сызықтық теңдеулер жүйесі. Матрицалық түрде жазылуы. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің матрицалық әдісі. Крамер ережесі. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің Гаусс әдісі.

Біртекті сызықтық теңдеулер жүйесі. Комплекс сандар өрісі. Сызықтық кеңістіктің базисі мен өлшемі, изоморфтылығы. Евклид кеңістігі және оның нормасы, қасиеттері. Көпмүшеліктерді қалдық арқылы бөлу алгоритмі. Көпмүш түбірлері. Горнер схемасы. Комплекс сандар өрісіндегі көпмүшеліктер. Алгебраның негізгі теоремасы. Вектор ұғымы.Коллинеар және компланар векторлар туралы теоремалар. Векторлардың скалярлық, векторлық, аралас көбейтінділері. теңдеулері. Кеңістіктегі түзу. Кеңістіктегі түзулер мен жазықтықтардың өзара орналасулары. Кеңістіктегі екі нүктенің арақашықтығы.Ұсынылатын әдебиет:

1. Ильин В. А, Позняк Э.Г. «Линейная алгебра» М., «Наука», 1978.

2. Ильин В. А, Позняк Э.Г. «Аналитическая алгебра» М., «Наука», 1988.

3. Бахвалов С.В., Бабушкин Л.И., Иваницкая В.П., «Аналитическая геометрия» М., «Просвещение», 1970 .

4. Аяпбергенов С. «Аналитикалық гегометрия», А. 1971.

5. Бакельман И.Я. «Аналитическая геометрия и линейная алгебра», М. «Пр-е», 1976.

6. Погорелов А.В. «Аналитическая геометрия», М. «Наука», 1968.

7. Курош А.Г. «Курс высшей алгебры», М. Наука, 1975.

8. Гельфанд И.М. «Лекции по линейной алгебра», М., «Наука», 1974.

9. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. «Сборник задач по высшей алгебре», М., «Наука», 1977.

10. Бахвалов С.В., Моденов П.С., Пархоменко А.С. «Сборник задач по аналитической геометрии», М., «Наука», 1964.

11. Проскуряков И.В. «Сборник задач по линейной алгебре», М., «Наука», 1967.12. Клетенник Д.В. «Сборник задач по аналитической геометрии», М., «Наука» 1967.

13. Бугров Л.С., Никольский С.М. «Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии», М., «Наука», 1980.

Каталог: docs -> wepsait
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
wepsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
wepsait -> 5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
wepsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
wepsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет