Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi¤Pdf көрінісі
бет23/111
Дата20.11.2022
өлшемі0,7 Mb.
#159007
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   111
Байланысты:
Қазақ тілі 7сынып

жай шы-
рай
деймiз. Мысалы: 
биiк, їлкен, жа³сы, ³ызыл,
т.б.
Жай шырайдыґ маІынасында еш³андай салыстыру 
болмайды. Жай шырай заттыґ сынын я белгiсiн тек 
атап ³ана кµрсетедi. Мысалы: 
ауыр жїк, жа³сы ат, 
жеґiл киiм, 
³
оґыр д±птер
т.б.
43-жатты²у.
 Сµйлемдердi о³ып шыІып, жай шырайлы сын 
есiмдердi тауып, оларды байланысып т¾рІан сµздерiмен терiп 
жазыґдар.
Ї л г i : 
ащы саба³.
2 — Јаза³ тiлi. 7-сынып їшiн


34
Тарихтыґ т±лiмiн кµкейге тїйiп, ащы сабаІын алма-
Іанымыздыґ ы³суатын кµрiп, жазырын тартып келемiз. 
Оныґ боямасыз беттерi талай шынды³ты алІа тар-
тып, келеґсiздiктерге кµз жеткiзедi. Ґкшелей ³уІан 
µшпендi жаудан ыІысып, Алтай, Ар³а мен ЖетiсудаІы 
ата³онысынан ауІан ³аза³тар жолай ЈаратауІа аз 
уа³ыт паналай, тiптi болмаІан соґ Сыр бойын саІалап 
ЖиделiбайсынІа, одан ±рi Жайы³³а ³арай їдере µтiп 
кеттi. Б¾л жеке бас³а тµнген ³ара б¾лт Тµле бидi де 
айналып µттi. Б±рiбiр б¾лардыґ барлыІы асыл бабаныґ 
биiк болмысын тїгел жар³ыратып ашып бере алмайды. 

Їш пайІамбар» китабынан.
)
44-жатты²у.
Тµмендегi сын есiмдердi ³атыстырып сµйлем 
³¾раґдар.
Ї л г i : 
Базардан ±кем семiз ³ой сатып алды да, 
їйге алып келiп ³ораІа ³осты.
Семiз, тереґ, таяз, ±демi, жа³сы, ауыр, жеґiл, ³ара, 
сары, аласа, ¾зын, домала³, ³ыш³ыл, т±уiр, а³, кµк, биiк, 
³ыс³а, жалпа³, ащы, ³оґыр, тїзу, т¾щы.
45-жатты²у. 
Тµмендегi м±тiннен жай шырайІа байла-
нысты сµздердi тауып жазыґдар да оныґ жасалуына 
м±н берiґдер.
Ґтен ауырІан екi ай маІан екi жылдай болып 
кµрiндi. Мен оІан д±рi-д±рмек, тама³ тасумен болдым. 
А³шамыз азайІан, бiра³ бар болатын. Т¼рiк патшасы-
ныґ iрi а³шасын майдалат³анымызда, кейде бiзге жºрт 
таґданып ³алады. ЈалтамыздаІы а³шамызды ±лi екi 
жылІа жеткiзуiмiз керек едi. БºрынІыдай емес, ендi 
¼немдеуге кµштiк. Јорлы³ кµргенiмiз жо³. Ґтеннiґ 
ауырІаны маІан емес, оныґ µзiне батты. Ол менi о³у 
iздеп келiп, ауру к¼тушi болІаныма ³ысылады. Мен 
³айтсе де ол жазылса екен деймiн. Ол менiґ жанымды 
тындыратын едi. Менi ол ³анша айтсам да болмай ºстаз 
санайды да, менiґ алдыма шы³пауІа тырысады. Сол 


35
³алпымен ³атты ауырып жат³анда да ол ауырып, менi 
жºмсап ³ойІаныма ³ысылады... 
(Шапырашты Јазыбек бек Тауасарºлы)


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   111
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет