М. У. Анартаевабет7/21
Дата31.01.2018
өлшемі2,87 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Қосымша әдебиеттер:

1. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие -3-е изд., стер. –М., 2008.

2. Подколзина В.А. Медицинская микробиология: пос. Для подготовки к экзаменам. – М., 2007.

3. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие для мед. уч-щ и колледж.- 3-е изд. – Ростов н/Д., 2007.

4. Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований: учеб. для сред. учеб. завед. – СПб., 2007.

5. Ткаченко К.В. Микробиология: конспект лекций / К.В. Ткаченко. – М., 2007.Электронды ресурстар:

1. Шоқанов Н. Микробиология [Электронды ресурс]: оқулық. – Электрон. Текстовые дан. (24,9 Мб). – Алматы: Арыс баспасы, 2003. -192 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Медицина 3 курс [Электронды ресурс]: курс лекций. – Электрон. текстовые дан. (24,0 Мб). – М: ИД «Равновесие», 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Медицинская микробиолигия АТЛАС – руководство по бактерологии, микологии, протозоологии и вирусологии [Электронды ресурс]: для студ. и врачей/под ред. А.С. Быкова. –М., 2001. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Практикум к лабораторным занятиям по общей микробиологии [Электронды ресурс]: учебно-метод. Пособие / Р.Т. Джанабаев [и др.] –Ш., 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM). 1. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б)

Жағдайлық есептер:

 1. 20-шы бала –бақшада ауаның микробтық санын седиминтационды әдіс арқылы агарда колония өсіп шықты. Себілу және ауаны зерттеу нәтижесінде қандай баға береміз? Жауап: 2 Петри табақшасындағы өсіп шыққан колониялардың жалпы саны бойынша нәтижені анықтаймыз.

 2. Ішетін судың бактериологиялық анализге мына анықтамасын беріңіз: жалпы микробтық саны –61мл-120. Коли индекс-4, коли-титр-250 мл. қорытынды жасаңыз: қандай шаралар қолдану керек?

 3. Бактериологиялық зерттеу нәтижесінде әйел жатырындағы секреттен мынау анықталады: қышқыл орта және көптеген Додерлеин таяқшалары.

Тесттер:

1. Асқазан-ішек трактісі микрофлорасына тән емес қызмет: 1. имунизациялаушы

 2. антогонистік

 3. регенерациялық

 4. витаминтүзушілік

 5. зат алмасуына қатысу

2. Макроорганизмдерде ұзак өмір сүре алмайтын қалыпты микрофлора:

 1. аутохонды

 2. эндогенді

 3. транзиторлы

 4. облигатты

 5. резидентті

3. Ішек микрофлорасының 80-90 % -ын құрайтын микрорганизмдер:

 1. бациллалар мен коринебактериялар

 2. бифидобактериялар мен бактероидтар

 3. стафилококтар мен саңырауқұлақтар

 4. лактобактериялар мен фузобактериялар

 5. ішек таяқшалары мен энтерококтар

4. Пропион бактериялар, кориноформды бактериялар, стафило-стрептококтар, ашытқы және ашытқы тәрізді саңыраукұлактар коллонизацияланатын мүшелер:

 1. қынап

 2. ауыз қуысы

 3. асказан

 4. тері

 5. тоқ ішек

5. Микрофлорасы микроорганизмдердің ауада таралуында үлкен маңызы бар адам организмінің мүшесі:

 1. тері қабаты мен бөлінділері

 2. зәр-жыныс жолдарының кілегейлі қабаты

 3. ауыз қуысының кілегейлі қабаты

 4. асқорыту трактісінің кілегейлі қабаты

 5. жоғары тыныс жолының кілегейлі қабаты

5


1. Тақырыбы: Инфекция туралы ілім. Микроорганизмдердің патогенді факторлары, маңыздылығы, анықтау əдістері. Инфекциялық аурулардың иммунодиагностика, иммунопрофилактика негіздері. Иммунодиагностика əдістері (агглютинация, преципитация, ИФР, радиоиммунды əдіс, ИБР, БР, лизис реакциясы жəне

комплементті байланыстыру реакциясы, ИФА, ПТР жəне т.б.).


2. Мақсаты: Инфекциялық аурулар диагностикасында және ғылыми эксперименттерде кең қолданылатын биологиялық зерттеу әдістерін меңгеру. Инфекциялық аурулардың серологиялық диагностикасының әдістерін менгеру. Инфекциялық және инфекциялық емес аурулардың емдеуі және диагностикасы үшін кеңінен қолданылатын иммунобиологиялық препараттарды зерттеу.

3. Оқыту мақсаты: Тәжірибелік жануарларды жарақаттауды, иммунизациялауды, өлген жануарлардың мәйіттерін бактериологиялық зерттеу әдістерін үйрету. Патогенділік пен вируленттілік факторларды және токсиндердің белсенділігін, биологиялық әдістер арқылы зерттеу және анықтау әдістерімен таныстыру. Иммунологиялық реакциялармен таныстыру. Негізгі иммунобиологиялық препараттарды, медициналық практикада инфекциялық және инфекциялық емес ауруларды емдеу профилактикасы қолдану және жасушалық иммунитетті бағалау үшін, тері-аллергиялық сынақты қою техникасымен таныстыру.
4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Қоздырғышқа байланысты инфекциялар пішіні, макроорганизмдегі таралуы, олардың сипаттамасы.

 1. Қоздырғыш санына байланысты инфекциялар формасы/моноинфекция, полимикробты, аралас және микст-инфекция/.

 1. Инфекциялар пішініне сипаттама беріңіз / жедел, созылмалы, латенті,манифестті/.

 2. Симптомсыз формалы инфекциялардың бактериотасымалдаушылықты ерекшелігі.

 3. Инфекциялық аурулар кезеңдерін сипаттап атаңыз.

 4. Лабораториялық жануарларды экспериментальды залалдануының мақсаты мен әдістері.

 5. Агглютинация реакциясы.

7. Тікелей емес, немесе пассивті агглютинация (ПГР). Пассивті гемагглютинация реакциясының жүру механизмі немен аяқталады. Техникасын орнату және парктикада қолдану?

8. Преципитация реакциясы.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері: ой өрістерін кеңейту, мини-зерттеу.
6. Әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

2. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

3. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология // С-Петербург: Специальная литература, 2002.

4. Микробиология: учебник / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.

5. Сейтханова Б.Т. Учебное пособие к лабораторным занятиям по частной микробиологии (кишечные инфекции): учеб. пособие. – Шымкент: Б.и., 2012.

6. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.

7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб.п. – 4-е изд., испр. – М., 2007.

8. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9. Мальцев В.Н. Основы микробиологии и иммунологии: курс лекций: учеб. пособие.. – М., 2005.

10. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

11. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

12. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

Қосымша әдебиеттер:

1. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие -3-е изд., стер. –М., 2008.

2. Подколзина В.А. Медицинская микробиология: пос. Для подготовки к экзаменам. – М., 2007.

3. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие для мед. уч-щ и колледж.- 3-е изд. – Ростов н/Д., 2007.

4. Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований: учеб. для сред. учеб. завед. – СПб., 2007.

5. Ткаченко К.В. Микробиология: конспект лекций / К.В. Ткаченко. – М., 2007.Электронды ресурстар:

1. Шоқанов Н. Микробиология [Электронды ресурс]: оқулық. – Электрон. Текстовые дан. (24,9 Мб). – Алматы: Арыс баспасы, 2003. -192 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Медицина 3 курс [Электронды ресурс]: курс лекций. – Электрон. текстовые дан. (24,0 Мб). – М: ИД «Равновесие», 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Медицинская микробиолигия АТЛАС – руководство по бактерологии, микологии, протозоологии и вирусологии [Электронды ресурс]: для студ. и врачей/под ред. А.С. Быкова. –М., 2001. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Практикум к лабораторным занятиям по общей микробиологии [Электронды ресурс]: учебно-метод. Пособие / Р.Т. Джанабаев [и др.] –Ш., 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).
7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер.)

Жағдайлық есептер:


 1. Ішек таяқшасымен залалданған ақ тышқанның ішін ашқанда: тамырлар “суреті” көрінді, бауыр, жүрек, бүйрек үсті бездері, өкпеде қан таласуы “перитонит”, бауыр абцесі көрінді. Бауыр, қарабауыр, қаннан алынған жұқпада ішек таяқшасы табылған. Экспериментальды жануарлардағы инфекциялар формасын түсіндіріңіз.

 2. Пішін алтынды стафилококпен залалданған ақ тышқанның ішкі органдарын ашып көргенде көптеген стафилококкпен залалданған ішкі органдары айқындалды /абцестер/. ішкі органдардың іріңді процестері стафилококтардың қандай қасиетіне байланысты?

 3. Зерттеуші стафилококк дақылын қанды агарда гемолиз зонасын берген, тұзды сарыуыз агарындағы кемпірқосақтағы зонасы плазманы коагуляция жасалған. Стафилококк дақылының осы қасиетіне байланысты түсіндіріңіз.

4. Жарты жылдан соң сиырлардың көптеп өлуінен, олардың терісін экспертизаға алды.

Асколи термопреципитация реакциясына преципитацияланатын сібір жарасы сарысу қолданылады. 5 мин. кейін сұйық шекарасында ақ сақина пайда болды. Бұл қандай феномен? Кольцепреципитация осы жағдайда неліктен қолданылған?

5.Резусы – теріс әйел, бірінші рет резус-оң еркекпен екі қабат болды да, осы жағдайда ол әйелдер кеңесіне барады. Қандай реакция қою қажет? Осындай жағдайда қандай қорытынды болады?

6.Әйелдер консультациясына резусі-теріс әйел барған. Өткен жағдайларда ол бір рет босанған 2 рет тастап, қойған бір аборт жасатқан. Ал 5-ші жағдайда ол резусі-оң еркектен екі қабат болған. Әйел қаның сарысуындағы толық емес антирезусті антиденелердің жинағын қалай шығаруға болады?Тесттер:

1.Қоздырғышы бүкіл организмде лимфогенді немесе гематогенді жолмен таралыуымен сипатталатын инфекция: 1. реинфекция

 2. экзогенді инфекция

 3. генерализацияланған инфекция

 4. суперинфекция

 5. аутоинфекция

2.Қоздырғыштары гематогенді жолмен тарайтын бірақ, қанда көбеймейтін инфекцияның формасы:

 1. токсикосептикалық шок

 2. бактериемия

 3. сепсис

 4. септикопиемия

 5. токсинемия

3.Туберкулез негізіндегі аллергиялық жағдайды анықтайтын сынама:

 1. Мицуда

 2. Дик

 3. Шик

 4. Бюрне

 5. Манту

4. Қоздырғыштың бір биотоптан екінші биотопқа өту арқылы өзін-өзі залалдау нәтижесінде пайда болатын инфекция:

 1. аутоинфекция

 2. қосымша инфекция

 3. реинфекция

 4. суперинфекция

 5. экзогенді инфекция

5. Қоздырғыштың организмге келіп түскен орны:

 1. инфекциялық ошақ

 1. инфекциялық процесс

 1. инфекциялық агент

 2. эндогенді инфекция

 3. инфекцияның ену қақпасы

6. Қоздырғыштың организмге келіп түскен орны:

 1. инфекциялық ошақ

 1. инфекциялық процесс

 1. инфекциялық агент

 2. эндогенді инфекция

 3. инфекцияның ену қақпасы

7.Бактерияның адгезияға, колонизацияға, пенетрацияға, инвазияға және агрессияға кабілеттілігі олардың … сипаттайды.

 1. патогенділігін

 2. антигенділігін

 3. иммуногенділігін

 4. шартты патогенділігін

 5. сапрофиттілігін

8. Бактерияның жасуша ішіне енуі:

 1. инвазия

 2. пенетрация

 3. адгезия

 4. агрессия

 5. колонизация

9. Қоздырғыштың ұлпадан өтуі:

 1. инвазия

 2. адгезия

 3. агрессия

 4. колонизация

 5. пенетрация

10. Қоздырғыштың жасуша беткейіне жабысуы:

 1. пенетрация

 2. адгезия

 3. инвазия

 4. агрессия

 5. колон

11. Толық емес антиденелерді анықтауда қолданылатын серологиялық реакция:

А.Кумбс реакциясы

В.Иммунофлюоресценсия реакциясы

С.Коагглютинация реакциясы

Д.Кольцепреципитация реакциясы

Е.Флокуляция реакциясы

12. Преципитация реакциясының варианттары:


 1. Кумбс реакциясы

 2. Иммунофлюоресценсия реакциясы

 3. Коаглютинация реакциясы

 4. Кольцепреципитация реакциясы

 5. Флокуляция реакциясы

13. Микробтық антигендердің белсенділігін анықтауда қолданылатын серологиялық реакция:

 1. Кунс реакциясы

 2. Нейтрализация реакциясы.

 3. Агглютинация реакциясы

 4. Комплемент байланыстыру реакциясы

 5. Флокуляция реакциясы

14. Корпускулярлы антигендердің жабысуы және тұнбаға түсуімен айқындалатын серологиялық реакция.

 1. Кунс реакциясы

 2. Нейтрализация реакциясы.

 3. Агглютинация реакциясы

 4. Комплемент байланыстыру реакциясы

 5. Флокуляция реакциясы

15. Дисперсті, колойдты жағдайдағы антигендердің тұнбаға түсуімен айқындалатын серологиялық реакциялар:

 1. Кунс реакциясы

 2. Нейтрализация реакциясы.

 3. Агглютинация реакциясы

 4. Комплемент байланыстыру реакциясы

 5. Флокуляция реакциясы

6


1. Тақырыбы: Ішек инфекциялары (бактериялық, вирустық). Патогенді кокктар. Микробиологиялық зерттеулерге материал алу жəне тасымалдау ережелері. Микробиологиялық диагноз қою, алдын алу жəне емдеу қағидаттары
2. Мақсаты: Эшерихиоз, дизентерия, сальмонеллез, іш сүзегі, паратифтің микробиологиялық диагностикалау әдістерін меңгеру.

Стафилококты, стрептококты, менингококты инфекцияларының және гонореяның микробиологиялық диагностикалау әдістерін меңгеру.


3. Оқыту мақсаты: Эшерихиоз, дизентерия, сальмонеллез, іш сүзегі, паратифтің микробиологиялық диагностикалау әдістерімен таныстыру.

Зерттелетін материалды дұрыс алып, зерттеу тәсілін дұрыс таңдауын үйретіп. Стафилококты, стрептококты, менингококты инфекцияларының және гонореяның микробиологиялық диагностикалау әдістерімен таныстыру.


4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Диарегенді iшек таяқшасының (E. coli)патогендiк факторлары.

 1. Диарегенді iшек таяқшасының (E. coli) дәрежелері.

 1. Эшерихиоздың емдеуi мен алдын алу.

 2. Дизентерияның микробиологиялық диагностикасы.

 3. Дизентерияның емдеуi, алдын алу.

6.Iш сүзегi және паратиф қоздырғыштарының патогендiк факторлары.

7.Тиф-паратиф ауруының емдеу және алдын алу.

8.Сальмонеллездардың микробиологиялық диагностикасы, емдеуі мен алдын алуы.

9.Зерттеуге арналған материалды алу тәртібі және тасымалдау. Микробиологиялық зерттеу тәсілдері.

10.Стафилококты инфекциялардың емдеуі мен алдын алу.

11.Стрептококты инфекциялалардың емдеуі мен алдын алу.

12.Менингококты инфекциялаларда патологиялық материалды алу және бактериоскопиялық зерттеу.

13.Менингит ауруының бактериологиялық зерттеуі.

14.Менингит ауруының серологиялық зерттеуі.

15.Менингококты инфекцияның алдын алу, профилактика және емдеу.

16.Гонококтардың морфологиялық және дақылдық белгiлерi.
5. Білім берудің және оқытудың әдістері: шағын топтарда жұмыс істеу.
6. Әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

2. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

3. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология // С-Петербург: Специальная литература, 2002.

4. Микробиология: учебник / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.

5. Сейтханова Б.Т. Учебное пособие к лабораторным занятиям по частной микробиологии (кишечные инфекции): учеб. пособие. – Шымкент: Б.и., 2012.

6. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.

7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб.п. – 4-е изд., испр. – М., 2007.

8. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9. Мальцев В.Н. Основы микробиологии и иммунологии: курс лекций: учеб. пособие.. – М., 2005.

10. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

11. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

12. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

Қосымша әдебиеттер:

1. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие -3-е изд., стер. –М., 2008.

2. Подколзина В.А. Медицинская микробиология: пос. Для подготовки к экзаменам. – М., 2007.

3. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие для мед. уч-щ и колледж.- 3-е изд. – Ростов н/Д., 2007.

4. Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований: учеб. для сред. учеб. завед. – СПб., 2007.

5. Ткаченко К.В. Микробиология: конспект лекций / К.В. Ткаченко. – М., 2007.Электронды ресурстар:

1. Шоқанов Н. Микробиология [Электронды ресурс]: оқулық. – Электрон. Текстовые дан. (24,9 Мб). – Алматы: Арыс баспасы, 2003. -192 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Медицина 3 курс [Электронды ресурс]: курс лекций. – Электрон. текстовые дан. (24,0 Мб). – М: ИД «Равновесие», 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Медицинская микробиолигия АТЛАС – руководство по бактерологии, микологии, протозоологии и вирусологии [Электронды ресурс]: для студ. и врачей/под ред. А.С. Быкова. –М., 2001. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).4. Практикум к лабораторным занятиям по общей микробиологии [Электронды ресурс]: учебно-метод. Пособие / Р.Т. Джанабаев [и др.] –Ш., 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).
7.Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б)

Жағдайлық есептер:

  1. Баланың дене қызуы 39ºСқа көтерiлiп, қалтырап, жағдайы нашарлай бастады. Жалпы улану (интоксикация) белгiлерi байқалады: құсу, басының ауруы, әлсiздiк, сырттай зерттегенде тамағы қызарған, мойын бездерi iсiнген, жүйке лимфа түйiндерiнiң iсiнуi, тахикардия. 1 тәулiктен кейiн майда, нүкте тәрiздi бөртпе пайда болады (шат, қолтық асты қатпарлары, санының iшкi бетiнде: мұрынды-ерiндi үш-бұрышта гиперемия байқалады). Алғашқы диагноз: скарлатина. Бұл ауруды дәлiрек анықтау үшiн мұрын мен тамақтан алынған кiлегейдi бактериоскопиялау және бактериологиялық зерттеу жүргiзiледi. Себебi мұндай белгiлер қызамық, қызылша, стафилококты және басқа да инфекциялық ауруларда байқалады. Микроскопия нәтижесiнде Грам оң, тiзбектеліп орналасқан коктар анықталды. Диагнозды дәлелдеуге осы зерттеулердiң нәтижелерi жеткiлiктi ме?

  2. Клиникаға, Грам оң “+” коктармен шақырылған сепсиске күмәндi ауру түстi. Бөлiнген коктың түрiн және туысын анықтау үшiн қандай зерттеулер жүргiзу керек? Зертханаға зерттеу мақсатында пневмониямен ауырған науқастың қақырығы алынған. Алынған материалды ақ тышқандарға құрсақ-iшiлiк жолмен жұқтырады. 10 сағаттан кейiн тышқандар өлген. Iшкi мүшелерiнен ланцетник тәрiздi, капсуламен қоршалған Грам “+” жұп орналасқан коктар бөлiнген. Қандай қоздырғыш бөлiнген? Қандай әдiспен капсуланы айқындауға болады?

  3. Терапиялық бөлiмге И. деген науқас түстi, 40 жаста, шағымдары: қақырықты жөтел, көкiрек жасушасының ауруы, ентiгу, дене температурасы 40ºС-ға дейiн көтерiлген. Ауырғанына 2 күн болған, ауырғанын суықтағанмен байланыстырада. Т-39ºС, акроцианоз, тыныс алу жиiлiгi 1 минутта - 26 рет. Оң жақ өкпесiнде ылғалды сырыл естiледi, тахикардия, қан қысымы сәл төмендеген. Алдын ала қойылатын диагноз: оң жақты пневмония. Зертханаға зерттеуге түні бойы жиналған науқас қақырығы жiберiлген. Грам әдiсi бойынша боялған қақырық препаратын микроскоппен қарағанда капсуламен қапталған Грам “+” ланцетник тәрiздi диплокок анықталған.Алғашқы қойылған диагнозбен келісесіз бе?

  4. Науқас қақырығы бiр мезгiлде қан сарысуы бар қан агарына және қант сорпасына егiлген. Қант агарында гемолиз аймағы жоқ колониялар өскен. Кейiн солардан және қант сорпасынан патогендi емес бактериялардың таза дақылы бөлiнген. Бактериялды зерттеудiң терiс нәтижесiнiң себебi неде? Пневмония (өкпе қоздырғыштары) дақылын бөлiп алған жағдайда, оларды қандай микробтардан және қандай тестермен ажыратуға болады?

  5. Стафилококты аутовакцина анатоксин. Дик токсинi, преципитацияға қолданылатын сарысулар, құрғақ О-стрептолизин, антибиотиктер, емдеуге қолданылатын стафило- және стрептофаггтар қандай жағдайларда пайдаланасыз?.

  6. Дезинфекциялық затпен өңделген ыдысқа антимикробтық терапия қабылдаған науқастың жарасынан, микрофлораны анықтау мақсатында 0,5 мл iрiң алынды. Iрiңдi алудағы тактикалық қателер қандай? Материалды алудағы қателiктер микробиологиялық зерттеулер нәтижесiне қалай әсер етедi?

Тесттер:

1. Ішек таяшасының Эндо ортасындағы колониясының сипаты: 1. қызыл металл түсті

 2. қара түсті

 3. гемолизді

 4. түссіз, r- формалы

 5. жасыл – сұр

2. Іш сүзегі ауруының бірінші аптасында микробиологиялық

диагностика келесі жолмен жүргізіледі: 1. Видаль реакциясын қою

 2. Гемадақылды

 3. өтті себу

 4. зәрді себу

 5. нәжісті себу

3.Салмонеллаларға тән емес:

 1. Факультативті анаэробтар

 2. Грам теріс

 3. Орташа көлемді таяқшалар

 4. Монотрихтар

 5. Спора және капсула түзбейтін

4. Бактериялардың ферментативті белсенділігін зерттеу үшін қолданылады:

 1. ЕПА

 2. СТА

 3. гисс ортасы

 4. қанды агар

 5. левин ортасы

5. Ішек инфекцияларының таралу жолдары:

 1. Парентеральды

 2. Трансплацентарлы

 3. Аэрозольді

 4. Алиментарлы

 5. Жыныстық

6. Диагностикасында Видаль және ТГАР реакцияларын қолданатын ауру:

 1. иерсиниоз

 2. іш сүзегі

 3. дизентерия

 4. тырысқақ

 5. эшерихиоз

7. Химиялык және спиртті вакцинамен алдын алынатын ауру;

 1. тырысқақ

 2. іш сүзегі

 3. иерсиниоз

 4. дизентерия

 5. эшерихиоз

8. Жасуша беткейінде Vi- антигені бар энтеробактериялар …қоздырғышы болып табылады:

 1. іш сүзегі

 2. дизентерия

 3. эшерихиоз

 4. иерсиниоз

 5. тырысқақ

9. Е.colі тудыратын ауру:

 1. эшерихиоз

 2. іш сүзегі-паратиф

 3. тырысқақ

 4. дизентерия

 5. иерсиниоз

10. Іш сүзегінде, әдетте, бактерия тасымалдаушыны анықтағанда

алынатын зерттеу материалы. 1. қан

 2. өт

 3. құсық

 4. зәр

 5. нәжіс

11.Стафилококтардың жалтыраған сары пигмент синтездеуші түрлері:

 1. St. epіdermіdіs

 2. St. aureus

 3. St. saprophytіcus

 4. St. intermedіus

 5. St. saрharolytіcus

12. Стафилококтарда токсикалық шок синдромын туғызушы патогенді фактор :

 1. Экзотоксин

 2. Фибринолизин

 3. Энтеротоксин

 4. Адгезия

 5. инвазия

13. Менингококтың басты патогенді факторы :

 1. сыртқы мембраналық белоктың антигені

 2. липополисахаридті антиген

 3. гиалуронидаза

 4. капсулалық полисахаридті антиген

 5. гемагглютинин

14. Іріңді қабыну ауруын тудыратын грамтеріс,диплококк:

 1. гонококк

 2. стафилококк

 3. стрептококк

 4. пнемококк

 5. клебсиелла

15. Іріңді кабыну ауруын тудыратын грамоң кокк тәрізді бактерия :

 1. клебсиелла

 2. менингококк

 3. гонококк

 4. псевдомонода

 5. стрептококк

16. Стафилококтардың жалтыраған сары пигмент синтездеуші түрлері:

  1. St. epіdermіdіs

  2. St. aureus

  3. St. saprophytіcus

  4. St. intermedіus

  5. St. saрharolytіcus

17. Стафилококтарда токсикалық шок синдромын туғызушы патогенді фактор :

 1. Экзотоксин

 2. Фибринолизин

 3. Энтеротоксин

 4. Адгезия

 5. инвазия

18. Менингококтың басты патогенді факторы :

 1. мембраналық белоктың антигені

 2. липополисахаридті сыртқы антиген

 3. гиалуронидаза

 4. капсулалық полисахаридті антиген

 5. гемагглютинин

19. Менингококтардың туғызатын негізгі ауруы:

 1. энцефалит

 2. гайморит

 3. менингококты эндокардит

 4. пиелонефрит

 5. назофарингит

20. Стафилококтардың потогенді түрі:

 1. St. Aureus

 2. St. saccharolytіcus

 3. St. capitis

 4. St. Saprophytіcus

 5. St. Іntermedіus

7


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет