Жаратылыстану ғылымдары факультетінің деканыPdf көрінісі
бет34/53
Дата23.12.2021
өлшемі2,39 Mb.
#128439
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   53
umkd (6)
9,10,11,12, 9,10,11,12, Документ, 199261009045638 (1) (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), PhD докторантура институтыны? директоры (копия), Badavamova, 17-18-19-20 (копия), Задачи экз. (копия), Задачи экз. (копия)
Л

.

НГумилев

 

атындағы

 

Еуразия

 

ұлттық

 

университеті

 

Пəннің

 

оқу

-

əдістемелік

 

кешені

 

Басылымалтыншы

 

 

35 ЕҰУ

 

Ф 703-08-16. 

Пəннің


 

оқу


-

əдістемелік

 

кешені


Алтыншы


 

басылым


 

 

Қолдануға 

ыңғайлы


 

болуүшін


 

К

 орнына

 

көбінесе 

тепе


теңдік


 

константасының

 

көрсеткішін (

функцию


 

р

), тепе

теңдік 

константасының

 

кері


 

мəнін


 

қолданады

 : 

рК

= -lgK Егер

 

рК>0, 

онда


 

кері


 

реакция


рК

< 0 – 

тура

 

реакция 

жүреді


Тепе


теңдік


 

константасы

 

химиялық


 

тепе


теңдік


 

кезінде


 

белгілі


 

қатынаста

 

болатын


 

əрекеттесуші

 

заттар


 

мен


 

реакция


 

өнімдерінің

 

концентрациясын 

байланыстырады

Концентрация 

қатынасы


 

кейбір


 

факторлар

 

əсерінен


 

өзгереді


температура

қысым


  (

егер


 

системада

 

газ


 

тəрізді


 

зат


 

болса


немесе


 

бір


 

компоненттің

 

жалпы


 

концентрациясы

 

əсерінен


Бұл


 

өзгерістерді

 

Ле

-Шателье

 

принципіне 

сүйеніп


 

сапалы


 

түрде


 

айтуға


 

болады
химиялық

 

тепетеңдік 

барлық

 

уақытта

 

өзінеқарсы

 

əсер

 

ететін

 

жаққа

 

қарай

 

бағытталадыХимиялық

 

анализдегі

 

тепе

-

теңдіктердің

 

типтері

Химиялық


 

анализде


 

қолданылатын

 

реакциялардың 

көбі


 

қайтымды


 

болуына


 

байланысты

 

аналитикалық 

химияның


 

теориясы


 

химиялық


 

тепе


-

теңдік


 

заңдылықтарына

 

негізделгенҚарама


-

қарсы


 

екі


 

бағытта


 

жүретін


 

реакцияларды

 

келесі


 

процестерде

 

байқауға


 

болады


тұну


-

еру


нейтралдану

гидролизденутотығу


-

тотықсыздану

 

жəне


 

тб

Мысалынатрий


 

ацетатының

 

гидролиздену 

процессі


 

басталуымен

 

бейтараптану 

кері


 

процессі


 

іле


 

туындап


орын


 

алып


 

отырады


𝐶𝐻

3𝐶𝑂𝑂𝐻  +  𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶𝐻

3

𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎  +  𝐻𝑂𝐻 

(4.1) 


Сондықтан

 

аталған 

реакциялар

 

қарама


-

қарсы


 

бағыт


 

белгісі


 

арқылы


 

жазылады


𝐶𝐻

3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎  +  𝐻𝑂𝐻  ⇆  𝐶𝐻

3

𝐶𝑂𝑂𝐻  +  𝑁𝑎𝑂𝐻 

(4.2) 


Аналитикалық

 

реакцияларды 

əдетте


 

төменде


 

келтірілген

 

типтердің 

біреуіне


 

жатқызады

АВ ⇆  А + В (а) 

 А + В  ⇆  С (б)

 

 (4.3) 


А + В  ⇆  С + 𝐷  в

 

Диссоциациялану 

реакцияларының

 

бірінші


 

типіне


  (

атиптес

 

реакцияларды 

жатқызады

тұнбалардың 

еруі


 

жəне


 

əлсіз


 

электролиттердің

 

диссоциациялануы.

Екінші


 

типке


 (

бкомплексті

 

қосылыстардың 

түзілу


 , 

ал

 үшінші

 

типке (

в

) - тотығу

-

тотықсызданугидролиздену

 

реакцияларын 

жатқызады 

С

.Аррениустің

 

электролиттік 

диссоциациялану

 

теориясы


 

бойынша


 

электролиттер

 

деп 

еріткіштің

 

əсерінен


 

иондарға


 

ыдырап


электрөткізгіштік

 

қасиетке


 

ие

 болатын

 

заттарды 

айтады


Диссоциация

 

нəтижесінде 

түзілетін

 

иондар


 

ерітіндідегі

 

басқа


 

иондар


 

мен


 

молекулаларға

 

тəуелсіз


əсерлесетін

 

бөлшектер 

ретінде


 

химиялық


 

жəне


 

электрохимиялық

 

процестерге 

қатысады


Электролиттік

 

дисоциацияның 

сипаты


 

негізінен

 

электролиттердегі 

химиялық


 

байланыстардың

 

полюстілігімен 

анықталады

Байланыс


 

полюстілігі

 

артқан


 

сайын


 

электролиттер

 

тұрақты


 

жағдайда


 

жеңіл


 

диссоциацияға

 

ұшырайды


Мысалы


,  ROH 

типті


 

қосылыстарда

 

сутектің


 

оттекпен


 

байланысының

 

полюстілігі 

сутек


 

атомының


 

немесе


 

радикалдың

  R 

табиғатына 

байланысты

 

өзгереді


дəлірек


 

айтқанда


,  R-O 

и

 О

-H 


байланыстарының

 

полюстілігіне 

тəуелді


Айталық


сутек


 

ионына


 

қарағанда

 

тотықсыздандыру 

қабілеті


 

жоғарырақ

 

болып


 

келетін


 

натрийдің

 

оттек


 

атомымен


 

байланысы

 

күшті


 

полярлы


ал

 О

-

Н 

байланысының

 

полярлығы 

азСондықтан

 

натрий 

гидроксидінің

 

диссоциациясы 

ОНиондарын

 

бөле 

жүреді


Сулы


 

ерітінділерде

 

ОН

-иондарының

 

түзілуімен 

диссоциацияланатын

 

қосылыстарды 

Аррениус


 

теориясы


 

бойынша


 

негіздер

 

деп 

атайды


.

 

Азот


 

қышқылында

  HONO

2

 сутек

 

ионының–  NO

2

 радикалына

 

қарағанда 

металдық


 

қасиеті


 

басым


 

болғандықтан

 

О

-Н

 

байланысы 

күшті


 

полярлы


 

болып


диссоциация

 

Нпротондарын

 

бөлу 

жолымен


 

жүреді


Осындай


 

қосылыстар

 

электролиттік 

диссоциациялану

 

теориясының 

бойынша


 

қышқылдар

 

деп


 

аталады

 

Л

.

НГумилев

 

атындағы

 

Еуразия

 

ұлттық

 

университеті

 

Пəннің

 

оқу

-

əдістемелік

 

кешені

 

Басылымалтыншы

 

 

36 ЕҰУ

 

Ф 703-08-16. 

Пəннің


 

оқу


-

əдістемелік

 

кешені


Алтыншы


 

басылым


 

 

Егер  R 

радикалының

 

химиялық


 

қасиеті


 

сутекке


 

жақын


 

болса


диссоциация

 

нəтижесінде 

Н

+ОНиондарыда

 

бөлініп 

шығуы


 

мүмкін


мысалы


алюминий


 

гидроксиді

 

Al(OH)


3

Мұндай 

қосылыстарды

 

амфотерлі

 

немесе

 

амфолиттер

 

деп 

атайды


Электролиттерді

 

күшті


орташа


əлсіз


 

деп


 

жіктейді


 

Электролиттердің 

жіктелуі


 Күшті

 

электролиттер 

Əлсіз


 

электролиттер

 Бейорганикалық 

қышқылдар

: HNO

3HCl, HI, HClO

4

, H2

SO

4, HBr, HClO

3органикалық

 

сульфаттар RSO

3Бейорганикалық

 

қышқылдар: H

2

CO3

HCN, H2

SO

3, H

3

BO3

, H


2

S, H


3

PO

4H

2SiO

3

, HNO2

 Сілтілік

 

жəне 

сілтілік


 

жер


 

металдарының

 

гидроксидтері: KOH, 

NaOH, Sr(OH)

2

, Ca(OH)


2

 

Органикалық 

қышқылдар

(

көпшілігі): 

HCOOH, CH

3

COOH, CH


3

CH

2COOH, 

CH

3(CH

2

)2

COOH, HOOCCH(OH), 

CH(OH)COOH 

жəне


 

т

.бБейорганикалық

 

қышқылдардың 

тұздары


: KCl, KNO

3

, NaCl, NaNO3

K2

SO

4, NaSO

4

, CaCl2

, BaCl


2

, Ba(NO


3

)Аммоний

 

гидроксиді NH

4

OH жəне

 

көпшілік 

органикалық

 

негіздер


C

6H

5

NH2

, NH


4

OH, (C


6

H

5)

2

NH, CO(NH)2

C10

H

7NH

2

, CS(NH2

)

2жəне

 

т.

б 

Тұздар: Cd(CN)

2

, Zn(CN)2

, Hg(SCN)

2HgCl2

, Hg(CN)


2

,Fe(SCN)


3

,CdI


2

 

 Күшті

 

электролиттердің 

сулы


 

ерітінділерінде

 

тек


 

қана


 

сольватталған

  (

еріткіш


 

ретінде


 

су

 болса

 

гидратталғанкатиондар

 

мен


 

аниондар


 

жүреді


 

жəне


 

еріген


 

зат


 

молекула


 

күйінде


 

болмайды


Əлсіз


 

электролиттердің

 

сулы


 

ерітінділерінде

 

гидратталған 

иондар


 

мен


 

қатар


 

еріген


 

заттың


 

диссоциацияланбаған

 

молекулалары 

бірге


 

жүреді


Бірақ


 

күшті


 

электролиттердің

 

сулы


 

емес


 

ерітінділерде

 

толық


 

диссоциацияланбайды

себебі


 

сулы


 

емес


 

еріткіштердің

 

молекулаларының 

полярлығы

 

суға


 

қарағанда

 

төмен


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   53
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет