5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының


Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Бұрғылау ерітінділерібет5/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Бұрғылау ерітінділері

Пәннің коды ТК 2305

Пәннің типі КП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 2 ж.

 • Оқу семестрі 4

 • Кредиттер саны 3

 • Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Сүлейменов Н.С.

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - Математика, Химия, Машиналар мен механизмдер теориясы, Материалдар кедергісі

 • Курстың/пәннің мазмұны: Тау жыныстардың механикалық қасиеттері. Тау жыныстарды қирататын аспаптардың жіктемесі. Тұтас ұңғымен және керн алу арқылы бұрғылауға арналған қашаулар. Бұрғылау және тампондау ерітінділері. Бұрғылау ерітінділерінің типтері мен рецептурасы. Ұңғымаларды шаю функциясы мен режимдері. Бұрғылау ерітінділерін даярлау жүйесі.
 • Ұсынылатын әдебиет

  Нұрсұлтанов Ғ.М., Абайұлданов Қ.Н. Мұнай және газды өндіріп өңдеу. Алматы қ., 2000 ж.

  Жұмағұлов Т.Ж., Абжаев М.М., Сейткасымов Б.С. Сейтжанов С.С. Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы: Оқу құралы. – Қызылорда, 2006.

  Бишимбаева Г.К.,Букетова А.Е.,Надиров Н.К. Химия и технология нефти и газа: учебное пособие для вузов.-Алматы: Бастау, 2007.-280с.

  Попов А.Н., Спивак А.Н., Акбулатов Т.О. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 2004

  Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1988.

  Спивак А.И., Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурении скважин, - М.: Недра, 1994.

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, зертхана, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандық бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Мұнай-газ саласында қоршаған ортаны қорғау

Пәннің коды MGSKOK 3301

Пәннің типі КП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 3 ж.

 • Оқу семестрі 6

 • Кредиттер саны 3

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Таңжарықов П.А.

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - мұнай және газ кен орындарын игеру, еңбекті қорғау, мұнай өнімдерін тасымалдау, мұнай кен орындарын бұрғылау

 • Курстың/пәннің мазмұны: Тіршілік ортасы туралы түсінік. Өнеркәсіп мекемелері өндіріс ортасының қоршаған ортаға әсерін бағалау. Мұнай-газ өндірісі кәсіпорындары қалдықтарының жіктемесі. Зиянды заттардың табиғи орта мен адамға әсері. Теңіз ортасын қорғау. Теңіз және мұнай суының мұнаймен ластау көздері. Мұнай және теңіз экологиясы. Теңіз ластануын болдырмау және мұнай төгілімдерін жою шаралары. Теңіз кен орындарында ұңғымаларды бұрғылау, мұнай мен газды өндіру мен тасымалдау кезінде теңізді ластануын болдырмау шаралары. Апатты төгіліс кезінде өзен бетінен мұнайды жинау. Әр түрлі өнеркәсіптің сұйық және қатты қалдықтары, олардың топыраққа және грунт суына әсері. Мұнай кен орындарында мұнай мен газдың ысырабы. Табиғатты қорғау бойынша шаралардың экологиялық-экономикалық тиімділігін анықтау әдістемесі

 • Ұсынылатын әдебиет

  Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы: Хранение, утилизация, переработка. – М.ФАИР-ПРЕСС, 2002.

  Илларионов А.И. Экологические основы природопользования. Экология и жизнь, 2002.

  Инструкция по рекультивации земель, загразненных нефтью и нефтепродуктами при эксплуатации магистральных нефтепроводов. Алматы: «Казтрансойл", 2000г. – 103с.

  Сметанин В.Н. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления. – М.: Колос, 2003.

  Охрана окружающей среды. Под.ред С.В. Белова – М.: Высшая школа, 1991.

  Тонкопий М.С. Экология и экономика природопользования: Учебник – Алматы: Экономика, 2003.

  Мазур И.И., Молдованов О.Н. Курс инженерной экологии: Учебник для ВУЗов/ Под.ред. И.И. Мазура – М.: Высшая школа, 1997.

  Танжариков П.А.Мұнай қалдықтарын қайта өңдеу негізінде экологиялық жүйені тұрақтандыру.-Қызылорда,Тұмар.-2007.-200бет

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Мұнай кен орындарын игеру

Пәннің коды ТК 3301

Пәннің типі КП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 3 ж.

 • Оқу семестрі 5

 • Кредиттер саны 3

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Сүлейменов Н.С.

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - ұңғыма өнімдерін жинау және дайындау; мұнай кен орындарын игеру.

 • Курстың/пәннің мазмұны: Мұнай кен орындарын игерудің ғылыми дамуының негізгі сатылары және жаңа технологиялары. Мұнай өндірудің перспективті аудандары. Мұнай кен орындарын игеру кешендері және жүйелері. Мұнай кен орындарын табиғи жұмыс тәртіптерінде игеру. Мұнай кен орындарын еріген газ және газарынды жұмыс тәртіптері кезінде игеру. Қабат қысымын және ұңғы дебиттерін есептеу. Қабаттардан мұнайды еріткіштермен және жоғары қысымды газдармен ығыстыру. Мұнай кен орындарын игерудің физико-химиялық әдістері проблемалары. Мұнайды жер қыртысынан қабат іші жану әдісі көмегімен өндіру технологиясы және механизмі. Құрғақ және ылғал қабат іші жану. Мұнай кен орындарын игеру кезіндегі жобалау құжаттары.

 • Ұсынылатын әдебиет

  Сулейменов А.Б., Кулиев Р.П. «Эксплуатация морских нефтегазовых месторождений» М.: Недра, 1986.

  Золотухин Я.Б., О.То Тудместад и др. «Основы разработки месторождений и строительство морских сооружений Арктике». М.: Издательство «Нефть и газ», 2000.

  Айткулов А.У., Нурумов С.Ж. «Эксплуатация шельфовых месторождений». Актау: Госуниверситет имени Ш. Есенова, 2005.

  Суворова И.А. «Освоение морских месторождений углеводородов» М.: РГУ нефти и газа, 2005.

  Карабалин У.С., Ермеков М.М. «Эксплуатация морских нефтегазовых месторождений». Алматы: Эверо, 2004, с.240.

  Эксплуатация морских нефтегазовых месторождений. Сулейманов А.Б. 1986

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Дене шынықтыру

Пәннің коды DSh1401

Пәннің типі КП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 1,2 ж.

 • Оқу семестрі 1,2,3,4

 • Кредиттер саны 8

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Досманбетов Т.А.

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер – дене шынықтыру, дене тәрбиесі

 • Курстың/пәннің мазмұны: Дене шынықтыру мен салауатты өмір салты. Дене тәрбиесін жан жақты ізгілендіру, оңтайландыру мен жарасымдылығын арттыру, рухани байлығын, моральдық тазалығын қалыптастыру. Дене күш, ерік қасиеттерін, дене жұмысына қабілеттілігі деңгейін, дене күшін жетілдіру мен жоғарғы спорт нәтижесіне қол жеткізу.

 • Сабақ беру әдістері практика

 • Бағалау әдісі/нысаны сынақ

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемиологикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Жалпы және мұнай геологиясы

Пәннің коды ТК 2207

Пәннің типі БП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 2 ж.

 • Оқу семестрі 3

 • Кредиттер саны 3

 • Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Р.Т. Кубенов

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - мұнай кен орындарын игеру, скважина өнімін жинау және дайындау, скважинамен мұнай өндіру, газ және газоконденсатты кен орындарын игеру мен пайдалану

 • Курстың/пәннің мазмұны: Кеніштің түрлері және ішкі құрлысы. Кеніштің ішкі құрлысын анықтайтын факторлар. Жыныс-коллекторлар және коллектор еместер геологиялық шекаралардың түрлері және түсінік қарапайым және күрделі геологиялық денелер. Скважина қимасын және өнімді горизонтты мүшелеу. Бұл міндетті комплексті әдістердің көмегімен қималарды үйрену арқылы шешу. Скважина қимасын корреляциялау. Кенішті шектейтін беттік құрлымды оқып үйрену. Мұнай газ кеніштерінің табиғи режимдері қабаттың табиғи режимдігін анықтау. Табиғи режимде кеніштердің игеруін алдын-ала анықтайтын геологиялық шарттары. Мұнай кеніштерін игеруде қолданылатын жүйелердің классификациялары. Мұнай және газ кен орындарын игеруге дайындаудың геологиялық негіздері. Кен орындарын игеруге дайындау. Көп қабатты кен орындарды барлау.Барлауға дейінгі мұнай мен газ кеніштері. Көп қабатты кен орындарды және кеніштерді барлау жүйелері.Мұнай және газ кен орындарын барлауға көп қабатты кен орындарын жобалау.

 • Ұсынылатын әдебиет

1. Нефтепромысловая геология и геологические основы РЭНГМ Иванова М.М. Деменьтев Л.Ф. 1985

2. Нефтепромысловая геология и гидрогеология Овонсов М.Г., Каналин В.Н.

3. Геологические основы РЭНГМ МУ для выполнение лабораторных работ. Юсупова Л.Е. 1999

4.Хаин В.Е. История и методология геологических наук: учебное пособие для студ.вузов/ В.Е.Хаин, А.Г.Рябухин, А.А.Наймарк.-М.: Изд.центр Академия, 2008.-416с.

5.Короновский Н.В. Историческая геология: учебник для студ.вузов/ Н.В.Короновский, В.Е.Хаин, Н.Я.Ясаманов.-М.: Изд.центр Академия, 2008.-464с.

6. Борголов И.Б. Экологическая геология: учеб.пособие/ И.Б.Борголов.-М.:Высш.шк., 2008.-327с.

7. Добров Э.М. Инженерная геология: учеб.пособие для студ.высш. учеб заведений / Э.М.Добров.-М.: Изд.центр Академия, 2008.-224с


 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, зертхана, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) – 5В070800 – Мұнай газ ісі мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Ұңғыны гидродинамикалық зерттеу

Пәннің коды ТК 2212

Пәннің типі БП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 2 ж.

 • Оқу семестрі 4

 • Кредиттер саны 3

 • Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні А.Ә. Төрешбаев

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - Мұнай кен орындарын игеру, газ және газконденсатты кен орындарын пайдалану және игеру, скважина өнімдерін жинау және дайындау

 • Курстың/пәннің мазмұны: Өндіру скважиналары түбінің құрылымдары. Скважинаны бұрғылау жұмыстарынан кейінгі пайда болған зақымдалған аймақтардың (зоналардың) түб аймағының өткізгіштігігне кері әсері. Скважинаның гидродинамикалық зерттеу жұмыстары, мақсатымен шарттары. Мұнай кен орнын игеру өндірісіндегі гидродинамикалық, геофизикалық және геохимиялық зерттеу жұмыстарының шарттары. Скважинаның түб аймағының гидродинамикалық жетілгендігі. Гидродинамикалық әдіспен қабаттың параметрлерін анықтау. Қабат параметрін анықталынған сұйық процессінде анықтау. Скважинаның термометрлік зерттеу әдісі. Скважина өнімділігіне қабаттың параметрлерінің әсерін зерттеу.

 • Ұсынылатын әдебиет

  Бузинов С.Н., Умрихин И.Д. Исследование пластов и скважин в упругом режиме фильтрации. – М.: Недра, 1964.

  Каменецкий С.Г., Кузьмин В.М., Степанов В.П. Нефтепромысловые исследования пластов. – М.: Недра, 1974.

  Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти – М.: Недра, 1983.

  Кременецкий М.И., Ипатов А.И. Гидродинамические и промыслово – технологические исследования скважин. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2008.

  Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти – М.: Недра, 1989.

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Мұнай газ ұңғымаларын бұрғылау

Пәннің коды ТК 2208

Пәннің типі КП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 2 ж.

 • Оқу семестрі 3

 • Кредиттер саны 3

 • Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Шомантаев Ж.А.

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - Математика, Химия, Машиналар мен механизмдер теориясы, Материалдар кедергісі

 • Курстың/пәннің мазмұны: Мұнай-газ операциялары туралы жалпы мәліметтер. Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері. Ұңғымаларды салу циклі туралы ұғым. Бұрғылау бағанының міндеті мен құрамы. Көлбеу және еңіс-бағытталған ұңғымаларды бұрғылаудың мақсаты мен тәсілдері. Тау жыныстардың механикалық қасиеттері. Тау жыныстарды қирататын аспаптардың жіктемесі. Тұтас ұңғымен және керн алу арқылы бұрғылауға арналған қашаулар. Бұрғылау қондырғылары (БҚ) мен құрал-жабдықтары. Айналмалы бұрғылау мен түсіріп-көтеру операцияларына арналған құрал-жабдықтар. Теңіз мұнай-газ құрылыстары. Қалқыма бұрғылау қондырғылары. Бұрғылау кемелері. Теңіз тұрақты платформалары. Теңіз ұңғымаларының конструкциясы. Бұрғылау және тампондау ерітінділері. Бұрғылау ерітінділерінің типтері мен рецептурасы. Ұңғымаларды шаю функциясы мен режимдері. Бұрғылау ерітінділерін даярлау жүйесі.
 • Ұсынылатын әдебиет

  1.Нұрсұлтанов Ғ.М., Абайұлданов Қ.Н. Мұнай және газды өндіріп өңдеу. Алматы қ., 2000 ж.

  2.Жұмағұлов Т.Ж., Абжаев М.М., Сейткасымов Б.С. Сейтжанов С.С. Мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы: Оқу құралы. – Қызылорда, 2006.

  3.Бишимбаева Г.К.,Букетова А.Е.,Надиров Н.К. Химия и технология нефти и газа: учебное пособие для вузов.-Алматы: Бастау, 2007.-280с.

  4.Попов А.Н., Спивак А.Н., Акбулатов Т.О. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 2004

  5.Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1988.

  6.Спивак А.И., Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурении скважин, - М.: Недра, 1994.

  7. Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандығына арналған.-Алматы:ЖШС РПБК Дәуір, 2011.-272б.

  8.Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. Машины. Буровое оборудование. Справочник в 2-х томах. /Абубакиров В.Ф., Архангельский В.Л. и др./- М.: Недра, 2004.

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, зертхана, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) –мамандық бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет