Абдыхалыкова жазира есенкелдиевна ақШ-тың жоғары білім беру жүйесіндегі студенттерге академиялық қолдау көрсетудің ерекшеліктерібет11/13
Дата05.11.2016
өлшемі3,76 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ҚОРЫТЫНДЫ
Әлемдік жоғары білім беру кеңістігінде студенттерге академиялық қолдау көрсету кешенінің АҚШ-тың университеттерінде маман даярлаудың замануи талаптарымен сай жүргізілетін озық саласы ретінде анықталып, отандық университеттерде қолданудың басты мүмкіндіктері мен бағыттары теориялық жүйеленіп, зерттеу нәтижелері отандық білім беру жүйесінде болашақ мамандардың кредиттік оқыту технологиясының ерекшеліктеріне бейімдеу, олардың ақпараттық хабардарлығы мен академиялық сауаттылығын арттыру, жеке оқу траекториясын саналы түрде қалыптастыруға әсер ететін бағдарламалардың ұйымдастырылу деңгейінің төмендігін көрсетті. Студентке кредиттік оқыту технологиясында академиялық қолдау көрсетудің мазмұны, технологиялары, әсер ету құралдары, бағдарламалары, әдістері, формалары туралы шетел тәжірибесінен ғылыми негізделген ұсынылымдардың болмауы бұл жұмыстың практика жүзінде реподуктивті сипат алатынын және жоғары оқу орындарының міндеттерінен шет жүргізілетінін көрсетті.

Біздің зерттеуіміз жоғары білім беру теориясы мен практикасындағы осы кемшіліктердің орнын толтыруға арналды. Зерттеу барысындағы ғылыми қорытындылар мен нәтижелерді былай жинақтауға болады: • ҚР жоғары білім беру жүйесін реформалау мен жетілдірудегі кездесетін мәселелерді шешу үшін, АҚШ университеттеріндегі білім алушылардың жекетұлғаға бағытталған оқыту ортасын қалыптастырудағы бірнеше ғасырлық тарихы бар озық тәжірибелерін, атап айтқанда университет студенттеріне академиялық қолдау көрсету бағытын (Student Academic Support Services) жан-жақты талдау, оны бейімдеп тәжірибеге ендірудің қажеттілігі расталды.

 • АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесінде студенттерге академиялық қолдау көрсету қызметтерінің тарихи тұрғыдан қалыптасуының төрт кезеңі (1. Ағылшын отаршылдық кезеңінде алғашқы университеттердің қалыптасуы (1636- 1840), 2. Диверсификация 1850- 1890 жж, 3. Жаңашыл даму бағыты. 1900-1950жж, 4. Жоғары білім беру жүйесінің жаһандануы. 1960- қазіргі кезеңге дейін) анықталып, бұл мәселелер оның қазіргі таңдағы университетте алатын рөлін жете түсінуге мүмкіндік берді.

 • АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесінде маман даярлау мақсаты бойынша тұжырымдамалары негізінде, американдық ғылыми әдебиеттердегі студенттерге академиялық қолдау көрсету ұғымына теориялық талдау жасалып, «білім алушыларға академиялық қолдау көрсету - университеттік оқу бағдарламасын меңгеру барысында студенттің оқу үлгеріміне институционалдық ұйымдасқан түрде әсер ету, олардың білімдегі қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, арнайы мамандар тарапынан кеңес беру кешені» деген авторлық анықтама берілді.

 • АҚШ-тың педагогикалық ғылымында, «академиялық қолдау көрсету» орталықтарының негізгі мақсаттары, бағыттары, моделдері талданып, оның жоғары білім беру жүйесінде сұраныста болуының себептері (студент білімін бағалауға қойылатын жоғары талаптар, оқыту-тәрбие үдерісінің жекедаралануы) айқындалды.

- Студенттерге академиялық қолдау көрсетудің теориялық-концептуалдық тұжырымдамасымен, АҚШ университеттерінде қалыптасқан АҚК орталықтарының үздік тәжірибелерін қарастыру арқылы, студенттердің білім алу үдерісін ұйымдастыруғы ерекшеліктері анықталды.

- Академиялық қолдау көрсету орталықтарының бағдарламалары (академиялық эдвайзер, тьютор, ментор, бағыт-бағдар беруші курстары) оқыту-тәрбие үдерісінің сапасын арттырудың, оңтайландырудың, студенттің жеке оқу траекториясы мен білім алушы ретіндегі белсенділігін қалыптастырудың бірден бір механизмі ретінде теориялық тұрғыдан негізделді.

- Салыстырмалы- педагогика саласындағы әдіснамалық мәселелер мен жалпығылыми ережелерге сүйене отырып, Қазақстан және АҚШ университеттеріндегі академиялық эдвайзер, тьютор бағдарламаларының жүзеге асуына салыстырмалы талдау жасалып, АҚШ тәжірибесін негізге ала отырып, университет студенттеріне академиялық қолдау көрсету кешенін ұйымдастырудың құрылымдық-теориялық моделі әзірленді.

- Cтуденттерге академиялық қолдау көрсету моделінің, академиялық эдвайзер, бағыт-бағдар курстары компоненттері, университет студенттерінің академиялық кедергілерін айқындау негізінде тәжірибеге ендіріліп, оның тиімділігі тәжірибелі-эксперименттік жұмыс барысында тексерілді.

- АҚШ–тың жоғары оқу орындарындағы студенттерге академиялық қолдау көрсету тәжірибесін ҚР университеттеріне ендіруге басшылыққа алатын теориялық – әдістемелік нұсқаулар жүйесі берілді.

Зерттеу нәтижелерін нақты пайдалануға төмендегідей ұсыныстар жасауға болады:

- АҚШ–тың академиялық қолдау көрсету тәжірибесінен өңделіп, қазақстандық кредиттік оқыту жүйесіндегі студенттердің жеке оқу траекториясын қалыптастыруда кезіктіретін білім алушылардың академиялық кедергілерінің алдын-алу мақсатымен ұсынылған теориялық модель және оның негізінде жасалған модулдік, арнайы курс бағдарламалары университеттік ортада академиялық қолдау көрсету кешенін ұйымдастыруда бағыт-бағдар береді;

- зерттеу нәтижелері университтеттік оқыту үдерісін оңтайландыруға, жетілдіруге, осы бағыттағы жаңа зерттеулер жүргізуге негіз бола алады;

- шетелдік және салыстырмалы педагогика курстарының мазмұнын кеңейтуге, қайта даярлау институттарында пайдалануға болады;

Зерттеу проблемасы күрделі болғандықтан, оның барлық салаларын жеткілікті дәрежеде қамту мүмкін емес, сондықтан қарастырылып отырған проблема толығымен шешімін тапты деуге болмайды. Келешекте, АҚШ-тың білім беру жүйесіндегі АҚК кешенінің үздіксіз білім беру жүйесіндегі ерекшеліктері, АҚК бағдарламаларын нақты, жаратылыстану, гуманитарлық пәндер аясында қолдану, АҚК орталықтарын ұйымдастыруда ақпараттық-технологиялық құралдарды пайдалану және т.б. мәселелері арнайы зерттеуді талап етеді.ПАЙДАЛЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. ҚР-да 2011-2020 жылдарда білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы // http: www.edu.gov.kz.

 2. Кусаинов А.К. Система высшего образования в США. В кн.: Сравнительная педагогика: учебник для педагогических вузов. – Алматы, 2005. – С.103-117.

 3. Асильбеков Д.А. Образование в США // Иностранный язык в школе. – 2006. – №1(19). – С.3-7.

 4. Куспанов А.Б. Система высшего образования США // Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан. – 2007. – С.74.

 5. Досыбаева Г.К. Особенности системы высшего образования США: дис… к.п.н. 13.00.01- Алматы, 2009.- 135 с.

 6. Рахимбек Х.М.,Токтыбаева К. Система образования США. В кн.: Национальные системы образования: общая характеристика, структура / под ред. А.К.Кусаинова. – Алматы: РОНД, 2004. – 160 с.

 7. Керимкулова С. И. Вопросы образования и воспитания в рабочем движении США: дис… к.п.н.: 13.00.01. – М., 1987. – 150 с.

 8. Кенесарина З. У. Теория и практика социализации школьников США: дисс... д.п.н.: 13.00.01. – Алматы, 2001. – 388с.

 9. Искакова А. О. Становление и развитие частных школ Соединенных штатов Америки: автореферат.... к.п.н.: 13.00.01. – Алматы, 1998. – 27с.

 10. Назарбаев Н. Лекция в Евразийском Национальном Университете имени Л.Н.Гумилева. 27.05.2006г. К экономике знаний через инновации и образование.

 11. Назарбаев Н. Стратегия радикального обновления глобального

сообщества и партнерство цивилизаций. – Астана: ТОО Арко, 2009. – 264 с.

 1. Назарбаев Н. Лекция в «Назарбаев-Университете». 07.12.2010г. Инновационная индустрия науки и знаний – стратегический ресурс Казахстана в XXI веке.

 2. Асанов Н., Калдияров Д.А., Минажева Г.С. Организация образовательного процесса на основе кредитной технологии /под.ред.Кожамкулова Г.А., Мансурова З.Л., Дадабаева Ж.Д. и др. – Алматы:Қазақ университеті, 2004.- 59c.

 3. Атыханов А. О многоуровневой структуре высшего и послевузовского профессионального образования Казахстана // Высшая школа Казахстана.- 2002.- № 4.- 25-30 б.

 4. Основы кредитной системы обучения в Казахстане / С.Б. Абдыгаппарова, Г.К. Ахметова, С.Р. Ибатуллин, А.А. Кусаинов, Б.А. Мырзалиев, С.М. Омирбаев; под общ.ред. Ж.А. Кулекеева, Г.Н. Гамарника, Б.С. Абдрасилова.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.- 198б.

 5. Абдыманапов C. Кредитная система обучения в вузе // Еуразия университеті.- 2004.- № 4,5 (тамыз- қыркүйек) .- 2-3 б.

 6. Формы контроля знаний обучающихся в магистратуре на основе кредитной технологии: методические указания для преподавателей / Дадабаев Ж.Д. и др.- Алматы: Қазақ университеті, 2003.-45с.

 7. Кусаинов А.А. и др. Организация учебного процесса и оценки знаний обучающихся по кредитной системе обучения.- Алматы:КазГАСА, 2003.-28с.

 8. Ерастов Ю.В. Сопоставительный анализ подходов к качеству педагогического образования в США и России : автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.01.- Новокузнецк, 2005.- 17с.

 9. Белякин А. М. Управление институциональными преобразованиями в высшей школе США на рубеже XX и XXI веков : автореферат дис. ... д. п. н.: 13.00.01.- Казань, 2009.- 37 с.

 10. Сунцова М. С. Современные тенденции развития профессионально-педагогической подготовки преподавателей вузов в США, Германии и России : организационно-педагогические аспекты: дисс.... к. п. н.: 13.00.08.Казань, 1999.- 172 с.

 11. Каверина Э.Ю.  Высшие учебные заведения США: структура и классификация // США. Канада: экономика, политика, культура. – 2004. – № 7. – С. 20-72. 

 12. Рузанова О.В. Современные тенденции повышения качества высшего образования в США: дисс. ... к. п. н.: 13.00.01.- Казан, 2001.- 146с.

 13. Ширикова А. В. Целеполагание высшего образования США в контексте американской философии образования: дисс...к. п. н.: 13.00.01.- Ростов-на-Дону, 2007.-170 с.

 14. Широкова М. В. Ведущие тенденции управления качеством педагогического образования в США : автореферат дис. ... к. п. н. 13.00.01.-Белгород, 2010.- 25 с.

 15. Серебрякова М. А. Система оценки качества высшего образования в России и США: сравнительный аспект : на примере дисциплины "Иностранный язык" : дисс ... к.п.н.: 13.00.01.- Йошкар-Ола, 2006.- 264 с.

 16. Дюжакова М. В. Педагогическое образование в условиях развития миграционных процессов : на материале России и США : автореферат дис. ... д. п. н.: 13.00.08.- Санкт-Петербург, 2009.- 48с.

 17. Кузнецова О. В.Научно-педагогические предпосылки перспектив эволюции непрерывного образования в России, Великобритании и США: Компаративистский анализ: автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.01.- Карачаевск, 2005.- 23 с.

 18. Лизунова Н. М. Теория и практика отбора содержания обучения в высшей школе США : дис ... к. п. н.: 13.00.01.- Москва, 1990.- 225 с.

 19. Шевцова Г.В. Сравнительная характеристика стандартов высшего языкового образования в России и США : На примере неязыковых вузов: автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.08 .- Ростов-на-Дону, 2004.- 24с.

 20. Дохикян Л. С. Сравнительный анализ высшего образования в России и США : автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.01.- Рязань, 2006.- 20 с.

 21. Лазарева И.Н. Теория и практика интеллектуально-развивающег обучения в современной высшей школе США: автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.01.-Хабаровск, 2012.- 24 с.

 22. Кадиров А.М. Коммуникативное образование в современныхуниверситетах США: автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.01.-СПб, 2011.-22 с.

 23. Малкова Н. В. Теоретико - методологические аспекты обоснования содержания педагогической подготовки будущих учителей в США : дисс. ... к. п. н.: 13.00.01.- Владимир, 2008.- 192 с.

 24. Гольцова Н. В. Содержание педагогической подготовки будущего учителя в высшей школе США: дис ... к. п. н. : 13.00.01.- Москва, 1996.- 181 с.

 25. Хатюшина А. А. Теория и практика повышения квалификации учителей США : автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.08 .- Москва, 2007.- 20 с.

 26. Ракипова М. Ш. Проблема оценки результатов учебно-познавательной деятельности студентов в России и США:На примере обучения английскому языку на неязыковых факультетах вузов: дисс... к. п. н.: 13.00.01.- Киров, 2004.- 251 с.

 27. Кузьминых Ж. О. Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей в школах профессионального развития США : автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.01.- Йошкар-Ола, 2007.- 22 с.

 28. Сухиненко Д.Н. Подготовка менеджеров в высшей школе США: автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.01.- Волгоград, 2000.- 22 с.

 29. Коренькова О. В. Пути повышения качества подготовки специалистов в высшей школе США: дисс. ... к. п. н.: 13.00.01.- Москва, 2009.- 174 с.

 30. Роман Р. М. Формирование педагогического мастерства будущих учителей в высшей школе США : автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.01.- Москва, 2007.-24 с.

 31. Костина Н.И. Профессионально-педагогическая подготовка преподавателя высшей школы США: дисс. ... к. п. н.: 13.00.08.- Белгород, 2000.- 1999 с.

 32. Смалько Л. Е. Индивидуализированное обучение в системе подготовки будущего педагога в высшей школе США. автореферат дис. ... к. п. н.: 13.00.09.- Киев, 2000.- 22 с.

 33. Rudolph F. The American college and university: A history. -New York: Knopf, 1965.- 334 p.

 34. Thelin J.R. A history of American Higher education 2nd Edition.- The John Hopkins University Press, 2004.-315 p.

 35. Thelin J.R. Historical overview of American higher education. In S.R. Komives. D.B. Woodard Jr., & Associates (Eds.), Student Services: A handbook for the profession. Forth Ed.- San Francisco: Jossey Bass, 2003.- P. 3-227.

 36. Rentz A.L. Student affairs: A profession’s heritage (American College Personnel Association Media Publication № 40, 2nd ed.) Lanharn, MD: University press of America, 1994.- 421 p.

 37. Tinto V. "Colleges as Communities: Taking Research on Student Persistence Seriously// Review of Higher Education.- 1998.- 20.- P. 167-177.

 38. Hurst J. C, Jacobson J. K. Theories Underlying Students Needs for Programs In M. J. Barr and L. A. Keating (eds.), // Developing Effective Student Service Programs: Systematic Approaches for Practitioners.- San Francisco: Jossey-Bass, 1985.- P. 126-156

 39. Creamer D. G., Creamer E. G. Practicing Developmental Advising: Theoretical Contexts and Functional Applications //NACADA Journal.- 1994.- 74 (2).- P. 17-24.

 40. Hollowell D. Student Services: A Broad View. In M. Beede and D. Burnett (eds.), Planning for Student Services: Best Practices for the 21st Century. Ann Arbor.- Mich.: Society for College and University Planning, 1999.- 546 p.

 41. Finn J. D., Rock D. A. Academic success among students at risk for school failure // Journal of Applied Psychology.- 1997.- 82.- P. 221-234.

 42. Astin, A. W. Achieving Educational Excellence: A Critical Assessment of Priorities and Practices in Higher Education.- San Francisco: Jossey-Bass, 1985.- 334 p.

 43. Arnold K. , Kuh G. D. What Matters in Undergraduate Education? Mental Models, Student Learning, and Student Affairs." In E. J. Whin (ed.), Student Learning as Student Affairs Work: Responding to Our Imperative. -Washington, D.C.: National Association of Student Personnel Administrators, 1999.- 296 p.

 44. Beede M., Burnett D. Planning for Student Services.- Mich.: Society for College and University Planning, 2000.- 328 p.

 45. Crookston B.B. A developmental view of academic advising as teaching //Journal of College Student Personnel.- 1972.-№ 12.- P. 12-17

 46. O’Banion T. An academic advising model // Junior college Journal.- 1972.- № 42 (6).- P. 62-69.

 47. Frost S.H. Historical and philosophical Foundations for Academic Advising. In V.N. Gordon & W.R. Habley, (Eds.), Academic Advising: A Comprehensive Handbook. - San Francisco: Jossey Bass, 2000.- 380 p.

 48. Habley W.R. The status of academic advising: Findings from the ACT sixth national survey.- Manhattan KS: National Academic Advising Association, 2004.- 413 p.

 49. Goodlad S., Hirst B. Peer tutoring: A guide to learning by teaching.- London: Kogan, 1989.- 290 p.

 50. Reid E.S. Mentoring peer mentors: Mentor education and support in the composition program // Composition Studies.-2008.- № 36 (2).- P. 51–79

 51. Pascarella E., Terenzini P. How college affects students: a third decade of research.- Jossey Bass: San Francisco, 2005.- 437 p.

 52. Light R. J. Making the most of college:Students speak their minds. Cambridge, MA:Harvard University Press, 2001.- 397 p.

 53. Saunders D. Peer tutoring in higher education // Studies in Higher Educarion.- 1992.- №17.- P. 211-218

 54. Кусаинов А.К., Есетова М.Т. Методология и методика сравнительной педагогики.- Алматы, 2008.- 96б.

 55. Анарбек Н. Сравнительное образование в Казахстане: Вектор Развития //Вестник Казну, серия “Пед.науки».-2011.-№ 3(34).-C.43-49

 56. Шривер Йюрген. Предметный дуализм сравнительной педагогики // Перспективы. Вопросы образования.–М.: ЮНЕСКО. – 1990. – № 3. – С. 85-104.

 57. . Щербакова Н. Сравнительная педагогика: учебное пособие.-М., 2007. – 136 с.

 58. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире: учебное пособие. – М., 2004. – 240 с.

 59. Вульфсон Б.Л. Предмет и задачи сравнительной педагогики // Методологические проблемы сравнительной педагогики. – М., 1991. – 93 с.

 60. Малькова З.А. Особенности организации педагогических научных исследований в США // Педагогика. – 2002. – № 6. – С. 89-95.

 61. Капранова В. А. Сравнительная педагогика. Школа и образование за рубежом. – М.: Новое знание, 2004. – 224 с.

 62. Cowley W.H., Williams D. International and historical roots of American higher education.- New York: Garland, 1991.- 460 p.

 63. Sheldon H.D. Student life and customs. In L.A. Cremin (Ed.), American education: It’s men, ideas, and institutions. New York: Adro Press, 1969.- 320 p.

 64. American Council on Education. The student personnel point of view In A.L. Rentz (Ed.), Student Affairs: A profession’s heritage //American College Personnel Association Media Publication.- 1994a .- № 40.- P.66-77.

 65. Williamson E.G. Student personnel services in colleges and universities.- New York: McGraw-Hall.-1961.- 430 p.

 66. Brubacher J., Willis R., Higher Education in Transition.- New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.- 436 p.

 67. .National Council for Opportunity in Education (1999). TRIO programs. Retrieved June 4, 2013 from http://www.trioprograms.org/

 68. Upward Bound. (1993). Biennial evaluation report. Retrieved June 4, 2013, from http://www.inpathways.net/upwardbound.htm

 69. Marsden George M. The Soul of American University: From Protestant Establishment to Established Nonbelief.- San Francisco: Jossey Bass, 1994.- 462 p.

 70. Carnegie Foundation for the Advancement of Teachin Campus life: In search of community. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990.- 190 p.

 71. NACADA (2006) NACADA concept of academic advising. Retrieved June 4, 2012 – from the NACADA Clearinghouse of Academic Advising Resources web site: http:// www.nacada.ksu.edu/Clearinghouse/AdvisingIssues/Concept-advising-introduction.htm

 72. National Survey of Student Engagement. The NSSE 2011 report: National benchmarks of effective educational practice.- Bloomington, Indiana: Indiana University Center for Postsecondary Research, 2011.- 259 p.

 73. . Astin A. Student involvement: A developmental theory for higher education // Journal of College Student Personnel.- 1984.- № 25, P. 297-308

 74. Tinto V. Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research //Review of Educational Research.- 1975.- №45.- P. 89-125

 75. Bowen H. R. Investment in Learning: The Individual and Social Value of American Higher Education.- San Francisco: Jossey-Bass, 1977.- 229 p.

 76. Tinto, V. Learning better together: The impact of learning communities on student success. Retrieved July 6, 2012, from http://soeweb.syr.edu/academics/grad/higher_education/Copy%20of%20Vtingo/Files

 77. Magolda B., Defining and Redefining Student Learning. In E. J. Whitt (ed.), Student Learning as Student Affairs Work: Responding to Our Imperative. Washington, D.C.: National Association of Student Personnel Administrators, 1999b.- 349 p.

 78. American Association for Higher Education, American College Personnel Association, and National Association of Student Personnel Administrators. Powerful Partnerships: A Shared Responsibility for Learning. 1998. [http://www.aahe.org/teaching/tsk_force.htm]. Feb. 25, 2012.

 79. Winston R. В., Counseling and Helping Skills. Student Services: Handbook for the Profession. (4th ed.).-San Francisco: Jossey-Bass, 2003.- 564 p.

 80. Filing T. W , Brown S. J. Advancing Technology and Student Affairs Practice. The Professional Student Affairs Administrator: Educator, Leader, and Manager.- New York: Brunner-Routledge, 2001.- 567 p.

 81. Finn J. D., Rock D. A. Academic success among students at risk for school failure // Journal of Applied Psychology.- 1997.- 82.- P. 221-234.

 82. Astin A. W. What Matters in College? Pour Critical Years Revisited.- San Francisco: Jossey-Bass, 1993.- 370 p.

 83. Gullat Y., W. Jan. How do pre-collegiate academic outreach programs impact college-going among underrepresented students? A white paper for the Pathways to College Network.- Boston: Pathways to College Network, 2002.- 457 p.

 84. Habley W. R. Current practices in academic advising. //In: V. N. Gordon and Habley W. R. and Associates (Eds.).- Academic advising: A comprehensive handbook.- San Francisco: Jossey-Bass.- 2000.- P. 35-43

 85. Cooper D., Healy M. A., Simpson J. Student development through involvement: Specific changes over time // Journal of College Student Development.- 1994.- № 35 (2).- P. 98-102.

 86. Thorpe M. Rethinking learner support: The challenge of collaborative on-line learning // Open Learning.- 2002.- №17(2).- pp. 105 – 119.

 87. Rasmussen F., E.Skinner. (2006). MCCCS integrated learning communities.Retrieved July 5, 2013, from http://www.mcli.dist.maricopa. edu/ilc/ momograph/index.html.

 88. Bean J. P. Why students leave: Insights from research // In D. Hossler, J. P. Bean, & Associates (Eds.), The strategic management of college enrollments.- San Francisco: Jossey-Bass,1990.- P. 170–185

 89. Boylan H., Bliss L. Program components and their relationship to student // Journal of Developmental Education.- 1997.- № 20(3).- P. 2–6.

 90. McMurray A., Sorrells D. Student services and the college classroom: Some ideas for collaboration // College Student Journal.-2007.- №41(4).- P. 1218–1223.

 91. Andrepont-Warren K. Advising perceptions in SSS. doctoral dissertation.- Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, 2005.- 174 p.

 92. International Standard Classification of Education - ISCED 2013 // UNESCO Institute for Statistics.- 2013.- http://www.uis.unesco.org

 93. Сrockett D.S. Academic advising: Increasing student retention: Effective programs for practices for reducing the dropout rate.- San Francisco: Jossey-Bass, 1985.- 263 p.

 94. Kuh G. D., N. Vesper Do computers enhance or detract from student learning? // Research in Higher Education.- 2001.- № 42.- P. 87-102.

 95. Caren Kelley-Hall. The Role of student support services in encouraging student involvement and its impact on student perceptions and academic experiences. doctoral dissertation, Graduate School of Clemson University, 2010.- 160 p.

 96. Vivian C. Advising the at-risk college student // The Educational Forum.- 2005.- № 69(4).- P. 336–351.

 97. American Association of Colleges and Universities, Student success in state colleges and universities: A matter of culture and leadership // A report of the graduation rate outcome study.- Washington, DC, 2005.- 180 р.

 98. Burnett D., Oblinger D. Innovation in Student Services:Planning Models and Blending High Touch / High Effect. Ann Arbor.- Mich.: Society for College and University Planning, 2002.- 325p.

 99. Pellicciotti B., Agosto-Severa A., Bishel M. A., McGuinnes P. Integrated Service Delivery: In Person and on the Web. In D. Burnett an D. Oblinger (eds)., Innovation in SS: Planning for Models Blending High /Touch and High/ Tech . Ann Arbor.- Mich.: Society for College and University Planning, 2002.- 445 p.

 100. Ramos M., Vallandingham D. Student Development Model as the Core to Student Success. In M.Beede and D. Burnett (eds)., Planning for Student Services: Best Practices for the 21st Century. Ann Arbor, Mich.: Society for College and University Planning, 1999.- 325 p.

 101. American Association for higher Education, American College Personnel Association, National Association of Student Personnel Administrators. Powerful Partnerships: A Shared Responsibility for Learning. 1999. [http//:www.act.org/news/releases/1999/04-01b99.html]. Jan. 2002

 102. Gardner J. N., Vander Veer G. The Senior Year Experience: Facilitating Integration, Reflection, Closure, and Transition. San Francisco: Jossey-Bass, 1998.-279p.

 103. Абдыхалыкова Ж.Е. АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесінде университет эдвайзерлері студенттерге академиялық қолдау көрсетудің негізгі компоненті ретінде // С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы.-2013.-№1, 17-26 б.

 104. Reinarz A.G. Delivering academic advising // In V.N. Gordon & W. R. Habley (Eds.), Academic Advising: A comprehensive handbook.- SanFancisco: Jossey-Bass, 2000.- P. 210-219

 105. King M.C. Academic advising, retention, and transfer. In M.C King (Ed.) Academic advising: Organizing and delivering services for student success. New Directions for Community Colleges.- San Francisco: Jossey-Bass, 1993.- 82 p.

 106. Chickering B.B. Education and Identity.- San Francisco:JB,1969- 326p.

 107. Self C. Advising delivery: Professional advisors, counselors and other staff // In Gordon, V. Habley W, & Associates (Eds.).Academic advising. A comprehensive handbook. Second Edition.- San Francisco: Jossey- Bass, 2008.- P. 267-278

 108. Appleby D. The teaching-advising connection, part II. The Mentor, 2001, 3(1). Retrieved from www.psu.edu/dus/mentor/

 109. Martha K. Hemwall, Kent C. Trachte Academic Advising as Learning: 10 Organizing Principles // NACADA Journal Volume.- 2005.- №25 (2).- P. 74-83

 110. Light R. J. Making the most of college:Students speak their minds.- Cambridge, MA:Harvard University Press, 2001.- 278 p.

 111. Jennifer L. Bloom. Appreciative Advising Revolution, 2006.- 25p. http://www.appreciativeadvising.net

 112. Ramzan Ali Khuwaja. Facilitating knowledge integration using multiple models of the domain. - doctoral dissertation. - Chicago, Illinois, 1994.- 135 p.

 113. Center for Prevention Research and Development. (2009, January). Background research: Tutoring programs. Retrieved from http://www.cprd.illinois.edu/ files/ResearchBrief_Tutoring_2013.pdf

 114. K.Topping. Effective peer tutoring in further and higher education: a typology and review of the literature // Higher Education.-1996.- № 32.- Р. 321–345

 115. Terrion Jenephrt, L. Dominique. A taxonomy of the characteristics of student peer mentors in higher education: findings from a literature review // Mentoring and Tutoring.- 2007.- № 15.2.-149-164.

 116. Абдыхалыкова Ж.Е. Tutoring as a component Student Support Services in American Higher Education // Развитие системы педагогического образования в контексте глобализационных процессов: материалы международной научно-педагогической конференции.- Астана.- 2012.- 145-148

 117. Noel-Levitz. Inc. (2006). Student success in developmental math: Strategies to overcome a primary barrier to retention. Retrieved from https://www.noellevitz.com/NR/rdonlyres/B4148B72-C135-4AD4-A04C-2F66821C872C/0/ENABLEMATH_ paper_0706indd.pdf

 118. Turkel S., T. Abramson. Peer Tutoring and Mentoring as a Drop-Out Prevention Strategy // Clearing House.- 1986.- № 60.- p. 68-71.

 119. Falchikov N. An experiment in same-age peer tutoring in higher education: some observations concerning the repeatede experience of tutoring or being tutored, // in Goodlad, S. and Hirst, B. (eds.), Explorationsion Peer Tutoring.- Oxford: Blackwell, 1990.- P. 221-245

 120. Janet W. Colvin. Peer tutoring and social dynamics in higher education // Mentoring & Tutoring.- 2007.-№. 2.- P. 165–181

 121. Абдыхалыкова Ж.Е. The impact of student support services programs on academic success and retention for at- risk students in American higher education // Еуразия Ұлттық Университетінің хабаршысы.- Астана.- 2012.-№ 5.- 217-224 б.

 122. Saunders D. Peer tutoring in higher education // Studies in Higher Educarion.- 1992.- №17.- P. 211-21

 123. Gardiner M. Making a difference: Flinders University mentoring scheme for early career women researchers.- Australia: Staff Development and Training Unit, 2005.- 390 p.

 124. Payne S.C., Huffman A.H. A longitudinal examination of the influence of mentoring on organizational commitment and turnover // Academy of Management Journal.-2005.- №48 (1).- P 158–168.

 125. Reid E.S. Mentoring peer mentors: Mentor education and support in the composition program // Composition Studies.-2008.-№ 36 (2).-P. 51–79.

 126. Daloz L.A. Effective teaching and mentoring: Realizing the transformational power of adult learning experiences.- San Francisco, CA: Jossey Bass, 1986.-230 p.

 127. David W. King, Administering Advising Programs: Staffing, Budgeting, and Other Issues.- San Francisco, CA: Jossey Bass.-349 p.

 128. Kram K.E. Mentoring at work.- Glenview, IL: Scott, Foresman, 1985.- 280 p.

 129. Абдыхалыкова Ж.Е. АҚШ университеттеріндегі «пэр-ментор» бағдарламасының жүзеге асу тәжірибесінен // Қазақстан Білім және Педагогика ғылымының тарихы: трансформация және инновация атты халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары.- Астана.- 2013.- 143-148б.

 130. Janet W. Colvin, M. Ashman. Roles, Risks, and Benefits of Peer Mentoring Relationships in Higher Education // Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning.- 2010.- №18.- P. 121–134

 131. Shalgynbaeva K.K., Abdykhalykova Zh.E. // Collection book. International Center for Education and Technology.- USA.-2012.- 144-146

 132. Nelson R. B., Scott T. B., Bryan W. A. Precollege characteristics and early college experiences as predictors of freshman year persistence // Journal of College Student Personnel.- 1984.- № 25(1).- P. 50-54.

 133. Kuh G. D. What student engagement data tell us about college readiness// Peer Review.- 2007.-№ 9 (1).- P. 4-8.

 134. Tinto V. Taking retention seriously: Rethinking the first year of college // National Academic Advising Association Journal.-1999.-№ 19 (2).- Р.5–9.

 135. Stephen R. P. , Randy L. Swing. Understanding how first year seminars affect persistence // Research in Higher Education.- 2006.-№ 47.- P. 212-235

 136. Arezu Kazemi Corella.Identifying College Student Success: the role of first year success courses and peer mentoring .- doctoral dissertation. - University of Arizona, 2012.- 175 p.

 137. Шалгынбаева К.К., Абдыхалыкова Ж.Е. Identifying college student success in American Higher Education: The role of first year success courses and peer mentoring // Бюллетень лаборатории математического, естественнонаучного образования и информатизаци (рецензируемый сборник научных трудов, том 2).-Москва.- 2012.- 260-264стр.

 138. Международные проекты в области образования: сравнительные исследования в образовании: мировые тенденции // Высшее образование сегодня. – 2004. – №7. – С.32-36.

 139. Капранова В. А. Сравнительная педагогика. Школа и образование за рубежом. – М.: Новое знание, 2004. – 224 с.

 140. Ахметова Г.К., Мынбаева А.К. Коммюнике Болонского процесса: реализация реформ высшего образования в Казахстане // Совершенствование качества высшего образования в свете Болонского процесса.- Алматы: Қазақ университеті,2009.-C. 17-26

 141. Кинелев В.Г. Объективная необходимость. – М., 1995. – 225с.

 142. Джуринский А.Н. Интернационализация высшего образования в современном мире // Педагогика. – 2004. – № 3. – С.83-92.

 143. U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Digest of education statistics, 2011 (NCES 2011-005). Washington, DC

 144. Shalgynbaeva K.K., Abdykhalykova Zh.E. American Student Support Services: problems, population, impact of student involvement on retention and achievement // Зерттеуші- Исследователь.- Астана .- 2012.-№5-6-7.- 3-12б.

 145. ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарда арналған мемлекеттік бағдарламасы. 2010ж. // htpp: www.edu.gov.kz

 146. ҚР Білім заңы. 2007ж. // htpp: www.edu.gov.kz

 147. Кред. оқыту технол. бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі. ҚР Білім және ғылым министрінің № 152 бұйрығы 2011ж. www.edu.gov.kz

 148. Абдыхалыкова Ж.Е. Учебно-консультационные центры при университетах как важнейший компонент академической поддержки студентов в высшем образовании США // Achievement of high education: Материали за 8-а международна научна практична конференция, (том 15 ).- Болгария, г.София.- 2012.-16-20 стр.

 149. Афанасьев В.Г.Общество: системность, познание и управление.-М:. Политиздат,1988.-335с.

 150. Веников, В.А. Теория подобия и моделирования: (применительно к задачам электроэнергетики) .-М.: Высш. Школа, 1984.- 439с.

 151. Глинский, Б.А. Моделирование и когнитивные репезентаии.-М.: Альтекс, 2000.-147с.

 152. Конержевский Ю.А. Что должен знать директор школы о системах и системном подходе.-Челябинск,1987.- 234 с.

 153. Королев, Ф.Ф. Системный подход и возможности его применения в педагогических исследованиях //Советская педагогика.1970.№9 .- с. 103-106

 154. Кузьмина, Н.В. Стратегия развития системы акмеологических наук // Проблемы развития системы акамеологических наук.-СПб.,1996.-с.9

 155. Новик, И.Б. Введение в информационный мир.-М.,1991

 156. Штофф В.А. Моделирование и философия.-Л.: Наука, 1970

 157. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика.- СПб: Питер, 2006.-432.: ил.- (серия «Учебное пособие»).

 158. Галиев Т. Системный подход к интенсификации учебного процесса.- Алматы: Ғылым, 1998.-303с.

 159. Коммюнике Конференции европейских министров,ответственных за высшее образование  Левен / Лувен ла Нев, 28–29 апреля 2009 года http://www.sgu.ru/node/39010

 160. Abdykhalykova Zh.E. A progress Report of Implementation “Successful Student Learning” Course for First Year Students at the Eurasian National University // World Applied Sciences Journal №20 (Special Issue of Pedagogy and Psychology).- 2012.- 35-38 б.

 161. Bransford J.D. The IDEAL Problem Solver.- New York: Freeman, 1993

 162. Thompson –Grove G. Text-based guidelines. Bloomingon, IN: Harmony School Education Center. National School Reform Faculty.-2001.- 260 p.

 163. Машкова, Т.В. Выбор студентами индивидуального образовательного маршрута в системе непрерывного многоуровнего образования.-дисс. к.п.н. Кемерова, 2006.-209 с.

 164. Змеев С.И. Основы андрогогики.- М.: Флинта, 1999.- 123с.

 165. Гогоберидзе А.Г. Теоретические основы развития субъектной позиции студента в условиях высшего профессионального образования. дисс. д.п.н..- СПб., 2002.- 310 c.


ҚОСЫМША А

Кредиттік оқыту технологиясында студенттердің академиялық кедергілері туралы оқытушы -эдвайзерлердің ақпараттық хабардарлығын анықтау сауалнамасы

Құрметті оқытушылар! Болашақта білім беру үдерісі мен сабақ мазмұнын жетілдіру үшін біздің бірқатар сұрақтар бойынша Сіздердің пікірлеріңіз білуіміз маңызды. Төменде берілген сұрақтарға нақты, әрі ашық жауап берулеріңізді сұраймыз.


1. Студенттер кредиттік оқыту технологиясында жеке оқу траекториясын жобалауда, жүзеге асыруда академиялық кедергілерді кезіктіреді ме?

А) иә


Б) жоқ

2. Педагогикалық іс-әрекетіңізде студенттің академиялық мәселелерін шешуге өз үлесіңізді қостыңыз ба?

А) иә

Б) жоқ


3. Студенттің академиялық мәселелерін шешуге атсалысу үшін қажетті кәсіби біліміңіз жеткілікті ме?

А) иә


Б) жоқ

4. Оқу барысында студенттің кезіктіретін академиялық кедергілерін шешу мақсатымен арнайы курстарды енгізу қажет пе?

А) иә

Б) жоқ


5. Осы бағыттағы арнайы дайындықтан өткеннен кейін, студенттердің академиялық кедергілерін шешуге белсенді атсалысасыз ба?

А) иә


Б) жоқ

ҚОСЫМША Б

Кредиттік оқыту технологиясында академиялық кедергілер туралы студенттердің ақпараттық хабардарлығы сауалнамасы 1. Білім алу барысында академиялық қиындықтарды кезіктіресіз бе?

А) Иә

Б) Жоқ


В) Білмеймін

2. Академиялық мәселелерді шешу үшін арнайы қолдау көрсету, немесе дербес шешу механизмдерін, әдістерін үйрену қажет пе?

А) Иә

Б) Жоқ


В) Білмеймін

3. Білім алуда көрініс табатын академиялық мәселелерді шешуге тырысасыз ба?

3.1 Дербес

А) Иә


Б) Жоқ

В) Білмеймін

3.2 әдебиеттер арқылы

А) Иә


Б) Жоқ

В) Білмеймін

3.3 Интернет желісінде

А) Иә


Б) Жоқ

В) Білмеймін

3.4 Басқа студенттер, туыстарымнан көмек сұрау

А) Иә


Б) Жоқ

В) Білмеймін

3.5 Академиялық эдвайзерлер арқылы

А) Иә


Б) Жоқ

В) Білмеймін

4. Академиялық қиындықтарды шешу үшін дағдыларыңыз жеткілікті ме?

А) Иә


Б) Жоқ

В) Білмеймін


ҚОСЫМША В

Кредиттік оқыту технологиясында студенттердің академиялық кедергілерінің негізгі бағыттарын айқындау мақсатымен білім алушылармен жүргізілген сауалнама

Құрметті студент, біздің оқу орнында кредиттік оқыту технологиясында студенттердің академиялық кедергілерінің негізгі бағыттарын айқындау мақсатымен сауалнама жүргізілуде. Сіздің қатысуыңыз, университтте орын алған жағдайды анықтауға, оқу-тәрбие үдерісін жетілдіруге мүмкіндік береді. Сауалнаманың сұрақтарын мұқияттылықпен оқып, ұсынылған жауаптарынан сізге қатыстысын таңдаңыз.

 1. Оқу үдерісінде академиялық қиыншылықтар кездеседі ме?

1

Иә
2

Жиі
3

Кейде
4

Сирек
5

Ешқашан


 1. Оқу барысында қандай қиыншылықтар кездестіресіз?

1

оқытушының тұжырымдамаларын түсінуде
2

пән бойынша қажетті ақпарат табуда
3

универстеттің әртүрлі қызметтері мен бөлімдерін табуда
4

курс бойынша таңдау жасауда
5

Басқасы


 1. Оқытушының тапсырмасын жеткілікті түсінесіз бе?

1

Әрқашан
2

Кейде
3

кейде түсінбеймін
4

Сирек


 1. Өздік жұмыстың қандай түрлерін орындайсыз ?

1

эссе жазу
2

әдебиетпен жұмыс
3

портфолио құрастыру
4

жоба әзірлеу
5

реферат жазу
6

Басқасы


 1. Оларды орындау барысында қиындықтар кезіктіресіз бе?

1

Иә
2

Жиі
3

Кейде
4

Сирек
5

Ешқашан


 1. Өздік жұмысты орындаудың қандай қиыншылықтары бар?

1

неден бастауды білмеймін
2

белгілі бір өздік жұмыстың талаптарын түсінбеймін
3

берілген тапсырманың соңғы нәтижесін елестете алмаймын
4

ойымды дәл бейнелей алмаймын
5

Басқасы


 1. Дәрісте

1

айтылған ақпараттың қай бөлігін жазу керек екенін білмеймін
2

конспект жазып үлгіре алмаймын
3

негізгі кезеңдерді ажырата алмаймын
4

айтылған мәліметтердің барлығын жазамын
5

кейіннен, дәрістің басы мен аяғын, негізгі тұстарын айқындай алмаймын
6

барлығына үлгіре аламын


 1. Семинар сабақтарында

1

талданып жатқан мәселеге, тақырыпқа қосылу қиындық туындатады
2

қателесу себебінен, жауап беруге көбіне қорқып отырамын
3

оқытушының көзқарасымен, «әлсіз студент» қатарына жату қорқынышынан түсінбеген сұрақтарды түсіндіруден бас тартамын
4

басқалары семинар тақырыбын менен жақсы түсінген сияқты көрінеді
5

қиындық туындамайды


 1. Кітап оқу барысында

  1

  негізгі идеяларын айқындай алмаймын
  2

  еске сақтай алмаймын, соған байланысты бірнеше рет қайталап оқу қажет
  3

  қандай тұстарын конспектілеуді ажырата алмаймын
  4

  басқасы: «басқа нәрселерге жиі назар аударамын», «ұйықтап қаламын»
 2. Оқу іс-әрекетін ұйымдастыруда

1

барлығын «ең соңғы күнге» қалдырамын

қандай жұмысты бірінші бастауды білмеймін


2

әртүрлі тапсырмаларды орындауға қанша уақыт жұмсайтынымды басқалардан сұрауым қажет
3

басқасы: «ештеңеге үлгере алмаймын», «белгілі бір жоспар жасап, сол бойынша жұмыс жасаймын»


 1. Оқу барысындағы проблемалық жағдаяттарды қалай шешесіз?

1

Дербес
2

проблемалық жағдаяттың көлеміне байланысты басқалардан көмек сұраймын.
3

егер, дербес шешімін таба алмаған жағдайда, басқалардан көмек сұраймын.
4

әрқашан көмек сұраймын.
5

Басқасы


 1. Проблемалық жағдаяттарды шешу үшін басқалардың көмегі қажет пе?

1

Иә
2

Жоқ
3

Білмеймін


 1. Проблемалық жағдаяттарды шешу үшін басқалардың көмегін қаншалықты жиі қажет етесіз?

1

Үнемі
2

Кейде
3

Ешқашан
4

жағдайға байланысты


 1. Академиялық жағдаяттарды шешу үшін кімнен көмек сұрайсыз?

1

пән оқытушысы
2

Куратор
3

топ студенттері
4

Басқасы


 1. Университетте академиялық қолдау көрсету орталығы жұмыс атқарса, академиялық қиыншылықтарыңызды шешу үшін оның қызметкерлерінің көмегіне жүгінер ме едіңіз?

  1

  Иә
  2

  Жоқ
  3

  Білмеймін
 2. Қазіргі таңда, университетте сапалы білім алудың мүмкін болатын барлық тәсілдері мен нұсқаларын білемін

1

жеткілікті, қажет уақытта туындаған сұрақтарға жауап таба аламын
2

жалпы түсінігім бар, қажетті ақпаратты таба аламын
3

жалпы түсінігім бар, қажетті ақпаратты таба алмаймын
4

білуге ұмтылмаймын
5

Басқасы


 1. Университетте сапалы білім алудың мүмкін болатын барлық тәсілдері мен нұсқалары туралы қажетті ақпаратты аламын

1

Куратордан
2

Эдвайзерден
3

топ студенттеріне
4

пән оқытушыларынан
5

ондай ақпаратты қайдан алуды білмеймін
6

Деканаттан
7

Басқасы


 1. Сізге қатысты нұсқаны таңдаңыз
Таңдау жасауда:

Мен таңдау жасауда қорқақтаймын

Мен таңдау жасауға қиналамын

Мен жасаған таңдауымның дұрыс екеніне сенімдімін

Мен ол туралы ойланбаймын

1.Білім беру бағдарламасының

деңгейі бойынша

(бакалавриат,

магистратура,

докторантура)

2. бағыттары

3. мамандануы

4. дипломдық жұмыс

5. таңдау бойынша курстар

19. Сіздің қабілеттеріңіз бен қажеттіліктеріңізді, қызығушылық-тарыңызды ескере отырып құрылған жеке оқу траекториясымен білім алуға келісесіз бе?

А) иә (неліктен?) ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Б) жоқ (неліктен?) _________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Қалай ойлайсыз, оқуда академиялық қиыншылықтарды шешуде қандай мәселелер жетіспейді? (берілген нұсқаларды маңыздысы бойынша нөмірлеңіз)

1

университеттің қызметтері, құрылымдары, студентке қажетті ресурстары туралы қосымша ақпараттар
2

академиялық қиыншылықтарды шешуге сапалы көмектесетін кеңес беруші
3

академиялық жетістігімді қадағалау
4

Проблемалық жағдаяттарды талқылау
5

Басқасы

Қатысқандарыңызға рахмет!


Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет